Nógrád. 1982. január (38. évfolyam. 1-26. szám)

1982-01-03 / 1. szám

' £|lA& uJ*. rWLÄG PROLETÁRJAI, EGYESüUETECT Lesonczi Pál újévi köszöntője Tisztelt honfitársaim! Kedves elvtársak! Üj esztendőt köszöntünk. Ilyenkor szokásunkhoz híven mér* leget készítünk a múlt esztendőről és kifejezzük egymásnak jó­kívánságainkat az új évr$. Milyen is volt a múlt esztendő? Nem mondható sem jobb­nak, sem rosszabbnak, mint más, előző éveink. Folytatása volt annak a munkának, amelyet kipróbált, bevált polit:kánk szel­lemében 25 éve folytatunk. Eredményekben gazdag negyed- századunkról méltóképpen emlékeztünk meg magunk és meg­emlékeztek mások is. Nyugodt lelkiismerettel mondhatjuk, hogy bár sok minden történt a világban és itthon is bőven akadt tennivalónk, fejlődésünk töretlen volt. Ennek a negyedszázad­nak az eredményeit nyugodt lelkiismerettel vállalhatjuk most és a következő nemzedékek előtt is. Népgazdaságunk a súlyosabb nemzetközi feltételek elle­nére tovább szilárdult és új módon, az új követelményeknek megfelelően kezd dolgozni. Gazdálkodásunkban már jelent­keznek erőfeszítéseink első eredményei. Két fő célunknak meg­felelően a külgazdasági egyensúly javult és életszínvonalunkat megőriztük. Hazánk politikai, gazdasági és társadalmi ered­ményeiről határainkon túl is elismeréssel beszélnek. Ennek kézzelfogható jele, hogy a külső piac a világgazdasági ha­nyatlás ellenére, növekvő bizalommal fogadja termékeinket. Ez alkalommal is megköszönöm a párt- és az állami ve­zetés nevében munkásosztályunknak, szövetkezeti parasztsá­gunknak, értelmiségünknek, társadalmunk minden más réte­gének, minden jó szándékú állampolgárunknak a közös nagy célok elérése érdekében kifejtett erőfeszítést. Kedves barátaim! Feszültséggel terhes világban élünk. Terveink megvaló­sításának külső feltételei nem javultak tavaly sem. Munkánk belső feltételeinek alakulásában viszont kedvező változások ta­pasztalhatók. Városokban, községekben egyaránt szaporodnak a közös gondolkodás, a közösen végzett munka, a szorgalom biztató eredményei. Jó a politikai légkör, a létbiztonság, aktiv a közélet, így nemzeti célkitűzéseink elérése során ki-ki szemé­lyes elképzeléseit is valóra válthatja. Szocialista társadalmunkban a politikát a vezetés és a közvélemény együttes erőfeszítései alakítják és emelik a közügy rangjára. A Magyar Szocialista Munkáspárt kipróbált politi­kája, a Hazafias Népfront programja egész dolgozó népünk eszére és szívére apellál. Innen a színes vitákban alakuló szo­cialista nemzeti egység, amelyet a különböző társadalmi réte­gek nemzetiségre, vallásfelekezetre, korra és nemre való te­kintet nélkül a sajátjuknak éreznek és vallanak, s amelynek örvendetes eredménye a politika, a gazdasági és a társadalmi stabilitás. Eredményeink nem vitathatók, de óvakodnunk kell azok túlértékelésétől. Valamennyien tudjuk, mennyi tennivalónk van még a vezetésben, a vállalatok, intézmények irányításában, a társadalom fejlesztésében. Szocialista céljaink, gazdasági hely­zetünk realitásai és a világpiac helyzete arra kényszerítenek, hogy munkánkban a fő figyelmet az 1782. esztendőben is két nagy feladat megoldására összpontosítsuk: a külgazdasági egyensúly további javitására és az életszínvonal megőrzésére, vagyis egész életünk nyugodt, biztonságos körülményeinek fejlesztésére. Ez reális, megvalósítható cél. Kedves elvtársak! Napjainkban