Nógrád. 1981. május (37. évfolyam. 101-126. szám)

1981-05-01 / 101. szám

Ülést tartott a Minisztertanács Elnökhelyettesek jelentése — Általános Iskolai és egészségügyi ellátás Lakásépítési akcióterv - Mezőgazdasági kisgépgyártás Képviselői javaslatokról A Szocialista Internacionálé felhívása A Szocialista Intemacioná- lé május 1. alkalmából fel­szólította a vilᣠnépeit és kormányait, hogy küzdjenek a leszerelésért, a békéért és a haladásért. A szerdán Bonn­ban nyilvánosságra hozott fel­hívás, amelyet Willy Brandt, a Szocialista Internacionálé elnöke írt alá, „mindenkihez szól, politikai meggyőződésre való tekintet nélkül”, és hang­súlyozza, hogy mindenkinek részt kell vennie a leszerelé­sért, a békéért, az enyhülésért és a nemzetközi együttműkö­désért kifejtett erőfeszítések­ben. Hasonlóképpen foglaltak ál­lást szerdán Amszterdam­ban mintegy 30 ország — a Szocialista Intemacionáléban tömörült szocialista és szo­ciáldemokrata pártjainak ve­zetői évi értekezletükön. Kö­vetelték, hogy „azonnal kez­dődjenek meg a tárgyalások az Egyesült Államok és a Szovjetunió között a közepes hatótávolságú nukleáris ra­kétarendszerek korlátozásá­ról.” Az amszterdami értekezlet másik témája Salvador volt. A részvevők meghallgatták Hans-Jürgen Wischnewskinek, a nyugatnémet SPD alelnöké- nek jelentését, majd újólag támogatásukról biztosították a forradalmi változást Salvador­ban, és tárgyalásos megoldást sürgettek a demokratikus erők és a kormányzat között a polgárháború befejezése ér­dekében. Szavazás Vietnamban A Minisztertanács csütör­tökön ülést tartott. Meghall­gatta és jóváhagyólag tudo­másul vette Marjai József miniszterelnök-helyettes be­számolóját a magyar—kubai gazdasági és műszaki-tudomá­nyos együttműködési bizottság ülésszakáról- Ugyancsak tudo­másul vette Faluvégi Lajos miniszterelnök-helyettesnek, az Országos Tervhivatal elnö­kének Zvone Dragonnal, a Ju­goszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság Szövetségi Vég­rehajtó Tanácsa elnökhelyet­tesével folytatott megbeszélé­seiről szóló beszámolóját. A kormány megtárgyalta és elfogadta az általános iskolai ellátásnak a VI. ötéves terv időszakára szóló társadalmi­gazdasági programját és a hozzá kapcsolódó akciótervet. A fő cél az oktatás-nevelés megkezdett korszerűsítésének folytatása, a tervidőszakban jelentősen növekvő tanulólét­szám oktatási feltételeinek megteremtése. Tovább kell mérsékelni a váltakozó okta­tásban tanulók arányát, bőví­teni a napközis ellátást és a diákétkeztetést. Megtárgyalta és elfogadta a Minisztertanács az egészség- ügyi ellátás VI- ötéves terv­időszakra szóló társadalmi­gazdasági programját. Kiemelt feladatként jelölte meg a já­róbeteg-ellátás színvonalának emelését, a kórházak, a klini­kák működési feltételeinek, felszereltségének javítását, a meglevők jobb kihasználását. Növelni kell a gyógyító-meg­előző tevékenység hatékony­ságát, színvonalát, szélesebb körben kell alkalmazni az or­vostudomány és a gyógyászat új eredményeit. A Minisztertanács mindkét programmal kapcsolatban fel­kérte a társadalmi és érdek- képviseleti szerveket, a tudo­mányos szervezeteket, hogy fórumaikon vitassák meg a programokat, s tevékenyen működjenek közre megvaló­sításukban. Felhívta az érde­kelt minisztereket és az or­szágos hatáskörű szervek ve­zetőit, valamint a tanácsokat, hogy tegyék meg a szükséges intézkedéseket, dolgozzák ki a legfontosabb helyi teendő­ket. A kormány akciótervet fo­gadott el a