Nógrád. 1980. október (36. évfolyam. 230-256. szám)

1980-10-01 / 230. szám

A munkapadtól a vezérigazgatóig (3.) A vállalati belső mechanizmus tartalékai Recept van, gyógyír még nincs Nehéz napok füzében Utaltunk már rá, hogy a túlméretezett, sok lépcsős vál­lalati belső irányítási rend­szerben, (amely tehát tagolt­ságában, teljesítőképességé­ben és bonyolultságában na­gyobb, mint amekkorát a fej­lesztés, termelés, forgalmazás nagyságrendje, tagoltsága, bo­nyolultsága megkíván, amely nagyobb, mint például, amit a hazai iparban a vállalatok közötti munkamegosztás, a kooperáció valóságos szintje szükségessé tesz), nos ebben a rendszerben egyes szinteken, osztályokon olyan „mechaniz­mus” alakul ki, amely az adott részleg számára — a rend, a fegyelem, az ügymenet zavar­talansága jegyében — auto­matikusan „kitermeli” a fel­adatokat, sőt: a külön érdeke­ket is, amelyek nem feltétle­nül esnek egybe az egész vál­lalati kollektíva érdekeivel. Nézzünk most erre egy-egy érdekes, és eléggé általánosít­ható esetet. Sok helyen a rendtartáshoz tartozik, hogy a szállítási osztály csak akkor vállal fu­vart a raktárnak, műhelynek, ha azok 72 órával előbb át­küldték a megrendelést. Ez az előretartás egyfelől valóban nem haszontalan, hiszen így jut idő a legfontosabb szállí­tások kiválasztására, a fuva­rok összeházasítására, tehát a szállítókapacitás legkedvezőbb kihasználására. Másfelől azon­ban az előrendelés a vállalat valamennyi részlegét arra készteti, hogy megrendelései­ket a hét minden napjára elő­re leadják, hiszen ebben a rendszerben könnyebb lemon­dani, mint megszerezni a ka­pacitást. A rendszer tehát vé­gül is nem alkalmas arra, hogy a szállítási kapacitáski­használást optimalizálja. E rendszer merev alkalmazása anélkül, hogy a megrendelő­ket is érdekeltté tennék a ka­pacitás optimalizálásában, s csak utasítják azokat, valójá­ban csak a szállítási osztály munkáját könnyíti meg: 72 órával előbb elkészíthetik a beosztást, sohasem kell kap­kodniuk, s ha valahova, ahol nem szóltak idejében, nem jut kapacitás, a felelősség nem őket terheli. A kapacitást azonban e rendszerrel nem lehet optimalizálni, csak for­málisan. A szállítókapacitás szétosztása a szállíttatok kö­zött, egyszer s mindenkorra, alighanem kedvezőbb kihasz­nálást eredményezne. Ehhez az kellene, hogy a nagyválla­latokon, trösztökön belül — a belső mechanizmus reform­jának első lépéseként — eset­leg önelszámoló egységeket hozzanak létre: jogokkal, esz­közökkel, kötelességekkel és felelősséggel ellátva azokat Ez a megoldás kivált akkor tűnik ésszerűnek, ha a nagy- vállalati központ, s a telephe­lyek egy része között több mint 100, olykor 200—300 ki­lométer a távolság. A „különérdek mechaniz­mus”, a túlszabályozott válla­lati belső szervezetekben a legtöbb főosztálynál kialakul. Annak idején például az üzemfenntartási osztályokat, gondnokságokat azért szervez­ték meg, hogy a termeléssel foglalkozókat mentesítsék a munkához szükséges apróbb eszközök, segédanyagok, búto­rok stb. beszerzésétől, gondo­zásától, rendbentartásától. Ezek az osztályok tehát kez­detben összegyűjtötték és tel­jesítették a termelő-, vagy irányító részlegek igényeit, kívánságait. Ma az a helyzet, hogy