Nógrád. 1981. november (37. évfolyam. 257-280. szám)

1981-11-13 / 266. szám

NOGRAD Szinesszerviz Vasárnaptól: „Nyomozz velünk1” November 15-től hat héten át ismét „nagyszabású nyo­mozás” színhely© lesz Salgó­tarján. A „Nyomozz, velünk!” városi társasjáték szervező bizottsága és a NÓSRÁD- szerkesztőség immár negyedik alkalommal invitálja játékra a megyeszékhely rejtvényked­velő Iákosait. Az idei játék címe: „HAT VAN! — HOL VAN?”. A „nyomozóknak” — a NÖS- RÁD vasárnapi számaiban közölt feladatok alapján — előbb egy rejtélyes kódszám hat számjegyét kell megtalál­niuk! Akiknek ez sikerül, azok a salgótarjáni József Attila Megyei Művelődési Központ színháztermében december 31- én, szilveszter délutánján tar­tandó játékos-szórakoztató műsor keretében deríthetnek fényt a számok titkára, és nyerhetik el méltó jutalmu­A „Nyomozz velünk!” rejt­vényjáték részletes ismerteté­sét szombati számunkban kö­zöljük ! „Piros" polcok Csokoládé, szaloncukor Az ünnepek közeledtét jel­zik a „piros” polcok a bol­tokban. Vagyis megjelentek a sztaniolba öltöztetett Télapó- figurák, csizmák, csomagok. Benkő Győzőnétől, a Nógrád jnegyei Élelmiszer-kiskereske­delmi Vállalat áruforgalmi osztályának vezetőjétől kér­deztük: milyen ellátás várha­tó, lesz-e elegendő a kedvelt édességekből? — Százharmincöt boltunkba hatvanhét mázsa csokoládéfi­gurát szállítottunk, ét- és tej­csokoládét vegyesen. Űj cik­ként jelentkezik, a gyerekek minden bizonnyal megkedve­lik a műanyag hóembert, amely apró drazséval töltött, valamint a csizmát, amely fi­nom desszertet tartalmaz. A boltok önállóan állítják össze a különféle csomagokat. Min­tegy húszezer csomag kerül a polcokra Hogy stílszerűek le­gyenek, a csomagokba piros csomagolású, zselés szaloncu­korkák kerültek. A csintalan nabb gyerekeket ötezer ki­sebb-nagyobb virgács várja. Megérkezett a szaloncukor is, a boltok december elsején kezdik árusítani. ötfajtából lehet válogatni. A legolcsóbb a hagyományos 38 forintos szaloncukor, a legdrágább a 94 forintos, csokoládés desz- szert. Ebből 120 mázsa van a raktárakban. — Virágok. Mintegy kétezer cserép virág — ciklámen, fok­földi ibolya, flamingó, primu­la — vár az Erzsébetek és Katalinok köszöntésére. Vá­gott virágból a két népszerű névnapra mintegy hatezer szálat értékesítenek a város­gazdálkodási üzem salgótar­jáni kertészetéből. Salgótarjánban, a pavilon­sorban nyitotta meg egy hó­napja a Nógrád megyei Szol­gáltatóipari Vállalat színeste- levízió-szervizét. ' A szép, modern, jól felsze­relt helyiségben két szerelő várja a „beteg” színesteleví­ziókat, illetve a bejelentések alapján a lakásokban javítja meg a készülékeket. Kövesi Pál több mint hu­szonhárom esztendővel ezelőtt lett rádió- és televízió-műsze­rész. Évek óta csak színes­készülékekkel foglalkozik. — Szoros a kapcsolatunk a székesfehérvári Videoton gyárral. Onnan kapjuk a szükséges anyagot. Gyakran Mint arról már hírt adtunk, a salgótarjáni hegymászó­klub tagjai új körfolyosót fe­deztek fel a Mátrakeresztes közelében levő ágasvári bar­langban. A Csörgőlyuknak is nevezett hasadékban — amelyben a néphit szerint an­nak idején a híres betyár, Vid- róczki is gyakran menedéket talált —, a barlangászok eddig három körjáratot ismertek. A negyedik körfolyosó feltárása során most megtalálták a mátrai Vándor-forrás eredetét is. Üj hír, hogy a barlang egy másik körjáratán — amelyet kialakult