Nógrád. 1981. február (37. évfolyam. 27-50. szám)

1981-02-01 / 27. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYE$DLJETEKI XXXVII. ÉVF. 27. SZÁM ARA: 1,80 FORINT 1981. FEBRUAR 1., VASÁRNAP Meggyőződésből dolgozd nép szolgálatában Ünnepélyes egységgyűlés a munkásőrség megyei törzsénél Salgótarjánban rendezte évzáró, évnyitó ünnepélyes egységgyűlését tegnap délután a munkásőrség Xógrád megyei törzse, amelyen részt vettek a törzs és közvetlen szakalegy­ségek személyi állománya, a társ fegyveres testületek képviselői, az ideiglenesen hazánk­ban tartózkodó egyik szovjet katonai alaku­lat képviselői. A jelentéstétel, a Himnusz és az üdvözlő szavak után Péter Balázs, a mun­kásőrség Nógrád megyei parancsnoka adott számot a törzs és a közvetlen szakalegysé­gek elmúlt évi munkájáról és határozta meg az idei év feladatait. Péter Balázs megyei pa­rancsnok ezután értékelte a szakcsoportok munkáját, a szocialista versenymozgalom eredményeit. Beszéde befeje­zéseként kijelentette: — Bennünket, munkásőröket úgy jellemeznek, hogy. önként, Beszámoló jelentése első ré- és beosztott állományát egy- szében kijelentette a parancs- aránt. A megyei parancsnok- nok: egyértelműen fogai- ság a sok nehezítő tényező el­maztuk meg, hogy az 1980-as lenére is, az 1980. évre meg­óv a megyei vezetésnek ezen határozott feladatokat megva- belül is a megye hivatásos lósította és a megfogalmazott és kinevezett állományának, célkitűzéseket teljesítette, de az egész törzsnek is nagy Értékelte a munkásőri tevé- erőpróbája lesz. Tudtuk jól, kenységet. Ennek kapcsán el- hogy a kívánt eredményt mondotta, hogy a munkás- csakis a még nagyobb szakmai őröket olyan embereknek tart- hozzáértés, a fegyelmezettebb ják a megyében is, akiknél az minőségi munka és ennek ér- eszmei 'meggyőződés tettekben dekében a parancsok, utasí- jut kifejezésre. Ez természetes tások, szabályzatok megbízható is, mivel az állomány döntő ismerete, 'az alkotó szellemű többsége kétkezi dolgozó em- gondolkodás, az önállóság és bér. A személyi állomány 90 a felelősség érvényesítése hoz- százaléka tagja a szocialista hatja meg. Majd így folytatta: bri-jádmozgalomnak, csaknem pártunk XII. kongresszusát 70 százaléka kiváló dolgozó, megelőző, majd a kongresz- Életük és tevékenységük je- szust követő felélénkült poli- lentősebb részét a politika tikai légkör és nem utolsó- legizgalmasabb területén, a sorban a feladatok súlya fele- gazdaságban töltik el. Mint lősségteljesebb munkára ősz- mondotta, a tények, számok és tönözte a megye parancsnoki eredmények bizonyítják, hogy mindenfajta ellenszolgáltatás nélkül, meggyőződésből szol­gáljuk a munkásosztály érde­keit és nagyon jól mérhető­en teljesítjük ezt a nem köny- nyű pártmegbizatást. éli A beszámoló befejező ré- gyei pártbizottság osztáiyve- szében a megyei parancsnok zető-helyettese és Péter Ba- az 1981. év feladatait vázolta, lázs. Ezután kitüntetések, elisme- ' Köszöntötte az ünnepélyes rések átadására került sor. A e§ységgyűlést Sándor László, megyei parancsnokság legjobb gratulált a kitiintetettek- közvetlen szakalegysége címet, és további jó munkát kí- vándorzászlót és oklevelet a vant a szerhélyi állománynak megyei parancsnokság ellátó és a parancsnokoknak, alegysége állománya nyerte. Szólt az ünnepi egységgyű- Iíiváló parancsnoki jelvény- léshez a