Nógrád. 1980. november (36. évfolyam. 257-281. szám)

1980-11-01 / 257. szám

VILÁG PROLETÁRJAI. EGYESÖLJETEK! Kötöttáruk NOCRAD AZ MSZMP, NÓGRÁD MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS a megyei,tanács lapja 7 XXXVI ÉVF.. 257. SZÁM ARA: 1,20 FORINT 1980. NOVEMBER 1., SZOMBAT Megkezdődött a beruházás Mit vár gyár? mm Félmeleg-alakitásos kovácsolás az SKU-ben ' Aláírták az alapokmányt, megrendelték a gépeket, s ez­zel elkezdődött a Salgótarjáni Kohászati Üzemekben egy olyan beruházás, melyhez nemcsak a gyárban, hanem or­szágosan is hagy reményeket fűznek. A süllyesztékes kovácsolá- si technológia anyag- és ener­giatakarékos, valamint mini­mális további megmunkálást igénylő változatának kifejlesz­tésében a japán szakemberek jutottak legmesszebbre a fél- meleg-alakításos eljárás ki­dolgozásával. Ennek alapján üzemszerű gyártás folyik a japán Komatsu cégnél és nyu­gatnémet leányvállalatánál, a Maypresnél. Foglalkoznak az új technológiával — egyelőre kísérleti stádiumban — a Szovjetunióban és az NDK- ban, s megtették a kezdeti lé­péseket a csehszlovák szak­emberek is. Hazánkban a Gépipari Tu­dományos Intézet mérte fel: milyen az igény a félmeleg- alakítással gyártott kovácsda­rabokra. Megállapítása szerint az igények kielégítéséhez há­rom gépsor elegendő. Ezek kö­zül egy — a gyárható alkat­részek súlyát és bonyolultságát tekintve közepes — gépsor te­lepítésére hozott döntést az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság. Mivel a SKÜ-ben már hagyományai vannak a kovácsolásnak, a gyár alkal­mas az új technológia rugal­mas befogadására, s ezt a le­hető legkisebb költséggel te­heti. A gyár süllyesztékes ko­vácsüzeme kedvező lehetőséget nyújt a gépsor telepítésére. A beruházáshoz szükséges 45 millió forintot egyenlő te­herviselés alapján az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság, a KGM, a Gépipari Tudomá­nyos Intézet és az SKÜ adta össze. A hagyományos, normál ko­vácsolás esetén ezer fokra he­vítik a munkadarabot, s nagy ráhagyással dolgoznak. A fe­lületen képződő durva revét utólagos megmunkálással tá­voli tják el. Ezzel szemben a félmeleg-alakításos technoló­giával csupán 750 fokra me­legítik a kovácsdarabot, nem képződik durva reve. az alkat­rész azonnal, legfeljebb kevés köszörülés után beépíthető. Az alkatrész mérete a finom fe­lületnek megfelelően pontos, ehhez illeszkedik a szerszá­mok méretpontossága is. Évi 128 millió forint terme­lési értéket vár a gyár a gép3 sortól — tehát forintnyi be­ruházás csaknem a háromszo­rosát hozza. A vállalati nyere­séget várhatóan 11 millió fo­rinttal toldja meg a féleme- leg-alakításos eljárás bevezeté­se, az ország haszna azonban ettől lényegesen nagyobb. Évi tízmillió forint értékű importpótlásra ad módot az új technológia meghonosítása. Ezen túl 3 milliárd kilokaló­ria energi takarékosságot je­lent — ennek zöme természe­tesen az alkatrészt feldolgozó vállalatoknál jelentkezik. A nagyobb mérethűség miatt 30 ezer forgácsoló-munkaróra vá­lik fölöslegessé, ami újabb hat és fél millió forint megta­karítás. Az eljárás mindezek mellett létszámtakarékos is — s ennek előnyeit már az SKÜ élvezi. A gépsor teljesen automatizált, manipulátorok­kal dolgozik, az