nőnek a nagyvilág gondjai, veszélybe kerül­tek az enyhülés eredményei. Az imperializmus reakciós erői elvesztett pozícióik visszaszerzésére törekszenek. Katonai erő­fölénnyel szeretnék akaratukat a világra kényszeríteni. Nem akarják tudomásul venni, hogy a népek szabadon akarnak élni, a történelem kerekét nem lehet visszaforditani. Az erőviszonyok egyensúlya kialakult és ez a garanciája annak, hogy a haladás és a béke erői nélkül, vagy azok elle­nére ma már nem lehet tenni semmit a világon. A mi véleményünk a világ nagy kérdéseiben világos. A béke elkötelezett hívei vagyunk. Barátainkkal és szövetsége­seinkkel szoros egységben, nem kíméljük erőinket azért, hogy az enyhülést, a békét és a haladás ügyét megoltalmazzuk. En­nek érdekében pártunk és kormányunk a jövőben is folytatja aktív, széles körű nemzetközi tevékenységét. Békénk, biztonságunk, szocialista fejlődésünk szempontja- . ból különös fontossága van annak, hogy folytassuk testvéri ba­rátságunk ápolását, sokoldalú együttműködésünk fejlesztését a Szovjetunióval és a többi szocialista országgal. Ebben a szellemben üdvözöltük és támogatjuk lengyel ba­rátainknak a szocializmus védelmére és a belső rendteremtés­re irányuló lépéseit is. Abban a meggyőződésben, hogy ez a legjobb megoldás a lengyel nép és a világ számára is. Külpolitikánk sarkalatos tételei változatlanok: a Magyar Népköztársaság hű szövetségeseihez, barátja a nemzeti sza­badságukért, az önálló fejlődésért küzdő volt gyarmati népek­nek és a békés egymás mellett éiés elve alapján korrekt part­nere a fejlett tőkésországoknak. Mindannyiunkat foglalkoztat a gondolat, hogy mit vár­hatunk az új esztendőtől. Mindenekelőtt békét. Szilárd meg­győződésünk, hogy a békeszerető erők meg tudják akadályozni a nemzetközi feszültség fokozódását, a béke megvédése reá­lis lehetőség. Előbbre akarunk lépni szocialista vívmányaink gyarapítá­sában. Szembe keli néznünk a világgazdaság, a világpiac ki­hívásaival. A követelmények mind szigorúbb feltételeket tá­masztanak velünk szemben. Ez a kényszerítő erő pillanatnyilag kellemetlen, de hosszú távon segít: fejlődésünket abban a versenyben, amely elől nem térhetünk ki. Munkánkat ebben a helyzetben nagyon fegyelmezetten és ésszerűen kell végez­nünk, még takarékosabban és okosabban kell gazdálkodnunk szellemi és anyagi javainkkal egyaránt. Tisztelt elvtársak! Kedves barátaim! Határozottan haladunk tovább a kipróbált, jó úton. Nem gondtalanul, de magabiztosan. Nem állhatunk meg, szorga­lommal és közös fejtöréssel keli siettetnünk a pozitív változá­sokat. Politikánk szellemében mind ésszerűbb megoldásokat, a boldogulás célszerű módjait keressük. Bizakodva tekintünk a jövőbe, mert szilárd alapokra, tehetséges, jóra törekvő né­pünk erőfeszítéseire építünk. Sorainkat még szorosabbra zárva vállaljuk sok, közös tennivalónkat. Az új év első napján a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága, az Elnöki Tanács és a kormány nevében kívánok hazánk valamennyi állampolgárának, egész magyar népünknek, minden barátunknak eredményekben gazdag, bol- dqg és békés új esztendőt! XXXVIII. ÉVF., 1. SZÁM ÁRA: 1,40 FORINT f'J ­1982. JANUÁR 3., VASÁRNAP Ilyen lesz az ötnapos munkahét a megye egészségügyében Á folyamatos betegellátás érdekében! Erősített ügyelet, kórházi felvételi részleg Megyénk egészségügyi létesítményeiben, szociális in­tézményeiben, a