Nógrád. 1980. szeptember (36. évfolyam. 205-229. szám)

1980-09-02 / 205. szám

Leonyid Brezsnyev beszédének nemzetközi Lengyelország Megkezdődött a munka P<5rf- és állami vezetők távirata a VSZK nemzeti ünnepe alkalmából visszhangia MOSZKVA (TASZSZ) Leonyid Brezsnyev, az SZKP KB főtitkára, a Szovjet­unió Legfelsőbb Tanácsa Elnökségének elnöke vasárnap Al­ma-Atából hazaérkezett Moszkvába. A repülőtéren fogadásá­ra megjelentek az SZKP KB Politikai Bizottságának tagjai és póttagjai, valamint a Központi Bizottság titkárai. Leo­nyid Brezsnyev Alma-Atában a Kazah SZSZK és a Kazah Kommunista Párt megalakulásának 60. évfordulója alkalmá­ból rendezett ünnepségeken vett részt. A külföldi sajtó és sok köz­életi személyiség fűzött kom­mentárt Leonyid Iljics Brezs- nyevnek, az SZKP KB főtit­kárának. a Szovjetunió Leg­felsőbb Tanácsa Elnöksége el­nökének Alma-Atában elmon­dott beszédéhez — írja a szov­jet hírügynökség. «Brezsnyev nyíltan, de tár­gyilagosan bírálta az amerikai külpolitikát. Kritikájával nem a nemzetközi helyzet további kiélezésére törekedett, nem ola­jat akart önteni a tűzre és tá­volról sem kihívással válaszolt a kihívásra — írja egyebek között a Politikai című ju­goszláv napilap. Az SZKP vezetője hangsúlyozta: a Szov­jetunió minden kérdésben tár­gyalásra törekszik és minden­kinek tudomására hozta: a Szovjetunió semmilyen tekin­tetben nem érzi magát gyen­gének. Emlékeztetett rá: a szovjet fegyveres erők minden szükséges eszközzel rendel­keznek ahhoz, hogy visszaver­jenek bármiféle agressziót — mutat rá a Politika. Rolf Agel, a Svéd Munkás­párt-Kommunisták elnöke rendkívül fontos dokumen­tumnak minősítette Brezsnyev beszédét. „Teljességgel osztjuk a szovjet vezető véleményét abban, hogy ma a világ népei­nek nem lehet fontosabb dolga, mint hogy megakadályozzák: az imperializmus ne vethessen gátat az erő pozíciójából az enyhülés útjába és ne fokoz­hassa tovább a fegyverkezési hajszát” — mondotta a svéd baloldali politikus. Roberts, a Munkáspártiak a Békéért elnevezésű brit moz­galom titkára hangsúlyozta: Leonyid Brezsnyev rendkívül pontosan elemezte beszédében az Egyesült Államok külpoli­tikáját, amely egy évtizede tu­lajdonképpen egyetlen célt kö­vet: azt, hogy Washington szá­mára korlátlan ellenőrzést biz­tosítson a világban. Az ame­rikai vezetők éppen ezért tar­tanak az enyhüléstől. Irány­vonaluk veszélyezteti az egész világ békéjét. A Diario—16 című spanyol lap azt emeli ki a szovjet veze­tő beszédéből, hogy az új ame­rikai nukleáris stratégia célja a nukleáris háború lehetősé­gének elfogadtatása a közvé­leménnyel. A Palasztin Al-Szaura cí­mű libanoni palesztin lap a beszédnek azt a részét ismer­teti behatóbban, amely Irán­nal foglalkozott és kiemeli: a Szovjetunió továbbra is szilár­dan kitart elve mellett, amely szerint csak az iráni nép ha­tározhatja el, merre tart és milyen úton halad. Szultán Ali Kestmand, az Afganisztáni Népi Demokra­tikus Párt PB tagja, a KB tit­kára, az afganisztáni forra­dalmi tanács elnökhelyettese a TASZSZ kabuli tudósítójá­nak adott interjújában hang­súlyozta: Brezsnyev beszéde történelmi dokumentum, amely nagy hatással lesz a nemzet­közi politikára. Ez a beszéd ismét leleplezte a nemzetközi imperializmus felforgatóte­vékenységét, a kínai vezetés hegemonisztikus törekvéseit. Ugyanakkor Brezsnyev ismét hangsúlyozta a Szovjetunió, valamint Európa és Ázsia de­mokratikus országai közötti együttműködés szilárdságát, amely a béke jelentős ténye­zője. Kestmand hangsúlyozta: ezek közé az országok közé tartozik Afganisztán is. „Nagyra értékeljük a Szov­jetunió készségét, hogy