anyagmozga­tókkal együtt mindössze öt ember munkáját, felügyeletét igényli. A gépek előreláthatóan jö­vő év utolsó negyedében ér­keznek meg. 1982. elején kez­dődhet a kísérleti gyártás. Év végéig, egy, illetve két műsza­kos üzemelés tapasztalatai alapján lemérhetik az új tech­nológia hasznát A következő esztendőtől már három műsza­kos, üzemszerű gyártás fo­lyik. Amennyiben a félmeleg-ala­kításos kovácsolás beváltja a hozzáfűzött reményeket, a VI. ötéves tervben másik két gép­sor telepítésével továbbfej­lesztik az eljárást Helyzetkép a szénbányáktól Kulturális vállalások MAI SZÁMUNKBAN: A Váci Kötöttárugyár pásztói gyáregységében az idén 1,6 millió inget, blúzt, valamint tréningruhát varrnak. Ez a mennyiség 400 ezerrel több mint a tavalyi. A képen a késztermékeket minősíti, illetve csomagolja Csépe Istvánná, Illés Istvánná és Csonka Gáborné. Csehszlovák vendégeink mai programja Kádár János fogadta Pjotr Gyemicsevet Kádár János, a Magyar Szo­cialista Munkáspárt Közpon­ti Bizottságának első titká­ra pénteken a KB székházában fogadta Pjotr Gyemicsevet, az SZKP KB Politikai Bizottsá­gának póttagját, a Szovjetunió kulturális miniszterét, aki a szovjet kultúra napjai ma­gyarországi rendezvényein vesz részt TÍÍ Ä Nógrád megyei Tanács meghívására, a csütörtökön Salgótarjánba érkezett cseh­szlovák küldöttség Nógrád megyei programja pénteken folytatódott. Ján Pikula, a besztecebányai kerületi nem­zeti bizottság elnöke és Fran- tisek Pochyba alelnök, a me­gye vezetőinek kíséretében pénteken ellátogatott a sal­gótarjáni síküveggyárba. Az üzemben tájékoztatót hallgat­tak meg a gyár eredménye­iről, a tervekről, majd a ven­dégek üzemlátogatáson vettek részt. Ezt követően Pásztora utaztak, ahol a járási hiva­tal vezetői ismertették meg a vendégekkel a járás társa­dalmi, politikai, gazdasági eredményeit, majd megtekin­tették a nagyközség neveze­tességeit. Végézetiil a Mátra­aljai Állami Gazdaság életé­vel, az ott dolgozók minden­napjaival ismerkedtek. Ä csehszlovák küldöttség pénte­ken az esti órákban elutazott Nógrád megyéből­jelene és jövője Ülést tartott az Elnöki Tanács S szocialista brigádok hár­mas jelszavának legérzéke­nyebb pontját általában a kulturális vállalások teljesí­tése jelenti. Így van a Nóg­rádi Szénbányák üzemeiben is — amint az kiderült _egy közelmúltbeli vállalati műve­lődési bizottsági tanácskozá­son. A tagadhatatlan és ör­vendetes fejlődés ellenére gyakran szemléleti hiányos­ságok akadályozzák a haté­konyabb művelődési munkát, nemegyszer formálisak a brigádvállalások, teljesítésük esetleges. A vállalati művelődési bi­zottságnak az a véleménye, hogy a jelenlegi eredménye­ket alapulvéve kell tovább­fejleszteni a munkahelyi kol­lektívák művelődési tevé­kenységét- A feladatok meg­határozásakor figyelembe kell venni a közösségek kor- és iskolai alapvégzettség szerin­ti összetételét, a tagok sze­mélyes érdeklődését és igé­nyét, természetesen a közpon­ti, a vállalati követelmények­nek megfelelően. A Nógrádi Szénbányáknál közel hatezer ember keresi kenyerét, s 226 szocialista és munkabrigád tett vállalást ebben az esztendőben. Brigá­dokban dolgozik a vállalat dolgozóinak több mint a fele. Kulturális vállalásaik elem­zése