gyógyszertárakban és a mentőszolgálatnál január 1-től életbe lépett az ötnapos munkahét. Mivel a téma közérdekű és valamennyiünket érint, felkerestük dr. Harakály Máriát, a megyei egészségügyi osztály főorvosát, hogy lapunkon keresztül tájékoztassa a megye lakóit az ötnapos munkahét gyakorlati megvalósu­lásáról. Alapos, előkészítő munka Az ötnapos munkahét be­vezetésére való előkészületek — ahogyan a főorvosasszony tájékoztatott — már május­ban megkezdődtek. Az intéz­mények nagy felelősséggel ál­lították össze programjukat, s valamennyi érintettel, or­vosokkal, ápolónőkkel, élel­mezési dolgozókkal, gépkocsi- vezetőkkel, a megye egész­ségügyének 4600 dolgozójával kellett szinte személyre szó­lóan egyeztetni az elképzelé­seket. Természetesen úgy, hogy a folyamatos betegellá­tás feltételei továbbra is biz­tosítottak legyenek a lakos­ság számára. Betegfelvételi részlegek a kórházakban Hogyan fest a gyakorlatban az ötnapos munkahét? Kezdjük talán a kórházakkal! A sal­gótarjáni és a balassagyarma­ti kórházakban betegfelvé­teli résziéig kezdte meg mű­ködését. 8—10 ágyas osztály várja a sürgősségi ellátásra szorulókat, akik vagy az ál­lapotuknak megfelelő osztá­lyokra kerülnek, vagy elsőse­gélynyújtás után elbocsátják őket. A járóbeteg-ellátás szakren­delései a következők szerint tartanak nyitva. A megyei szakorvosi rendelőben szom­bat délelőtt a belgyógyászat, sebészet, baleseti sebészet, nő- és gyermekgyógyászat, valamint a röntgen és labo­ratórium reggel 8-tól 12 órá­ig látja el az arra rászoru­lókat. Balassagyarmaton a belgyógyászat, sebészet, nő-és gyermekgyógyászat valamint a röntgen, laboratórium áll a betegek rendelkezésére. Pásztón, szombatonként csak a fogászat tart nyitva 8—12 óra között. Az illetékesek ké­rik a lakosságot, hogy a be­tegellátás zavartalansága ér­dekében a szombaton nem működő részlegeket ne ve­gyék igénybe, eltekintve a sürgősségi esetektől! Erősített ügyelet A körzeti orvosok öt na­pot dolgoznak nyújtott mun­kaidőben, minden szombatjuk szabad. Ezért szombatonként erősített ügyelet várja a je­lentkezőket két orvos bevoná­sával, akik közül' az egyik a kihívásokat látja el, a, másik helyben fogadja a betegeket. Az ügyeletek székhelyei Sal­gótarjánban, Balassagyarma­ton, Nagybátonyban, Pásztón, Szécsényben és Rútságon lesz­nek. 79 körzetben napi köz­ponti ügyelet, 23 körzetben pedig hét, végi központi, ün­nepnapi ügyelet lesz. A gyermekorvosi ügyelet a következőképpen alakul. Sal­gótarjánban. az Arany János úti rendelőben, január 3-tól, reggel 8-tól este 20 óráig tart nyitva a hét végi ügyelet, ezentúl minden nap délután 5-től 8-ig fogadják a beteg gyermekeket. A fogászati ügyelet a megyei rendelőin­tézetben szombatonként 13- tól 20 óráig, vasár- és ünnep­napokon reggel 8-tól este 20 óráig látja el a betegeket A balassagyarmati kórházban, ugyanez a munkarend érvé­nyes. Gyógyszertárak, bölcsődék Szombaton reggel 8-től 14 óráig a salgótarjáni Pécskő gyógyszertár, Balassagyar­maton, a Winkler Lajos Gyógyszertár tart nyitva. Pásztón és Szécsényben szom­batonként 8—13 óra között lesz nyitva a gyógyszertár. Vasár- én ünnepnapokon ál­landó ügyelet lesz. Nagybá­tonyban péntek és hétfő kö­zött zárt ajtók melletti ügye­let biztosítja a gyógyszer- ellátást, míg Rétságon az or­vosi ügyeletén juthatnak hoz­zá a betegek az előírt gyógy­szerekhez. A szociális