Nógrád. 1981. november (37. évfolyam. 257-280. szám)

1981-11-13 / 266. szám

Serdülőket nevel Kétszer búcsúzott a labdarúgástól Kovács Ferenc közel másfél évtizedig játszott a Nagybáto- nyi Bányász labdarúgócsapa­tában. A kiváló csatár 1977- ben hagyta abba az aktív spor­tolást. Két esetben játszott bú­csúmérkőzést. — Mikor kezdődött? — 1962 augusztusában be­kerültem az ifibe. Két mérkő­zés után már a tartalékok kö­zött játszottam. A mester, Ber- náth Imre beajánlott a vezető edzőnek: januártól a nagyok- ikal alapoztam. Aztán márci­usban kezdő ember lettem. A Kartalt 4—1-re győztük le itthon. A második gólt — Csá­ki Béla remek szöktetéséből — én lőttem. Végleg enyém lett a 8-as számú mez. A bajnokcsa­patban! — Ügy tudom, csak NB-ben »zerepelt. — Igen. Háromszáz bajnoki mérkőzést játszottam, és csak nagybátonyi színekben. Szin­te végig jobbösszekötő voltam. Az NB I. B-ben — két szezon alatt — 13, az NB II-ben 53, az NB IlI-ban 80 alkalommal találtam a kapuba. — Nem véletlen, hogy több esetben tagja lett a megyei NB 11-es válogatottnak. — Háromszor, és valamennyi alkalommal eredményesen sze­repeltem. Még az SByC ellen is. — A csapattársak közül kik­re emlékszik vissza szívesen7 — Mindenkire! Azért az ideális középpályást játszó, remek labdákat adó Veres La­cit és az önzetlen Csáki Bélát külön kell említenem. — Kétszer búcsúzott a fut- balltól. — Ennek története van. 1976-ban — együtt Pozsár Pis­tával és Nagy Attilával — búcsúmérkőzést játszottunk. Tavasszal, miután a csapatnak nem ment, Laczkó Sanyi bácsi visszahívott, ötször beszáll­tam. Harminckét éves fejjel már nehezebb volt. — Még ma is megteszi? — Üzemi labdarúgó-mérkő­zéseken. Aztán rendszeresen játszom kispályán, a salgótar­jáni AF1T együttesében. Most is az első helyen állunk. — Es közben a serdülőket edzi? — Nyár óta 22 gyerkőccel foglalkozom. Azt sajnálom, hogy egy mérkőzésen csak a fiúk fele játszhat. Egyébként hét-nyolc lurkó nagyon tehet­séges, érdemes lesz komolyan venni őket. — A kisfia is serdülő? — Igen. Hajtós gyerek. — Az apja is az volt? — Nem sokat lazsálhattam. — Véleménye szerint baj­nokságot nyer a Nagybátony? — Feltétlenül! Ámbár az osztályozón nehéz dolga lesz. — Hol dolgozik? — Tiribesen. Lakatosként. Idestova tizenhat éve. ☆ Közvetlen főnöke, Paál Pé­ter — amikor említettem ne­ki, hegy Kovács Feriről írok — a következőket mondotta: „Ki­tűnő szakember, s labdarúgó­nak sem volt rossz. Meghazud­tolta a Szundi becenevet!” Tóth István A Pénzverő SE védi az Ipoly Kupát Nagyszabású sakkvillám- versenyt rendeztek Balassa­gyarmaton a Nagy Októberi Szocialista Forradalom 64. év­fordulója tiszteletére. A vá­rosi tanács nagytermében 8 egyesület 46 versenyzője küz­dött a városi-járási sportfel­ügyelőség által alapított Ipoly Kupáért. A 11. fordulós svájci rendszerben megrendezett ösz- szecsapás fővárosi sikert ho­zott. A Pénzverő SE verseny­zői nemcsak az