azt mutatja, hogy tevé­kenységük elsősorban az ok­tatási kérdésekre korlátozó­dik. Például szívesen vállal­ják a világnézetet formáló tanfolyamok hallgatását, a szakmai képzésben való rész­vételt. Nyilvánvaló magyará­zata, hogy az oktatásban való részvételt és annak eredmé­nyét sokkal egyszerűbb, ké­zenfekvőbb bizonyítani és mérni, mint a közművelődé­si tevékenységet. Bár több kollektívánál is tapasztalható dicséretes törekvés az olva­sási kultúra fejlesztésében, a művelődési házak rendezvé­nyein történő részvétel eseté­ben. A szocialista brigádmozga­lomban azonban az elért eredmények ellenére további — és mind ez idáig kiaknázat­lan — lehetőségek tornyosul­nak. Kiemelendő feladat a kulturális vállalások minden­kori komolyan vétele, s azo­nos fontosságú kezelése má­sokkal- Annál is inkább, mert — bár nem látszik első pil­lanatra közvetlenül — szoros és elszakíthatatlan kapcsolat áll fenn a gazdasági és kul­turális tennivalók között. Ál­talában ezt az összefüggést akkor szokták észrevenni, amikor egy-egy új technika, vagy technológia alkalmazá­sakor a hiányos műveltség és végzettség miatt nehézsé­gek adódnak. A szénbányák művelődési bizottsága a jövőbeni tenni­valókat több pontban foglal­ta össze. Közülük kiemelve, szükséges, hogy az üzemek az eddiginél nagyobb figyel­met fordítsanak a politikai képzés minőségi tényezőire, az olvasási kultúra, az isme­retterjesztés teendőire. Meg­gondolandó a komplex brigád­vetélkedők felújítása, vala­mint a brigádok névadóiról való sokoldalú, folyamatos megemlékezés. Mindennek lé­nyeges feltétele az alapmű­veltséggel való rendelkezés, vagyis az, hogy a dolgozók, legalább a 45 éven aluliak bírjanak a nyolc általános iskolai végzettséggel. KANDIDÁTUS — HEGYMENETBEN NORMA RAE FIATALOKRÓL HÉT VÉGI SPORTMŰSOR Elkészült Gödöllő és Hatvan között is az M—3-as autópálya — jelentette az építők nevében Hoós László, a Betonútépítő Vállalat igazgatója Pullai Ár­pád közlekedés- és postaügyi miniszternek pénteken, a bagi völgyhíd előtt rendezett ün­nepségen, amelyen Borbándi János, a Minisztertanács el­nökhelyettese a kifeszített sza­lag átvágásával átadta a for­galomnak az M—3-as újabb, 21,4 kilométeres szakaszát. A kétszer kétsávos, a leálló- és a választósávokkal együtt 28 méter széles érdesített ho­mokaszfalt felületű pályán biztonságosabb, gyorsabb az utazás a főváros és Hatvan között. A műszaki átvétel ta­núsága szerint kiváló munkát végeztek az építők, akik az újabb szakaszon egyebek kö­zött 3,2 millió köbméter föl­det mozgattak meg, 390 ezer tonna aszfaltburkolatot ésvé­Óvári Miklós, a Központi Bizottság titkára és Aczél György miniszterelnök-helyet­tes, a Politikai Bizottság tagjai ugyancsak pénteken fogad­ták Pjotr Gyemicsevet és Vaszilij Saurot, az SZKP KB kulturális osztályának vezető­jét. A szívélyes, elvtársi légkör­ben lezajlott megbeszélése­ken véleménycserére került sor a magyar—szovjet barát­ság, a tudományos és kultu­rális együttműködés fejlődé­sének tapasztalatairól és idő­szerű feladatairól. Megálla­podtak a kulturális kapcso­latok elmélyítésében és sok­oldalú továbbfejlesztésében. (MTI) dőréteget terítettek el az elő­írt minőségben. Az autópálya melletti települések és a hoz­zájuk