Nógrád. 1981. január (37. évfolyam. 1-26. szám)

1981-01-01 / 1. szám

Magyar vezetők üdvözlő távirata Kuba nemzeti ünnepe alkalmából DR FIDEL CASTRO RŰZ elvtórsnak, a Kubai Kommunista Párt Központi Bizottsága elsőjtitkárának, a Kubai Köztársaság államtanácsa elnökének, a minisztertanács elnökének, Havanna A Kubai Köztársaság nemzeti ünnepén, a felszabadu­lás napja alkalmából, a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága, a Magyar Népköztársaság Elnöki Ta­nácsa, Minisztertanácsa és egész dolgozó népünk nevében forró elvtársi üdvözletünket és szívből jövő jókívánságain­kat küldjük önnek, a Kubai Kommunista Párt Központi Bizottságának, a Kubai Köztársaság államtanácsának és minisztertanácsának, a testvéri kubai népnek. A kubai forradalmi hagyományok, Jósé Marti eszméi­nek nyomdakain járó forradalmi nemzedék az elmúlt 22 év során nagyszerű eredményeivel meggyőzően bizonyította, hogy élni tud a számára megnyüt történelmi lehetőséggel; Kuba ma a szocialista közösség megbecsült tagjaként a társadalmi haladásért küzdők élvonalában halad. A magyar kommunisták és egész népünk őszinte tisz­telettel és elismeréssel tekint a kubai nép forradalmi vív­mányaira, a szocialista építőmunka sikereire. A kubai kommunisták, a kubai nép küzdelme egybe­forrott azzal a harccal, amelyet a szocialista országok, a nemzetközi kommunista és munkásmozgalom, a nemzeti felszabadító mozgalom vív világszerte az imperializmus el­len, a társadalmi haladásért, a békéért, az enyhülésért A Kubai Köztársaság következetes internacionalista szo­lidaritást vállal az imperializmus és az agresszió ellen küzdő népekkel, s ezért a világ haladó erőinek elismerése és megbecsülése övezi. Az el nem kötelezett országok mozgalmában kifejtett aktív tevékenységével jelentősen és hathatósan hozzájárul ahhoz, hogy e mozgalom a nemzetközi helyzet fontos té­nyezőjeként pozitív szerepet töltsön be. 1980. december 18-án volt 20 esztendeje, hogy az or­szágaink között diplomáciai kapcsolat létesült. Kapcsolata­ink történetének e jelentős jubileumán megelégedéssel ál­lapíthatjuk meg, hogy a két testvéri ország között az ér­dekek egybeesése, a célok közössége, a marxizmus—leni- n izmus és a proletár internacionalizmus elvei alapján mély, bensőséges barátság és gyümölcsöző együttműködés alakult ki, minden téren, amely jól szolgálja népeink, a szocialis­ta közösség, a társadalmi haladás ügyét. Nagy nemzeti ünnepük alkalmából kívánjuk, hogy ki­emelkedő sikereket érjenek el a társadalom vezető ereje, a Kubai Kommunista Párt közelmúltban befejeződött II. kongresszusa határozatainak végrehajtásában, szocialista hazájuk felvirágoztatásában a szocialista közösség további erősítése, az egyetemes béke érdekében. Budapest, 1980. december 31. KÁDÁR JÁNOS, a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának első titkára, LOSONCZI PÁL, í a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke, LÁZÁR GYÖRGY, a Magyar Népköztársaság Minisztertanácsának elnöke. * * ☆ Az évforduló alkalmából Apró Antal, az országgyűlés elnöke táviratban fejezte ki jókívánságait Bias Rocának, a Kubai Köztársaság népi hatalmi nemzetgyűlése elnökének. Táviratban köszöntötte kubai