egyéni verseny 1—3. helyét vitték el, de fölé­nyesen nyerték a csapatver­senyt is, s ezzel egy évig védői lettek az Ipoly Kupának. A pénzverősökkel egyedül Gál tudott lépést tartaná — a 4. helyen végzett. Eredmények. Egyéniben: 1. Molnár György (Pénzverő) 9, 2. Kovács János (Pénzverő) 9, 3. Horváth Lász­ló (Pénzverő) 8, 4. Gál Gábor (St. Volán) 7,5, 5. Marcsik Ró­meó (Pénzverő) 7,5 pont. Csa­patban: 1. Pénzverő SE (Mol­nár, Kovács, Horváth, Mar­csik) 33,5, 2. St. Volán (Gál, Ponyi, Szabó E., Palla) 28, 3. St. Volán B. 27 pont. Holtverseny esetén a Bucholz- értékelés döntött. A versenyt — nagy hozzáértéssel — Fe­kete Géza országos versenybí­ró vezette. Az Ipoly Kupát ha­gyományossá és nagyszabásúvá kívánják fejleszteni a rende­zők. (sz) Kohászok üzenni lövészversenye A Salgótarjáni Kohászati Eredmények: üzemek tömegsporttbizottsága, Női kispuska: 1. Szakmár valamint MHSZ-szervezete Rezsőné 167, 2. Bálint Sándor- évről évre együttműködési né 150, 3. Molnár Istvánná szerződés alapján segíti a dől- 124 köregység. Női légpisztoly: gozók testedzését, s hozzá- 1. Bóné Gabriella 113, 2. Spagi- járul a fiatalok honvédelmi, na Lászlóné 102, 3. Rigó La- hazafias neveléséhez. Az josné 88. Férfikispuska: 1. együttműködés keretében szá- Bálint Sándor 178, 2. Angyal mos versenyt közösen bonyo- Zoltán 171, 3. Forgács Gyula lítanak le. így volt ez a na- 163. Férfisportpisztoly: 1. pókban is, amikor november Katkó Pál 180, 2. Molnár Ist- 7. tiszteletére a zagyvarakodói ván 165, 3. Zatrok Károly 153 lőtéren sor került a gyérrész- köregység. legek közötti lövészversenyre. Gyárrészlegi csapatverseny­A nyolcfős együttesek húsz ér- ben: 1. Szerszámkészítő 955,2. tékelt lövés keretében döntőt- Üzemfenntartás 954, 3. Ková- ték el egymás között a sor- csoló és öntöde 950 köregy- rendet. ség. Sorokban Két fronton találkozik ma Salgótarjánban az STC és a Szarvasi Főiskolai Spartacus kosárlabda-együttese. Az NB Il-es bajnokság keretében a városi sportcsarnokban a nők 16.30 órakor, a férfiak pedig 18 órakor lépnek pályára. ☆ Az asztalitenisz Szuper Li­gában szerdán teljes fordulót rendeztek. Magyarország csa­pata idegenben 4—3-ra le­győzte az NSZK-t További eredmények: Jugoszlávia— Anglia 5—2, Csehszlovákia— Svédország 4—3, Lengyelor­szág—Franciaország 5—2. ☆ A világbajnoki címet védő Argentína-labdarúgói.a a len­gyelek elleni hazai vereség után Csehszlovákiát sem tud­ták legyőzni. A River Plate stadionban 42 ezer elégedetlen néző előtt 1—1 lett a vég­eredmény. > A Ganz-MA VÁG férftkosár- labdázói Belgiumban Koracs Kupa mérkőzésen vettek részt, és 87—71 arányban vereséget szenvedtek. Mégis a budapes­ti csapat jutott tovább a Cep Fleurus ellenében, mivel ko­rábban otthonában 26 pontos előnyt szerzett. ☆ Elkészült a labdarúgó Ma­gyar Népköztársasági Kupa december 9-i fordulójának sor­solása. A 32-be jutásért külö­nösen érdekes mérkőzésnek számit az