nem gyűjtik az igénye­ket, hanem elbírálják. S, ha a gondnokság megtakarít a fenntartási költségekből, pré­miumot kap. Nem lehet tehát csodálkozni azon, ha ezek a részlegek a keretek elosztását azzal kez­dik, hogy félreteszik az év vé­gi megtakarítást. A munkakö­rülmények javítását szolgáló összeg egy része így válik te­hát a gondnokság prémium­alapjává. Az ma már senki­nek sem jut az eszébe, hogy az e célra szánt összegeket tu­lajdonképpen már szükségte­len még egyszer megspórolni, hiszen ezzel akkor takarékos­kodtak, amikor a vállalat pén­zét elosztották: mire, mennyi jut. Külön érdekké vált például az is sok helyen, hogy a ga-' rázs ne lépje túl a teherautók havi kilométerkeretét. Ezért nem egy helyen megesik, hogy ,a hónap utolsó napjaiban az árut bérfuvarozóval szállít­ják, mert a garázs nem ad ko­csit. A bérfuvar ugyan költ­ségtöbblettel jár, de az eltű­nik a vállalati általános költ­ségek között (eddig legalább­is eltűnt) a garázs viszont jo­gosult lesz a prémiumra. Nem csak egyszerűbb lenne a vállalati élet, az ügyintézés, hanem csökkennének a terme­lési költségek is, ha például a telephelyek vezetője rövid úton eldönthetné, hogy ha el­romlik egy berendezés, van-e ideje megvárni a központi tmk javítóit, vagy inkább kül­ső javítókra bízza. Vagy, ha a raktár szabadabban rendel­kezhetne — a raktáros oszt­hatná be — a szállítóeszkö­zökkel, vagy legalábbis azok egy részével. E példákat persze, a teljes­ség igénye nélkül, csupán a kialakult helyzet érzékelteté­sére hoztuk fel, hogy nyomá­ba eredjünk annak: a túlzott ügyviteli irányítási centralizá­ció hol, miben, mennyire képes hátráltatni a rugalmas, gyors, ésszerű munkát, gátat vetve a kezdeményezőkedv­nek, soványítva a felelősséget a végrehajtás szintjein. Pont azokat az értékeket szorítva ezzel a háttérbe, amelyekre a következő években —, de már ma is — a legnagyobb szük­ség van. Igaz. az 1980-ban életbe lé­pett intézkedések és az új szabályozók után számítani le­het arra, hogy a vállalatok az eredményes gazdálkodás ér­dekében minden lehetséges tartalékot igyekeznek majd kiaknázni. A vállalatokra ne­hezedő gazdasági kényszer eddig valóban nem volt ak­kora, hogy saját vezetési, ügy­viteli stílusúkat és intézmény- rendszerüket is kritika alá ve­gyék. Várható, hogy a kö­vetkező időszakban az ebben rejtező tartalékok felkutatása is szükségesnek mutatkozik majd a vállalatok szemében. Ahol a számításoknál gon­dolnak arra, hogy saját belső mechanizmusuk milyen hatás­sal van az eredményességre — például az új gyártmányok át­futási idejét, a beszerzés ide­jét, a piaci információk hasz­nosításának sebességét, vagy az újítások, javaslatok, kezde­ményezések elbírálásának idő­tartamát is elemezve — ott aligha marad kétség afelől, mi az igazi jelentősége egy nyi­tott, rugalmas, teljesítményre, (s nemcsak az ellenőrzésre) orientált, a reálfolyamatok nagyságrendjével összehangolt belső intézményrendszernek. Lehet-e ezt várni, szüksé­ges-e mindenütt elvégezni ezt a számvetést — erről érdemes lenne szélesebb körben is vé­leményt cserélni, gyakorló vál­lalati vezető szakemberekkel, szakmunkásokkal, műszakiak­kal, közgazdászokkal: várjuk a véleményeket! Gerencsér Ferenc (Vége) (A vállalati belső mechaniz­must elemző cikksorozatunkat vitára bocsátjuk. Kérjük ol­vasóink hozzászólásait, véle­ményeit!) Megszokták a* eredményeket, Emlékszem, már az év ele' je táján történt beszélgeté­sünkkor azt mondotta Szőcs Gyula, a FŰTÖBER nagy- bátomyi gyárának igazgató­ja: kemény esztendőnek néznek elébe, mert jóval magasabbra emelték a terv jelképes lécét. Ami ugyan így, egymagában nem len­ne baj, mert képes a mun­kásgárda már az ötszázmil­liót meghaladó termelési ér­ték előállítására, de bizo­nyos — hangsúlyozta már akkor —, nem az igyekezet­tel lesz majd baj. Nem felületes jóslások alapján emlegette a várha­tó nehézségeket. Tudták már akkor a nagybátonyi gyáriak — és a budapesti központ vezetői: az idei ke­vesebb nagyberuházás keve­sebb fő profilú terméket igé­nyel tőlük. S akkor jelen­tős gyártókapacitás maradna kihasználatlanul és minden tekintetben olyan gondok mutatkoznának, amelyek őr­lődő idegek mellett megsza­kíthatnák a vidéki gyár si­kersorozatát. Ezt megelő­zendő, hajtottak végre a vál­lalaton belül jelentős ter­mékátcsoportosítást, s gyár­tanak olyan berendezéseket, smpH-ot eleddig a csongrádi gyáregységben készültek. s úrrá akarnak lenni a nehézségeken (Bábel László felvétele) .....................................................................iiEiimiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimniiiimimMiiiiiiiitiiiiii r M átraaljai Állami Gazdaság Gazdálkodás az energiával nmiiiiiiiimu Az energia drága kincs, ára az elmúlt években fokozatosan emelkedett és erre a tendenci­ára a jövőben is számítani kell. A mezőgazdasági nagy­üzemek a gépesítés fokozódá­sával egyre több és több ener­giát használnak fel, de a ter­melési költségek szempontjá­ból nem mindegy, hogy meny­nyit. A fogyasztás indokolt­nál nagyobb növekedésének elkerülésére csaknem minden üzemben különböző intézkedé­sek láttak és látnak napvilá­got. Mi a helyzet ezen a te­rületen a Mátraaljai Állami Gazdaságban? A kérdést Bor- bás Ferenc energetikusnak tet­tük fel. — Tisztában vagyunk az energiagazdálkodás fontossá­gával és ennek megfelelően cselekszünk is. Hogy ezen a téren folytatott erőfeszítése­ink eredményeket is hoztak, arra csak egy adatot említe­nék. A szakosított sertéstele­pünk egyik legnagyobb ener­giafelhasználója a gazdaság­nak. Itt, 1979-ben a tavaszi fű­tési szezonban — alig három hónap alatt — 160 ezer kilo­gramm fűtőolajat használtunk Hal. Az idén, a keményebb tél ellenére, már csak 120 ezret. A negyventonnás fűtőolaj­megtakarítás 280 ezer forintot jelent a gazdaságnak. — Hogy érték el? — Mindenekelőtt a tüzelés- technikai berendezések töké­letesítésével, az égőfejek cseré­jével, a vezérlőberendezések átállításával, a kazánok felül­vizsgálatával és tervszerűbb karbantartási munkával. — Ebben azért a szemlé­letváltozásnak is volt egy kis szerepe. Vagy tévedek? — Nem. Erre a kérdésre gyakran visszatérünk és a meggyőzés mellett anyagilag is igyekszü-k érdekeltté tenni mindenkit, akinek bármilyen köze van az energiafelhaszná­láshoz — Mondana erre egy pél-r dát? — A gabona és a borsó be­takarításánál a premizálás alapja a száz kilogramm ter­ményre jutó gázolajfogyasz­tás. Ez az idén alig haladta meg a két