partnerszervezetét a Hazafi­as Népfront Országos Tanácsa, a SZOT, a KISZ, az Orszá­gos Béketanács és a Magyar Nők Országos Tanácsa. (MTI) Kitüntetések, eskütétel 'A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa a szocializ­mus építésében kifejtett eredményes munkássága el­ismeréseként, nyugállomány­ba vonulása alkalmából a Munka Vörös Zászló Érdem­rendje kitüntetést adomá­nyozta Keserű Jánosné köny- nyűipari miniszternek. Eredményes gazdasági munkásságuk (..»ismeréseként, nyugállományba vonulásuk alkalmából a Szocialista Ma­gyarországért Érdemrend kitüntetést adományozta Szi­li Géza nehézipari minisz­terhelyettesnek, a Munka Érdemrend arany fokozatát Bakos Zsigmond könnyűipa­ri minisztériumi államtitkár­nak, Csépányi Sándor kohó- és gépipari, valamint Sárost Sándomé könnyűipari mi­niszterhelyettesnek. A kitün­tetéseket Losonczi Pál, az Elnöki Tanács elnöke szer­dán az Országház Nándor­fehérvári termében adta át. Ugyancsak szerdán tette le a hivatali esküt Losonczi Pál előtt Méhes Lajos ipari mi­niszter. A kitüntetések átadásánál és az eskütételen jelen volt Havasi Ferenc, az MSZMP KB titkára, Marjai József, a Minisztertanács elnökhelyet­tese és Katona Imre, az El­nöki Tanács titkára. Úiabb aiánlat Az algériai közvetítő küldött­séggel folytatott négynapos tárgyalássorozat után az Egyesült Államok „újrafogal­mazta” a túszügy megoldásá­val kapcsolatos álláspontját — küzölte kedden este Warren Christopher amerikai külügy­miniszter-helyettes. Ezt az alagérlai közvetítők tudomására hozták és azok még aznap hazaindultak, hogy tájékoztassák kormányukat, majd pedig továbbítsák Washington üzenetét Teherán­ba.. Christopher nem közölt rész­leteket. A The New York Times szerdai számában olyan a túszügyben értesülést közöl, hogy Washing­ton a túszok szabadon bocsátá­sával egyidőben hajlandó len­ne egy bizonyos — az Irán által követeltnél lényegesen kisebb — összeget átutalni egv algériai bankszámlára. Amint az amerikaiak elindul­nak hazafelé, a bank az ösz- szeget eljuttatja Iránnak. Washingtoni értesülések sze­rint amerikai kormánykörök­ben sem igen bíznak abban, hogy az új javaslatot kedve­zően fogadják Iránban és ma­ga Carter elnök is úgy véli: még Ronald Reagannak is lesz tennivalója a túszügyben. (MTI) 2 NÓGRÁD - 1981. január 1., csütörtök A népgazdaság 1981. évi terve (Folytatás az 1. oldalról) emelkedett. Az átlagosnál job­ban nőtt az élvezeti cikkek fogyasztása és a szolgáltatá­sok igénybevétele. Az élelmiszer-ellátás az év folyamán eszességében ki­egyensúlyozott volt. Iparcik­kekből az év elején a szoká­sosnál több volt a hiány, a második fél évben az ellátása legtöbb termékcsoportban ja­vult. Emellett is gyakran nem volt kielégítő a választék. A lakosság infrastrukturális ellátottsága a tervezettnél va­lamivel jobban fejlődött. Az előirányzottnál több, 85—86 ezer lakás készült el. A gyógyintézeti ágyak, vala­mint az óvodai férőhelyek szá­ma — utóbbi elsősorban a tár­sadalmi Összefogás eredmé­nyeként — a tervet meghaladó mértékben nőtt, az óvodákban elhelyezhető gyermekek ará­nya eléri a 81 százalékot. Ál­talános iskolai osztálytermek­ből is a tervezettnél több épült. * A gazdasági munka fő