MTK-VM—Ferenc­város találkozó. A nógrádi csapatok kivétel nélkül ide­genben veszik fel a küzdel­met. A sorsolás szerint Recsk —STC, Borsodi Volán—Balas­sagyarmat, Hernádi Tsz SE— St. Síküveggyár lesz a páro­sítás. Valamennyi találkozó 13 órakor kezdődik. Sakk OS U. Tart az őszi veretlenség Makói Spartacus—St. Volán 7-7 Folytatják őszi jó OB II-es Kálmán győzött, Gallai Já- A 12. fordulóban, november szereplésüket az St. Volán nos, Gál Gábor, Tóth Pál, Ká- 15-én az St. Volán csapata a sakkozói. A tarjániak a f2. nya Zoltán, Ábri Ferenc és Szolnoki Mg. sakkozóit fogad­fordulóban Makón a Sparta- Czakó Bila döntetlent ért el. ja. A találkozót a városi cus csapata ellen ültek asztal- » 12 forduló eredménvei- sportcsarnokban rendezik, hoz és nagy csatában 7-7-es DebreCen-Pénzverő »•> döntetlent értek el. Az 5. óra Asztaiog SE—Bp. Postás 8,5—'--------------------------------------------­u tán 6—5-re még a tarjániak 5 S| Vasútépítő—Gyöngyös vezettek, ám a három értéke- 10_4j Szolnok—Ganz-MÁVAG lésre került partiból mindösz- 12_2, Miskolc—Utasellátó sze egy Pontot ítélt a csapat 5 s_8 3 Szeged—FTC 8—6. javára az értékelő bizottság. (Kánya és Czakó partija dön­tetlen lett, Kassal veszített.) A csapatból ezúttal is kiemelke­dett a két ifjúsági játékos, Egyed és Istvanovszky telje­sítménye — mindketten győz­tek. Az St. Volán a Makón el­ért döntetlennel tovább tartja őszi veretlenségét, a 6. helyen áll és a hátralevő két fordu­lóban esélye van az előrelé­pésre is. A Pásztói SE-nél tervezik Segíteni a megye sportját Alig két óra telt eJ a kez­dést jelentő köszöntő szavak­tól és máris ballagtunk kifelé a teremből. Ennyi ideig tar­tott a Pásztói SE edzők, szak­vezetők részére megtartott értekezlete. Mindenesetre az eltöltött órák számából sem­miféle következtetést n$m szabad levonni. Annál inkább abból, hogy a szakembereken, valamint a megyei sporthiva­tal főelőadója, Spalek Jánoson kívül a meghívottak ezúttal is „hagyományosan” távol - maradtak a megbeszélésről. A téma pedig a megyei sport- hivatal által nemrégiben köz­zétett értékelés anyaga volt, amely Nógrád minőségi sport­jának időszerű kérdéseit és feladatait dolgozta fel. A gondos elemzés, az érté­keié» természetesen magában foglalta a hibákat is, hiszen az eredmények, ae élet egyet­len területén sem palástolhat­ják el a fogyatékosságokat. Az öröm, ami a jó teljesít­ményeket, a sikereket méltán kísérte, együttjár a további feladatok teljesítésére Irá­nyuló igénnyel is. Nem vélet­len, hogy a megyei anyag egyesületi szintű megvitatásá­nak is az volt a legfőbb célja: hogyan tudja a Pásztói SE — mint a kiemelt, megkülönböz­tetett támogatást élvező egye­sületek egyike — segíteni Nógrád sportját, mire kell összpontosítani a továbblépés érdekében. Vida György SE-elnök tá­jékoztatása kiváló alapot te­remtett arra, hogy a számok tükrében hű képet kapjanak az értekezlet résztvevői az