szovjet delegáció vé­ben egy, Kiváló munkáson zetője, aki Péter Balázsnak és jelvényben ugyancsak egy fő Hegyes Ferencnek, a szovjet és részesült. Dicsérő oklevelet ti- magyar nép barátsága ápolá- zenkettő munkásőrnek adtak sáért egysége parancsnokának át. Szolgálati érdemérmet ti- elismerő oklevelét nyújtotta át. zennyolc munkásőrnek nyúj- A törzsgyűlés az Internacio- totta át Sándor László, a me- nálé hangjaival ért véget Az esztendő erőpróbája < a munkásőrök tetteikkel vál­tották be a párttól kapott bi­zalmat Kitüntetések, Az Országos Béleetanács és a Mugyar SzoStdorifési Bizottság nyilatkozata Mező­gazdasági könyvhónap Nógrádban Ilyenkor, februárban előke­rülnek a korábban megjelent népszerű kiadványok, bemu­tatják a szakmai lapokat, fo­lyóiratokat propagandát csi­nálnak a korszerű -mezőgazda­ságnak a fiatalok körében, az , ismeretterjesztésben, a közmű­velődési munkában is közép­pontba kerülnek a mezőgaz­dasági témák. Nógrád megyében a művelő­dési és mezőgazdasági osztály, b Termelőszövetkezetek terü­leti szövetsége, a Hazafias Népfront, a könyvterjesztők közös akciótervet állítottak össze. Ebben felmérték a le­hetőségeket feladatokat. Ä járásokban mindenütt lesz ki­emelt rendezvény: a megyei megnyitót február 4-én az új kisteremyei járási-nagyköz­ségi könyvtárban tartják.. Ku- rali Béla, a mezőgazdasági termelőszövetkezetek terüle­ti szövetségének titkárhelyet­tese méltatja a könyvhónapot. A könyvkiállítás mellett film­vetítésre is sor kerül. Megye- szerte sok közművelődési in­tézményben lesznek vásárral egybekötött kiállítások, anké­tok, szakírókkal találkozhat­nak az érdeklődők. A zár­számadásokra is elviszik a mezőgazdasági szakirodalom újdonságait. Az általános is­kolákban biológiaórákon és üzemlátogatásokon foglalkoz­nak a mai mezőgazdasággal, a salgótarjáni járásban rajzver­senyt hirdettek a témából. A kertbarátkörök és az ÄFESZ- szakcsoportok összejövetelein is beiktatnak egy-egy progra­mot a szakirodalom haszná ról, újdonságairól. Az Országos Béketanács és a Magyar Szolidaritási Bizott­ság mély felháborodással ér­tesült az Afrikai Nemzeti Kongresszus (ANC) maputói képviselete ellen a dél-afrikai rohamosztag által elkövetett bestiális agresszióról. Az ANC megalakulásától napjainkig rendkívül nehéz körülmények között, súlyos Évekig feszítő gondot je­lentett g megyében, hogy ke­vés az óvodai hely, zsúfoltak a tantermek, a gyerekek el­avult, rossz iskolákban tanul­nak, nem egyszer váltó taní­tással. A mostani mérleg, amelyet az V. ötéves terv eredmé­nyeiről vonunk meg, jól mutatja, milyen nagy előbbrelcpés történt e té­ren. Érdemes egy számot idéz­ni. Amíg a IV. ötéves terv­ben összesen ötszázötven óvo­dai helyet tudtak biztosítani a megyében a legkisebbeknek, addig az V. ötéves tervben fejlesztési alapból ennek há­romszorosát valósította meg a megye, ezemégyszáz hellyel biztosítva az óvodai oktatás eredményességét. Mindehhez hozzájárult és a társadalmi összefogásnak, a közös munkának szép példá­ját mutatja, hogy a közsé­gekben, városokban — a fej­lesztési alapból biztosított épí­tés mellett — még további áldozatokat hozott, harcosai­nak ezrei áldozták életüket szabadságukért. A haladó em­beriség mindig kegyelettel adózott a haladásért elesett hősöknek, köztük a mostani agresszió során legyilkolt 9 ANC-harcosnak. Az Országos Béketanács