fel­adata 1981-ben is a népgaz­daság egyensúlyi helyzetének, elsősorban a külkereskedelmi áruforgalom egyenlegének ja­vítása, és a lakosság elért életszínvonalának fenntartása, az életkörülmények javítása. A termelés és a belföldi felhasz­nálás növekedése és összeté­tele e célnak megfelelően ala­kul. A nemzeti jövedelem belföldi végső felhasználása az 1980. évinél kisebb lehet Ezt elsősorban a felhalmozás, ezen belül a beruházások to­vábbi csökkentésével kell el­érni. A lakosság fogyasztása kismértékben emelkedhet. A termelés továbbra is mér­sékelt, de az 1980. évit meg­haladó ütemben és differenci­áltan nő. A növekedés na­gyobbrészt a gazdaságos kivi­tel bővítését szolgálja. Meg kell gyorsítani a gazdaságta­lan termelés visszaszorítását és az ezáltal, valamint a bel­földi kereslet mérséklődése kö­vetkeztében felszabaduló ka­pacitásokat az eddiginél ered­ményesebben kell a kivitel növelésére és a behozatal he­lyettesítésére hasznosítani. A munka- és üzemszervezés­ben, a jobb munkaidő-kihasz­nálásban, a munkafegyelem javításában a munkaerő átcso­portosításában rejlő tartalékok feltárásával a munka terme­lékenysége a termelésnél job­ban növekedjék, az álló- és forgóeszközök kihasználása pedig a korábbi évekénél ered­ményesebb legyen. Az energia- és anyagtakarékosság fokozá­sa és a ráfordítás szerkezeté­nek ésszerűsítése révén el kell érni. hogy az anyagi rá­fordítások legfeljebb a ter­meléssel azonos mértékben emelkedjenek. Az 1981. évi népgazdasági terv legfontosabb előirányzatai: Nemzeti jövedelem Belföldi felhasználás Ipari termelés Országos építés-szerelés Mezőgazdasági termékek termelése Egy lakosra jutó reáljövedelem Lakosság fogyasztása 1980-100 % 102.0— 102,5 99,0— 99,5 103.0— 103.5 99,0 103.0 101.0 101,5 A szocialista szektor beru­házásaira folyó áron 182 mil­liárd forintot lehet fordítani. Az iparban a tervcélokkal összhangban álló, hatékony és versenyképes termelés bővül­het. Az ipari termékek kivi­telének erőteljesebb fokozása mellett jobban kell kielégíte­ni a mérsékelten emelkedő belföldi keresletet. Ennek megfelelően különösen a gép­ipar, ezen belül főként a híradás- és vákuumtechnikai, a műszer- és a fémtömegcikk­ipar, valamint a vegyipar, ennek keretében a gyógyszer- és növényvédőszer-gyártás, a gumi és műanyag-feldolgozó ipar termelése és értékesítése emelkedik számottevően. A belföldi és a külföldi kér reslethez igazodva meggyor­sul a termelés szerkezetének korszerűsítése. Azok a válla­latok fejlődhetnek dinamiku­san, amelyek gyártmányösz- szetételüket átalakítva gyor­san alkalmazkodnak a piaci feltételekhez. A gazdasági szabályozó rendszer és egyéb intézkedések is elősegítik, hogy a piaci alkalmazkodás­ban, a termelés hatékonysá­gában meglevő, illetve ki­alakuló különbségek mielőbb felszínre kerüljenek, és a hatékony vállalatok gyor­san fejlődjenek. Jelentős haladást kell elérni a gazda­ságtalan vállalatok tevékeny­ségének hatékonnyá tételét célzó programok végrehajtá­sában, a gazdaságtalan ter­melésnek jövedelmezővel tör­ténő felváltásában. A termelés korszerűsítését segíti, hogy folytatódnak az alumínium-ipari, a petrolké­miai és a számítástechnikai központi fejlesztési progra­mok