egye­sület eredményeiről, gondjairól, az elkövetkezendő feladatokról. Az 1980. évi egyesületi rang­sor szerint (háromszáz egye­sületet értékeltek) — az olim­piai sportágakban egyéni mi­nősítést szerzett sportolók szá­ma alapján — az 1979. évi 182. helyezés után 1980-ban 144. helyen -végzett á Pásztói SE. A nem olimpiai sport­ágakban szerzett minősítések, a bajnokságban szereplő csa­patok száma, a nyári olim­piai sportágak országos baj­nokságain négy korcsoport­ban elért helyezések is ko­moly előrelépést hoztak az egyesületek közötti verseny­ben. A megyei olimpiai pont­rangsorban 1980-ban a 112 pontos STC mögött a PSE 22 ponttal végzett, megelőzve a Bgy. SE-ét (12 pont). Az idei év egyik nagy ered­ménye, hogy a birkózószak­osztály elérte a „B”, a tájfu­tó pedig a „C” kategóriás szintet. Az atlétikai szakosz­tály — igaz kihelyezett cso­portokkal — három edzővel, mintegy 80 fős létszámmal megindult a felfelé vezető úton. Legalábbis ezt sejteti a kis szakosztályok közötti pont­versenyben elért első helye­zése. A birkózók 1981-ben hét olimpiai pontot szereztek, egy első osztályú és két aranyjel­vényes minősítést szerzett sportolóval rendelkeznek. Az olimpiai pontok számában ugyan jelentős a visszaesés, de a gondos utánpótlás-neve­lés, az úttörő A—B kategó­riás korosztály nagymérvű megerősödése biztosíték a jövőre nézve. A labdarúgó­szakosztályban — a korábbi sikertelen szereplést követő­en — rendeződtek a sorok, fokozatosan javul a teljesít­mény. Sikeres évet zártak a tájfu­tók, akik több mint 23 minő­sítést értek el. Különösen ör­vendetes a kézilabda-szakosz­tály teljesítménye mind a férfi-, mind a női együttes kiharcolta az NB Il-es osz­tályozón való részvételt. A tekecsapat az NB III-as me­zőnyben jelenleg a kiesés ellen küzd. Nehéz a sakkozók hely­zete, akik fegyelmezetlensé­gük miatt nem indultak a megyei banokságban. Vida György ezután az 1982. évre szóló feladatokat is vázolta. A beszámoló után az edzők, szakvezetők részéről számos ‘őszinte észrevétel hangzott el. Sirkó József, a tekézők ed­zője az utánpőtlásgondokról beszélt. Tóth József, a labda­rúgók szakvezetője az egyre javuló technikai feltéteieü mellett égető szükséget tulaj­donított egy edzőpálya meg­építésének. Ehhez kérte a megyei sporvezetés támogatá­sát. Illés Rudolf birkózóedző a kiválasztás megoldatlansá­gáról, a tehetségek áramolta­tásának eredménytelenségéről szólt. Hiányolta a megye ál-j tál megszüntetett edzőtáboro-' zásokat, a nemzetközi sport- táborozást. Véleménye szerint az SE 8-tól 14 éves korig ha­tékonyan segít az ifjúság tes­ti nevelésében. Ezzel viszont nem áll arányban a sport-! munka elismerése, megbecsül lése. Felvetődött még a megyei szakszövetségek — kivétel aa atlétikai — nem eléggé haté­kony munkája, az SE-vel va­ló laza kapcsolattartása. Még mindig nincs igazán helyén az iskolai testnevelés, és a lé-’ tesítmények kihaszánálása te­rén is