lakásépítési, la- kásfe'nntartási és lakásgazdál­kodási feladatokra­A Minisztertanács megtár­gyalta és elfogadta a polgári repülésről szóló törvényerejű rendeletre vonatkozó előter­jesztést, és úgy határozott, hogy azt az Elnöki Tanács elé terjeszti. A kormány, az ágazati irá­nyítás és az állami ellenőrzési rendszer továbbfejlesztése ér­dekében felülvizsgálta a Mi­nisztertanács és a kormány- bizottságok által létesített bi­zottságok működését, döntött több bizottság megszünteté­séről. A Minisztertanács megerő­sítette az állami tervbizottság határozatait a villamos hálóza­ti létesítmények, a vízkárel­hárítás, a vízközmű-főrend- szerek, a mezőgazdasági víz­szolgáltatás, a mezőgazdasági bekötőút-építés, valamint az erdőszerkezet-átalakítás, az erdőtelepítés és -fásítás meg­nevezésű célcsoportos beruhá­zások VI. ötéves tervi elői­rányzatainak jóváhagyásáról. Felszólította az érintett álla­mi és társadalmi szerveket, a gazdálkodó szervezeteket, hogy a fejlesztési célok legcélsze­rűbb és gazdaságos megvaló­sításához a szükséges intézke­déseket tegyék meg. A kprmány jóváhagyólag tudomásul vette a gazdasági bizottság tájékoztatóját a me­zőgazdasági kisgépgyártás és -ellátás helyzetéről, tenniva­lóiról- A mezőgazdasági kis­termelés fokozódó népgazda­sági jelentőségének megfele­lően toVább javítják a kister­melők gépellátását. A Minisztertanács jóváhagy­ta a gazdasági bizottság ál­lásfoglalását a fával való ta­karékosságról, és a fa helyet­tesítéséről, valamint a famel­léktermékek hasznosításáról. A kormány felhívta az érin­tett minisztereket és az orszá­gos hatáskörű szervek vezető­it, hogy vizsgálják meg az or­szággyűlés áprilisi ülésszakán elhangzott képviselői javasla­tok megvalósításának lehető­ségeit, s tájékoztassák arról az országgyűlés elnökét, vala­mint az érdekelt képviselőket. Hanoiban a vietnami nem- ketgyűlés állandó bizottsága csütörtökön áttekintette a múlt vasárnap tartott orszá­gos nemzetgyűlési képviselő-, és a helyi, tartományi népi tanácsválasztások eseményeit. A választási eredmények ■zerint Ho Si Minh városban 85 képviselőt választottak meg a 47 jelölt közül. A szavazás­ra jogosultak 97,7 százaléka járult az urnákhoz. A meg­választott nemzetgyűlési kép­viselők között van Nguyen Huu Tho megbízott államel­nök, Phan Hung miniszter­elnök-helyettes, belügyminisz­ter, a VKP KB Politikai Bi­zottságának a tagja, Ngo Ba Thanh asszony, a Vietnami Hazafias Front Központi Bi­zottságának a tagja Thich Ninh Chau főbonc, Huyn Cong Minh főtisztelendő atya, Du Hue Lien, a város kínai származású lakosságának kép­viselője. Hanoiban a 38 Indulóból fcl-et választottak képviselő­vé, a többi között Le Duant, a VKP főtitkárát, Pham Van Dong miniszterelAököt, Truong Chinh-ot, a nemzetgyűlés ál­landó bizottságának elnökét és Van Tien Dung nemzetvédel­mi minisztert. A főváros mind a hét választókerületében igen nagyarányú volt a részvétel. A többséget kizárták A Dél-afrikai Köztársaságban a szerdáin megtartott parla­menti választásokon az 1948 óta kormányzó Nemzeti Párt ismét biztosította magának a hatalmat. Pieter Botha mi­niszterelnök pártja néhány kellemetlen meglepetés ellené­re simán megszerezte a 165 parlamenti hely abszolút több­ségét: a csütörtök reggelig ismeretes részeredmények alapján már 83 mandátumot mondhatott magáénak. A választásokon csak a 2,3 millió fehér állampolgár ve­hetett részt; a 24 millió szí­nes bőrű lakost ezúttal is ki­zárták a politikai döntésből. Ami a fehér szavazópolgáro­kat