Nógrád. 1980. október (36. évfolyam. 230-256. szám)

1980-10-01 / 230. szám

Egyre hevesebbek az iráni-iraki harci cselekmények Carter nyugati összefogást sürget Az Iraki fegyeveres erők fő­parancsnokságának keddi je­lentése szerint az iraki légierő hétfőn tovább folytatta az irá­ni katonai támaszpontok, in­tézmények és hadseregcsopor­tosulások elleni támadásait. Teherántól északra csapást mértek egy iráni harckocsizó egységre, Ahwaztól északra megsemmisítettek egy tüzér­ségi állást és Dizful város mel­lett leromboltak három hidat A jelentés szerint az iraki lé­gierő a támadások során két, Irán három harci repülőgé­pét veszítette el. Az iráni hadszíntérről ér­kező hírügynökségi jelentések beszámolnak arról, hogy Irak kedden az északi frontról Khorramshahr és Abadan körzetébe összpontosította páncélos erőit, hogy javítsa a két várost már napok óta ostromló erők helyzetét. Ugyancsak erőátcsoportosí­tásokat hajtottak végre Qasr-i-Sirin körzetében. Az disták visszavonulóban van­nak. Az iráni tömegtájékoztatási eszközök kedden, az iraki je­lentésekkel ellentétben arról adtak hírt, hogy az iráni had­sereg egységei sikeres táma­dást hajtottak végre Qasr-i- Sirin térségében. Az iráni je­lentések szerint ebben a tér­ségben az iraki csapatokat visszaverték egészen a határ­ig, stabilizálódott a front helyzete Abadan és Khorram­shahr térségében, és a két számára stratégiai fontossá­gúnak minősített olajutak veszélyeztetettségéről. Jacob Javíts republikánus szenátor a tanácskozás után kifejtette, hogy Carter felvázolta előttük „opcióit” a közbelépésre! de konkrét döntésről még nincs szó. „Általános azonban az a vélemény, hogy a nyugati szö­vetségeseknek részt kell vál­lalniuk bármiféle akcióban” — közölte a New York állami honatya. A CBS televíziós hálózat várost körbe záró iraki harc- értesülése szerint Carter egyik kocsizó egységek visszavonu­lóban vannak. Az iráni légierő három Phan­tom típusú repülőgépe ked­den Bagdadban és az iraki főváros közvetlen közelében bombázott különböző cél­javaslata, hogy helyezzék ri­adókészültségbe az amerikai hadihajókat a Hormuzi-olaj- szoros megvédését célzó nyu­gati flottaműveletekre való tekintettel. Hírügynökségi jelentések pontokat. Az iráni repülőgépek szerint Washington fontolgatja, többek között lebombázták a Bagdad keleti külvárosában fekvő gázfeldolgozó üzemet. Iráni jelentések szerint az iráni harci repülőgépek fő cél­pontjai továbbra is az iraki AP hírügynökség helyszíni je- olajtermelő és -feldolgozó lentése szerint több száz iraki katonai szállító jármű, harc­kocsi és páncélozott csapatszál­lító jármű indult el a Shatt al-Arab folyó torkolata felé, ahol az utóbbi napokban sú­lyos harcok voltak. Az AP tu­dósítója szerint az erők át­csoportosítása annak jele, hogy az északi fronton, a khuzisz- táni olajmezőkön támadó iraki csapatok pozíciói biztonsá­gosak és most a fő cél Khor­ramshahr — Irán legnagyobb olajkikötője a Shatt al-Arab folyón —, valamint Abadan, ahol a világ egyik legnagyobb olajfinomítója található. Az iraki tüzérség állandó tűz alatt tartja Abadant és az olajfinomító lángokban áll. Khorramshahrban utcai har­cok folynak, s jelentések sze­rint a várost védő iszlám gár­központok voltak. Bombázták Basrat, Kirkukot és Khana- qint, valamint az iraki hadse­reg által körbe zárt Dizful tér­hogy a korszerű elektronikus fedélzeti előrejelző és ellenőr­ző rendszerrel (Awacs) felsze­relt repülőgépeket küld Szaúd- Arábiába. Az UPI megjegyzi: az Awacs-repülőgépek szaúdi telepítése lehetőséget te­remthet vadászgéoek beve­tésére a Perzsa-öböl bejáratá­nál. A CBS-nek egy másik ér­tesülése szerint a Carter-kor­ségét is Az iráni haditenge- mányzat kérte a kongresz­részet támadást intézett a Perzsa-öbölbeli iraki mély­tengeri olajkikötő ellen. Carter amerikai elnök sze­rint az iraki—iráni háború súlyos következményekkel szust, hogy az öböl menti konf' liktus fényében erősítsék meg