Nógrád. 1980. november (36. évfolyam. 257-281. szám)

1980-11-01 / 257. szám

A természet óvásáért Iráni jelentés Az amerikai választás előtt Elengedik a túszokat? Csütörtökön éjszaka Bani- szadr államfő elnökletével ülést tartott az Iráni legfel­ső nemzetvédelmi tanács — jelentette pénteken reggel a teheráni rádió. Szajed Ali Kha­menei Hodzsatoleszlam, a tes­tület titkára közölte, hogy a tanácskozáson Abadan védel­mének, valamint az iraki tü­zérség szakadatlan támadásá­nak kitett körzet hadtáp- és élelmiszer-ellátásának szentel­ték a legnagyobb figyelmet. Amint a rádióközlemény beszámolt róla, a legfelső nemzetvédelmi tanács ülésén elhatározták, hogy egyesített parancsnokság alá helyezik a harcokban részvevő összes irá­ni erőket, így a hadsereget, a forradalmi gárdistákat és csendőrséget. Az iráni rádió pénteken el­ső ízben ismerte el közvetve Khorramshahr teljes elestét, amikor azzal vádolta az iraki katonákat, hogy kifosztják a várost, és elrabolják a lakos­ság javait. Khorramshahr bevétele után az iraki támadások Abadanra koncentrálódnak. A teheráni rádió beszámolt arról, hogy csütörtök éjszaka és pénteken hajnalban megszakítás nél­kül ágyúzták az olajvárost. November 4-én országszerte tömeges tüntetéseket rendez­nek Iránban, megemlékezve az amerikai túszok fogságba ej­tésének és Khomeini 1963-as száműzetésének évfordulóiról. Magyar—román kormányközi egyezmény Nyugati hírügynökségek pén­tek délelőtt sok olyan jelen­tést adtak, amelyek alapján feltételezik, hogy az Iránban egy éve fogva tartott amerikai túszok november 4., vagyis az amerikai elnökválasztás előtt visszanyerik szabadságukat Az iszlám diákok szóvivője pénteken úgy nyilatkozott, hogy az amerikai túszok no­vember 4-én. már szavazhat­nak az elnökválasztáson — de nem szólt a szabadon' bocsátás feltételeiről. A svéd külügyminisztérium ezzel egyidőben arról tájékoz­tatott, hogy svéd repülőgépet béreltek az amerikai túszok Teheránból történő elszállítá­sára. Bár hivatalosan nem kö­zölték, hogy ki kérte a repülő­gépet, stockholmi források sze­rint vagy az Egyesült Álla­mok, vagy az Iránban Wa­shingtont képviselő Svájc kö­tött szerződést a gépre. E híreket támaszthatja alá a teheráni rádió pénteki, szo­katlan hangnemű kommen­tárja. Eszerint a túszok elen­gedését nem lenne szabad „igazságtalan, vagy gyáva tett­ként” értékelni, mert az — úgymond — nagy győzelem lenne Irán számára. Most a foglyok elengedése irányítaná rá a világ figyelmét az Egye­sült Államok bűnös iráni po­litikájára — hangsúlyozza a teheráni rádió. Az amerikaiak már csaknem egy éve „bünte­tésként az iráni nép ellenőrzé­se alatt állnak” — hangzik az iráni rádiókommentár, azt sugallva, hogy ez a rabság már elég büntetés volt számukra. A hosszú rádiókommentár szerint „Khomeini ajatollah és az iráni nép igazságos mód­szert dolgozott ki a túszok el­engedésére”. (Az iráni vezető legutóbb ezt követelte: a diplomaták elgengedése fejében az Egye­sült Államok nyilvánítsa ki, hogy nem avatkozik be Irán belügyeibe; visszaszolgáltatja a sah vagyonát; feloldja az Irán elleni amerikai bankzár­latot Feltételei között akkor nem szerepelt az a korábbi követelése, hogy Washington gyakoroljon „bűnbánatot” irá­ni politikája miatt) Az UPI amerikai hírügy­nökség szerint a legújabb te­heráni kommentár arra ké­szíti fel az iráni közvéleményt hogy a túszokat a közeljö­vőben esetleg hazaengedik. Ugyanakkor — mint ismere­tes — már hetek óta a legkü­lönbözőbb találgatások láttak napvilágot az amerikai dip­lomaták szabadlábra helyezé­séről, az amerikai—iráni kap­csolatok részleges normalizá­lásáról, s az Iránba irányuló amerikai fegyverszállítások felújításáról. A feltételezések azonban eddig nem igazolód­tak be. Oltványi Ottó, az MTI tu­dósítója