illeti, a részvételi arány mintegy 65 százalékos volt, és ezt a kormánypárt saját si­kerének könyveli el, mondván, hogy a részvétel „a reform- politika tömegtámogatásának” bizonyítéka. Két nap pihenő Ötvenedik napja a világűrben A Szaljut—8 ötödik állandó személyzetének két tagja az elmúlt hetekben rendkívül ér­tékes munkát végzett, sokol­dalú programot hajtott végre — napirendjükön az erőfor­rás-kutatás és a technológiai kísérletek éppúgy szerepeltek, mint a csillagászati megfigye­lések és a biológiai kísérle­tek, a „kertészkedés.” A technológiai kísérletek kö­zül Kovaljonok és Szavlnih folytatta a korábbi expedíciók programjából már Ismert fém­olvasztási és kristálynövesztésí kísérleteket. Jelenleg is egy ilyen, meglehetősen hossza­dalmas — 133 órás — kísérlet folyik az űrállomáson: a zsi­lipkamrában elhelyezett Szplav elektromos olvasztókemencé­ben kadmiumból, higanyból és tellurból álló félvezető mo­nokristályokat növesztenek az űrhajósok. A rendkívüli tisz­taságú, tökéletes szerkezetű kristályoknak az elektronikai és az optikai ipar veszi nagy hasznát. A másik, rövidebb ideje folyó űrtechnológiai prog­ram keretében a múlt héten és e hét elején az űrhajósok különböző fém- és üveg­felületeket vontak be ezüst­tel. Kovaljonok és Szavlnih az utóbbi napokban ismét nagy lendülettel folytatta az erő­forráskutatási programot — ehhez hozzájárult az is, hogy a Szovjetunió területének nagy részén javult az időjárás, csökkent a felhőtakaró. Az űrhajósok csütörtöki programjában alapos orvosi kivizsgálás és az előírt fizikai gyakorlatok elvégzése szere­pelt. Május 1-re és 2-re pi­henőnapot kaptak: tv-közvetí- lést láthatnak majd a Vörös téri ünnepi felvonulásról, ahonnan volt vendégeik, a szovjet—mongol űrexpedíció tagjai: Vlagyimir Dzsandbekov és Zsugderdemidljn Gurragcsaa üdvözlik majd őket. Ugyan­csak a Föld—világűr tv-kap- csolat segítségével beszélget­hetnek majd a repülésirányító központban összegyűlő család­tagjaikkal és barátaikkal, s szombaton kívánságműsort közvetítenek számukra a Föld­ről. Fontos határozatok Közel húszórás tanácskozás Kelemen István, az MTI tu­dósítója jelenti: Varsóban csütörtökön haj­nali négy órakor, csaknem húszórás tanácskozás után vé­get ért a Lengyel Egyesült Munkáspárt Központi Bizott­ságának 10. ülése, amely ha­tározatot hozott arról, hogy a LEMP kilencedik, rendkí­vüli kongresszusát július 14. és 18. között tartják meg. A KB-ülés úgy döntött, hogy a kongresszus közelségé­re való tekintettel jelenleg nem volna célszerű nagyará­nyú személyi változásokat végrehajtani a Központi Bi­zottság összetételében. A Központi Bizottság elfo­gadta Józef Pinkowskinak, a Politikai Bizottság tagjának, Emil Wojtaszeknek, a Politikai Bizottság póttagjának, a KB titkárának, Jerzy Wojteckinek, a KB titkárának (őt a szejtn időközben mezőgazdasági mi­niszternek választotta meg), valamint Zbigniew Zelinski- nek, a KB-titkárság tagjának lemondását. A Központi Bizottság titkos szavazással a Politikai Bizott­ság tagjává választotta Ge­rard Gabryst, a Chorzowi „Barbara-Chorzow” kőszénbá­nya és Zygmunt Wronskit, a varsói Ursus gépgyár munká­sát. A Politikai Bizottság pót­tagjává választották Józef Masnyt, a LEMP opolei vaj­dasági bizottságának első tit­kárát, a KB tagjává, és egy­szersmind a KB titkárává pe­dig Kazimierz Cypriniakot, a LEMP szczecini vajdasági bi­zottságának első titkárát. A KB-ülés határozatot fo­gadott el a kongresszusi kül­döttek megválasztásának mód­járól