Szaúd-Arábia védelmi képes­ségét. Frank Church, a szenátus külügyi bizottságának az el­járhat a Nyugat számára. Ép- nöke hétfőn az iraki—iráni pen ezért Washington többfé­le lépést fontolgat a nyugati érdekek megvédésére, de el­várja a szövetségesek együtt­működését is. Minderről maga az elnök és a kormányzat il­letékesei tájékoztatták hétfőn a kongresszus vezetőit. A találkozón Carter tájé­koztatta a kongresszus befo­lyásos tagjait az iraki—iráni háború állásáról és a nyugat ügyről tanácskozott Muskie külügyminiszterrel. A szenátor a találkozó után kijelentet­te, hogy véleménye szerint Washingtonnak fel kell ké­szülnie flottájának bevetésé­re a Hormuzi-szoros szabad forgalmának biztosítására. A műveletben a szenátor elvárja Nagy-Britannia, Franciaor­szág és Ausztrália együttműkö­dését. (MTI) ENSZ-közgyülés A fegyverkezés ellentétes az emberiség érdekeivel Az ENSZ-közgyülés 35. ülés- világszervezet ellen, részlete- szakának politikai vitájában a sen fejtegetve Izraelnek a felszólalók nagy többsége rá­mutatott arra, hogy az Egye­sült Államok által szított fegyverkezési verseny hom­lokegyenest ellentétes az em­beriség érdekeivel. Pierre Nze, a Kongói Népi Köztársaság külügyminisztere, aki beszédében az általános és teljes leszerelés konkrét megvalósítása mellett foglalt állást, kijelentette, hogy Kon­gó határozottan ellenzi új ka­tonai bázisok létrehozását az afrikai kontinensen, és síkra- száll azért, hogy Afrika a bé­ke övezetévé váljék. Ranaszinghe Premodasza, Sri- Lanka miniszterelnöke és Ben Mkapa tanzániai külügymi­niszter felhívták az ENSZ-tag- országok figyelmét arra, hogy a szervezet legfontosabb fel­adataira — a béke és a nem­zetközi biztonság megőrzésé­re és fenntartására — kell koncentrálni az erőket. Mind­ketten sürgették az Indiai­óceán békeövezetté nyilvání­tásáról szóló ENSZ-határozat megvalósítását. békével léseit kapcsolatos elképze­Az arab országok képviselői tiltakozásul Samir felszólalása ellen, elhagyták az üléster­met. Hasszán Abdel Rahman, a PFSZ képviselője leleplezte Izrael propagamdajellegű ígé­reteinek cinikus és hazug vol­tát. „A Camp David megalko­tói által javasolt béke nem más, mint olyan feltételek megteremtésére irányuló kí­sérlet, amelyeknek révén Iz­rael fokozni tudná agresszív akcióit a terrort és az elnyo­mást, durván eltiporná a Pa­lesztinái nép elidegeníthetet­len jogait. Számunkra ilyen béke elfogadhatatlan. Mi a közel-keleti probléma igazsá­gos, átfogó, békés rendezésé­ért harcolunk” — mutatott rá a PFSZ képviselője. (MTI) Gyászünnepség Münchenben Kedden Münchenben gyász­ünnepség keretében emlékeztek meg a pénteki bombamerény­let halálos áldozatairól. Az Oktoberfest, a legnagyobb nyu­gatnémet népünnepély helyszí­nének tőszomszédságában álló Szent Pál templomban délelőtt ökumenikus Istentiszteletet tar­tottak, délután pedig a mün­cheni tanácsházán emlékeztek meg a terrorista akció halot- tairól. Az emlékülésen részt vett Helmut Schmidt kancellár, Franz-Josef Strauss bajor tar­tományi miniszterelnök, vala­mint a bonni Bundestag és a Budesrat elnöke. Az Oktober­fest ezen a napon zárva tar­totta kapuit. A tettesek után folyó nyo­mozás során a hatóságok „bi­zonyítékok hiányában” szaba­don engedték Karl-Heinz Hoff- mannt és hat társát, a „Hoff- mann-véderőcsoport” nevű újfasiszta félkatonai szerve­zet tagjait. A rendőrség most azt feltételezi, hogy egyedül követte el a merényletet a ha­lottak között fellelt, a pokol­gép elhelyezésével gyanúsított Gudnolf Köhler. Választások előtt Schmidt és Strauss párviadala Készen a nagy párbajra Igaz-e az, hogy a nyugat- tát. Különös helyzet: növeli német választásokon biztos az SPD—FDP koalíció győ- a szociáldemokrata—szabad- zelmi esélyeit, hogy az ellen- demokrata koalíció győzelme október 5-én? A múlt hóna­pok fejleményeit, a közvéle­ménykutatások eredményeit tekintve igennel kell vála­szolni a kérdésre- Persze, azért nem lehet kizárni egy