Nógrád. 1980. október (36. évfolyam. 230-256. szám)

1980-10-01 / 230. szám

Automata gépi letörőberendezést Irányít a salgótarjáni síküveggyár Zagyva III. húzóüze­mében Csonka Gyula, aki Orosházán sajátította el a gépkezelést. A korábban kézzel, ke­vés segédeszköz igénybevételével végzett munka balasetveszélyes, nehéz fizikai munkát jelentett. E gép segítségével a minőség fokozatos javulását várják. A romhányi üzemekben Ml történt kilenc hónapban ? . az első Még nincsenek pontos ada­tok, az előzetes számítások azonban elég nagy megbízha­tósággal jelzik, hogy a rétsá­gi járás legjelentősebb ipari centrumában, többé-kevésbé jól oldották meg termelési feladataikat az idetelepített régi és új üzemek. részkorong is. Mivel a lehető­ségek megengedték, terven fe­lül 2,5 millió forint értékben szállítottak az említett termé­kekből. Veszteségből nyereség javító programot állítottak össze, amelynek jó végrehaj­tása hozzásegíti a gyáregysé­get és a vállalatot az igen tiszteletre méltó, 60 százalé­kos első osztályú arány eléré­séhez. Mint mondották, ehhez megvannak a reális lehetősé­gek. r\ / f \ VILÁG PROLETÁRJAI. EGYESÜLJETEK! NOGRAD AZ MSZMP NÓGRÁD MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TAN ÁCS LAPJA : XXXVI. ÉVF., 230. SZÁM ARA: 1,20 FORINT 1980. OKTÓBER 1., SZERDA Tanácsülés Balassagyarmaton Korszerűbben az állampolgárokért Új szervezeti felépítés Kedden tartotta az újjáválasztott tanács első ülését Ba­lassagyarmaton. A tanácsülésen megjelent Berki Mihály, a megyei tanács elnökhelyettese, Rith Lajosné, a városi párt- bizottság első titkára. Horváth József tanácselnök-helyettes a nem tanácsi szervekkel kialakított együttműködés tapasz­talatairól számolt be. Elmondotta, hogy a tanács évenként összehívja az üzemek, vállalatok, szövetkezetek vezetőit, tá­jékoztatják őket a városfejlesztés tapasztalatairól, az elért eredményekről, ugyanekkor kérik az új feladatokhoz a segít­ségüket. A városi tanács tisztségviselői évente üzemi, vál­lalati fogadónapjaikon kívül is — többször fölkeresik a gaz­dasági egységeket, terveikről, lehetőségeikről tájékozódnak. A Balassagyarmaton levő üzemek, Vállalatok és egyéb nem tanácsi szervek megértet­ték, hogy a város további fej­lődése, a lakosság élet- és munkakörülményeinek javítása csak közös erőfeszítéssel old­ható meg. Az V. ötéves terv­ben eddig 23 millió forintnál is többet vett át a városi ta­nács a vállalatoktól. A pénzeszközök mellett ter­mészetesen nagy jelentősége van az elmúlt években vég­zett társadalmi munkának. A város dolgozói öt év alatt kö­zel 30 millió forint értékben támogatták a tanács terveit. Minden esztendőben hétezer városbeli fog lapátot, ásót, sző­kébb környezete szépítésére. Az V. ötéves tervben eddig 130 munkáslakást adtak át Ba­lassagyarmaton, az év végéig előreláthatólag még 250 te­lepszerű lakás épül meg — többségét munkások kapják, összességében a város üzemei­vel és vállalataival, a Haza­fias Népfronttal, a járási hi­vatallal s a határőrséggel jó a kapcsolata a városi tanács­nak — állapította meg Hor­váth József elnökhelyettes —, de a koordinációs munkában akadnak tennivalók. A továbbiakban a tanács és a lakosság egyre javuló kap­csolatairól beszélt az elnök- helyettes, majd ismertette' a tanácsüléssel a tanács és a nem tanácsi szervek kapcsolatainak koncepcióját, melyet a VI. öt­éves terv időszakára dolgoz­nak ki. Ezek