Nógrád. 1981. május (37. évfolyam. 101-126. szám)

1981-05-01 / 101. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! NŐGRÁD AZ MSZMP NÓGRÁD MEGYEI' BIZOTTSÁGA Éá A ME GYEI.TANÁCS LAPJA XXXVII ÉVF* 101. SZÁM ÁRA: 1,80 FORINT 1981. MÁJUS 1., PÉNTEK Béke, munka, szabadság Irta: Medved Károly, az SZMT vezető titkára ’ E három fogalom az emberiség eddigi történetében mindig a legigazabb vágyak, legnemesebb célok közé tartozott. Törté­nelmünk viharos időszakaiban is, amikor a béke, a munka, a szabadság együttes valóra váltása halvány reménysugárnak, tá­voli célnak tűnt. Több mint három és fél évtizede hazánkban társadalmunk tagjai nyugodt körülmények között munkálkodhatnak nemzeti ér­tékeink gyarapításán. Példázva, hogy a jelent formáló, jövőt ter­vező, cselekvő ember képes olyan világot teremteni, amelyben a béke, a munka, a szabadság egysége nem óhaj többé, ha­nem gyakorlati valóság. A béke, amely az emberi lét egyik leg­alapvetőbb feltétele, a haladást megteremtő ember alkotó mun­kájának biztosítéka. A munkának, amelynek öröme és eredmé­nye nélkül nem lehet teljes az emberi élet, mint ahogy nem le­het egész a dolgok fölötti uralom és öntudat büszke és bol­dog érzését nyújtó szabadság hiányában sem. E fogalmak ma napjaink realitását jelentik. Az első közösen ünnepelt május elseje óta eltelt 91 esz­tendő alatt sokat változott a világ. Ellentmondásokkal, feszült­ségekkel, válságokkal tűzdelt körülmények között formálódott, melynek során a proletár internacionalizmus a szocializmus vi­lágot átfogó és átformáló eszmévé vált. Változásra buzdító erejével országok sorában győzedelmeskedett a munkások joga, milliók sorsa és élete vált emberivé. Földünk egynegyedén a hatalomra jutott munkásosztály eredményesen építi az új tár­sadalmat. Megelégedettek azonban aligha lehetünk. Számos ország­ban, a munkáskezek alkotásait a tőkés elsajátítok még ma is a fenyegetés, a pusztítás eszközévé változtatják. Meg kell ál­lítani ezt a folyamatot. Ennek módja csak a békét, a szabad­ságot akaró népek nemzetközi összefogása, egységes cselek­vése lehet. Együttesen vagyunk képesek megakadályozni, hogy megsemmisüljenek a munkásgenerációk alkotásai, hogy pusztu­lásba sodródjon a civilizáció, az emberiség. Együtt kell fellép­nünk a fegyverkezési verseny megállításáért, a tömegpusztító eszközök mielőbbi korlátozásáért, a leszerelésért. A munkásosztály nemzetközi ünnepén szokássá vált a szám­vetés, a visszatekintés. Az ünnepet szebbé teszik az elmúft időszak eredményei, erőt adnak újabb feladataink megoldá­sához, meglevő gondjaink orvoslásához. Ma, amikor gazdasági építőmunkánk külső feltételei, a korábbinál kedvezőtlenebbek, hazai feladataink bonyolultabbak, különösen fontos, hogy le­hetőségeinket jól hasznosítsuk, adottságainkkal megfelelően él­jünk Csakis e munkában becsülettel helytállókra, a jószellemű közvéleményre támaszkodva teremthetjük meg azt a közérzetet, amely lendületet ad további fejlődésünkhöz. A hazához, a szo­cialista rendszerünkhöz való hűségünk, az országunk boldogu­lásáért érzett felelősségünk mércéje napjainkban a jobb, ered­ményesebb munka, a hatékonyabb, jövedelmezőbb gazdálko­dás. MAI SZÁMUNKBAN: Ülést tartott a Minisztertanács Harminc­hetedszer... Szombaton, szabadon Nem hagyjuk abba... i ■ Átszelve a távolságokat Nógrád megye dolgozói mindig becsülettel teljesítették a társadalom építéséből fakadó feladataikat, tettekkel fejezték ki egyetértésüket pártunk politikája, bizalmunkat a szocializmus iránt. Igazolják ezt elért eredményeink. Az ipari üzemekben na­gyobb gondot fordítottak az intenzív fejlődés helyi tartalékai­nak kibontakoztatására. Korszerűsödöti a gyártmányszerkezet, ja­vult a termékek versenyképessége, az anyag- és energia- gazdálkodás színvonala. Eredményesebb