is. Végül különbizottságot hoztak létre azzal a feladat­tal, hogy megvizsgálja és meg­gyorsítja a vezető funkeiót be­töltő KB-tagok személyes fele­lősségének tisztázását. Nyíltan az ellenforradalom mellett Az Egyesült Államok szer­dán megerősítette, hogy köz­vetlen katonai segítséget kí­ván nyújtani a kambodzsai kormányellenes erőknek. Wa­shington, amely eddig azt ál­lította, hogy a kambodzsai el­lenforradalmi szervezeteknek csupán „erkölcsi” segítséget nyújt, ezzel nyíltan a színre lépett. Mint ismeretes,. az Egy gsült Államok ebeket a szervezete­NÓGRÁD - 1981. május 1., péntek —r két valamiféle „egységfrontba” kívánja tömöríteni. Ebben minden nemzetellenes csoport helyet kapna, a monarchisták- tól a népirtó polpotista bűnö­zőkig. Dean Fischer külügyi szó­vivő szerdán elmondta, hogy Washington a segítségnyújtási terv megvalósítása érdekében „intenzív érintkezésbe lépett” több országgal, különösképpen az Asean tagállamaival. Érről volt szó azolssn a tanáfskezá- sokgn, amelyeket Alexander Haig amerikai és Sziddhi Sza- vetszila thaiföldi külügymi­niszter, illetve John Holdrid- ge (Haig tanácsadója) és Son Sann, a Khmer Nép Nemze­ti Felszabadítási Frontja el­nevezésű reakciós kambodzsai szervezet vezetője folytatott Washingtonban. Bzeknek az erőfeszítéseknek a korába tartozik, hogy Kína áprilisban nagy mennyiségű fegyvert szállított a thaiföldi területen elhelyezett kambod­zsai ellenforradalmároknak. Tisztelni a munkátr a kötelességét teljesítő embert Sólyom Ferenc, a SZOT titkárának ünnepi köszöntője - Kitüntetések a Parlamentben Zászlófelvonás a Gellérthegyen és a Kossuth téren Országszerte megemlékeztek a dolgozó emberek nemzetközi ünnepének előestéjén május elsejéről. A Magyar Szocialista Mun­káspárt Központi Bizottsága, a Minisztertanács és b Szak- szervezetek Országos Tanácsa nevében Sólyom Ferenc, a SZOT titkára köszöntötte ha­zánk minden dolgozóját, szo­cialista társadalmunk építő­it és védelmezőit. A csütörtö­kön elhangzott rádió- és tele­vízióbeszédében többek kö­zött hangsúlyozta: minden amitől szebb, gazdagabb, ér­telmesebb lett életünk a haté­konyabb, a tisztességes, a kö­telességet teljesítő emberi munkából fakad. Ez a legfon­tosabb, amit tudni és taníta­ni kell, hogy mindenki, fel­nőtt és gyerek tisztelje a mun­kát és megvesse a munkát- lanságot. Mindenki számára kötelező az írott törvény, a mi társadal­munkban a végzett munka az értékmérő, ez jelöli ki az em­ber helyét a többiek között. Akik pedig nem veszik ko­molyan munkájukat, a restek, a felelőtlenek legyenek kár­vallottal ennek- Ezt az egész nép érdeke, de a jól, tisztes­séggel dolgozók nagy többsé­gének igazságérzete is megkí­vánja. A továbbiakban arról szólt, hogy a jelenlevő fej­lődési színvonalnál többet és jobbat akarunk. Ezért erősí­teni szükséges gazdaságunk alapjait, valóra kell válta­nunk közös céljainkat, mind­azt, amit pártunk XII. kong­resszusa határozatában meg­fogalmazott. Vívmányaink megőrzése, az elért eredmények megszilárdítása és a későbbi gyorsabb ütemű fejlődés fel­tételeinek megalapozása, ez a fő feladat. Ennek legfontosabb feltétele: a céljainkba vetett hit, a politikánk iránti biza­lom, a belpolitikai helyzetünk kiegyensúlyozottsága, amely reális valóság. Ezért számí­tunk és számíthatunk a dol­gozó emberekre, szocialista vívmányaink megőrzésében, a továbbfejlődést megalapozó program végrehajtásában. A SZOT titkára befejezésül arról szólt, hogy a szocializ­mus építése során számolnunk