Nógrád. 1980. december (36. évfolyam. 282-305. szám)

1980-12-09 / 288. szám

SriLÄG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! NOGRAD AZ MSZMP NÓG.RÁD MEGYEI.BIZOTTSÁGA ESA MEGYEI TÁN ACS LAPJA ' XXXVI. ÉVF., 288. SZÁM ÁRA: 1.20 FORINT 1980. DECEMBER 9., KEDD Öt együttes a megyei színjátszó fesztiválon Szerény érdeklődés a bemutatók iránt Balassagyarmaton ' Hol van már a tavalyi hó (az ideiben ugyan nyakig benne vagyunk)!? — sóhajtottak fel azok a „visszaeső" színházbarátok, akik évről évre megtekintik a balassagyar­mati irodalmi színpadi napokat. Mert a tavalyi nyüzsgés­nek, szellemi sodróárnak nyoma is alig volt a balassagyar­mati Mikszáth Kálmán Művelődési Központ nézőterén, színpadán. Igaz, ezúttal nem országos, nem Madách Im­réről elnevezett rendezvényt fogadott az intézmény és a város, hanem „csak” megyeit, melyet ennek ellenére, nem szabadna semmiféleképpen elbagatellizálnunk. A megyei amatőr színjátszás, irodalmi színpadi mozgalom nincs abban a helyzetben. A Nógrád megyei amatőr színjátszó csoportok találkozó­jára a hét végi szombaton és vasárnap kevesen voltak kí­váncsiak. Szilasi Andrásnak, a megyei tanács művelődés- ügyi osztálya helyettes vezetőjének megnyitóját ugyan még hallgatta úgy nyolcvan-száz körüli ember, s még a követ­kező bemutatót is megtekintették, vagy hatvanan, de azu­tán percről percre fogytak a nézők. Az biztos, hogy nem ehhez szoktunk hozzá Balassagyarmaton! öt együttes — a hatodik­ként várt nagybátonyi nem érkezett meg — mutatkozott be a versenyben. Ez a rend­kívül szerény szám önma­gában jelez valamit. Valami nem éppen hízelgőt a megyei amatőr színjátszó mozgalom­ra nézve. Persze tudjuk, több csoport dolgozik a me­gyében ennél, ám sokkal ke­vesebb, mint dolgozhatna. Ezekről a kérdésekről, vagy­is az amatőr színjátszó moz­galom megyei helyzetéről kü­lön írásban kívánunk szólni, Leonyid Brezsnyev Indiában Kis Csaba, az MTI kikül­dött tudósítója jelenti: Leonyid Brezsnyev, az SZKP KB főtitkára, a Szov­jetunió Legfelsőbb Tanácsa Elnökségének elnöke hétfőn délelőtt hivatalos látogatásra az Indiai Köztársaság fővá­rosába. Üj-Delhibe érkezett. Brezsnyev Szandzsiva Reddi köztársasági elnök és Indira Gandhi miniszterelnök meg­hívásának tesz eleget- Az SZKP főtitkára csütörtökig marad Űj-Delhiben, ahol tár­gyalásokat folytat a köztár­sasági elnökkel és a minisz­terelnökkel. Több dokumentu­mot, köztük néhány újabb ■ gazdasági megállapodást is aláírnak a látogatás befejez­tével. Leonyid Brezsnyev kísére­tében van Andrej Gromiko, az SZKP KB Politikai Bizott­ságának tagja, a Szovjetunió külügyminisztere, Ivan Arhi­pov, a minisztertanács elnök- helyettese, és több más sze­mélyiség. Brezsnyevet igen nagy sze­retettel fogadták az indiai fő­városban. Az utcákat fello­bogózták, a repülőtéren és a városba vezető \ útvonal mentén tízezrek sorakoztak fel a kedves vendég üdvözlé­sére. A városban plakátok, feliratok, zászlók éltették az indiai—szovjet barátságot. A szovjet államfő külön re­pülőgépe néhány perccel dél­előtt 11 óra után állt meg a fő­város katonai repülőterének főépülete előtt A Brezsnyev fogadására megjelent Nilam Szandzsiva Reddi elnök. In­dira Gandhi kormányfő és az indiai kormány tagjai — ott volt számos képviselő, politi­kai vezető, köztük az Indiai Kommunista Párt főtitkára. Ott voltak az Indiai (marxis­ta) Kommunista Párt veze­tői is. Brezsnyevet a repülőgép lépcsőjénél Reddi elnök, In­dira Gandhi és más személyi­ségek köszöntötték. Huszon­egy ágyúlövés jelezte a fővá­ros lakosságának a baráti szovjet ország államfőjének érkezését. Felhangzott