a vég­sőkig eleget tesz a szovjet— afgán barátsági és együttmű­ködési szerződésben foglalt kö­telezettségeinek. Mi ebben a szovjet külpolitika következe­tességének bizonyítékát lát­juk, amely külpolitika a le­nini elvek alapján mindig is a haladás, a szabadság és a függetlenség védelmére irá­nyult. Tudjuk, hogy mindig számíthatunk igaz barátunk, a Szovjetunió támogatására, és kifejezésre juttatom az afgán nép, a párt és a kormány ne­vében köszönetünket azért, hogy ezt a politikát a nem­zetközi kommunista és mun­kásmozgalom kiemelkedő ve­zetője, Leonyid Iljics Brezs­nyev ismét megerősítette” — mondotta befejezésül Kest­mand. (MTI) Küszöbön a „népek világparlamentje a békéért" A Béke-világtanács elnökének budapesti sajtókonferenciája Méreteit és politikai jelen­tőségét tekintve is a legna­gyobb szabású nemzetközi de­monstráció a Béke-világta­nács idei programjában a BVT világméretű tárrsadal- deményezéte, állásfoglalása mi bázisra épülő jtratégájá- alapján — azt a javaslatot: a nak a kollektív kimunkálá- magyar küldöttség indítvá- sára lesz hivatott a „népek nyozza a népek világparla- világparlamentje a békéért” mentjének, forduljon az Egye szeptember 23. és 27. között — hangsúlyozta Romesh Chand- sült Nemzetek Szervezetéhez Szófiába összehívott „népek világparlamentje a békéért”, amelynek az emberiség most legégetőbb sorkérdéseiről ren­dezendő tanácskozássorozatá­ra mintegy kétezer delegátus érkezik a világ minden tájá­ról. Romesh Chandra, a Béke­világtanács Magyarországon tartózkodó elnöke közölte ezt ra, majd elmondta: Eddig 130 országból jelez­ték részvételüket, általában magas szintű küldöttségek. Elismeréssel szólt a sajtó- konferencián Romesh Chand­ra arról, hogy élénk nemzet­közi visszhangot keltett, min­den kontinensen kedvező fo­gadtatásra talált az a „buda- , pesti felhívás”, amelyet ez hétfői sajtókonferenciáján, év májusában a magyar fővá­amelyet az Országos Béketa­nács hívott össze a Hazafias Népfront belgrád-rakparti székházában. — A szófiai vi­lágtalálkozó nemzetközi elő­készületeinek és programjá­nak ismertetése előtt Romesh Chandra utalt arra, hogy már jó ideje nemzetköz^ békenap a világon szeptember 1-e, amely örök mementó az e napon megkezdődött második világ­háborúra, s egyben a fasiz­mus még ma sem megnyug- vó mesterkedései ellen fellé­pésre serkent. — E naptól kezdve a Béke-világtanács a földkerekség minden jóakara- tú emberét szervezett össze­fogásra hívja fel, és mozgó­sítja a kiéleződött nemzetközi helyzetet még veszélyesebbé tevő lépés, az Egyesült Álla­mok elnökének 59. számú üze. nete ellen, ez — mint ismere­tes — kilátásba helyezi az úgynevezett korlátozott nukle­áris háború indításának lehe­tőségét. Nincs józanul gon­azzal a javaslattal, hogy az ENSZ nyilvánítsa az 1982-es esztendőt a mártír városok és falvak nemzetközi évévé. De­legátusaink Szófiából vissza­térve országszerte békegyúlé- seken, szolidaritási rendezvé­nyeken, munkahelyi tanács­kozásokon számolnak majd be megbízatásuk teljesítéséről, ismertetik a világtalálkozó ha­tározatait és javaslatait. Kelemen István, az MTI tu­dósítója jelenti: Lengyelországban a tenger­melléken a sztrájkbizottságok­kal létrejött megállapodások eredményeként hétfőn reggel, — több mint kéthetes szünet után — ismét megkezdődött a munka, az üzemekben, a vál­lalatoknál. Gdanskban, ahol vasárnap írták alá a megállapodást, mát vasárnap este nyolckor kikö­töttek az első ha]ók, köztük egy lengyel tankhajó, amely­nek rakománya 28 ezer ton­na kőolaj. Gdyniában sem vártak hétfő reggelig: a kikö­tő teherpályaudvarán az éj­szaka folyamán