ottho­nokban, foglalkoztatókban to­vábbra is folyamatos az ellá­tás^ A bölcsődékben a munka­rendet úgy alakították ki, hogy az mindenkor a szülők munkakezdéséhez Igazodjék, és a napi 12 óra ügyelet biz­tosított legyein. Salgótarján­ban, szombatonként a Lo­vász József úti bölcsőde, Ba­lassagyarmaton, az Achim András bölcsőde, Nagybá­tonyban és Pásztón a 2. sz. bölcsődék biztosítják a szom­bati felügyeletet. Végezetül még egy tudni­való és kérés! Az ügyeleti rendszer zavartalanságát, 1 URH-s kocsik - koordinálják. A kérés pedig! A lakosság megértésére és türelmére szá­mítanak az egészségügyben dolgozók akkor, amikor re­mélik, hogy az ügyeleteket, hét végi rendeléseket valóban csak az arra rászorulók ve­szik igénybe a sürgősség elve alapján. IBUSZ-tájékoztafás Több lehetőség 1982-től bővülnek a tőkés- országokba való kiutazási le­hetőségek és — az utazók szempontjából — egyszerűsö­dik a szükséges okmányok be­szerzése. Erről adnak tájékozta­tást az IBUSZ salgótarjáni iro­dájában. Lényeges változás, hogy 1982- től minden esztendőben lehető­ség nyílik állampolgárainknak három napnál hosszabb nyuga­ti utazásra. Társasútra, vagy lá­togatói kiutazásra minden esz­tendőben egyszer sor kerülhet. Egyéni turistautat továbbra is csak háromévenként egyszer tehet honunkbeli polgár tőkés­országba. Egyazon évben,akár látogatói, akár társas-, akár tu- ristaútra megy valaki, csak egyszeri kiutazás jöhet szóba; az egyik típus tehát ugyanab­ban az esztendőben kizárja a másik kettőt. Számottevő mó­dosulás, hogy az úgynevezett sportutazás megszűnik, ponto­sabban: egyszeri kiutazásnak számít. A lehetőségek a valutakeret bővítését is magukban rejtik: a korábbi nyolcezer forint he­lyett tizenkétezer forintért válthat ki az egyéni turista nyugati fizetőeszközt. Ezen túl: a távolságtól függően 2400 fo­rinttól 12 ezer forintig ben­zinköltségre is kapnak valutát az autóval útrakelők. Nagyob­bodik a valutakeret a szocia­lista országokba indulók szá­mára is: évi 10 ezer forint he­lyett 15 ezer forintért váltha­tó ki a cél ország pénze. Üzem­anyagra is a kereten felüj kapnak valutát. Egy napra a korábbi négyszáz forint helyett ezer forintért igényelhető szó-; cialista ország bankjegye. Az ügyintézésben fontos sa­játosság, hogy tőkés- és ju­goszláv valutaigény elbírálá­sával egyedül a salgótarjáni IBUSZ-iroda foglalkozik Nóg- rádban. A leendő utasnak az igénylés benyújtásakor magá­val kell vinnie a személyi iga­zolványát, valamint — ha van neki — mind a két, tehát a piros és a kék útlevelét. Ja­nuár 3-a után az ügyintézőtől helyben választ kap arra vo­natkozólag, hogy a kért valu­tát megkapja-e. Nemleges vá­lasz esetén a bankhoz fölleb- bezhet, ugyancsak az IBUSZ- on keresztül. A valutakérelem­mel kapcsolatos levelezés ki­iktatásának köszönhetően egy­másfél hónappal rövidül meg az ügyintézés. Ennek számí- tásbavételével is azt látják célszerűnek az IBUSZ illeté­kesei, hogy ha a kiutazások­kal kapcsolatos teendőket mi­nél előbb — a nyári csúcsfor­galmat megelőzendő — elin­tézik az utazást tervezők. A „nyomozók szilveszterét” rend "-‘ők meg csütörtökön a salgótarjáni József Attila Megyei Művelődési Központban. A számolunk be képes riportban, táncegyüttes jazzbalettszámábók vidám háromórás társasjátékról lapunk 4. oldalán számolunk be képes riportban. ízelítőül csupán egy pillanatfelvé­Nográd tel a l

Next

/
Oldalképek
Tartalom