a két ország himnusza, majd Leo­nyid Brezsnyev elvonult az indiai hadsereg három had­erőnemének díszalakulata előtt. Köszöntötte a kormány tagjait, a diplomáciai misszi­ók' vezetőit, az indiai politi­kai személyiségeket, a szovjet kolónia tagjait- A szovjet kór lónia úttörői és indiai iskolá­sok virágokkal köszöntötték, s nem maradt el a hagyomá­nyos indiai üdvözlet, a virág­koszorú sem. Az ünnepélyes fogadtatás után Brezsnyev Reddi elnök kíséretében szállására, a Ras- trapati palotába ment. Púja Frigyes Berlinben Púja Frigyes külügyminisz­ter Oskar Fischernek, a Né­met Demokratikus Köztársa­ság külügyminiszterének meg­hívására hétfőn munkalátoga­tásra Berlinbe érkezett. Berlin Schönefeldi repülő­terén vendéglátója fogadta. Jeten volt dr. Szalad Béla, a Magyar Népköztársaság ber­lini nagykövete. (MTI) Budapestre érkezett az Afganisztáni Népi Demokratikus Párt küldöttsége A'Magyar Szocialista Mun­káspárt Központi Bizottságá­nak meghívására hétfőn Bu­dapestre érkezett az Afga­nisztáni Népi Demokratikus Párt küldöttsége, élén Mah­moud Baryalaival, a Köziponti Bizottság és a forradalmi ta­nács tagjával, a KB külügyi osztályának vezetőjével. A küldöttséget a Ferihegyi repülőtéren Nagy Gábor, az MSZMP KB külügyi osztályá­nak helyettes vezetője fogadta. Jelen volt Jeelani Bakhtari, az Afgán Népi Demokratikus Köztársaság budapesti nagykö­vete. (MTI) ezért nem mélyedünk el a felvetődött problémákban. Inkább a látott produkciók minőségéről tájékoztatjuk az olvasókat. A salgótarjáni Tempress — rendezője Molnár Ernő — fennállásának hosszú ideje alatt számos értékes díjat, el­ismerést kapott munkájáért. A most látott előadás, Fésűs Éva Kíváncsi királykisasszo­nya, nem igazolja az elisme­réseket. Jóval alatta marad a benne megbúvó lehetőségnek, bár jobb volt egy általam ko­rábban megtekintettnél. El­maradtak belőle a régi szín­játszás gyermekies gügyögé­sei, szájbarágó didaktizmu- sa. Továbbra is magán viseli azonban a rendezés hiányos­ságainak jegyeit. Az eredeti­leg rádiójátéknak készült me­se dramaturgiailag nincs iga­zán színpadra állítva, időben, tempóban szétesik, néhány figura színészileg is kidolgo­zatlan. A szécsényi művelődési központ Rokka színpada ez év februárjában alakult, így a legfiatalabb csoport volt a találkozón. Baranyi Ferenc A lónak vélt menyasszony cí­mű vásári komédiáját és Ta- barin, avagy a megbékélt el­lenségek című francia népi komédiát mutatták be. A két darab történésben, hang­vételben egyaránt illik egy­máshoz, a félreértések fer­geteges komódiázásra terem tenek alkalmat. Sajnos, a szereplők ritkán élnek vele, s alakításaik, mint a kezdő szín­játszók esetében általában, az ösztönösség szintjén marad­nak. Ebből fakad természetes játékmódjuk, de ebben gyöke­rezik alapvető hiányosságuk is: a szituációk hitelének, a gondolatok értelmének köz­vetítési problémái. Másrészt nem szabad elfelejtenünk: a verses komédia jó beszéd- technikát követel. További munkára serkentjük a tisztes­séges igyekezetről tanúságot tevő szécsényieket. A vanyarci Veres Pálné irodalmi színpad szintén két produkcióval szerepelt: Be- nevante Szent János éjsza­kája című komédiájával és a Mióta elmentél című József Attila-emlékműsorral. Kovács Pál rendezése a tőle meg­szokott kifejezőeszközöket sorakoztatja fel, kár, hogy halmozottan, gyakran funk- ciótlanul. Csak két dolgot ki­ragadva illusztrálásképpen. A gyertya és petróleumlám­pa alkalmazása nem minden esetben érthető, ugyanígy (Folytatás a 2. oldalon.) Műszerek és emléklap Az írószer Szövetkezet salgótarjáni telepén a hagyományos kisirodai gépeken