megkezdték a vagonok ki- és berakását. Hét­főn reggel hét órakor már mű* ködött az átrakó teljes appa­rátusa. A hármasvárosban, vala­mint Szczecinben vasárnap es­te’ elindultak az autóbuszok, később pedig a villamosok és a trolibuszok. A gdanski olaj­finomítóban vasárnap este kilenckor vitték fel a munkát, a teljes termelés azonban csak 2—3 nap múlva indulhat be mert a hosszú leállást köve­tően ennyi időre van szükség a berendezések „újjáélesztésé­Hegnyilt a lipcsei vásár Kocsis Tamás, az MTI tudó­sítója jelenti: Vasárnap 51 ország és Nyu- gat-Berlin mintegy 6000 Kiál­lítójának részvételével, az NDK számos párt- és állami vezetőjének jelenlétében meg­nyílt a lipcsei őszi vásár. A mostani nemzetközi árnpará- déra 300 ezren jelentették be részvételi szándékukat, mint­egy 100 országból, zömükben! szakemberek, köztük nagy» számban Magyarországról is. A világ legrangosabb szak­vásárai közé számító lipcsei őszi vásáron részt vesz a KGST valamennyi tagorszá­ga, valamint 23 tőkés- és 15 fejlődő ország kiállítói. A leg­nagyobb kiállítással — a há­zigazda NDK mellett — a szo­cialista országok közül a Szov­jetunió, a tőkésországok kö­zül pedig, hagyományosan, az NSZK képviselteti magát. A KGST-tagországok — köztük Magyarország — árubemuta­tója nagy teret szentel a szo­cialista integrációnak, a nem­zetközi termelési kooperáció és a szakosítás keretében szü­letett legújabb termékeknek. A magyar népgazdaságot a Hungexpo szervezésében 2600 négyzetméter területen 28 kül­kereskedelmi vállalat képvi­seli. (MTI) rosban rendezett üléséről adott ki a Béke-világtanács elnöksége, így fordulva a vi­lág népeihez: „Vigyázat, há­borús veszély!”, az emberek mind jobban megértik — ne­mes feladata a békemozga­lomnak is megértetni velük — hogy mindannyiunkon múlik az enyhülés megmentése. A sajtókonferencián Sebes­tyén Nándorné, az Országos Béketanács elnöke bejelentet­te, hogy nemzeti békemozgal­munkat, társadalmunk minden rétegét képviselve 20-tagú ma­gyar küldöttség utazik majd a bolgár fővárosba. Delegátu­saink magukkal viszik, s át­adják a világparlament részt­vevőinek azt a terjedelmes dokumentumkötetet, amely­ben beszámolunk a budapesti felhívás nyomán kibontako­zott magyarországi társadalmi és politikai akciókról, béke­munkánk fellendüléséről. Megannyi újszerű kezdemé­dolkodó ember, aki' ezt a kép- nyezésről, az internacionalista mutatóan kiagyalt fogalmat, szolidaritást kifejező áldozat- s még inkább a vele palás- vállalásról, felajánlásokról' is tölt erőfitogtató lépést, nukle- hírt adhatunk Szófiában, áris fenyegetőzést elfogadhat- Konkrét javaslatok is formá- ná. lódnak e napokban békemoz­— Éppen e gondokkal tér- galmunk előkészületi rendez- hes — az enyhülés korábbi vényein. A Globus Nyomda időszakának eredményeit sú- szocialista brigádjainak veze. lyosan veszélyeztető —• időszak, tői értekezletén fogalmazták a 80-as évek békemunkájának, meg — munkásgyűlések kez­NÓGRÁD - 1980. szeptember 2., kedd. Á SZOT elnöksége előtt a lakáshelyzet (Folytatás az 1. oldalról) jelentőségének megfelelően kell a jövőben is továbbfej­leszteni. Az elnökség egyet- érett a munkáslakás-építés te­rületi korlátainak feloldásá­val. A jövőben is biztosítani kell azoknak az alapoknak a képzését, amelyek lehetővé te­szik, hogy a munkáltatók tá­mogathassák dolgozóik lakás­hoz jutását! A lakások fenntartása egy­re növekvő anyagi megterhe­lést jelent. Mivel a szakszer­vezetek a lakáskérdést na­gyon fontos szociális kérdés­nek tartják, e célok megvaló­sításának eszközeit és szabá­lyozóit alaposan meg kell ter­vezni, gondosan ügyelve ar­ra, hogy