váratlan fordulat lehetőségét a bel- avagy a külpolitiká­ban, vagy akár a nyugatné­met választók hangulatában. BIZONYTALANSÁGI TÉNYEZŐK A jobboldali ellenzék két csoportja, a Keresztényde­mokrata Unió (CDU) és a Keresztényszociális Unió (CSU) együtt gyakorlatilag az ország legerősebb pártja. Velük szemben a szociálde­mokraták (SPD) és a sza­baddemokraták (TOP) csak összefogva tudtak többséget teremteni a parlamentben. Ennek az aránynak a fenn­maradása a kormánykoalíció újabb győzelmét jelentené — ám sok az ingadozó szavazó, aki jószerivel csak az urna mellett dönt. Bekövetkezhet­nek például olyan otthoni, vagy nemzetközi fejlemé­nyek, amelyek ezt a néhány százaléknyi tétovázó réteget a szociáldemokraták ellen ingerük. A lengyelországi eseménysorozat vagy a két német állam csúcstalálkozó­jának elmaradása érintette az NSZK belpolitikai hangu­latát, és nem a kormány malmára hajtotta a vizet­Mégis több előjel jósolja a mostani kormánykoalíció győ­zelmét. Elsősorban a két csúcsjelölt személye, a két versengő csoport zászlajára írt név dönti majd el a csa­az NSZK-ban, hogy számuké ra ma Helmut Schmidt a legmegfelelőbb kormányfő»' zék vezére és kancellárjelölt- A választók tudják, hogy je Franz Josef Strauss. Noha nyugati részről Helmut! a bajor politikusnak szilárd, Schmidt nevéhez fűződik a szervezett, hű tábora van, — ezek, a kereszténypárton be­lüli jobbszámy emberei, semmiképpen nem hagyják el vezérüket — az ellenzéki táborban is szép számmal akadnak, akik nem szeretik Starusst, félnek kiszámítha­tatlanságától, erőszakossá­gától, s tartanak a mai ké­nyes nemzetközi helyzetben merev külpolitikai nézeteitől. Könyen lehet, hogy Franz Josef Strauss, a jobboldal kancellárjelöltje — szavazat­csökkentő tényező lesz saját táborában. A KANCELLÁR SZEREPE Nagy jelentőségű ugyan­akkor Helmut Schmidt nép­szerűsége is- A kancellár el­sősorban külpolitikájának köszönheti az általános tisz­teletet. ő ma — beleértve az amerikai kormányférfiakat — a nyugati világ egyik leg­számottevőbb politikusa. Ér­zi az NSZK közvéleménye, hogy romlott a nemzetközi helyzet gazdasági és politikai viszonylatban egyaránt, bo­nyolultabbak a feladatok, nő­nek a veszélyek, nagy súlya van a kelet-nyugati kapcsola­tok alakulásának- A szociálde­mokrata kancellár pedig rendkívül tevékeny: az utób­bi hónapokban bebizonyítot­ta. hogy nem enged a hideg- háborús amerikai nyomás­nak, — s ha érhették is jo­gos bírálatok a mi oldalunk­ról — sok mindent tett és tesz az európai enyhülés megóvásáért. Kevesen kétlik Pertini fogadta az olasz pártok vezetőit talán fordulatot jelentő fej - lemény. Amikor júüusbaqi Moszkvában tanácskozott Led onyid Brezsnyevvel, ő hoztál magával az új szovjet javas­latot a közép-hatótávolságúi rakéták ügyében, amellyel talán sikerül kimozdítani a fegyverkorlátozási tárgyalási a holtpontról. Ne szűkítsük azonban ^ kört és a meghatározó ténye-i zőket a kancellár személyé-J re: mögötte áll az NSZK leg­régibb politikai ereje, a nagy mozgalmi múltra tekintő szociáldemokrata párt' amelynek — a polgári-kis­polgári szavazók mellett —* nagy munkástábora van. A' koalíció másik tagja, a libe­rális szabaddemokrata párt,' amely az értelmiség és a középvállalkozók egy részét vallhatja hívének, s a köz­véleménykutatások szerint 5—10 százalékos eredményt várhat. Bár — s ez is a kü­szöbön álló választások egyik különös vonása — e kis párt szive mélyén tart attól, hogy ha a szociáldemokraták el­söprő, abszolút többséget szereznek, már nem lesz szükség rájuk, mint koalíciós partnerre­Természetesen belső témák is szóba kerültek a nyugatné­met választási kampány utolsó szakaszában, így a nyugdíj kérdés, az államadó- ság mértéktelen felduzzadá­sa. A mérleget azonban vár­hatóan a nemzetközi kérdé­sek billentik az egyik, vagy a másik oldalra. Az embe-' rek aszerint foglalnak állást,' ■hogy kit tartanak alkalma­sabbnak a következő eszten­dők nehézségeivel való