Nógrád. 1980. szeptember (36. évfolyam. 205-229. szám)

1980-09-02 / 205. szám

Értelmesen, rugalmasan Nagy kötöttárugyárunk igazgatója keser­gett: nem érteni a kereskedelmet. Már na­pok óta vitatkozik egy régi partnerével, hogy bátran vegye át azokat a termékeket, amelyeket most egy exportszéria mellett ugyanolyan gépbeállítással készíthetnének neki, mint külföldi megrendelőjének. A leg­fontosabb tulajdonságokat tekintve nincs különbség, mindössze színben nem egyezik a hazai megrendelés a külhonival. Egy csík a ruhadaraban nem kék, hanem sárga színű... De a partner ragaszkodik a formális szer­ződéshez, ezt pedig nagyon nehéz teljesíteni. Nincs éppen sárga festék... Nem áll módomban a vitát, minden rész­letre kiterjedően visszaadni. Talán nem is szükséges. Egy olyan jelenségre irányítja a figyelmet puszta jelzése is, amelyet — a nem könnyű anyagellátási és termelési kö­rülmények között —, érdemes szóvá tenni. Azt, hogy a szerződési fegyelem és a szer­ződési-kötési problémák egy része fölösleges vitákra vezethető vissza. Köztudott, hogy nálunk nincs minden rend­jén a szerződéses vállalati kapcsolatokkal. Sok a pontatlanság, a fegyelmezetlenség, gyakran kerül sor még bírósági eljárásra is, mert egyik üzem nem végzi el vállalt felada­tait, s nem szállít megrendelőjének. Az is köztudott, hogy ilyen okokból néha kisebb- nagyobb zavarok támadnak az ellátásban, ki­fogynak az üzletekből még fontos fogyasz­tási cikkek is. Éppen e bajok orvoslására időnként határozott döntések és intézkedések születnek, amelyek pontosan megszabják a vállalatok, az egymással kapcsolatban állók jogait és kötelezettségeit. És persze vannak szigorú ellenőrzések, vizsgálatok a helyzet értelmezésére, objektív meghatározására. Tény — mindezek hasznosan befolyásolják a szerződéses kapcsolatok fegyelmét. — Ám önmagukban nem termelnek sem árut, s nem növelik a vállalkozó szellemet. Ha ugyanis csak a szigorúság nő, az nem oldhat meg minden olyan esetet, hétköznapi ügyet, amely­nek sorsa sokkal inkább múlik a vállala­tok egymás közötti bizalmán, jó, valóban szocialista szellemű együttműködésén — és nem utolsósorban rugalmasságán. Azon pél­dául, hogy a megrendelő tudomásul vegyen olyan körülményeket, amelyeken a termelő­nek nem áll módjában változtatni, és azt hogy az adott helyzetben a szerződés be nem tartásán, a vitán kívül esetleg van más megoldás — a célszerű kompromisszum. Szerencsére van példa arra is, hogy a ru­galmasság, a teljesítés érdekét és nem a szerződés formális betűjét tekintő megoldás eredményesebb. Éppen a panaszkodó gyár igazgatója említette, hogy ilyen színvitája csak az egyik megrendelőjével volt — a má­sik áruház örömmel fogadta a kikötöttől el­térő szerződésteljesítést. Hiszen kiderült, a vevők még örülnek is annak, hogy nem a megszokott terméket látják viszont a pul­tokon. Hogy miért hoztuk föl ezt a tulajdon­képpen egészen mindennapos apró ügyet? — azért, mert a merev ragaszkodás nem mindig célravezető — nem szolgálja az ellátás ér­dekeit. Esetleg könnyen azt eredményezheti, hogy a termelés helyett a jogi vita vesz; át a főszerepet, a rossz értelemben vett csűrés- csavarás a szerződéskötések alkalmával. Túl az elmaradó szállítások okozta kieséseken, a károkon, a