decilitert. Tavaly a kalászosok és a borsó betaka­rításánál több, mint 40 ezer kilogramm gázolajat használ­tunk fel, az idén a nagyobb terméshozam ellenére is csak 35 ezer 500-at. A kettő közti különbség értékéből — mon­dani sem kell — tellett arra, hogy a kiemelkedő eredmé­nyeket elérő, a legjobban ta­karékoskodó gépkezelőket megjutalmazzuk. — Mennyit kaptak a „ta­karékos” emberek? — Az első három helye­zettet 1000—2000 forint juta­lomban részesítettük. — A szárítóberendezések köztudottan falják az olajat. Tán itt is sikerült valamit megspórolni? — Igen, 25—30 százalékos javulás volt eddig a tavalyihoz képest a szárítóüzemnél. Egy tonna termény szárítására tíz kiló olajat használtunk fel, a tavalyi tizenhárommal szem­ben, ami közel húsz tonna megtakarítást jelent. Jobban felkészültünk, igyekeztünk op­timális időben elvégezni a betakarítást és a túlszárítást elkerülni. — Mi a helyzet a traktor­üzemnél? — Az alapos, mindenre ki­terjedő értékelés most folyik, de eddigi számításaink szerint, itt is sikerült előbbre lépni az üzemanyag-felhasználás csökkentésében. Ebben nagy szerepe van a megváltozott bizonylati rendnek, amely úgy­szólván teljesen megakadályoz­za az üzemanyaggal történő visszaélést. — Növelték ennek követ­keztében az adminisztratív lét­számot? — Nem. A létszám ma­radt, legfeljebb a felhasznált papír mennyisége nőtt, de ez bőven kitelik a megtakarított üzemanyag árából. Előnye az új módszernek, hogy csak valós adatok kerülhetnek be­jegyzésre, lehetővé vált a fo­lyamatos értékelés és szükség esetén az azonnali intézkedés. Ez, szerintem, egyik sarkalatos pontja a valóban ésszerű és gazdaságos energiafelhaszná­lásnak. ☆ Eddig a beszélgetés az energiával való gazdálkodás­ról, aminek fontosságára még egy adat. A Mátraaljai Álla­mi Gazdaságban augusztus végéig — a villamos energiá­val együtt — összesen több, mint 8 és fél millió forint ér­tékű energiát használtak fel. Ez olyan összeg, amelynek ál­landó figyelemmel kisérése igen lényeges feladat. A ' jó példák ellenére is akad még javítanivaló, s ezekből a sú­lyos milliókból mindig el lehet csippenteni valamit. Itt ez a cél, de ezt minden üzemnek követni kellene. Z. T. , Sajnos, nem minden zök­kenő nélkül. S hogy a gondok zöme továbbra is megmaradt — s tán’ marad továbbra, némi bizonytalanságot okozva dolgozók és vezetők között — így egyáltalán nem a fel­szabadult légkör, a magabiz­tosság jellemzi most a nagy­fa átonyiakat. — Nagyon sok nehéz na­punk van — mondja Szabó Ferenc főmérnök. — Ame­lyek talán már akkor meg­kezdődtek, amikor tavaly, szinte csak papírforma sze­rint terveztük meg az idei esztendőnket. Nem mintha akkoriban nem érzékeltük volna, hogy 1980-ban má- sabb lesz, mint máskor. De az az igazság: ilyen gon­dokkal, mikkel most is küsz­ködünk, nem számoltunk. Vállalati érdekből és saját kapacitásuk kihasználása vé­gett idéntől Nagybátonyban gyártják a paksi atomerő­műhöz szükséges feketele- mez-vezetékeket, az úgyne­vezett MOT-klímaberende­zést, a tévéventillátort, s „bevonultak a profilba” a porszűrő, levegőszennyező­dést megakadályozó ciklo­nok. Mondani sem kell: az új technológiára történő át­állás, a betanulás önmagá­ban is jelentős feladat, át­menetileg