Nógrád. 1981. március (37. évfolyam. 51-76. szám)

1981-03-11 / 59. szám

Hogyan látják a jövő/üket? Tervkészítési tapasztalatok Balassagyarmat üzemeiken Az utóbbi esztendőkben hangsúlyozottan előtérbe ke­rült a gazdaságpolitikai te­vékenység, ezen belül fokozó­dott a tervezés jelentősége. Balassagyarmat ipari üzeme­iben, szövetkezeteiben elké­szültek az idei tervek. A terv- készítés tapasztalatai közül kívánunk az alábbiakban — a teljesség igénye nélkül — néhányat reflektorfénybe állí­tani. A helyi sajátosságok lati ágak koordinálásának ja­vítását, a vezetés színvonalá­nak emelését, a személy- és áruszállítási tervek teljesíté­sét. A Nógrári megyei Iparcikk- kiskereskedelmi Vállalat az idén tovább kívánja javítani a vásárlók kiszolgálásának kulturáltságát, a nagyobb for­galom érdekében pedig új ösz­tönzőrendszer kidolgozását és bevezetését tervezik. A város gazdálkodó egysé­geiben a termelési és árbevé­teli tervek differenciált növe­kedést tartalmaznak. A Pest- Nógrád megyei Állatforgalmi és Húsipari Vállalat balassa­gyarmati gyárában szintentar- tást terveztek, míg a többi ki-' gyár. Idei több mint egy- milliárd forintos, nem rubel- elszámolású exportjának pia­ca már biztosított. Sőt. már az is látszik, hogy 36—39 mil­lió dolláros kivitelt is meg­valósíthat. Az Ipoly Bútor­gyár a kábelgyár javára csök­kentette exporttervét, de egy­úttal szocialista piaccal bőví­tette a vevők körét. A finom- kötöttárugyárban 12 százalé­kos szovjet exportnövekedés­sel számolnak. összességében megállapít­ható, hogy a város kiemelt üzemeinek termelési tervei összhangban vannak a nép­gazdasági igényekkel, a haté­konyság növelésére irányuló követelményekkel. A legfontosabb, az általá­nos célkitűzések mellett meg­fogalmazták az üzemekben a helyi sajátosságokból fakadó tennivalókat. A kábelgyárban például a politikai munka kö­zéppontjába került a 36 mil­lió dollár értékű tőkésex- portterv teljesítése, a beruhá­zás határidőre való megvaló­sítása, valamint a nyereség növelése érdekében az anyag- és az energiatakarékosság fo­kozása. A Balassagyarmati Fémipari Vállalatnál kiemelt figyelmet fordítanak a piaci versenyké­pesség biztosítására, a szál­lítási határidők betartására, valamint az üzem- és munka­szervezés javítására. A Ipoly Bútorgyárban — a tudás termelőerővé válik je­gyében — az eddiginél több energiát fordítanak a gazda­ságpolitikai agltációs és pro­pagandamunkára. Emellett nem hanyagolják el terméke­ik műszaki színvonalának fej­lesztését. modernizálását, az ésszerűbb, gazdaságosabb technológiai folyamatok kiala­kítását. Sikeres esztendő után kezd­te az idei termelési-gazdálko- dési évet a Balassagyarmati Építőipari Szövetkezet kollek­tívája. Presztízskérdésnek te­kintik, hogy 1981. december 31-re átadják a Balassi Bá­lint Gimnáziumot. Emellett húsz lakás felépítésére, a ká­belgyárban jó minőségű re­konstrukciós munka elvégzésé­re. valamint saját beruházásuk idei befejezésére Vállalkoztak. A MÁV-csomópont párt ve­zetősége célul tűzte a szolgá­emelt üzemben 6—30 száza­lék közötti termelésnövelést Irányoztak elő az idei eszten­dőre. A kábelgyárban például 6, a Nógrád megyei Nyomda­ipari Vállalat balassagyarmati telepén 6,6. a Balassagyarmati Fémipari Vállalatnál 8,4, a Sal­gótarjáni Ruhagyár balassa­gyarmati telepén 9,5. a Buda­pesti