a lakásfenntartás terhei a VI. ötéves terv élet­színvonal-politikai célkitűzé­seivel, az egyes rétegek jöve­delmi viszonyaival szoros össz­hangban legyenek. Több és jobb lehetőséget kell teremteni a lakosság anyagi­lag tehetősebb tagjai számá­ra, hogy saját erőből, saját munkával lakást építsenek. Az elnökség arra is felhívta a figyelmet, hogy az állami' szerveknek hatékonyabban kell vizsgálniok annak lene- tőségét is, hogy a termelésben és a munkaszervezésben meg­levő tartalékok felhasználásá­val, hogyan csökkenthetők az állami lakásépítési kiadasoK. Az építőipari vállalatok, az építőmunkások gondos ter­vezéssel, jól szervezett mun­kával törekedjenek szép. esz­tétikus lakások előállítására és az előállítási költségek csökkentésére. Mindezeket figyelembe vé­ve az , elnökség felkérte a tervhivatalt, hogy az ülésen elhangzottakat is figyelembe véve vizsgálja tovább, ho­gyan lehet a VI. ötéves terv­ben a legjobb megoldásokat megtalálni a lakásellátás és pénzügyi feltételeinek tovább­fejlesztéséhez. A SZOT elnöksége úgy ha­tározott, hogy ötmillió forint­tal járul hozzá az árvízkáro­sultak megsegítéséhez. (MTI) „LE DUAN elvtársnak. a Vietnami Kommunista Párt Központi Bizottsága fő­titkárának, NGUYEN THO elvtársnak, a Vietnami Szocialista Köztársaság ügyvezető elnökének, TRUONG CHINH elvtársnak. a Vietnami Szocialista Köztársaság nemzetgyűlése állan­dó bizottsága elnökének, PHAM VAN DONG elvtársnak, a Vietnami Szocialista Köztársaság miniszterelnökének. Hanoi Kedves elvtársak! A Vietnami Szocialista Köztársaság nemzeti ünnepe, a független demokratikus Vietnam létrejöttének 35. évfordu­lója alkalmából, a Magyar Szocialista Munkáspárt Köz­ponti Bizottsága, a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa, Minisztertanácsa és országgyűlése, egész népünk és a ma­gunk nevében elvtársi üdvözletünket és jókívánságainkat küldjük önöknek, a Vietnami Kommunista Párt Központi Bizottságának, a Vietnami Szocialista Köztársaság nemzet­gyűlésének, kormányának és a vietnami népnek. A magyar kommunisták, a szocializmust építő magyar n^3 tisztelettel tekint azokra a történelmi jelentőségű vív­mányokra, amelyeket a Vietnami Kommunista Párt vezeté­sével a vietnami nép a külföldi gyarmatosítók és agresszo- rok ellen vívott hősies harcával az ország függetlenségé­nek és hazája egységének megteremtésében elért. Napjainkban Vietnam népe eredményesen munkálko­dik a szocializmus felépítésén, a Vietnami Kommunista Párt IV. kongresszusa határozatainak megvalósításán. Széles körű nemzetközi elismerést vált ki a Vietnami Szocialista Köztársaság aktív külpolitikája, a forradalmi és antiimpe- rialista erőkkel folytatott együttműködése. Szolidárisak vagyunk a vietnami népnek az ország füg­getlensége. szuverenitása és területi sérthetetlensége megvé­déséért folytatott harcával. Támogatjuk az indokínai orszá­gok összefogását a társadalmi haladás, a nemzeti felvirág­zás, a béke és a biztonság érdekében. Elítéljük az imperia­lista és más reakciós erők aknamunkáját, fenyegetéseit és provokációit a vietnami szocialista köztársaság és a térség többi állama ellen. Meggyőződésünk, hogy a vietnami nép a jövőben is si­keresen teljesíti a szocialista építés feladatait, megvédi ha­záját és szocialista vívmányait. Örömmel állapítjuk meg, hogy pártjaink és országaink sokoldalú kapcsolatai gyümölcsözően fejlődnek a marxiz- mus—leninizmus és a proletár internacionalizmus elvei alapján a két nép és a szocializmus egyetemes ügye javára. Nemzeti ünnepük alkalmából további sikereket kívánunk önöknek, a vietnami népnek, a Vietnami Szocialista