vezető utak, két vas­úti kereszteződés és számos vízfolyás miatt 20 hidat, felül­és aluljárót építettek, közülük hasznosságán túlmenően lát­ványnak sem megvetendő a 256 méter hosszú bagi völgy­híd, amely a 3-as főút és egy földút, valamint a besnyői pa­tak és a budapest—miskolci vasútvonal fölött ível át. Az M—3-ason Budapest— Hatvan között a 12. kilomé­ternél épül a Shell-töltőállo- más és a bisztró, ezeket ké­sőbb étteremmel és motellel egészítik ki, és ott lesz az autóklub javítóállomása is. A 36. kilométernél újabb ét­terem, az 51. kilométernél ÁFOR-üzemanyagtöltő állo­más lesz. Magát az autópályát is tovább építik, várhatóan 1983-ra eljutnak Gyöngyösig. Á Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa pénteken ülést tartott. Losonczi Pál tájékoztatta az Elnöki Tanácsot a szoci­alista Etiópiában, a Tanzániai Egyesült Köztársaságban, a Mozambiki Népi Köztársa­ságban és a Zambiai Köztár­saságban ez év szeptemberé­ben tett hivatalos látogatásá­ról, és ezen államok vezetői­vel folytatott tárgyalásairól. Az M—3-as autópályaépíté­se 1973-ban kezdődött. A Budapest—Gödöllő közötti 23,5 kilométeres első szakaszt 1978-ban adták át a forga­lomnak. Hazánkban ez az első, amely egyszerre nagyobb szakaszokon, kétszer két sáv­val, teljes értékű autópálya­ként épül. Gyöngyös után Me­zőkövesd érintésével Eger, Le- ninváros, Miskolc, Kazincbar­cika, Ózd, Nyíregyháza irá­nyában is javítja majd a köz­lekedést, megkönnyíti a Mát­ra és a Bükk üdülőhelyeinek megközelítését. Az európai úthálózatnak is fontos vona­la, része lesz a Zágrábot Kas­sával összekötő E—71-es Euró- pa-útnak, a KGST közlekedé­si együttműködésében pedig Csehszlovákia és a Szovjetunió között nemzetközi tranzit- forgalmat bonyolít le. (MTI) Az Elnöki Tanács a tájékoz­tató jelentést jóváhagyólag tudomásul vette és megálla­pította. hogy a látogatások és tárgyalások eredményesek voltak: jelentősen hozzájárul­tak a Magyar Népköztársa­ság és a meglátogatott álla­mok politikai, gazdasági és kulturális kapcsolatainak to­vábbfejlődéséhez. Törvényerejű rendeletet fo­gadott el az Elnöki Tanács a föld értékeléséről. A ren­delet értelmében a jelenlegi­nél korszerűbb, a hatékony jövedelemszabályozást job­ban szolgáló, a termelést leg­inkább befolyásoló természe­ti tényezőkön alapuló földér­tékelés kerül bevezetésre. Az új földértékelést, amely a mező- és erdőgazdasági mű­velést szolgáló külterületi és zártkerti, továbbá a nagy­üzemi műveléssel hasznosí­tott belterületi földekre vo­natkozik — 1981-től folyama­tosan hajtják végre. A Polgári Törvénykönyv egyes rendelkezéseinek vég­rehajtásaként az Elnöki Ta­nács módosította a bányá­szatról, valamint a villamos energiáról szóló törvényt. A jogszabály a kisajátítástól el­térő sajátos kártalanítási sza­bályokat tartalmaz azokra az esetekre, mikor a bányászati tevékenység ’-agy az energia továbbítását szolgáló beren­dezések elhelyezése a haszná­lati jogok korlátozásával jár. A törvényerejű rendelet a ki­hirdetéssel lép hatályba. Az Elnöki Tanács bírákat választott meg és mentett fel,' továbbá egyéb folyamatban levő ügyeket tárgyalt. (Mill Budapesttől Hatvanig autópályán e Átadták az M—3-as ú/abb szakaszát

Next

/
Oldalképek
Tartalom