jelenti: Bukarestben pénteken befe­jeződött a magyar—román gazdasági együttműködési ve­gyes kormánybizottság XV. ülésszaka. A magyar küldött­séget Marjai József minisz­terelnök-helyettes, a vegyes kormánybizottság magyar ta­gozatának elnöke, a román delegációt pedig Nicolae Constantin miniszterelnök­helyettes, a román tagozat el­nöke vezette. Az ülésszakon megvizsgál­ták a két ország párt- és ál­lami vezetőinek találkozóin kitűzött feladatok teljesítésé­nek helyzetét, elemezték a leg­utóbbi ülésszak óta végzett munkát. Megállapították, hogy az 1981—85. évi népgazdasági tervek koordinációja jó kiin­duló alapot teremt a gazda­sági kapcsolatok továbbfejlesz­téséhez. Áttekintették a kül­kereskedelmi árucsere-forga­lom helyzetét és hangoztatták: a forgalom növekedését jól szolgálja a már érvényben le­vő gyártásszakosítási és ter­melési kooperációs egyezmé­nyeknek a következő tervidő­szakra való meghosszabbítása, az új egyezmények előkészí­tése a gépipar és a vegyipar területén. Az ülésszak alkalmából Marjai József és Nicolae Constantin kormányközi egyezményt írt alá a két or­szág hosszú távú gazdasági és műs xaki-tudomány os együtt­működéséről. Marjai Józsefet péntek dél­után fogadta Nicolae Ceau- sescu, a Román Szocialista Köztársaság elnöke, az RKP főtitkára. A találkozón a két ország együttműködéséről, a kapcsolatok továbbfejleszté­sének lehetőségeiről és az ez­zel kapcsolatos feladatokról folytattak véleménycserét A találkozón és tárgyaláso­kon részt vett Rajnai Sándor, Magyarország bukaresti és Victor Bolojan, a Román Szo­cialista Köztársaság budapes­ti nagykövete is. A megbeszélések meleg, ba­ráti légkörben folytak le. A magyar küldöttség Marjai József vezetésével az esti órák­ban hazaérkezett Budapestre. Fogadás a mongol nagykövetségen Badamtarin Baldo, a Mon- A fogadáson részt vett: Gye- gol Népköztársaság rendkívü- nes András, az MSZMP Köz­li és meghatalmazott nagykő- ponti Bizottságának titkára, vete október 31-én fogadást Borbándi János, a Miniszter­adott a magyar—mongol ba- tanács elnökhelyettese, Péter *. ürmömé “£•„“ szerződés aláírásának 15. év- lamtitkár, Madarasi Attila fordulója alkalmából. pénzügyi államtitkár. Változó Latin-Amerika (II.) Azok a megrázkódtatások, amelyeket Latin-Amerika, el­sősorban Közép-Amerika nap­jainkban átél, arról tanúskod­nak, hogy mindinkább kiélező­dik a helyi oligarchia és az Imperializmus által a térség­re kényszerített uralmi rend­szer válsága. A nicaraguai forradalom az utóbbi 25 év legnagyobb társadalmi-poli­tikai eseménye a térségben, a salvadori fejlemények pedig újabb szakaszt jelentenek. A helyi burzsoázia egy része és az amerikai arra számítottak, hogy Romero diktatúrájának tavalyi megbuktatása lecsilla­pítja a népi mozgalmat. Az események azonban túlnőttek ezeken a kereteken: a salva- doriak igazi változásokat kö­vetelnek, elsősorban azt, hogy az oligarchiát rekesszék ki a hatalomból, tisztítsák meg az államapparátust • a fasiszta elemektől, adják meg a de­mokratikus szabadságjogo­kat, hajtsanak végre mélyre­ható társadalmi-gazdasági változásokat. KÜLÖNBSÉGEK ÉS HASONLÓSÁGOK i A Salvadorban kialakult helyzet egyébként erősen kü­lönbözik a nicaraguai fejle-* ményektől. Miután nincs a Somoza családhoz hasonló di­nasztia, az összecsapásoknak határozottabb osztályjellege van. Vannak azonban egyezé­sek is: itt sem erős a liberá­lis burzsoázia, a keresztény- demokrata párt sok híve pe­dig átpártolt a baloldali szer­vezetekhez. A középutas erők­nek választaniuk kell: vagy csatlakoznak a közös harchoz, vagy az oligarchia védőpajzsá­vá válnak. Közös jellemvonás a néptö­megek ellen alkalmazott ke­gyetlen terror, a törekvés az ellenzék „lefejezésére”. (Egy­aránt végeztek a legnagyobb nicaraguai ellenzéki