és író­eszközökön kívül különféle műszereket is gyártanak, melyek az Ikarus autóbuszokba kerülnek. A tar jani telep mechanikai részlegében ebben az esztendőben több mint fél­millió darab műszer készül. A képen az Angela Davis Szocialista Brigád tagjai alap­műszereket állítanak elő. Egyébként a brigád nemrégiben a békcmozgalomban végzett eredményes munkájáért az Országos Béketanácsíól emléklapot kapott. Küzdelem a téllel Lassan halad a betakarítás és a szántás Négrádban Hóval és faggyal birkózva, régen tapasztalt nehézségek közepette végzik a kukorica és a cukorrépa betakarítását, a mélyszántást a mezőgazdasági nagyüzemekben. A szokatlanul hideg időjárás egyaránt pró­bára teszi az embereket és a gépeket. Minden tonna ter­ményért, minden felszántott hektárért meg kell küzdeni. A földeken dolgozók hónapok óta vasárnaponként is talpon van­nak, de emberfeletti munkát végeznek a műhelyek szakem­berei is, hogy a megpróbálta­tásokat nem bíró gépeket új­ra és újra „csatasorba” állít­sák. A nehézségekre jellemző, hogy a megye hét gazdaságá­ban egy hét alatt mindössze tíz hektárral haladtak előre a cukorrépa betakarításával. Jelenleg hatvan hektárnyi területen van még kint a cu­korrépa, de néhány helyen áll a munka, mert a vastag hó­takaró miatt a gépek nem tudnak dolgozni. A kukorica 80 százaléka már biztos helyen van, de tíz termelőszövetke­zetben még 700 hektáron küz­denek a terményért A Mát­raaljai és a Magyamándori Állami Gazdaság — mivel be­fejezte a kukorica betakarítá­sát — felajánlotta kombájn­jait azoknak az üzemeknek, amelyek a legjobban rá van­nak szorulva a segítségre. A mélyszántás tempója is lelas­sult. Elsősorban a talajviszo­nyok okozta műszaki hibák következtében. Jelentősebb előrehaladást csak az állami gazdaságokban értek el, meg ott, ahol különösen nagy tel­jesítményű, illetve lánctalpas erőgépek állnak rendelkezésre. A mátramindszenti terme­lőszövetkezetben szombaton kezdték meg a kukorica be­takarítását — egyenlőre CGak két kombájnnal, mert a szá­rítókapacitás nem tesz lehető­vé gyorsabb haladást A ter­mény még 70 hektáron van kint. A vastag hótakaró mi­att* áll a cukorrépa betakarí­tása, amelyből még tíz hektár ■ van hátra. A mélyszántás 50 százalékánál tartanak, a gé­pek dolgoznak a még szántás­ra váró, mintegy 270 hektárnyi területen. A nagyoroszi közös gazda­ságban 15 hektár cukorrépa vár betakarításra, de a mun­kát lassítja a 30 centiméteres fagyott hótakaró. Mélyszán­tani való 250 hektáron van még, ezen négy gép dolgozik nyújtott műszakban. A magyamándori termelő-' szövetkezetben hétfő reggeltől az utolsó 15 hektáron lendült munkába a cukorrépa-betaka- rító gépsor hat gépe. Mély­szántás még több van hátra — 180 hektár — ezt két Rába- Steiger végzi. A nézsai szövetkezetben négy kombájn birkózik a ku­koricatáblákon a hóval, meg­állás nélkül, mert a terület hatvan százalékán még kint van a kukorica. Hét erőgép dolgozik a mélyszántáson, de szükségük lenne más gazda­ságok segítségére, mert még ezer hektár vár szántásra. Érsekvadkerten a héten vé­geznek a kukorica és a cukor­répa betakarításával. Aj előb­biből 60, az utóbbiból mind­össze öt hektár van hátra, mert vasárnap is teljes mű­szak volt a földeken. A mély­szántásra még két hét kell — 500 hektár van hátra — az öt Rába közül négy nyújtott mű­szakban, egy pedig két mű­szakban dolgozik. ­A Magyamándori Állami Gazdaságban végeztek a betakarítással, de még teljes erővel zajlik nagy teljesítményű erőgépek a szécsényi határban birkóznak a hóval borított földeken. a mélyszántás. A Fotó: Kulcsár

Next

/
Oldalképek
Tartalom