Finomkötöttárugyár ba­lassagyarmati gyárában 11,9 az Ipoly Bútorgyárban 13. a Kő­bányai Porcelángyár balassa­gyarmati telepén 30 százalé­kos növekedést terveztek. Növelni a nyereséget Munkaerő­gazdálkodás A fenti előirányzatoknál is fontosabb, hogy a nyereség- tervek is hasonló tendenciá­kat jeleznek. Két vállalat Ki­vételével a tervezett növeke­dési ütem összhangban van a termelés emelkedésének mér­tékével. A kábelgyárban több mint 10 százalékos nyereség- növekedést irányoztak elő a 6 százalékos termelésnövekedés mellett. A másik véglet: a fémipari vállalat nyereségter­ve nem éri el a tavalyi szin­tet sem. A tavalyi kedvezőt­len tapasztalatok túlzott óva­tosságot szültek a vállalatnál, amely korántsem tekinthető örvendetes fejleménynek. Lényeges, hogy miként ter­vezték a kivitelt. Az export bővítésére kedvezőek a le­hetőségek. Irigylésre méltó helyzetben van a kábel ­Mi a helyzet a gazdálkodá­si 'frontop? A tervekből meg­állapítható, hogy létszámnö­veléssel csak a káoelgyar és a porcelángyár számol. A ká­belgyár az év második felé­ben 40 dolgozót kíván felven­ni, mert 1982 januárjában termelni kezd az új erősára­mú kábelgyártó üzem. A por­celángyárban 6,7 százalékkal kívánják növelni a fizikai lét­számot. Termékeik iránt ugyanis jelentősen , növekedett a kereslet. A Videoton, az Orion és a BRG rendelései 30 százalékkal meghaladják a múlt évi szintet. A többi üzemben a dolgozók létszámának szintentartását tervezik. A vállalatok reálisan fel­mérték bérfejlesztési lehető­ségeiket. Jellemző, hogy dif­ferenciáltan kívánják az alap­béreket emelni, és egyre na­gyobb szerepet szánnak a tel­jesítményhez kötött mozgó­bérnek. Több és jobb mun­kára ösztökélnek! A város üzemeiben a bérek várhatóan 3—7 százalékkal emelkednek az Idén. A gazdálkodó egységek el­készítették anyag- és energia­takarékossági terveiket, me­lyek továbbra is a nyereség növelésének egyik legfonto­sabb forrását jelentik. Zsongó lakótelep Avagy mit tehet a tanácstag választókörzetéért? Míg állok az Ipari Szak- gi alapot. Vagyis minden ta­munkasképző Intézet folyosó­ján és Siket Béla műszaki ta­nárra, az 56-os választókörzet tanácstagjára várok, csend uralkodik az épületben, s an­nak udvarán. • Amikor viszont megszólal az ói a végét jelző csengő, hangyabolyhoz hason­lít az udvar és az épület. A tanárok osztálynaplókkal, jegy­zetekkel a hónuk alatt érkez­nek a tanári szobába, a diákok a büfét rohanják meg étvá­gyuk, szomjúságuk csillapítá­sa végett. Néhány pillanatig Siket Bé­la bizalmatlanul fogad, ami­kor azonban elmondom jöve­telem célját, szinte kitárulko­zik az ember előtt. — Ipolytarnócon születtem, Miskolcon végeztem műszaki egyetemi tanulmányaimat, s immár 15 éve. hogy tanítok. Ebből hat esztendőt itt, ebben az iskolában. A hat esztendő más miatt is jelentős számom­ra. Azóta vagyok a városi ta­nács tagja, az 56-os választó- körzeté; az Április 4.-lakóte- lcp egy részének választópol­gárait képviselem a testűiéi­ben. .. Balassagyarmaton 1975-ben vezette be először a városi ta­nács az úgynevezett tanácsta­nácstag évenként 10 000 forint­tal rendelkezik ahhoz, hogy építse, szépítse választókörze­tét éppen a lakosság összefo­gásával, társadalmi munkaak­ciójával. — Az első évben szinte alig tudtuk az alapot elkölteni. Ta­pasztalatlanok voltunk. Nem tudtuk, hogyan lássunk mun­kához. Pedig tudtuk, hogy sok mindent meg kell oldanunk. Az Április 4.