formája miatt csúsz­dának neveznek —, eddig is­meretlen kürtőt fedeztek fel. Leereszkedve a keskeny kür­tőn kitűnt, hogy annak egyik ága belefut a csúszda nevű körfolyosóba, az ellenkező irányban viszont egy eddig látogatnak meg bennünket a szakemberek. Mi is voltunk már tapasztalatcserén. Sok a munkánk, mert egyre több családban van színestelevízió. Csak abban az' esetben hozzuk be a műhelybe, ha képcső­cserére van szükség, vagy va­lamilyen rendszeresen jelent­kező hiba mutatkozik. Levéve a hátlapot, a laikus csak a millióféle „szerken­tyűt” látja. Ezért nem fura a kérdés: — Naponta hányat tud megjavítani? — Előfordul, hogy tízzel is megbirkózom. De van, hogy eggyel-kettővel bütykölök... szintén ismeretlen barlangte­rembe torkollik. A túra egyik résztvevője, társa segítségével, rendkívül nehéz körülmények között, behatolt az üregbe, ahol egy körülbelül húsz mé­ter magas és húsz méter mély, rusztikusán egyenletes felüle­tű hatalmas tufakő kocka nyílegyenes éle, illetve két síkja — fala — rajzolódott ki a szemei előtt. Tekintve, hogy a csoport a rendelkezésre ál­ló felszereléssel a feltárást nem tudta folytatni, most új leszállásra készül, amelyre előreláthatólag még ebben az évben sor kerül. A következő expedíció célja — szakember bevonásával — feltárni a gi­gászi föld alatti kubus esetle­ges további oldalait, s megál­lapítani a keletkezés okait, megfejteni eredetének titkát. Új terem, gigantikus kocka a barlang mélyén Naptár Í 1981. november 13., péntek. I Szilvia napja. A Nap kel: 6.46, nyugszik: 16.11 órakor. A Hold kel: 17.46, nyugszik: 8.16 órakor. I Száznegyvenöt évvel ezelőtt, 1836. november 13-án született és 35 évesen, 1871-ben a Pá­rizsi Kommün barikádjain halt hősi halált Jaroslaw Dabrowski lengyel tábornok, forradalmár, az 1863-as lengyel nemzeti fel­kelés egyik előkészítője, s a baloldali forradalmárok — az úgynevezett vörösök — veze­tője. Időjárás szombattól keddig Várható időjárás az ország te­rületén ma estig: északnyugat fe­löl lassanként felszakadozó felhő­zet, majd változóan felhős idő. Szórványosan eső, zápor, főként keleten eleinte még havas eső, eső, hó. Többfelé élénk, Időnként erős, néhány helyen viharos lökésekkel kísért nyugati, északnyugati szél. Legmagasabb nappali hőmérséklet általában 5 és 10 fok között. Távolabbi kilátások szombattól keddig: erősen felhős és kevésbé felhős időszakokra számíthatunk. Legalacsonyabb hőmérséklet ál­talában mínusz 1, plusz 4, a de- rültebb éjszakákon mínusz 3, plusz 2 fok között. Legmagasabb nap­pali hőmérséklet plusz 4—8 fok között. Jelentős mennyiségű (leg­alább 5 mm) csapadék az ország területének 30 százalékán várható, ismétlődő eső, havas eső valószínű. Autóbusz balesete Borsodban Csütörtökön kora reggel a Mezőkövesd és Andornaktálya közötti úton Borsod és He­ves megye határa közelében az Egri Csillagok Termelő- szövetkezet mimkásszállító autóbuszának vezetője, Ma­gyar József 47 éves egri lakos a járművét nem az útviszo­nyoknak megfelelő sebesség­gel vezette, forgalmi okból a csúszós, jeges úton fékezésre kényszerült, az autóbusz meg­csúszott és az útmenti árok­ba borult. A baleset követ­keztében az autóbusz utasai közül tízen — valamennyien tardi lakosok — könnyebben megsérültek. Magyar József vezetői engedélyét a rendőr­ség bevonta és az ügyben a vizsgálatot tovább folytatja. — Ceruzaelem. Lesz ele­gendő ceruzaelem a