csoporto­sulás elnökével, Pedro Joachin Chamorróval és a salvado­ri katolikus egyház fejével, a hazafiakat védelmező bátor megnyilatkozásairól ismert Os­car Arnulfo Romero érsek­kel.) A népi harc föllendülése, a baloldali és a demokratikus erők akcióegységre való törek­vése figyelhető meg más kö­zép-amerikai országokban is, elsősorban Guatemalában, ahol évtizedek óta áll fenn a tér­ség egyik leggyülöltebb dik­tatúrája. A sandinisták győ­zelmének hatására itt is erő­södött az ellenállás. Washing­ton persze a válság viszony­lag békés megoldását látná szívesen, mert a fasizálódó dik­tatúra nem váltotta be a hoz­zá fűzött reményeket Nem sokban különbözik a helyzet Hondurasban sem. Itt 1972-ben reformista jellegű puccs tör­tént, amely véget vetett a ha­gyományos kétpártrendszer- nek. A katonai rezsim azon­ban rövidesen kimerítette po­litikai lehetőségeit, s ismét megtorlást alkalmaz a mun­kások és a népi mozgalom el­len. A reakciós rezsimektől el­térően a Costa Rica-i demok­ratikus rendszer elég szilárd és rugalmas ahhoz, hogy biz­tosítson valamiféle egyensúlyt a különböző politikai áram­latok között. Az állam irány­vonala hol balra, hol jobbra tér, de a politikai harc há­rom évtizede még egyszer sem éleződött ki kritikusan, a kö­zelmúlt eseményei azonban — így a banánültetvények mun­kásainak megmozdulásai és ezek vérbe fojtása — arról tanúskodnak, hogy a „nyu­godt” országban is mélyre­ható változások mennek vég­be. 2 NÓGRÁD - 1980. november 1., szombat Magyar felszólalás az ENSZ-ben Az ENSZ-közgyűlés 35. ülésszakéinak csütörtöki ple­náris ülésén „Az államok tör­ténelmi felelőssége a természet megóvásában a ma élő és a jövő nemzedékek számára” című napirendi pont vitájá­ban felszólalt dr. Domokos Mátyás nagykövet, a magyar küldöttség tagja. Hangsúlyozta, hogy a kör­nyezet- és természetvédelmi feladatok napjainkban már egyetlen országban sem old­hatók meg nemzeti keretek között. Csak sokoldalúan elő­készített, tervszerű és koor­dinált nemzetközi együttmű­ködés teremthet kedvező le­hetőségeket arra, hogy az egyes országok hatékonyan birkózzanak meg saját nemze­ti feladataikkal, egyúttal te­vékeny részesei legyenek az emberiség egészét veszélyez­tető károsodások összehangolt felszámolásának. Utalva arra, hogy a környe­zetvédelemben a nemzetközi együttműködés a 70-es évek­ben, az enyhülés körülményei között érte el a legjelentősebb eredményeket, dr. Domokos Mátyás aláhúzta a természet megóvásáért kialakított nem­zetközi együttműködés, vala­mint a fegyverkezési hajsza csökkentése és az enyhülés megőrzése közötti szoros kap­csolatot. Kijelentette, hogy a konkrét leszerelési intézkedé­sek révén felszabaduló anyagi és szellemi erőforrásokkal le­het megoldani az emberiség előtt álló napi és távlati kör­nyezetvédelmi feladatokat. Posztumusz kizárás Pekingben pénteken este be­jelentették, hogy a Kínai Kommunista Párt Központi Bizottságának döntése értel­mében kizárták a pártból az 1975-ben elhunyt Kang Senget, a központi bizottság volt alel- nökét és Hszie Fu-cset. a párt politikai bizottságának volt tagját, egykori miniszterel­nökhelyettest. A posztumusz kizárásról szóló döntésnek megfelelően a központi bizottság vissza­vonta és semmisnek nyilvání­totta a két volt vezető halála alkalmából elhangzott gyász­beszédeket és az egész párt­tagsággal ismertette „ellenfor­radalmi bűneiket”. A döntés szerint Kang Seng és Hszie Fu-cse közvetlenül részt vett Lin Piao és Csiang Csing el­lenforradalmi klikkjének a ha­talom megszerzésére irányuló cselszövéseiben és súlyos bű­nöket követtek el a kulturális forradalom alatt. Ami és an» »em­POLITIKAI SZÍNSKÁLA i A Köaép-Amerikában kiala­kult uralmi rendszer válsága érintette a lakosság különbö­ző osztályait és rétegeit A nagyburzsoá