-lakótelep a fi­ataloké Sok a gyermek. És ez adta az ötletet. A máso­dik évben már könnyebb volt minden. A választópolgárokat meggyőztük, arról, hogy min­dent a közösségért teszünk. Hozzékezdtünk egy játszótér kialakításához. Akkor akad­tunk meg egy pillanatra, ami­kor kiderült, hogy egv Játszó­téri hinta 16 000 forintba ke­rül. Segítettünk magúnkon Magam -elkészítettem a játé­kok, a hinták rajzát, kiszá­mítottam. mennyi csőre van szükség. Az anyagot beszerez­tük a tízezer*forintból. Itt az iskolában munkához láttak a tanulók, még nagj'obb segítsé­get adtak a kábelgyár szocia­lista brigádjai. Hipp-hopp, s elkészült a játszótér. A társa­dalmi munka értéke csaknem 140 000 forint volt. A siker újabb elgondolás megvalósí­tására' ösztönözte a tanácsta­got, a választópolgárokat egy­aránt. Hozzáláttunk egy kispá­lya — ahol mindenféle labda­játékot lehet játszani — meg­valósításához. Öröm volt néz­ni a felnőttek munkáját, ké­sőbb a gyermekek felszaba­dult játékát. Csak úgy zson­gott a lakótelepi M.ost egy kis gond jelentkezik, mégpedig a park fenntartása, a játékok karbantartása. Rerhéljük, eze­ket is megoldjuk. Síket Béláék nagy tapaszta­latra tettek szert a tanácsta­gi alap felhasználásában, a társadalmi munka szervezésé­ben. Ezért öten úgy határoz­tak, hogy összeadják a pénzt, hiszen á sok kicsi sokra rfiegy! Öten rakták össze pénzüket. Az így keletkezett 50 000 fo­rintból már többet lehetett kezdeni, S megindult a mun­ka. Először az Ifjúság úti Ál­talános Iskolánál mozogtak az emberek. Megvettek az anyagot a parkettázáshoz, zú­zott követ az udvar rend be­hozásához Míg a tantermek­ben a szülők szorgoskodtak, az udvaron az Egri Közúti Építő Vállalat gépe egyengette, az udvart. A szülői munkaközös­ség tagjai 10 000 forint, a köz­úti vállalat dolgozói jóval több •mint 100 000 forint értékű tár­sadalmi munkát végeztek. A teljes költség meghaladta a 160 000 forint értéket. — Ogv érezzük, hogv köve tökre találtunk a városban — mondja Siket Béla tanácstag. — Az különösen jó, hogy a legutóbbi választások során Tervezés a pari-munkában A pártvezetőségek és az -alapszerveze­tek elkészítették munkaprogramju­kat, megfogalmazták idei legfonto­sabb politikai tennivalóikat. Általános tapasz­talat, hogy a programok készítése kezdetben számos bizonytalansági tényezőt tükrö­zött. Üj helyzetet teremtett a cselek­vési programok megszüntetése. A vá­rosi pártbizottság irányításával e bizony­talansági tényezőket rövid idő alatt sikerült megszüntetni, és ennek eredményeként az alapszervezetek túlnyomó többsége tartalmas, reális programot készített és fogadott el. A munkaprogramokra általában jellemző, hogy figyelembe vették a városi pártbizottság ál­tal meghatározott feladatokat. Valamennyi program kulcskérdésként, kezeli a gazdálko­dó egységekben az üzemi eredmények foko­zását, a gazdálkodás színvonalának emelé­sét, a minőség javítását, a brigádmozgalom élénkítésének feladatait. A városi pártbizottság és az -alapszerveze* tek idei legfontosabb feladata a XII. párt- kongresszus. a megyei és városi pártértekez­let határozatainak folyamatos végrehajtása, a politikai munka hatékonysági és minőségi elemeinek javítása minden területen. A szocialista demokrácia