kell az életünket befolyásoló külső feltételekkel. A háborús uszítókkal, az emberiség béke­vágyát állította szembe. Szólt a Szovjetunió és a szocialista országok békejavaslatairól, erőfeszítéseiről, amelyeket az egész világ békéjéért tesznek. ☆ Az ünnepet megelőző na­pokban szerte az országban zászló- és oklevélátadási ün­nepségek zajlottak le, ame­lyeken a Magyar Szocialista Munkáspárt XII. kongresszusa és hazánk felszabadulásának 35. évfordulója tiszteletére in­dított szocialista munkaver­seny legjobbjainak kongresz- szusi zászlót, a Miniszterta­nács vörös zászlaját és kong­resszusi oklevelet adtak át a Politikai Bizottság, valamint az MSZMP Központi Bizott­ságának tagjai. ☆ Tegnap kitüntetési ünnepség volt' a Parlamentben is. A Népköztársaság Elnöki Taná­csa, az V. ötéves terv idősza­kában elért eredményeik elis­meréséül nyolc személynek, a Szocialista Munka Hőse ki­tüntetést és kitüntető címet, tíz szocialista brigádnak pedig a Munka Vörös Zászló Ér­demrend kitüntetést adomá­nyozta. A kitüntetéseket csü­törtökön az Országház kupo­lacsarnokában Losonczi Pál, az MSZMP Politikai Bizottsá­gának tagja, a Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke nyújtotta át. Részt vett az ün­nepségen Havasi Ferenc, a Központi Bizottság titkára, Gáspár Sándor, a SZOT főtit­kára, az MSZMP Politikai Bi­zottságának tagjai, Marjai Jó­zsef, a Minisztertanács elnök- helyettese és Katona Imre, az Elnöki Tanács titkára. Az ünnepséget követően a Népköztársaság Elnöki Taná­csa fogadást adott a résztve­vők tiszteletére. TŐT Május elseje, a nemzetközi munkásmozgalom nagy ünne­pe tiszteletére csütörtökön délután a Parlament előtti Kossuth téren katonai tiszte­letadás közepette felvonták az állami zászlót. Ugyancsak katonai tisztelet- adással vonták fel a magyar nemzeti lobogót és a munkás- mozgalom vörös zászlaját a gellérthegyi felszabadulási emlékműnél. Táviratok május elseje alkalmából GÉCZI JÁNOS elvtársnak, az MSZMP Nógrád megyei Bizottsága első titkárának, SALGÓTARJÁN Kedves Géczí János Elvtárs! Megyénk kommunistái és valamennyi dolgozója nevé­ben köszöntőm önt és a testvéri Nógrád megye egész lakos­ságát Május 1., a béke és a munka ünnepe alkalmából. őszintén kívánunk Önöknek jó egészséget, sikereket az MSZMP XII. kongresszusa határozatainak megvalósításá­ban, a gazdaság és ö kultúra fejlesztésében, népük jólété­nek emelésében. Éljen és erősödjék pártjaink és népeink, Kemerovo és Nógrád megye barátsága, sokoldalú együttműködése. Éljen a világ dolgozóinak szolidaritása. Kommunista üdvözlettel: L. A. GORSKOV SZKP Kemerovó területi Bizottságának első titkára ☆ 1SZKP Kemerovo területi Bizottsága, első titkárának, L. A. GORSKOV elvtársnak, KEMEROVO Kedves Gorskov Elvtárs!. Május elseje, a nemzetközi szolidaritás napja alkalmá­ból Nógrád megye kommunistái és dolgozói nevében szív­ből jövő jókívánságainkat küldjük önnek és a kemerovói terület valamennyi állampolgárának. A munka ünnepén kívánjuk, hogy érjenek el újabb si­kereket a kommunista társadalom építésében, az SZKP XXVI. kongresszusa határozatainak végrehajtásában. Éljen és erősödjön a szovjet és a magyar nép, Keme- rovö és Nógrád megye dolgozóinak testvéri barátsága, elv­társi együttműködése. Elvtársi üdvözlettel: GÉCZI JÁNOS, MSZMP Nógrád m^egyei Bizottságának első titkára ☆ A munkásosztály nemzetközi ünnepe alkalmából távi­ratváltásra került sor Nógrád megye és Besztercebánya ke* rül*t vezetői között is.

Next

/
Oldalképek
Tartalom