stagnálja, vagy inkább még hátráltatja a gyár eredményességét. S ha mindez még egyéb gondok­kal is párosul — kerül a gyár olyan helyzetbe, mint jelenleg van. — Kiváló gyáregység már nem leszünk, ez szinte bizo­nyos — beszél nagy önfe­gyelemmel és látni: vissza­fogott indulatokkal, a fő­mérnök. — Hiszen szinte azzal párhuzamosan, hogy „beindítottuk” az új termé­keket, jelentkeztek először kisebb, majd egyre inkább számottevő zökkenők az anyagellátásban. Főleg a minőségi lemezek, más hen­gereltáruk és az idomacé­lok ütemtelen, nem kielégí­tő volumenű szállítása hát­ráltat bennünket most is, bizonytalanná téve a terme­lés folyamatosságát. Látja ezt a listát? — tesz elém egy szinte óráról órára kí­nos pontossággal vezetett vaskos tömböt. — Szeptem­ber első dekádjában még több mint negyvenféle anya­gunk hiányzott, s hiába tel­nek azóta is a napok: alig- alig van valamit kihúzni belőlük. Józan ésszel szinte képtelen az ember beletö­rődni, hogy egy hónapból mindössze húsz biztos na­punk van, s a fennmaradó tíz nap szinte a levegőben lóg. Elhiszi? A második ne­gyedévben — egyetlen kira­gadott téma — a C02 védő- gázas hegesztőhuzalnak csak az egynegyedét tudta a saját vállalatunk biztosíta­ni, a többit nekünk kellett úgy-ahogy összekunyerálni. Igen, szinte kikönyörögni. S ha nem lett volna össze­köttetésünk, s mások nem érezték volna a nehézsége­inket, bizony most még ne­hezebb helyzetben lennénk. Persze, Nagybátonyból nem­csak anyag hiányzik. Meg­lehetősen híján vannak pon­tos, konkrét, előre mutató, megbízható információknak is. — És ha ezek nincsenek, hiába a gép, az anyag, az ember és az energia: nem érezhetjük bizonságban ma­gunkat — bizonygatja a fő­mérnök. — Véget kellene már vetni az ígérgetéseknek, a felelősség egymásra hárí­tásának, az unos-untalan a másikra való hivatkozásnak, hiszen ez megakadályozza a felelősségre vonást is. És nem utolsósorban gátolja eredményeink elérését, nö­veli a munkások és a veze­tők körében is meglevő bi­zonytalansági tényezőket. Mi több — tesszük mi hozzá — veszélyezteti a nagyprogramokhoz szüksé­ges és igen keresett lakás­konvektorok. thermoventil- látorok, ERKA-SUPER tí­pusú gázkazánok és a CTC- hőcserélők nagyobb darab­számú gyártását is. Amelyek­ből, ha gondos a tervezés, és pontosak az iftformációk, akár a dupláját is „felven­né” a piac. Amelyekből nagy sorozatokat adhatnának át a megrendelőknek, gazdasá­gosan állíthatnák elő és így a jelenlegi nagy gondok sem lennének akkorák. De hát... — Maradtak magukra? — Szó sincs róla! Nehéz­ségeinkre odafigyeltek már az illetékesek. — Nem kései a felisme­rés? — ... Mór előbb megszűnt az a szemlélet, hogy az it­teni problémák eredőjét csak itt keressék. Jelentős segítőkészség mutatkozik már meg. — De a csatát mégis el­vesztik ... — Receptünk: egyhónapos előretartás, folyamatos anyagellátás, megbízható in­formációk — van. És akkor tudjuk, mi a teendőnk, ha­sonlóképpen, a múlt esz­tendőkhöz, s akkor nem lesz baj. Szeptember közepén túl­haladtunk. Ügy tűnik: re­cept van, gyógyír még nincs Nagybátonyban... és az át­meneti nehézségek hceszabb távon tartanak. Karácsony György NÖGRÁD — 1980. október 1., szerda

Next

/
Oldalképek
Tartalom