tranzisz­toros rádiókhoz, zsebszámoló­gépekhez: az üzletekből gya­korta hiányzó árucikkből egy új gépsoron naponta 52 ezer darabot állítanak elő az Al­földi Szilikátipari Vállalat tö­rökszentmiklósi üzemében. A vállalati tervek szerint az idei kísérleti gyártás után jövőre már másfél százezer elemet készítenek naponta. Péntek 13. Előre bocsátom, egyáltalán nem vagyok babonás, sem jobb-, sem balvégzetben nem hiszek, nem tolom ágyam bal oldalát a falhoz, hogy jobb lábbal keljek fel, és semmifé­le ezüstbe foglalt nyúllábat vagy más „rontáselhárítót” nem tartok otthon. Hogy véleményémet alátá­masszam, íme néhány példa: P. Z.-né háziasszony, a leg­szabályszerűbben bal kézzel alulról felfelé lekopogta, hogy évek óta, egészséges, ám nem számolt a bútoripar hiányos­ságaival, ujjába szálka ment, csak szakszerű beavatkozás mentette meg a kilencujjú- ságtól. Szerencséjét lekopog­ta és újabb szálkát szedett fel. Miután kéményseprőt és fe­hér lovat látott, vakablakot keresett K. C. anyagbeszerző, mániákusan figyelve az eléje kerülő nyílászárókat. Egyik ablakban nejét pillantotta meg, legellenszenvesebb kollé­gájával enyelegve, jóllehet az asszony tudomása szerint be­teg tantikáját látogatta. Jogos felindulásból, előre megfontolt szándékkal a legközelebbi ital­boltba rohant, ahol tetemes mennyiségű szeszt fogyasztott, minek következtében marke- colók megszabadították az az­nap felvett prémiumtól, egy vakablak alatt. Négylevelű lóheréért hajolt le P. K. szellemi dolgozó. Fel­állni már nem tudott. Meny­asszonya hetekig önfeláldozó- an ápolta bexenschussát, a biztosító pedig nem térítette meg a keresetkiesést, nem üzemi baleset történt. S akinek mindez nem elég bizonyíték, s a mai továbbra is a rettegés napja, legegysze­rűbb, ha egyszerre két lapot szakít le a naptárról... — g. — — Négy bátor emberrel a kosarában egy héliummal töl­tött léggömb a Csendes-óceán felett 5000 méter körüli ma­gasságban, óránként 150 kilo­méteres sebességgel távolodik a japán partoktól. A vállal­kozó kedvű személyzet elő­ször a világon megpróbál bal­lonon átrepülni a Csendes­óceán felett. Érkezésüket iz­gatottan várják Kaliforniában. Nyugdíjas­találkozó Tegnap második alkalom­mal rendezték meg a nyug­díjasok találkozóját az EL- ZETT Művek Zár- és Lakat- gyára szécsényi üzemében. A korábbi munkásévek esemé­nyeit, emlékeit felidéző találkozón közel harmincán vettek részt. Az üzem nevé­ben Huszkó Sándor, a párt­vezetőség titkára köszöntötte az idős embereket, majd Ró­ka Miklós gyáregységvezető beszólt a munkáról, elképze­lésekről, tervekről, a hétköz­napok eseményeiről. A talál­kozót úttörők műsora tette emlékezetessé, majd fehérasz­tal mellett vendégelték meg a nyugdíjasokat. Sózták az utakat Hava főtt az egész megyében Csütörtök reggelre fehérbe „borult” a megye. A jelenté­sek szerint egész Nógrádban havazott. Petrovics Károlytól, a KPM Nógrád megyei Igaz­gatóságának ügyeletesétől ér­deklődtünk: okozott-e a korai havazás gondokat a megye közlekedésében ? — Mindkét üzemmérnöksé­günk — a salgótarjáni és a balassagyarmati — egyaránt havat jelentett. Ezt jelezték a hajnalban érkező gépkocsive­zetők is. Körülbelül egy-más- fél centis hó hullott. A csú­szós hegyi szakaszokon négy gépkocsink szórta a sót. Csú­szóssá vált a salgóbányai és a ceredi bekötő út, a 22-es fő közlekedési út Salgótarján és Kishartyán között, a Salgótar­ján—litkei út pedig