után — másodikként — javaslat hangzott el a tanács új szervezeti és működési sza­bályzatára. Balassagyarmat, egyike annak a hét városnak, amely részt vesz a tanácsi munka korszerűsítésében. Az új szervezeti felépítés megkö­vetelte az eddigi munka átala­kítását. Négy új szakigazgatási szerve létesült, amely az eddig felosztott tanácsi feladatokat centralizálta. A tanácsi mun­ka minden részletére kiterje­dő fontos dokumentumot, a testület kiegészítésekkel el­fogadta. A városi tanács elnöke, dr. Vass Miklós javaslatot tett a szakigazgatási szervek vezetői­nek személyére, amit a tanács­ülés egyhangúlag elfogadott. A következőkben Vidomusz Béla, a művelődésügyi osztály vezetője a város közművelődé­séről és művészeti életéről be­szélt. Balassagyarmaton két közművelődési alapintézmény működik: a Mikszáth Kálmán Művelődési Központ és váro­si-járási Könyvtár. Fontos sze­repe van a művelődési életben a Palóc Múzeumnak, a TIT városi szervezetének és a film­színháznak. öt képzőművész él évek óta együtt a város örömeivel, gondjaival. Műveik a köztere­ket, középületeket díszítik. So­kat tesz a zenei nevelés terén a Rózsavölgyi Márk Zeneisko­la. Tanáraiból kamaraegyütte­sek alakultak és a városi fú­vószenekarral együtt rendsze­resen hangversenyeznek. A neves szövetkezeti vegyes kar az idén Mezőtúron aranydin- lomát kapott. A város két­évenként otthont ad a megye amatőr színjátszóinak találko­zójához, közben pedig az iro­dalmi színpadok tagjait fo­gadják. A hagyományok ápo­lására népi hímző- és fafaragó csoportok alakultak. Tagjaik országos kiállításokon is sze­repeltek. Balassagyarmat köz- művelődése és művészeti éle­te — fejezte be az osztályve­zető — a nehézségek ellenére is biztatóan fejlődik. A hozzá­szólások és a vita során sok értékes gondolat hangzott el, amelyek felhasználása az elkö­vetkezendő hónapok, évek fela­data lesz. Ezután a tanácsi bi­zottságok személyi összetételé­ről döntöttek, majd tájékoz­tatók, bejelentések, interpellá­ciók után ért véget a tanács­ülés. Többet exportáltak A Gránit Csiszolókorong- és Kőedénygyár Videnta gyáregy­ségének kollektívája előrelát­hatólag 103—104 százalék kö­zött zárja az első kilenchavi termelési programját. A túl­teljesítés indokolt, mert mind a bel-, mind pedig a külföldi vásárlók többet kértek az eredetileg kívánt, itt gyártott termékekből. A tőkésexportban 10 száza­lékos túlteljesítéssel számol­nak. Ez azt jelenti, hogy a tervezettnél másfél millió fo­rinttal nagyobb árbevételt ér­nek el a tőkésexportból. Az exportképes termékeket Bel­giumba, Franciaországba, Hol­landiába és Kanadába szállí­tották. a kívánt határidőre és a megkövetelt minőségben. A szocialista országok közül Romániába, és a Német De­mokratikus Köztársaságba fő­leg gépipari korongokat küld­tek Romhánvból. A szállítmá­nyok között szerepelt még csapos és gumikötésű műsze­Az első félévbeni csaknem tízmillió forint veszteség után, júliusban és augusztusban kedvező irányba fordult a ter­melés mennyisége és gazda­ságossága o Romhányi Építé­si Kerámiagyárban. Szeptember 10-ig az éves terv időarányos értéktervét 09,9 százalékra teljesítették. Ez azért jelentős, mert július végéig még csak 75 százalékot jegyeztek a termelési naplóba a falburkoló csempéből. A termelés növelésével egyidejű­leg ma már több millió forint nyereséget vallhatnak magu­kénak. Az R—1. falburkoló la­pokat és az