a munkaerő foglalkoz­tatása. Az elmúlt öt esztendőben a megye ipari üzemei közel 60 százalékkal növelték exportjukat, hozzájárulva - egyik_ kj- emelt feladatunk - a népgazdasági egyensúly helyzetének javí­tásához. A mezőgazdasági egységek - kedvezőtlen adottsá­gaik ellenére - joggal dicsekedhetnek. Munkánk eredményeként megváltoztak az élet- és munka­körülmények is. Az V. ötéves terv időszakában a megyében több mint hét és fél ezer új lakásba költözhettek be a boldog tu­lajdonosok. Gyarapodtak a művelődés, oktatás feltételei. A leg­kisebbeket kényelmes és otthonos óvodák, bölcsődék várják. Nóg­rád megye dolgozóinak igényét modern kereskedelmi hálózat elégíti ki. Sokoldalú a gondoskodás egészségükről, pihenésük­ről. Hosszú lenne a sikerek felsorolása, amely a munkások, a mezőgazdaságban dolgozók, az értelmiségiek, az idősek « fia­talok összefogásából, áldozatvállalásából fakad. Meggyőződé­sünk, miként eddig, a jövőben is megyénk lakossága becsülete­sen végzett munkával, a közéletben való aktív részvétellel te­remthet alapot, feltételeket, lehetőségeket ahhoz, hogy váro­saink, községeink, üzemeink továbbra is gyarapodjanak, hogy megőrizhessük politikai, gazdasági, társadalmi, kulturális vívmá­nyainkat. Napjainkban újabb határkőhöz értünk. Alapjaiban teljesí­tettük az V. ötéves tervet, hozzákezdtünk az új tervciklus felada­tainak végrehajtásához. Ehhez a munkához adott lendületet és útmutatást a párt XII. kongresszusa, mely határozatában jóvá­hagyta és megerősítette azt az utat, amelyen dolgozó népünk jár. A párt programja mindannyiunk ügye. A szocialista építő­munkából tehát társadalmunk minden rétegének, hazánk vala­mennyi állampolgárának erejéhez és képességeihez mérten, tu­dásának legjavát nyújtva kell részt vállalnia. Ez valamennyiünk legelső hazafias kötelessége, a kollektívák, az egyének boldo­gulásának lehetősége. A reális célok, a megalapozott társadalmi vitában kiala­kított tervek önbizalmat nyújtanak valamennyiünknek. Ahhoz, hogy célkitűzéseinket maradéktalanul teljesítsük, nagy szükség van meglevő szellemi tartalékaink feltárására, a nagyobb szak­mai hozzáértésre, a kor követelményeihez, a fejlődéshez, a vál­tozásokhoz való rugalmas alkalmazkodásra. A tennivalók, a feladatok ma sem kevesebbek a korábbi­aknál. Elődeink más történelmi körülmények között cselekedtek a kor parancsára. Büszkén emlékszünk rájuk, akik ezen az úton indultak el és erre az útra vezettek, hogy azután mi is pél­dát mutathassunk az elkövetkező nemzedéknek. Ez ma is nagy áldozatkészséget, helytállást • követel. Olyat, amelyre csak a bé­két, a szabadságot, a függetlenséget őszintén akaró, becsüle­tes munkát végző, a történelmet tudatosan irányító ember ké­pes. Május 1. alkalmából Kitüntetett vállalatok, szövetkezetek, brigádok megyénkben Megyénk dolgozóinak többsége részt kért a kongresszusi és felszabadulási munkaver­seny megnövekedett feladatainak jó elvégzé­séből, hogy ily módon is tanúsítsa: a nehe­zebb külgazdasági körülmények között is jó munkájával képes megszerezni magának az erkölcsi elismerés valamilyen fokozatát. Az elért sikerekben döntő részük volt a megyéi ben dolgozó 3300 szocialista címért küzdő kollektíváknak, akiknek többsége a szocialis­ta cím valamelyik fokozatát elnyerte. A leg­jobbak elismerését jelző kitüntetések átadá­sára az elmúlt napokban, ünnepélyes keretek között került sor. A Kiváló vállalat, szövet­kezet és társulat kitüntető cí­met kapták: Salgótarjáni Ru­hagyár, Nógrád megyei Nyom­daipari Vállalat, Pásztói Költ­ségvetési Üzem, a KPM Nóg­rád megyei Közúti Igazgató­sága, a Salgótarjáni Építő- és Tervező Szövetkezet, a Dré- gelypalánki Szondy Lakatos- és Szerelőipari Szövetkezet, valamint Karancshús Szövet­kezeti Társulás. Kiváló termelőszövetkezet