Köztár­saság felvirágoztatása, a társadalmi haladás és a béke ér-' dekében kifejtett tevékenységükhöz. Budapest, 1980. szeptember 2. KÄDÄR JÁNOS, a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának első titkára, LOSONCZI PÁL, a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke, LÁZÁR GYÖRGY, a Magyar Népköztársaság Minisztertanácsának elnöke, APRÓ ANTAL, a Magyar Népköztársaság országgyűlésének elnöke ” ☆ túr ☆ A Hazafias Népfront Országos Tanácsa, az Országos Bé­ketanács, a Magyar Szolidaritási Bizottsága, a KISZ-kb, a Szakszervezetek Országos Tanácsa, és a Magyar Nők Orszá­gos Tanácsa az ünnep alkalmából táviratban köszöntötte vietnami testvérszervezetét. (MTI) A 35 éves Vietnam Három, időben és okozatilag is egybekapcsolódó ünnep­ről emlékezik meg idén a ba­ráti Vietnam népe: forradal­ma legendás vezetője,’Ho Sí Minh születésének 90. évfor­dulójáról, a kommunista párt létrejöttének 50. és a néphata­lom fennállásának 35. jubileu­máról. 1945. szeptember 2-án a kommunisták vezette ellenál­lási front gyors, határozott előrenyomulásának megkoro­názásaként Ho Si Minh Hanoi Ba Dinh terén ünneplő száz­ezrek előtt jelentette be: „Vi­etnamnak joga van a szabad­sághoz és a függetlenséghez — s valóban szabad és füg­getlen lett! A vietnami nép tel­ve van elszántsággal, hogy tel­jes lelki és anyagi' erejével, életének és vagyonának felál­dozása árán is megvédi jogát a szabadságra, a függetlenség­re.” Ezekkel a szavakkal szü­letett meg a Vietnami Demok­ratikus Köztársaság, Ázsia el­ső valóban demokratikus, füg­getlen, népi állama. Vietnam történelmének el­múlt 35 éve e kitartó, áldo­zatoktól vissza nem riadó nép akarata, békevágya, ellené­re, szenvedésekkel egyszer­smind győzelmes harccal telt el. Felnőtt egy nemzedék, amely tapasztalta: Vietnam a maga állhatatos függetlenségi harcával szüntelenül a világ- politika fókuszpontjában áll. A vietnamiak küzdelme a ja­pán megszállás, a francia gyarmatosítás, az amerikai agresszió ellen a felszabadu­lásukért küzdő gyarmati né­pek példaképévé vált. A sok évtizedes áldozatvállalás meg­hozta gyümölcsét: Vietnam déli országrésze felszabadult, a nemzet újraegyesült, egy­séges keretekben építi önálló, szocialista államát. Am a győzelem óta eltelt fél évtized sem hozta el Vi­etnam népének a nyugodt, za­vartalan fejlődést. Előbb a pol-potista kambodzsai ve­zetés határháborúba torkol­ló agresszivitása, majd az őket gyámolító kínai vezetés Inváziója borította fel Viet­nam, s az egész indokínai ■ térség nyugalmát. Ilyen roppant nehéz törté­nelmi-politikai körülmények közepette kellett (és kell még ma is) a vietnami népnek építenie egységes, szocialista hazáját. Küldetésében azon­ban nem maradt magára. Vir etnam hősi. függetlenségi küzdelme a Szovjetunió, ha­zánk, s a többi szocialista or­szág saját ügyévé vált. Or­szágaink, miként az amerikai agresszió időszakában, úgy a jelenlegi, gazdaságilag és külpolitikailag egyaránt bo­nyolult szakaszban is Vietnam testvéri népe mellett állnak, tevőleges anyagi és erkölcsi támogatásukkal. Vietnamot gyakorta neve­zik a szocializmus előretolt, délkelet-ázsiai bástyájának. Nemes, ugyanakkor áldoza­tokkal járó küldetés ez. Nagy ünnepén, népi állama létre­jöttének 35. évfordulóján bé­két, nyugalmat, zavartalan építőmunkát kívánunk a vi­etnami népnek, hogy törté­nelmi álma, szocialista hazá­ja felvirágoztatása teljesül­jön. Az a vágy, amelyet Ho Si Minh elnök végrendeleté­ben így fogalmazott meg: ..Az agresszorokat kiverjük, ha­zánkat egyesítjük, s tízszer szebbé varázsoljuk, mint va­laha is volt.”.

Next

/
Oldalképek
Tartalom