vannak kiaknázatlan! lehetőségek. Ilyen a nemrég átadott általános iskola tor­naterme. Az edzők az erkölcsi elis-í mérés hiányát ugyancsak hangsúlyozták, mert a tehet­séges fiatalok megtartása ér­dekében egyre szűkülő ösz­tönzési eszközzel rendelkez-; nek. A dicséret, az elismerés jól­esik azoknak, akiknek kijár,’ mert ösztönöz, újabb sikerek­re serkent. Hát még akkor; ha ünnepélyes külsőségek kö­zött, megyei, vagy nagyköz-' ségi vezető részvételével egy kézfogás, gratuláció, egy-két jó szó erejére is jut idő. Nyugtázzuk elismeréssel azt, ami elismerésre méltó! Ez ä társadalmi élet minden terű-! létére vonatkozik. Így a sport­ra is. A nagyközség a megyd sportjáért, egyetemes spor­tunkért szólt az értekezlet. Ta­lán azok is meghallják, akik nem voltak jelen. Hiszen mindannyiunk gyerekeiért; az edzett, fizikailag erős fia­talság érdekében történt aZ egyik fél részéről kis lépési Talán nem eredménytelenül^; Adorján László | T Teke Emlékverseny, jó eredményekkel Az elmúlt napokban moz­galmas időszakot éltek át a tekézők. Az NB-s bajnoksá­gok mellett sor került a no­vember 7. tiszteletére kiírt em­lékversenyre. Az NB II-ben a 23., illetve a 24. fordulóban továbbra is váltakozó teljesít­ményeket nyújtottak a nógrá­diak. Az St Síküveggyár biz­tos győzelmet aratott a Chl- noin ellen, majd Egerben alul­maradt a Spartacussal szem­ben. Somoskőújfalu együttese Debrecenben vereséget szen­vedett. Hazai pályán viszont győzött a Szabolcsi Építők el­lenében. Az NB II-es női csa­pat Somoskőújfaluban nagy fakülönbségge! nyert a Vasas Ikarus gárdája ellen. St. Síküveggyár—Chinoin 7—1 (2616—2326 fa). St. Sík­üveggyár: Jakus J. 429, Jakus L. 457, Dávid (Csongrádi) 399, Radics 437, Stark 439, Puszta 455. Chinoin: Pánczél 378, Baklty S. 405, Bakity E. 463, Kiss 335, Szombati 393, Török 352. DMVSC—Somoskőújfalu 6—2 (2492—2408). DMVSC: Rigó 418, Molnár 393, Vilmányi 440, A bajnokiig állása Palla György, Szabó 1. Utasellátó 11 8 3- 93 2. Vasútépítő 11 7 2 2 92 3. Miskolci M. 11 8 ­3 91,5 4. Bp. Postás 11 0 1 4 83 6. Pénzverő SE 11 0 ­5 82,5 0. St. Volán 11 0 1 4 80,5 7. Szegedi VSE 11 6 2 3 80 8. Szolnoki Mg. 11 5 1 5 78,5 9. Gyöngyösi ESE 11 6 1 4 77,5 10, Debreceni Betű 11 4 ­7 75 11. FTC 11 4 ­7 74 12. Makői Sp. 11 1 2 8 65 13. Asztalos SE 11 3 1 7 61 14. Ganz-MAVAO 11 11 43.5 Ökölvívás Rangadó előtt Űjabb nagy feladat előtt áll- Televízió 11 órai kezdettel, nak az STC válogatott ökölví- egyenes adásban közvetíti, vói. Ezúttal a Bányász váloga­tott színeiben kell helytállni- •& uk vasárnap délelőtt Tatabá­nyán, a Honvéd válogatott el- Az STC ökölvívó-szakosztá- leni rangadón. Az STC bunyó- lya az utánpótlás-nevelés ja- sai közül szorítóba lép az vitása érdekében Nagybár- utóbbl időben kitűnő forrná- kányban kihelyezett gyerek- ban öklöző Botos Tibor, a har- csoportot szervezett. Tizen- matsúlyú olimpikon, Farkas nyolc általános iskolás