Karancs- alja közelében. A rétsági já­rásban a 2-es úton, Katalin- puszta térségében tisztították meg az utat. Állandó ügyeletet tartunk. Két gépkocsi jelen­leg is őrjáratot végez a me­gyében. — Fotópályázat. Fotós ter­mészetbarátok figyelmébe ajánljuk: november 15-én le­jár a megyei tanács és a ter­mészetvédelmi felügyelőség közös fotópályázata. Aki a kiírásnak megfelelő alkotások­kal rendelkezik, még e hé­ten benyújthatja zsűrizésre. A pályázat eredményét december elején hozzák nyilvánosságra. — Pásztói új elnök. Tegnap a párt- és állami szervek kép­viselőinek jelenlétében iktat­ták be hivatalába dr. Hege­dűs Jánost, a Pásztói Járás- bíróság új elnökét Az ün­nepélyes eseményen részt vett és felszólalt dr. Szigeti Ágnes, az Igazságügyi Minisz­térium főosztályvezető-helyet­tese. — Hallássérültek figyelmé* be. A Hallássérültek Országos Szövetségének megyei szerve­zete felhívja azokat a hallás- sérült és siketnéma személye­ket, akik betöltötték tizen­nyolcadik életévüket, hogy je­lentkezzenek a szervezetnék BALESET HERENCSÉNYBEN Csütörtökön reggel 6.30 óraJ kor kölcsönzött 7 személygép­kocsit vezetett Herencsény belterületén Oláh Gábor 40 éves balassagyarmati lakos. Figyelmen kívül hagyta a ha­vas idő miatt csúszós úttes­tet, nem ennek megfelelő se­bességgel hajtott, s egy útke­reszteződésben megtörtént a baj. Jobbrakanyarodás közben a kocsi megcsúszott és egy közeli ház beton kerítésalap­zatának, illetve oszlopának üt­között. Oláh épségben maradt, vele utazó felesége azonban súlyos sérüléssel kórháza ke­rült. Az anyagi kár is tete­mes. A baleset körülményeit vizsgálják. műsor KOSSUTH RÁDIÓ: 1.27: Miről ír a Társadalmi Szemle új száma? 8.37: Magyar szerzők vokális műveiből. 9.33: Száll az ének... 10.05: Leporello. 10.35: Rokkamese. Kaffka Margit versei. 10.40: Cigánydalok, csárdások. 11.00: Gondolat. 11.45: Révész László saját feldol­gozásaiból vezényel. 12.35: Hét végi panoráma. 13.54: A Délutáni Rádiószínház bemutatója. 14.29: Verbunkos muzsika. 14.44: Magyarán szólva... 15.ló: Angelo Ephrikian együttese énekel. 15.28: Zenélő dominó. 16.05: Embermesék. 17.13: Az Állami Népi Együttes felvételeiből. 17.50: Az első negyven lakás. 19.15: A Rádiószínház bemutatója. 20.05: Hallgassuk együtt. 20.50: Giuseppe Di Stefano operafelvételeiből. 21.30: Üzletkötés —, avagy: a tettenért rábeszé­lés. 22.2ű: Tíz perc külpolitika. 22.30: Solomon két zongoraver­senyt játszik, közben: 22.56: Herum Novarum — 1981. 23.16: A zongoraverseny folytatá­sa. 23.53: A# párizsi fúvósegyüttes ját­szik. 0.10: Melódiakoktél. PETŐFI RÁDIÓ: 8.03: Az izraelita felekezet negyedórája. 8.20: Tíz perc külpolitika, (ism.) 8.33: Slágermúzeum. 9.36: Bevallom magának. 10.00: Zenedéielőít. 11.45: Tánczenei koktél. 12.33: Édes anyanyelvűnk. 12.38: Népi muzsika. 13.15: A Gyermekrádió új zenei felvételeiből. 13.30: A zene titka. 14.00: Kettőtől ötig... 17.00: Nem tudom a lécekét! 17.30: Ötödik sebesség. 18.33: Töltsön egy órát kedven­ceivel 19.33: Kálmán Imre—Harsány! Zsolt: Marira erófnő — Az T. felvonás fináléja. 20.00: Muzeális nótafelvételeink­ből. 20.33: Iránytű. 21.**5: Nemzedékek. 22.25: A tegnap slágereiből. 23.20: A szép Heléna. Részletek Offenbach operettjéből. MISKOLCI STÜDIÓ: 17.00: Hírek, idő járás jelentés. 