és megkezdődik a gyógy­szer, növényvédőszer- és in­termediergyártási, valamint az elektronikai alkatrész- és részegységgyártás központi fejlesztési programjának vég­rehajtása, továbbá az ener­Pekingi Éliás Béla, az MTI tudósí­tója jelenti: Belpolitikai eseményekben mozgalmas, egyben problé­mákkal terhes volt Kína szá­mára az 1980. esztendő. A sajtó hagyományos év végi mérlege többek között olyan eseményeket emel ki, mint a Kínai Kommunista Párt Központi Bizottsága titkársá­gának visszaállítása és Hu Jao-pang főtitkár kinevezése. Az év jelentős belpolitikai eseményeként értékelik a la­pok Csao Ce-jang, a „sze- csuáni reformer" miniszter­elnöki kinevezését, Liu Sao- csi volt államelnök posztu­musz rehabilitását és a tízek perének megrendezését. Ter­mészetesen a sajtó helyet ad az év fontos eseményei kö­zött annak is, hogy Kína sir keres interkontinentális bal­lisztikus rakétakísérletet haj­tott végre a Csendes-óceán térségében. Kevés szó esik viszont a mérlegkészítésben arról, hogy gazdaságilag Kína nem ép­pen sikeres időszakot zár. Az év folyamán felszínre kerül­tek a gazdasági tervezésben és fejlesztésben elkövetett újabb hibák. Az Ipari terme­lés elmaradt a várakozástól, s az államháztartás hiánya a betervezett nyolcmilliárd jüan helyett több mint ti- zenegymilliárd jüannal nö­mérleg vekedett, Külföldi’1 gazdasági szakértők szerint a most zá­ruló évben 15—20 százalékos volt Kínában az infláció. A kínai vezetés is hivatalosan beismeri, hogy a mezőgazda­ságban a kenyérgabona ter­melése tíz-tizenöt millió ton­nával maradt el a tavalyitól. Az év második felében újabb ellentétek kerültek fel­színre az „egységet és stabi­litást” hirdető kínai vezetés­ben. A jelek szerint meg­gyengült, sőt teljesen bizony­talanná vált Hua Kuo-feng pártelnök pozíciója és a kí­naiak ma már nyíltan be­szélnek annak valószínűségé­ről, hogy Mao elnök szemé­lyesen kijelölt utódának a miniszterelnöki tisztség fel­adása után távoznia kell a pártelnöki tisztségből is. A gazdasági zűrzavar tehát ve­zetési és politikai válsággal párosul, ami kevés jót ígér a kínaiak számára az új évre. A Kínai Kommunista Párt XII. kongresszusára olyan időszakban készül, amelyre súlyosbodó gazdasági, politi­kai és társadalmi bizonyta­lanság nyomja rá bélyegét. A kínai párt adós maradt az ország lakosságának Mao Ce- tung, a „kulturális forrada­lom” újraértékelésével és a kongresszus előtt feltehetően nem kis mértékű tisztogatást kell végrehajtania a pártban és a hadseregben egyaránt. giagazdálkodás javítását, a hulladékok és másodlagos nyersanyagok hasznosításá­nak növelését szolgáló prog­ramok megvalósítása. Az építőipari termelés a mérséklődő beruházási keres­let miatt változó piaci telté­telekhez alkalmazkodik. A beruházási építés csökken, a felújítási karbantartási mun­kák növekednek. Az építőipa­ri szervezetek feladata, hogy — vállalkozási készségük nö­velése mellett — tovább javít­sák a kivitelezések szervezett­ségét, a munkafegyelmet, csök­kentsék a kivitelezési Időtarta­mokat. Az irányítás segíti az építési piac kereslet-kínálati egyensúlyának megszilárdu­lását. támogatja a vállalato­kat az építési kapacitások és a munkaerő-keresletnek