és a középpolgár­ság egy része véres megtor­lást szorgalmaz a népi moz­galmak ellen, mások bizonyos tokig tanultak a nicaraguai leckéből, s ezért úgy vélik, hogy a kemény vonal csak kö­zelebb hozhatja a forradalmat. Az éleződő válság nehéz hely­zetbe hozza a kis- és közép- vállalkozókat, a kisiparosokat az értelmiséget és a diáksá­got. A legfontosabb azonban az, hogy növekszik a közép­amerikai munkásosztály po­litikai öntudata, erősödik a különböző szakszervezeti áramlatok egysége, terjed a sztrájkmozgalom, a paraszt­mozgalmak pedig szintén szö­vetséges erőt jelentenek. Egy demokratizálási folya­mat természetesen enyhítené a társadalmi-gazdasági vál­ság hatásait az uralkodó kö­rök azonban sokszor még a mérsékelt reformterveket is ellenségesen fogadják. Ezért úgy tűnik: mélyreható válto­zások Közép-Amerikában. csakis diktatúraellenes, anti- imperialista, demokratikus forradalommal érh rtők el, amely elsöpri a katonai dik­tatúrákat véget vet a külföl­di elnyomásnak, nyomornak és megoldja az égető nemze­ti problémákat. Seres Attila Kedden, az alkotmány sze­rint „a november első hétfője utáni kedden” elnököt és uj kongresszust választ a 160 millió szavazásra jogosult amerikai állampolgár — fele. Mivelhogy csak jó esetben adja le voksát az arra jogo­sultak 55—60 százaléka, s az idei választási lehetőségek a megszokottnál is kiábrándul- tabban szemléli az Egyesült Államok felnőttlakossága. El­sősorban a két „listavezető jelölt, Jimy Carter és Ronald Reagan személye miatt. Na­gyon sokan tartják az elnök­ségre alkalmatlannak okét, az előbbit a tapasztalatok alap­ján, az utóbbit pedig eppen tapasztalatlansága okán. PERDÖNTŐ LEHET Az urnához, illetve a sza­vazógéphez járulók száma va­lószínűleg perdöntő lehet. Mi­nél kevesebben élnek szavaza­ti jogukkal, annál nagyobbak a kisebbségi republikánus part elnökjelöltjének esélyei és megfordítva: a demokrata Carter csak akkor biztosíthat­ja újraválasztását, ha képes rávenni a voksolásra a kor- Hiányzásából ugyan kiábrán­dult, de hagyományosan az ő pártját támogató rétegeket. A szerda hajnali tévévitában ezért tüntette fel magát kü­lönös buzgalommal a demok­rata hagyományok őrenek Jimmy Carter és mutatta ki tőle telhetőén, hogy Reagan nem csak a kisemberekkel kevéssé törődő republikánus hanem azok közt is a kiemel- kedően reakciós társadalom- filozófia híve. A külvilág meghökkent a szélsőjobboldali múltú Ronald Reagan váratlan feltörésén. A reá „váró” latin-amerikai dik­tátorokat leszámítva, minden­felé nem titkolt idegességgel szemlélik a republikánus je­lölt komoly győzelmi esé­lyét Igaz, a Reagannel a ha­talomvisszaszerzés reményé­ben békét kötő republikánus mérsékeltek valamelyest meg­nyugtatják a külföldi kedélye­ket, de az mégiscsak sokat el­árul Amerika jobbratolódásá- ról, hogy ez a politikus egy­általán vetélytársa lehet a demokrata államfőnek. Igaz, leginkább akkor, ha kevesen mennek el szavazni. Ugyanis, ha jobban utánaszámolunk, Reagan legfeljebb a lakosság egynegyedének jelöltje. Jimmy Carter főleg magát okolhatja, hogy nem volt képes olyan alternatívává válni, mint haj­dan Johnson a Reagenéhez hasonló nézeteket képviselő Goldwater ellenében. A választási kampány haj­rájában Carter elnök egyszer- csak feltámasztotta tetszha- lottságából a SALT-szerződést. Rájött arra, hogy a saját kor­mányzásának gazdasági ku­darca aligha hitelesítik tá­madásait Reagan gazdasági és szociálpolitikai koncepciói el­len. Részben, mert a szavazni készülő lakosság nagy része immár többet adózik az ál­lamnak, mint amennyi köz­vetlen hasznot remélhet az ál­lami programokból. Ezek a szavazók „felszabadítóként” tekintenek az államot és prog­ramjait visszaszorítani ígérő republikánusra. Részben vi­szont azért került bajba