és a Magyar Szolidaritási Bizott­ezerkétszázötven gyereknek tették lehetővé, hogy óvodába járhasson. Rendszerint a már meglevő épületeket bővítet­ték egy-egy teremmel. A VI. ötéves terv elképze­léseiben továbbra is szerepel az óvodabővítés, bár már nem szükséges olyan sok he­lyet létesíteni, mint az el­múlt években. Elértünk odáig, hogy száz óvodáskorúból nyolcvanat felvesznek az óvo­dákba megyénkben. Salgótar­jánban, Balassagyarmaton épí­tették a legtöbb gyereket be­fogadó óvodát, Pásztón, Rét- ságon, Nógrádon ugyancsak megoldódott az óvodagond. De elmondhatjuk ugyanezt Ka- rancsságon, Rimócon, Bérce­ién, Nagybárkányban is. Min­dert összevetve a megyében több mint tízezer gyerek jár óvodába. Hasonlóan nagy előbbrelé- pést tettünk az általános is­kolai tantermek építésében, öt év alatt, kettőszázhar- minc új tanterem épült. A megye fejlesztési alap­ság, a szocializmust építő ma­gyar társadalom együttérzését kifejezve, teljes szolidaritásá­ról biztosítja a dél-afrikai nép igazságos küzdelmét, a nem­zetközi imperializmus által támogatott kegyetlen, fehérte­lepes uralom ellen. Követel­jük a brptális támadások megszüntetését, a bűnösök fe­lelősségre vonását. jából kétszáztizenötmil­liót költött minderre. Itt is elmondható a társadal­mi összefogás fontossága, mert a tanácsok is mindent meg­tettek az iskolák korszerűsí­tése, bővítése érdekében. A tervszerű előrelátás tette le­hetővé, hogy Kisterenyén, Pászrtón és Szécsényben ti­zenkét tantermes iskolában tanítanak, Salgótarjánban pedig a Beszterce-lakótelepen a napokban veszik birtokuk­ba a tanulók a tizenhat • tantermes korszerű isko­lát. A VI. ötéves terv elképze­lései között az iskolaépítés továbbra is fontos helyet fog­lal el, egyrészt még mindig sok a szükségtanterem, a kö­vetkező években növekszik az általános iskolásak száma és sajnos nagyon kevés a torna­terem. Mindez arra ösztönöz, hogy a meglevő lehetőségek­kel okosan, előrelátóan gazdálkodjanak a tanácsok. Óvodákr iskolák Tízezer óvodás, kettőszázharminc új tanterem XVI. téli úttörő-olimpia ...... N ÓGRÁDI „ARANYErŐ" A MÁSODIK NAPON Nagy érdeklődés mellett folytatódott szombaton Ereszt- vényben a XVI. téli úttörő-olimpia. A versenyzők, hozzá­tartozók, síbarátok mellett kilátogattak a küzdelmek szín­helyére a megyeszékhely általános iskolás tanulói. Ott volt a nézők között Géczi János, az MSZMP Központi Bizottsá­gának tagja, a megyei pártbizottság első titkára. Kitűnő hangulatban, változatlanul jó hóviszonyok, pergő rendezés mellett zajlottak a versenyszámok, örvendetes, hogy a téli úttörő-olimpia második versenynapján a nógrádiak „arany­esőnek” örülhettek. (Részletes beszámolónk a 6. oldalon.j Az „aranytrió” tagjai: Galbács Judit, Bereczki Brigitta és Vincze Katalin. Sífutásban, biatlonban és északi összetett­ben nem engedtek mást a dobogóra. A fiúk a biatlonversenyszámban három kilométert tettek meg, s közben lőtudományukból is vizsgázniuk kellett. Lő­állásbán Bierbaum Péter, budapesti versenyző. Az óriás-műlesiklás aratta a legnagyobb sikert. A kitűnően megépített pályán egymást múlták felül a pajtások. Képün­kön Sashegyi Péter (Baranya) a kapu előtt A szánkóversenyek tegnap befejeződtek, amelynek során hat aranyérem sorsa dőlt el. Felvételünk még a rajt előtti reményteli pillanatokat örökíti meg.

Next

/
Oldalképek
Tartalom