címet kapott a nagybárkányi Kis-Zagyvavölgye, a Pásztói Béke Tsz és a tolmácsi Lókos- völgye. Miniszteri dicsérő oklevél­ben részesültek: 2. sz. Volán, a Nógrád megyei Kéménysep­rő Vállalat, a Nógrád megyei Moziüzemi Vállalat. Egyéb kitüntetésekben az alábbi egységek részesültek: a Salgótarjáni Centrum Áruház Kiváló áruház lett, az Állami Biztosító Nógrád megyei Igaz­gatósága, a Kiváló igazgató­ság címet nyerte, a Csemege, a Kiváló üzletnek járó kitünte­tést vette át, az írószer Szö­vetkezet, Kiváló szövetkezet címet kapta meg, a FOK­GYEM és a Fémbútoripari Szövetkezetét Kiváló címmel tüntették ki. A Magyar Ká­belművek balassagyarmati gyá­ra és a Pásztói Szerszám- és Készülékgyár kollektívája a Kiváló gyár, Mátranovákon, a Ganz-MÁVAG pedig Kiváló gyáregység kitüntetésben ré­szesült. A Magyar Szocialista Mun­káspárt Központi Bizottságá­nak oklevelét az AGROFIL November 7. szerkezeti laka­tos brigádja vette át. A megyei pártbizottság kongreszusi oklevelét az aláb­biak kapták: Nógrádi Szén­bányák Lenin frontfejtő szo­cialista, a Salgótarjáni Ko­hászati Üzemek Asztalos Já­nos hengerész szocialista, a pásztói mezőgazdasági terme­lőszövetkezet Egyetértés mű­anyag-feldolgozó szocialista és a Nógrád megyei Iparcikk Vállalat 307-es számú cipő- osztályának Nógrádi Sándor Szocialista Brigádja kapta. A Magyar Népköztársaság Kiváló Brigádja kitüntetést vette át a Május 1. Volán— MÁV komplexbrigád, vala­mint a Komarov karbantartó­brigád a salgótarjáni síküveg­gyárban. Igen sok kollektíva részesült Ágazati és Vállalat kiváló dolgozó kitüntetésben. Tegnap délután hat kitünte­tett vállalat, szövetkezet gaz­dasági, párt-, szakszervezeti és KISZ-vezetőit köszöntötte az SZMT-székházban Medved Károly, az SZMT vezető tit­kára. Méltatta a kollektívák tevékenységét, és további si­kereket kívánt nekik. A me­gyei pártbizottság elismerő szavait a megjelenteknek és az őket képviselő kollektívák­nak Ozsvárt József, a megyei pártbizottság titkára tolmá­csolta. Ugyancsak tegnap délután került sor a Magyar Kábel- művek balassagyarmati gyá­rában a Kiváló gyár cím el­nyerésével kapcsolatos ün­nepségre, amelyen a többi kö­zött részt vett Zentai Csabá, a városi pártbizottság titkára. A gyár dolgozói előtt Géczi Imre, gyárigazgató mondott beszédet. A balassagyarmati kollektí­va a kongresszusi és felszaba­dulási munkaversenyben az 1980. évi kiemelt feladatokat is teljesítette. Az igények ma­radéktalan kielégítése érdeké­ben átmenetileg bevezették a folyamatos munkarendet, bel­ső átcsoportosítást hajtottak v^fere, így növelték teljesítő- képességüket. A rubelelszámo­lású exportjuk azonos volt a tervezettel, a nem rubel- elszámolású termelés értéke az eredeti 24 millió dollár he­lyett 30 millióra növekedett- Javult a szerződéses fegye­lem és a késztermékek kibo­csátásának ütemessége, jelen-- tős anyag- és energiamegta­karítást értek el. Határidő előtt fejezték be $ szabadvezeték-üzem rekonst­rukcióját. A korszerű géppark működtetéséhez szükséges szakembereket időben kiké­pezték. Az új gyár fejlesztése pedig az elmúlt esztendőben a tervezett ütemnek megfele­lően haladt. A vetélkedő kollektívák kö­zül a sodróüzemben, a Petőfi Sándor nevét viselő kollektíva elnyerte a Vállalat kiváló brigádja címet, öten aranyat, hatan ezüstöt, öten pedig bronzkoszorús címet nyertek el. Több dolgozót megjutal­maztak. Salgótarjáni síküveggyárban Podina Sebő, az Építő Fa- és Építőanyag-ipari Szakszervezet titkár» adta át a Magyar Népköztársaság Kiváló Bri­gádja címet a Komarov kar­bantartó szocialista brigádnak. AAAAAAAAÁ***AAáAiVááh-*r****** ******* A fr*««******»******* i ****** i ** i i * t* t *,*** k*** *kjrk***iek***-k***+ckick**irk****-tr**************1rr E L 3 E N MÁJUS ELSEJEI

Next

/
Oldalképek
Tartalom