fejlesztése érdekében tovább növelik a lakosság részvételét a vá­rospolitika alakításában, erősítik a lakóterü­leti mozgalmi szervek és a tanácstagok együttműködését. A gazdaságpolitikai munkában kiemelt fel­adat az egyensúlyi helyzet javítása érdeké­ben a városi lehetőségek legteljesebb kihasz­nálása, az életszínvonalban elért eredmé­nyek megszilárdítása. A fejlődésben a leg­nagyobb lehetőségek továbbra is a termék- szerkezet korszerűsítésében vannak. Ezért kulcsfontosságúak az üzemekben zajló mű­szaki fejlesztések. A városépítésben és az életszínvonal meg­szilárdításában Balassagyarmat minden ál­lampolgára érdekelt. A párt- és állami szer­vek arra törekednek, hogy sikerüljön az idei lakásprogramot teljesíteni, az egészségügyi ellátást javítani, az oktatási létesítményeket bővíteni, az ivóvízellátást hosszú távra meg­oldani, a lakossági szolgáltatást színvonala­sabbá tenni. A társadalompolitikai feladatok között je­lentős figyelmet fordítanak a városban — a munkásság szerepének és hatásának növe­lése mellett — az értelmiség és az ifjúság körében végzendő politikai munkára, az idős­korúak és a rokkantak társadalmi segítésé­nek megszervezésére. Figyelemmel kísérik az illetékesek és megvizsgálják a városkörzet­ben élő lakosság helyzetét, életkörülményeik javításának lehetőségeit. A kongresszusi ha­tározat szellemében elemzik a környezeti kultúra és a körfiyezetvédelem helyzetét, a megóvására irányuló kezdeményezéseket fel­karolják és népszerűsítik. A tömegpolitikai munkában elsősorban a gazdaságpolitikai propaganda, az agitáció, a tájékoztatás minőségét és hatékonyságát kell javítani. E munkában a párt- és állami szer­vek erősíteni kívánják az emberi kapcsola­tok, a személyes meggyőzés szerepét. A kulturális nevelő munka követelményeit tár­sadalmi, gazdasági, politikai feladatokkal összhangban érvényesítik. A kulturális beru­házások és felújítások figyelemmel kísérése és politikai eszközökkel történő segítése mel­lett a hangsúlyt a tartalmi kérdésekre helye­zek. A közoktatásban az oktató-nevelő munka • színvonalának további emelése, az új doku­mentumok alkalmazása a cél a városban. Elemzik a felnőttoktatás helyzetét és meg­fogalmazzák a továbbfejlesztés feladatait. A közművelődésben tovább folytatódik az intéz­mények integrációjának előkészítése, és fo­lyamatos megvalósítása. A honismereti, hely- történeti munka kereteinek és tartalmi fel­adatainak tisztázásával segítik a hagyomá­nyok ápolását, a kulturális értékek megőr­zését. A pártélet középpontjában a legutóbbi kongresszus, a megyei és városi pártértekez­let határozatainak végrehajtása áll. A városi pártbizottság ezek elemző feldolgozásával kí­vánja növelni a párttagság eszmei-politikai, szeryezeti és cselekvési egységét. A pártta­gok aktivitásának elemzésével, céltudatos ne­veléssel, a tagfelvételi munka tervszerűségé­vel, a tagdíjfizetés új rendje bevezetésének figyelemmel kísérésével erősíteni kívánják a párt melletti elkötelezettséget, az egymásért érzett felelősséget, a dolgozó • kollektívák ügyének szolgálatát. Fontos feladat az alapszervezeti munka továbbfejlesztése, politikai befolyásuk erősí­tése. Lényeges, hogy tevékenységük minden­kor biztosítsa a párt politikájának helyi meg­valósítását, alkalmazkodva a változó körülmé­nyekhez, a sajátosságokhoz, a