láto- Sándor, valamint a sérüléséből gatja rendszeresen az edzése- a napokban felépült nagyvál- két. A foglalkozásokat Kozma tósúlyú válogatott, Hranek Béla testnevelő tanár nagy Sándor. A mérkőzést a Magyar lelkesedéssel vezeti. Meleska 410, Cócsik 409, Bu­dai 422. Somoskőújfalu: Mis­kei 386, Molnár P. 424, Fan- csik 376, Kéri 421, Balázs 407, Kotroczó S. 394. Egri Spartacus—St. Síküveg­gyár 6—2 (2461—2321). Egri Sp. Káitai 405, Tóth 409, He­gyi 412, Molnár Cs. 410, Mol­nár D. 433, Széphegyi 392. St. Síküveggyár: Dávid 406, Ra­dics 345, Csongrádi 397, Bozó 383, Jakus L. 406, Puszta 384. Somoskőújfalu—Szabolcsi Építők 6—2 (2416—2328). So­moskőújfalu: Miskei 398, Mol­nár P. 364, Borsós 437, Kot­roczó S. 424, Kéri 383, Balázs 410. Szabolcsi Építők: Hetei I. 390, Hetei K. 393, Juhász 373, Spisák 421, Kóira 378, Szabó 373. Somoskőújfalu—Vasas lka- rus (nők) 6—2 (2307—2130). Somoskőújfalu: Szabó 400, Oláh A. 395, Tóth 385, Cs.: Nagy 347, Kormány 375, Oláh E. 405. Vasas Ikarus: Fehér 377, Rózsa 367, Telekdi 384, Novák 321, Dobos 333, Sallai- né (Mogyorósi) 348. Az NB IlI-ban két mérkő­zést játszottak. A Mátranová- ki Vasas tekézői közel 430 fás átlagot értek el hazai pá­lyán. Az Egri Forgácsoló együttese gyenge napot fogott ki. Pásztó csapata Párádon nem bírt a hazaiakkal. Mátranováki Vasas—Egri Forgácsoló 7—1 (2577—2267). Mátranováki Vasas: Fodor T. 435, Hegedűs 410, ifj. Kecskés B. 428, Kozma 435, Nádasdí 444, id. Kecskés B. 425. Egri Forgácsoló: Vermes 344, Bede 370, Skovram 379, Jezoviezki 424, Miskolczi 402, Leszkovsz- ky 348. Parádl üveggyár—Pásztói SE 6—2 (2419—2329). Parádl Üveggyár: Szakács 422, ifj. Syányi I. 432, Nagy 391, id.' Gyáni I. 402, Stank 362, ®em- biczki 410. Pásztói SE: Kocz- ka L. 404, Tóth 396, Koczka M. 366, Csemer 354, ©yőri 398; Klauber 411. A megyei bajnokságban egy mérkőzés került lejátszásra. Mátranováki Vasa« H.—- Pásztói SE II. 5—3 (2304—2287); Mátranováki Vasas II.: Sto- czek 417, Farkas 400, Bakos 348, Sopronyl 381, Aranyos 359, Kotroczó J. 399. Pásztói SE II.: Tóth 409, Koczka F. 385, Bata J. 362, Sirkó 397, Bata ®y. 385, Sőregl 349. A november 7. tiszteletére megrendezett emlékversenyt Somoskőújfaluban bonyolítot­ták le. Mind a nők, mind a férfiak jó teljesítményeket nyújtottak. Eredmények. Nők: 1. Szabó 433, 2. Oláh E. 400, 3. Tóth 379 (mindhárom So­moskőújfalu). Férfiak: 1. Fo­dor T. (Mátranováki Vasas) 440, 2. Miskei (Somoskőújfa­lu) 430, 3. id. Kecskés B. (Mát-' ranováki Vasas) 430, 4. Klau­ber (Pásztói SE) 429 fa. Az első három helyezett) plakettet kapott, a győztesek­nek tiszteletdíjat nyújtottak át. * Egerben rendezték az OKISZ Kupa területi döntőjét. Ezen a versenyen Nógrád megyét a Salgó Cipő tekézői képvisel­ték. Ezúttal harmadik helye­zést értek el a tarjániak, így nem jutottak tovább az or­szágos versenyre. Demény László NÓGRÁD — 1981. november 13., péntek

Next

/
Oldalképek
Tartalom