termelés érdekei is megsínylik az efféle szövegmunkát. Ezzel az idő telik, em­berek fáradnak — csak áru nem lesz több. A megoldás az, hogy a szerződő felek — szűk vállalati érdekeiknél messzebb látva, népgazdasági szemlélettel ülnek az asztalhoz és állapodnak meg. Abban, hogy közösen veszik figyelembe az anyagellátást, az ob­jektív körülményeket és azt a kötelességü­ket, hogy árut kell adniuk.' Mert bármennyire nem veszik észre, az adott kényszerű vitában — az első számú érdekük mégis csak a célszerű megegyezés, a vevők ellátása. . M. I. Mivel fűtünk télen? (I.) Bánfákéi a szenet., Bér a meteorológusok vl- — Kevés szenünk érkezik — tatkoznak rajta, hogy hosszú értékel Zoltán Győzőné, a sal- meleg vénasszonyok nyara, gótarjáni tüzelőanyag-telep he­vagy borongós, esős ősz kö- lyettes vezetője. — Kányásit vetkezik, egy biztos: utána tél nem is tudunk adni. Pedig jön! S ha az előző évihez ha- még kedvezményes akcióból sonló lesz, mindenkinek fő is van tartozásunk, mintegy gond, hogyan, mivel fűt. Nem 23 ezer mázsa. Brikett bőven kevés azoknak a száma, akik van, koksz is még vagy két és aggodalommal tekintenek a fél ezer mázsa, a lángszén hideg elé. Vagy nem kaptak kedvükrevalót, kályhájukhoz illő fűtőanyagot, vagy kifizet­ték, de hiába várják a szállí­tókat. Legalábbis egyelőre. Igen sok a gond a tűzifával. kevés, sok az előjegyzés. Igyekszünk, hogy az utalvá- nyos szenet, ha egy mód van rá, most is kiadjuk. A Volán által biztosított szállítókapa­citás nem mindig elegendő, a Például Endrefalván, Karancs- járművek nem mindig a leg- lapujtőn, Karancsságon a sál- megfelelőbbek a szállítandó gótarjáni és a szécsényi TÜ- áruhoz. Mindennek ellenére re- ZÉP-nél egyaránt nem lehet mélem, hogy mikorra kell, ki­kapni. Háromrészes ripor- szállítunk mindent, tunkban megpróbáljuk fel- Ami az importanyagok hiá- tárni a valós helyzetet, meg- nyát illeti, országos gond,. A keresni a nehézségeket, azok lakosságnak értékesíthető szén okait. azonban megyei termék, hiá­+ nyát tehát „házon belül” kel­Az Észak-Magyarországi lene orvosolni. TÜZÉP miskolci központjában — Miért nem szállít Ká- nem látják túl borúsnak a nyás? — fordultunk a kér- helyzetet. Mint Feledy Péter, a déssel Nagy Gyulához, a Nóg- tüzelő- és vegyesanyagok ősz- rádi Szénbányák széntermelé- tályvezetője tudomásunkra si osztályának vezetőjéhez, hozta, a vásárlók jelentős ré- — Az elmúlt hónapokban a hogy lemaradásunkat ilyen­formán még időben be tud­juk hozni. A technológiaváltás bizonyá­ra többletterheket ró a bányá­szokra. Az ő kemény munká­juk mellett azonban feltétle­nül szükség van a zökkenő- mentes szállítás, az értékesítés feltételeinek biztosítására és nagyon jó szervezésre, hogy minél kisebb zökkenőkkel jus­son el a bányából a szén a lakások kályháiba. A sorozat következő részében a tűzifa­ellátás gondjairól adunk hírt. Előzetesen a miskolci TÜZÉP adata: a vállalat elmúlt évi 70 eze»- tonnás tűzifaforgalmá­ból 31,5 ezer tonna Nógrád megyében bonyolódott le. Az Ipolyvidéki Erdőgazdaság au­gusztus közepén mintegy ezer tonnás lemaradással számol­hatott. Gáspár Imre (Folytatjuk.) sze a megyében, élt a kedvez­ményes tüzelővásárlási akció lehetőségekkel, az állami szö­vetkezeti telepek közel 40 ezer