növekvő köve­telményekhez. A városi pártbizottság megvizsgálja tes­tületéinek munkamódszerét, munka­stílusát és megjelöli a továbbfejlesz­tés feladatait. Az állami szervek, a tömeg­szervezetek és -mozgalmak irányításában sa­lát kongresszusaik határozatainak igényes és a helyi tennivalókhoz igazodó végrehajtása az alapvető. A városi pártbizottság kiemelten kezeli és segíti a májusi KlSZ-kongresszus- ra való felkészülést. A politikai tapasztala­tokat hasznosítani kívánják az ifjúság köré­ben végzendő eszmei-politikai nevelő munká­ban. A városi pártbizottság valamennyi s^erv segítségét kéri és aktív résztvételüket igényli a lakosság mozgósításában, a város- politikai célok megvalósításában, minden Ba­lassagyarmaton élő állampolgár életének szeb­bé jobbá tételéhez. Lakásgazdálkodási koncepció «• V'i tm \ í> 4 Korszerű, a mai igényeknek megfelelő, 4200 négyzetméte­res nagycsarnokban készítik az alumínium készárukat a Ba­lassagyarmati Fémipari Válla­latnál, ahol rakodólapokat, a paksi atomerőműhöz tokozott kábelcsatornákat, Ikarus autó­buszok. ajtóit, s egyéb alkat­részeket gyártanak — egye­bek mellett — megrendelőik kívánsága szerint. Képünkön Benécs János és Dropka Mi­hály lakatosok rakodólapokat állítanak össze. sok új fiatal tanácstag kerüif soraink közé. Meggondoltan, megfontoltan végzik munká­jukat, használják fel a ta­nácstagi alapot. Hagy említsek egy-két példát Itt van pél­dául Filip Pál a 21-es válasz­tókörzetben Ök a Május 1. úton 1100 méter járdát építet­tek meg. , Megvásárolták az anyagot, a többit a választó­polgárok végezték el. A mun­ka értéke? A tanács szerint is 180 000 forint. Géczi Mátyásék 300 méter járdát építettek, a társadalmi munka értéke 40 000 forint Természetesen sorolhatnám tovább a példá­kat... Megítélésem: most szükség is van a társadalmi munka szervezésére, éppen takarékossági szempontból. Éppen ezért szükséges a vá­lasztópolgárok segítése. Hi­szen az a célunk, hogy a ren­delkezésünkre álló kis pénz­ből minél nagyobbat, minél többet alkossunk. Ezzel a sa­ját lakóterületünket varázsol­juk szebbé, .otthonosabbá... Szó esik a jövőről, a ta­nácstag tervéről. A járda a legnagyobb gond, azt kell to­vább építeni. De elkészítenek egy autóbuszmegállót is. Na­gyobb gondot fordítanak a környezetvédelemre. Parko­sítanak, újabb zöldövezeteket hoznak létre. — Mindenki szereti a szé­pet. Az embereknek ezt az ér­zését szeretnénk céljaink szolgálatába állítani. A szén fneet'*remtése kftzügv, vagvi nem csak a tanácstag felada­ta, hanem a váiaszolópolgáro ké is! S. L. A városi tanács végrehajtó bizottsága a közelmúltban napirendre tűzte az 1981—85. közötti időszakra szóló lakás­gazdálkodási koncepciót. Kü­lön fejezet foglalkozik a munkások. többgyermeke' családok, fiatal házasok la káshelyzetének javításával. , lakáscserék segítésével, a s/.u Hálásokkal kapcsolatos felada­tokkal. A koncepció szerint a VI. ötéves terv időszakában is megkülönböztetetten foglal­koznak a fizikai munkások, a termelést közvetlen irányí­tók gondjaival, a lakások leg­alább hatvan százaléka a munkásoknak jut. A fiatal házasok lakásigényének meg­oldása érdekében gyakrab­ban számolnak az átmeneti elhelyezéssel, s az a törek­vés, hogy a balassagyarmati nagycsaládosok igényeit 1932. december 31-ig kielégítsék.

Next

/
Oldalképek
Tartalom