R—2. padlóbur­koló lapokat előállító termelé­si egységek mind mennyiség­ben, mind pedig értékben telr jf sítik programjukat. Az R— 3-ban, az új gyárban a meny- nyiséget illetően jó irányú elő­relépés tapasztalható. A minő­ségi követelményekkel azon­ban még nem sikerült meg­birkózni. Az első osztályú arány az év elejétől kezdve, szeptember 10-ig csupán 40 százalék. A gyáregység é.s a gyár vezetői olyan minőség­Jelentős termelői árcsökkentés A Váci Híradástechnikai Anyagok Gyára romhányi gyáregységének kollektívája az idén központi intézkedésre csökkentette termékeinek ter­melői árát. Mértéke 22—23 százalék volt. Az első kilenc hónapban az árcsökkentésnek megfelelően, kisebb értékben teljesítették az előírt program­jukat, mint tavaly, ugyanak­kor darabszámban ugyanany- nyit teljesítettek, mint az elő­ző esztendőben. Megváltozott az export ösz- szetétele. Míg 1979-ben transz­formátorokat is kértek a tő­késmegrendelők, addig az idén ebből a termékből csak bel­földre gyártottak. Másik ke­resett árujukból, a higanygőz- foj tokból viszont a megren­delők kívánságának megfele­lően — olasz—NSZK — az előírt határidőre és a kívánt minőségben szállították a kért mennyiséget. Csillagvárosban a szovjet-kubai űrpáros Ünnepélyesen fogadták ked­den Csillagvárosban a szov­jet—kubai űrkísérlet résztve­vőit, Jurij Romanyenko pa­rancsnokot és Arnaldo Ta­mayo Mendez kubai űrhajóst. A két kozmonautát és a ve­lük együtt Bajkonurból visz- szatért szakértőket a repülő­téren családtagjaik, munka­társaik, barátaik és a kikép­zési program vezetői üdvözöl­ték. A két űrhajós az állami bizottság elnökének jelentette, hogy a rájuk bízott feladatot teljes egészében végrehajtot­ták. A hagyományoknak megfe­lelően az űrhajósok ezután koszorút helyeztek el az első űrhajós, Jurij Gagarin - em­lékművénél, majd a város művelődési házában rendezett ünnepségen számoltak be él­ményeikről, tapasztalataikról. A hallgatóság soraiban több a kozmoszt már megjárt és je­lenleg kiképzésen Csillagvá­rosban tartózkodó űrhajós foglalt helyet. Az Interkoz- mosz-program keretében leg­utóbb a Szaljut—6 űrállomá­son járt két űrhajós beszámolt a közös kísérletekről. Köszö­netét mondtak mindazoknak, akik űrutazásuk sikeréhez hozzájárultak, és külön ki­emelték azt a segítséget, ame­lyet a Szaljut—6 jelenlegi ál­landó személyzete, a ma ép­pen 175. napját a kozmosz­ban töltő Rjumin, valamint Popov nyújtott. Romanyenko külön elismeréssel szólt a Szaljut—6 űrállomásról, , amelynek már másodízben volt lakója: 1977. decemberé­től Grigorij Grecskóval első állandó személyzetként 96 na­pig dolgozott az űrlaboratóri­umban. (MTI) Félidő, bútoripari szakmai nap az őszi BNV-n Kedden a második szakmai nappal egyben félidejéhez ér­kezett az őszi BNV, amely eddig csaknem 200 ezer ven­déget fogadott. Ezen a napon a bútoripar, valamint a bel- és külkeres­kedelmi partnerek gyártmány- fejlesztést szolgáló tanácsko­zásán, a szövetkezeti gépipar csomagolástechnikai tapaszta­latcseréjén kívül több sajtótá­jékoztatót tartottak. A VBKM vezetői csupa jó hírről számoltak be. Elmon­dották egyebek között, hogy a vásári nagydíjas „csodaedény- ből” a formatervezési pályá­zaton is elismerést nyert lég­keveréses főző-sütő készülék­ből, 8 ezer darabos francia és NSZK-beli exporton kívül az év végéig 2 ezer jut a ha­zai üzletekbe is. Valódi szarvasbőrből készült felöltők és női