Car­ter, mert a republikánus el­képzeléssel szembeni termé­szetes demokrata ellenállás táborát ő maga csökkentette a munkanélküliséget tűrő poli­tikájával, amely bizony alapo­san becsapta éppen azokat a színes és szegény rétegeket, amelyek 1976-ban reá sza­vaztak. Végtére tehát Carter ezért fanyalodott rá a SALT- ra, amelyet rögtön az aláírása után oly hanyagul mellőzött VESZÉLYES ÁBRÁND Reagan a SALT-folyamai megrögzött ellenfele. Neki ed­dig egyetlen fegyverkorláto­zási egyezmény sem nyert« meg tetszését. „Elvben” per­sze, ő sem veti el a SALT-otj annál ravaszabb. És ismeri aí tömegek békevágyát. Rea­gannak csak az éppen soron levő szerződés nem tetszik. A mostanit „újra tárgyalná” Moszkvával. Hogy a katonai egyensúlyt nem lehet Amerika javára billenteni, s hozzá épp a tárgyalóasztalnál, tehát szovjet jóváhagyással(l), az aí republikánus jelöltet nem lát­szik zavarni. Reagan ábrán­dot kerget és Carter ennek az elképzelésnek a veszélyére igyekszik felhívni a figyel­met. Kedden dől el, meny­nyire sikerült ez neki. Ä SALT ellen évek óta acsarko­dó jobboldali propaganda nem maradt hatástalan, a jámbor, kedélyes külsejű Reaganról pedig sokan talán nem képesek elhinni, hogy a háborús veszély megtestesítő­je. — „Ronnie” nem a béke, csak a Carter által hazahozott SALT ellenfele — nyugtatják: a publikumot a jobboldal hangadói, Carter elnök pedig most sajnálhatja az 1977-es öngólt, amikor maga is meg­próbálta „megjavítani” a szer­ződést. Valójában nem csupán a következő elnök és kongresz- szusi tagok kilétéről szavaz­nak kedden az amerikaiak, hanem választaniuk kell a SALT „újrafelfedezője” és „új­rakezdője” között. A külvilág számára kétségtelenül az előbbi az ígéretesebb és a má­sik a veszélyesebb. Carter ugyan kiszámíthatatlan, Rea­gan viszont kiszámíthatóan súlyos válságot teremt, ha va­lóban visszavonja a szenátus­ból a ratifikálásra váró SALT- szerződést. PÁRTCIMKE ÉS KÖZHANGULAT Persze, a kongresszusi vá­lasztás sem mellékes. Törté­netesen éppen azok a szená­torok vannak bajban, akik a SALT legfőbb híveinek szá­mítanak. A jobbratolódott köz­hangulattal nekik is számol­niuk kell. Ha ez a pár kulcs­ember kedden vereséget szen­vedne, a jövő mindenképpen borúsnak mondható. Termé­szetesen az elkövetkező évek amerikai bel- és gazdaságpoli­tikája szempontjából sem mindegy, hogy milyen ösz- szetételű lesz az egyharmadá- ban újraválasztott szenátus és a telj”es egészében megújuló képviselöház. Egyébként eh­hez, tehát a politikai beállí­tottsághoz képest — a gyakor­latból tudjuk — a demokrata vagy republikánus pártcímke bízvást mellékesnek mondha­tó. Avar János Szolgáltatóházak, gép- kölcsönzés a kisiparosoknak Cipőt, csapot, ablakot, tévét, gépkocsit, lakást javít, köszö­rül, fuvaroz, tetőt fed — 136 szakmában végez szolgáltatást a kisiparosok százezres tábo­ra. A lakosság szolgáltatási igényeinek jelenleg több mint 50 százalékát a kisiparosok elégítik ki. Számuk az utóbbi esztendőkben örvendetesen növekedett, elsősorban azok­ban a szolgáltatási ágakban váltottak ki ipargyakorlási en­gedélyt, melyek iránt külö­nösen megnövekedtek az igé­nyek. Ennek köszönhetően az V. ötéves tervidőszakban ked­vezően változott a kisipar szolgáltatóhálózatának struk­túrája, egyre jobban igazodik a valós szükségletekhez. A kisiparosok több mint fele 11 szakmában tevékenykedik, ezen belül is a legtöbben a la­káskarbantartásban, az építő­ipari szolgáltatásokban dol­goznak. A további növekvő feladatok ellátásához jelentős segítséget nyújtanak az utóbbi időben hozott jogi és gazdasági ren­delkezések, az iparkiváltást és -gyakorlást megkönnyítő és ösztönző szabályozók. Ezt szol­gálja egyebek közt a január« ban életbe lépő jövedelemadó­módosítás is.

Next

/
Oldalképek
Tartalom