meg­felelő átcsoportosításában. Ál­lami eszközökből 24 ezer la­kást kell felépíteni. A mezőgazdaságban gabo­nafélékből — átlagos időjárás esetén az 1980. évi termés- mennyiség megközelítése a feladat. A zöldségek és gyü­mölcsök, valamint az ipari növények termelése emelke­dik. Az állattenyésztésben a hústermelés kisebb mérték­ben. az egyéb állati termé­kek termelése gyorsabban nő. Az ár- és szabályozó rend­szer javítása és egyéb intéz­kedések elősegítik, hogy a kisüzemekben a tenyésztési kedv fennmaradjon. A mezőgazdasági és élel­miszeripari termékekből a termelés növekményének túl­nyomó része a gazdaságos kivitel bővítését szolgálja. Emellett fenn kell tartani a lakosság ellátásnak válto­zatlanul jő színvonalát. A terv azzal számol, hogy a mezőgazdaságban folytató­dik és fokozódik az anyag- és energiatakarékossági ja- vula meglevő gépek és épü­letek hasznosítása, a terme­léshez szükséges anyagok fel­használása. Növekszik a me­zőgazdasági üzemek kiegészí­tő tevékenysége. Az 1981, évi szállítási felada­tokkal összhangban az áru- szállítás 1—2 százalékkal, a személyszállítás 3 százalék­kal emelkedik. A hírközlési teljesítmények 4,5—5 száza­lékkal növekednek. A beruházások mind az ál­lami, mind a vállalati dön­tési körben csökkennek. En­nek megfelelően történik a felhalmozási célú pénzforrá­sok szabályozása. A beruhá­zási eszközöket a folyamata ban levő beruházások befeje­zésére, illetve ütemes folyta­tására kell összpontosítani. Űj beruházások csak szűk körben, a műszakilag indo­kolt időtartam betartása, a koncentrált megvalósítás fel­tételeinek megteremtése ese­tén kezdődnek. Üj nagyberu­házásként megkezdődik a szolnoki papírgyár rekonst­rukciója és az Árpád-híd szélesítése, valamint az elő­készítéstől függően a mecse­ki széntermelés fejlesztése, a mályi bányaüzem és a duna­újvárosi kokszolómű beruhá­zásának kivitelezése. A termelő ágazatokban csak a népgazdaság energiá­éi nyersanyagellátását szol­gáló, a gazdaságos kivitelt növelő, a behozatalt hatéko­nyan csökkentő, valamint az energia- és anyagmegtakarí­tást eredményező vállalati beruházásokat lehet megkez­deni. Előnyben részesülnek a viszonylag gyorsan eredményt hozó, a meglevő állóeszközök kihasználását javító, kiegé­szítő, korszerűsítő fejleszté­sek. A készletek a termelés és a forgalom szükségleteivel összhangban emelkedhetnek. Javítani szükséges a vállala­tok anyag- és készletgazdál­kodását. a termelőeszköz­kereskedelem munkáját. a vállalatok közötti együttmű­ködést. A népgazdaságban foglal­koztatottak száma várható­an csökken. Folytatódik a foglalkoztatás ágazati szer­kezetének átalakulása: a foglalkoztatottak száma az iparban és az ' építőiparban csökken, a termelő és a nem termelő infrastruktúrában emelkedik. A teljes foglal­koztatás és a folyamatosan felszabaduló és átcsoportosu­ló munkaerő zökkenőmen­tes elhelyezkedése érdeké­ben ' korszerűsödik a munka­erő-közvetítési rendszer. Továbbra is fontos gazda-: ságpolitikai cél az elért át­lagos életszínvonal megőr­zése. Az átlagos nominálbér és a fogyasztói árszínvonal azonos ütemben, 4,5—5 szá­zalékkal emelkedik- Az egyé­ni keresetek a minőségi és mennyiségi teljesítmények­től függően