17.05: Péntek este Észak-Magyar- országon. (A tartalomból: E heti meglepetésünk — Hívja a felvevő­irodát — Gépjárművezetés Salgó­tarjánban.) Ügyeleti telefonunk: 35-510. Szerkesztő: Jakab Mária. — 18.00: Észak-magyarországi krónika. (Egy napot a települési környezetért — Országos tanács­kozás Ózdon. — Vágányfelújítás Eger és Felnémet között. — Pá­lyakezdő Nógrád megyei szak­emberek tanácskozása Salgóbá- nyán.) 18.25—18.30: Lap- és műsor­előzetes. TELEVÍZIÓ: 8.20: Tévétorna. 8.25: Iskolatévé: Magyar nyelv. (ált. isk. 1. oszt.) 8.45: Fizikai kísérletek. (l. oszt.) 8.55: Környezetismeret, (ált. isk. 3. oszt.) 9.30: Technika, (ált. isk. 1. oszt.) 9.55: Tízen Túliak Társasága. 10.35: Deltácslca. 13.40: Iskolatévé: Technika. 14.00: Magyar nyelv, (ism.) 14.15: Deltácska. (ism.) 14.35: Környezetismeret (ism.) 15.05: Nyelvtanárok figyelem! 15.45: Hírek. 15.50: Az ember felemelkedése. Angol filmsorozat. 16.40: Postafiók 250. (SZ.) 16.55: Állunk szolgálatára. 17.20: Reklám. 17.30: Keresztkérdés. Fejtörő­játék. 18.00: Ablak. 19.00: Reklám. 19.10: Tévétorna. 19.15: Esti mese. 19.30: Tv-híradó. 20.00: Delta. 20.25: Hatvanhat. Vendég: dr. Czeizel Endre. (SZ.) 21.25: Unokáink sem fogják lát­ni. 21.50: Az utolsó szolgálat. Ma­gyarul beszélő amerikai film. 23.20t Tv-híradó 3. 2. MŰSOR: 20.01: Gaston Phébus, a Pireneu- sok oroszlánja. 20.55: Tv-híradó 2. 21.15: Sakk-matt. 21.30: Reklám. 21.35: Fele köztársaság. 22.25: Jazzpódium. BESZTERCEBÁNYA: 17.25: Sportrevü. 17.50: Tv-torna. 17.55: Bratislava! magazin. 18.40: Zenei krónika. 18.50: Hawaii-szigetek. 1. rész. 19.10: Esti mese. 19.20: Időjárásjelentés­és műsorismertetés 19.30: Tv-híradó. 20.00: Vetélkedő műsor. 21.50: Ez történt 24 óra alatt. 22.05: Vándormozi. 23.40: Zenés műsor. 0.25: Hírek. MOZIMŰSOR: Salgótarjáni November 7.: dél­előtt fél 10 és 11-től mesemozi!, fél 3-tól iskolamozi: Sárga ele­fánt. Színes szovjet mesesorozat. Háromnegyed 6-tól: Moszkva nem hisz a könnyeknek. I—II. Színes, szinkronizált szovjet film. Este 9-től: A rakparton. Amerikai film. — Kohász: iskolamozi: A beszé­lő köntös. Színes magyar mese- film. —• Balassagyarmati Madách: És megint dühbe jövünk. Színes olasz filmvíg játék. — Pásztói Mát­ra: Munkahelyi románc. I—II. Színes szovjet filmvígjáték. — Szécsényi Rákóczi: Mephisto. I—II. (14) Színes magyar—NSZK kop­rodukció. — Rétság: Repülés az űrhajóssal. Színes szovjet film­vígjáték. Mesemozi: Mese a Szi­tán cárról. — Kisterenyei Petőfi: Ideiglenes parancs. (14) Színes ma­gyar film. — Érsekvadkert: A ki­rályi biztos szeretője. (16) Színes brazil film. — Nagylóc: Kóma. (16) Színes, szinkronizált USA bűnügyi film. November 13., péntek. 21.50: Az utolsó szolgálat. Amerikai film. NOGRAD, a Magyar Szocialista Munkáspárt Nógrád megyei Bizottsága és a Nógrád megyei Tanács lapja Főszerkesztő: GOTYAr GYULA. Szerkesztőség: Salgótarján, Palóc Imre tér 4. Telefon: 10-977, Főszerkesztő: 11-504. Sportrovat: 14-596 Kiadja a Nógrád megyei Lapkiadó Vállalat. Felelős kiadó: BÁLINT TAMAS. a Nógrád megyei Lapkiadó Vállalat igazgatója. Kiadóhivatal: Salgótarján, Palócz Imre tér 4. Telefon: 12-542. Telex: 229 109. Irányítószám: 3101. Terjeszti: a Magyar Posta Előfizethető: a helyi postahivatalokban és a kézbesítőknél. Előfizetési díj egy b ónapra 34 forint, negyedévre i02 forint, egy évre «on forinf piőíii-'*;, . n v-o—.v-H’-iri vi-ví «n OÜÁP7 Troro tár i T»f • qc poío’Ab t.<*7 «CET FM'FN fííROR iffa^srafó. Indexszám? 25 07? HU TSSV 0133-155«

Next

/
Oldalképek
Tartalom