meg­birkózásra. Tatár Imre U Lay Maung burmai kül­ügyminiszter felszólalásában a SALT—II megállapodás mi­előbbi ratifikálását követelte. Élénk figyelem kísérte Si­mon Mzenda zimbabwei mi­niszterelnök-helyettes és kül­ügyminiszter felszólalását, aki elmondta, hogy a gyarmati ki­zsákmányolás hosszú évtizedei után a zimbabwei nép előtt most nagy feladat áll: az egyenlőségen és az igazságos­ságon alapuló szocialista tár­sadalom felépítése. A közgyűlés résztvevői nyug­talansággal fogadták Jichak Sámir izraeli külügyminiszter militarista hangvételű beszé­dét. Samir ez alkalommal is heves kirohanásokat intézett a Alessandro Pertini olasz köztársasági elnök kedden sor­ban fogadta a pártok vezetőit, és kikérte véleményüket ar­ról, hogyan kívánják áthidal­ni az újabb kormányválságot, milyen „politikai formula” alapján akarják megalakítani az új kabinetet. Az olasz államfő először a kereszténydemokrata párt kül­döttségével tanácskozott — Ficcoli főtitkárral és Forlani elnökkel. Ezt követően az OKP Berlinguer főtitkár ve­zette küldöttségével tárgyalt. Utánuk Craxi, a szocialista párt főtitkára és Pietro Longo szociáldemokrata-párti vezető következett, majd az újfasisz­ták Almirante vezette delegá­ciója. A délutáni órákban a kisebb politikai formációk ve­zetői keresték föl a Quirinale- palotát, a köztársasági elnöksé­get. Piccoli, a kereszténydemok­rata párt főtitkára Pertinivel folytatott megbeszélése után „szennyes magatartással” vá­dolta a többségi pártoknak javaslatát, á kommunisták el­árulták” a kormányt a szom­bati szavazáson. A jövőt ille­tően sürgette a szocialisták, valamint a kisebb polgári for­mációk támogatását. Bejelen­tette, hogy Cossiga leköszönt kormányfő nem kívánja újra­jelöltetni magát. Közölte, az elnökre bízta annak eldöntését, hogy kereszténydemokrata po­litikust kér-e fel az új kor­mány megalakítására, vagy más pártállásút. Berlinguer ismét sürgette a kommunisták bevonását egy „széles nemzeti demokratikus egységkormányba”. Szerinte ez felelne meg a leginkább az ország érdekeinek. Ha a többi párt nem fogadná el az OKP javaslatot, a kommunisták el­lenzékben maradnának, de el­lenzékiségük jellege attól függ majd, milyen összetételű lesz az új kormány, milyen prog­ramot tűz maga elé, és mit tesz a gyakorlatban. Craxi „a korábbinál meg­győzőbb biztosítékokat” kö­vetelt ahhoz, hogy a szocialis­ták hozzájáruljanak a kor­mányválság leküzdéséhez. Azt mondta, ha pártja nem kapná meg ezeket a garanciákat, né­hány hónap múlva újabb vál­ságba jutnának, és akkor már nem csupán a „kormányfor­mula” kerülhetne válságba, hanem maga az olasz intéz­ményi rendszer is. A szociáldemokrata Pietro Longo ismertette pártja vezető­ségének határozatát arról, hogy a stabil kormányzás ér­dekében szükségesnek tartják „új kapcsolatrendszer” kiala­kítását az OSZP és az OSZDP között. Ismét értésre adta, hogy pártjának fő törekvése a kommunisták és a baloldali szakszervezeti mozgalom sem­legesítése. Az olasz kormányválsággal egyidejűleg a Fiat igazgatósága bejelentette, hogy október 6- tól három hónapra felfüggeszt állásából 24 ezer dolgozót, és bérkiegészítő-listára Íratja őket. Közlése szerint ez nem jelentené az érintettek azon­nali elbocsátását. A tervezett lépés miatt Torinóban újra feszültté vált a helyzet: több üzemrészlegnél sztrájkba lép­tek a dolgozók. (MTI) A Világbank közgyűlése Az olajválságnak a fejlődő országokra gyakorolt negatív hatása, az amerikai tőkebeha­tolás szorgalmazása és a Kína milliárdos segélyezésére irá­nyuló törekvések jegyében nyílt meg kedden az amerikai fővárosban a nemzetközi va­lutaalap és a Világbank 35. évi közgyűlése. Amir H, Jamal tanzániai pénzügyi és tervezési minisz­ter, a közgyűlés elnöke új pénzügyi szervezet létrehozá­sát sürgette, amelynek az len­ne a rendeltetése, hogy segít­se a fejlődő országokat ener­giaforrásaik fejlesztésében. 2 NÓGRÁD — 1980. október 1., szerda

Next

/
Oldalképek
Tartalom