növekedhetnek. A teljesítmények szerinti bérezést szolgálja a vállalati és intézményi alapbérrend­szerek 1981. évtől érvényes módosítása, illetve bértéte­leinek növelése. A pénzbeli társadalmi jut­tatások közül meg kell őriz­ni az alacsony nyugdíjak re­álértékét. A három- és több­gyermekesek családi pótlé­kának reálértéke — az 1980. évi családi pótlék-emelés egés z éves hatásának eredménye­képpen — emelkedik. A kiskereskedelmi forgat lom volumene 1—1.5 száza­lékkal haladja meg az 1980. évit. A lakosság áruellátása elsősorban a választéknak a kereslethez jobban igazodó bővítésével javul, Szerve­zettebbé és rugalmasabbá kell tenni ezért a termelő- és a kereskedelmi vállala­tok együttműködését. A ki­szolgálás színvonalának nö­velését az új üzemeltetési forrnák, üzlettípusok is elő­segítik. Állami és magánerőből 78 —78 ezer lakás, ebből álla­mi beruházásként mintegy 23—24 ezer lakás épül. A je­lentős arányú személyi tu­lajdonú lakásépítést elősegí­ti a telekgazdálkodás és -el­osztás fejlesztése, a műszaki terwálaszték bővítése és a lakásépítés pénzügyi feltéte­leinek javítása. Az egészségügyi ellátás ja-' vitására mintegy 1500 új gyógyintézeti hely létesül. Javulnak továbbá a fekvő- és a járöbeteg-ellátás feltételei. Az év végére a gyógyintézeti helyek száma eléri a 98 ez­ret; a tízezer lakosra számí­tott ágyak száma pedig 92-re emelkedik. A bölcsődei ellá­tottság javítását 3000—3500 Új férőhely létesítése szol­gálja. Ezzel a bölcsődés ko­rúak férőhely-ellátottsága megközelíti a 16 százalékot. Nő az óvodában elhelyezhe­tők aránya. A közoktatás fej­lesztésére 1100 új általános iskolai osztályterem épül. Szerény mértékben bővülhet a gyógypedagógiai intézetek és a gyermekvédelmi inté­zetek férőhelyállománya; s javulhatnak a középiskolai és a szakmunkásképzés feltéte­lei. Folytatódik a Marx Ká­roly Közgazdaságtudományi Egyetem rekonstrukciója. A jelentősebb közművelődé­si fejlesztések közül foly­tatódik a budavári palota helyreállítása. Befejeződik a budapesti nagy sportcsarnok építése, megkezdődik a Ma­gyar Állami Operaház re­konstrukciója., A külkereskedelmi forga­lomban a cél áz, hogy a ru­belelszámolású külkereske­delmi mérleg hiánya csök­kenjen, a nem rubelelszámo­lású külkereskedelmi mér­leg egyensúlyban legyen. A kivitel 7,5—8 százalékkal, a behozatal kismértékben emelkedik. Javítani kell a kivitelre szánt termékék mű­szaki jellemzőit, minőségét, a szállítási feltételeket,’ nö­velni a versenyképes, kor­szerű termékék aránya a kivitel gazdaságossági . A külkereskedelmi tev< eny- ség hatékonyságát jobb, ak­tív piaci és ármunkával is elő kell segíteni. * A tervcélok alátámaszt - sára a gazdasági szabályo­zó rendszer réhány elem e 1981-ben módaul. A változó-«-, sok a célok és az azokat szol­gáló eszközök összhangját, c változó feltéteekhez való ru­galmas alkamazkodást, a kedvező gadasági eredmé­nyek gyorsat» kibontakozá­sát segítik eő. A Miniszter- tanács döntöt továbbá a termékforgalaazóst, a kül­kereskedelmi, a beruházá­sokat, a la Osság jövedelmét és a fogyástól árakat, a ter­melői árakt, az oktatás fej­lesztését éra terv végrehaj­tásának ilenőrzését lile tű intézkedésiről. (MTI)

Next

/
Oldalképek
Tartalom