ruhák, vala­mint szövetek, bársonykelmék exportjáról tárgyalnak a ma­gyar partnerekkel — közölték a szovjet Raznoexport sajtó- tájékoztatóján, míg az ugyan­csak szovjet külkereskedelmi egyesülés a Novoexport kép­viselői arról számoltak be, hogy a Konsumexszel je­lenleg 3,5 millió rubeles for­galmat bonyolítanak le, s ezt tovább szeretnék bővíteili. A vásár félidejéhez érkez­vén, kezdenek „beérni” az üz­leti megbeszélések, így egyre több a jelzés a kereskedelmi megállapodásokról is. A Villamosberendezés és Készülék Művek a vásáron írta alá a szak-, nagy- és kis­kereskedelmi vállalatokkal jö­vő évi szállítási szerződéseit. Az NSZK-beli Marek cégtől. 1,5 millió dolláros megrende­lést kapott az üzem, 50 ezer új típusú autoakkumulátor jövő évi szállítására. A Budapesti Bőripari Vál­lalat vásárdíjas juh kesztyű­bőréből 80 ezer négyzetméter szállítására kötött megállapo­dást a Pécsi Kesztyűgyárral, ennyivel is csökken a bőrbe­hozatal. Az üzem egyéb ter­mékei közül a marhanappa- bőr megfelelt a Debreceni Ru­hagyár elképzeléseinek, ezért legújabb kabátmodelljükhöz rendeltek belőle 60 ezer négy­zetmétert. A Chemolimpex kedden 2 millió rubel értékű szerződést kötött az EXICO csehszlovák vállalattal magyar műbőrök jövő évi szállítására. Az utolsó szakmai napot tartják szerdán az őszi BNV-n, amelyet ennek megfelelő­en 14—19 óra között látogat­hat a nagyközönség. TiT-elnökségi ülés Szakosztályok a mérlegen A TI Nógrád megyei szer­vezetének ügyvezető elnöksé­ge kedden délután ülést tar­tott Salgótarjánban. Elsőként a nyári egyetem tapasztalatai­ról számolt be dr. Kun And­rás. Idén a vártnál, a koráb­biaknál eredményesebb, na­gyobb hatékonyságú volt a rendezvénysorozat. Ügy látják, ez annak köszönhető, hogy a tematika (ifjúság és tömeg­kommunikáció) kidolgozásá­ba a leendő előadókat is be­vonták. Konzultáltak egymás­sal, megosztották a témákat, ezért sikerült jobban egy fo­nálra felfűzni, egymásba kap­csolni a rendezvényeket. Ez nagyobb teret adott a viták­hoz is. Már körvonalazódott — a napokban vitatják meg — a jövő nyár, illetve a következő három év programja. 1931-ben az ifjúsági törvény tizedik év­fordulójához kapcsolódnak a rendezvények. Második és harmadik napi­rend a TIT megyei szerveze­tében működő biológiai és a nemzetközi-politikai szakosz­tály besszámoltatása volt. A biológia azért került előtérbe, mivel az elmúlt időben csök­kent az előadások száma. Vizsgálódást folytattak ez ügy­ben — úgy látják, a vissza­esés csak átmeneti jellegű, mivel a komplex előadássoro­zatok indításakor nagy szám­mal szerepelt a biológiai szakosztály, később más téma­körökkel folytatódtak a soro­zatok, 1980-ban újra több elő­adással rukkolnak elő. Ezek a manapság nagy érdeklődést, figyelmet kiváltó környezetvé­delem, fejlődéstan, genetika és alkalmazott biológia terüle­téről lesznek. A nemzetközi-politikai szakosztály az elmúlt három év mérlegét vonta meg. 1977- hez viszonyítva a következő két esztendőben visszaesést mutatott az előadások és a hallgatóság számának statisz­tikája. Ennek okait a 77-es választási év dinamikus növe­kedése utáni természetes csök­kenésben és a területi szerve­zetek munkájának hiányossá­gaiban látják. Az értékelés nyomán kitűzték a feladatokat is. Végezetül az elnökség elé került a természettudományi és társadalomtudományi szak­osztályok 1980—81-es témaja­vaslata.

Next

/
Oldalképek
Tartalom