tonnát adtak el. Ennek során a lakosság mintegy négymillió forintot takarított meg. Az akció során előre eladott sze­kányási aknaüzemben a fő- tehomok nehezítette a mun­kát. Éppen ezért a maróhen­geres termeléssel le kellett állni. A vállalat vezetése a termelés további biztosítására úgy döntött, hogy visszaállít­ják a fejtőkalapácsos robban­net és egyéb tüzelőt szeretnék tásos jövesztést. Augusztus szeptember 30-ig leszállítani. Az osztályvezető szerint a hi­ánycikkek közül például a lángszénből, a kokszból, az el­látás a megyében jobb, mint a vállalat többi területén, pél­dául a teljes kokszmennyisé­gük negyedét, négyezer tonnát a megyébe diszponálták. Bri­kettből is bőségesen van, a ter­vezettnél több mint ezer ton­17-én kiszerelték a 14-es front maróhengerét, helyette sűrített- levegő-hálózatot és fejtőkala­pácsokat helyeztek el. Augusz­tus 19-től a 12-es és 14-es frontokon már ezzel a mód­szerrel termelik a szenet. Ugyancsak nehézséget okozott, hogy a 12-es vágat egy koráb­ban letermelt vágatot „harán- tol”, s itt csak augusztus 20-o nával nagyobb mennyiséget után kezdhettük teljes fronton szállítottak. Mindent össze- a termelést. Mindezeket ösz- vetve, a tüzelőanyagok ellátá- szegezve augusztus végére a sa, véleménye szerint nem korábbinál több úgynevezett rosszabb mint az előző évben, durva szén — darabos kocka Ugyanígy látják-e a TÜZÉP- és dió — kerül ki a kányási telepeken? bányaüzemből, s reméljük, Alumínium a Holdon A Hold talajában első íz- kelt és ónt és kimutattak tér­ben mutattak ki fémes alumí- mészetes formában. A Földön niumot. A Szovjet Tudomá- eddig csak egyetlen helyen, nyos Akadémia közlése szerint Szibériában találtak termé- a tiszta alumínium abból a szetes, tiszta, fémes alumíniu- próbából származik, amelyet a mot. A Holdon az ilyen leletek Luna 20 automata űrállomás a esélyei nagyobbak, mivel a Válság tenger és a Termé- hiányzó atmoszféra megakadá- kenység tengere közti terület- lyozza az oxidációt. Emellett ről nyert. az akadálytalanul beeső koz­A Hold talajában eddig a kü- mikus sugárzás azt eredmé- lönböző szilikátokon és o.xi- nyezi, hogy szétesik a talaj tokon kívül vasat, rezet, nik- részecskéinek kristályrácsa. Igazodás, stabilizálódás, differenciálódás és további tennivalók a megye gazdaságában A megyei párt-végrehajtó- Az ipari termelés volumene az ÉVM-mel közösen foly­bizottság augusztusban tár- 0,8 százalékkal alatta marad matban van a szükséges in- gyalta és értékelte az ez évi az egy évvel korábbi színvo- tézkedések kidolgozása. Más tervek végrehajtásának idő- nalnak. Ebben nagy szerepe ágazatokban pedig a problé- arányos teljesítését, a szigo- van a széntermelés jelentős mák felülvizsgálatát és a meg- rúbb gazdálkodási feltételek mérséklődésének. Enélkül a oldásokhoz vezető utak ke- között kibontakozó gazdasági termelésnövekedés 3,5 szá- resését kezdeményezik. Ezzel folyamatokat. Megállapította, zalékos. Legdinamikusabban egy id öben a járási, városi hogy a gazdasági fejlődés fő 9,3 százalékkal az építőanyag- pártbizottságok is megkü!ön­célkitűzéseinek megfelelően, ipari ágazat fejlődött. A bá- böztetett figyelmet fordítanak a népgazdaság egyensúlyi nyászatban, a gépiparban, a a területükön működő üae- helyzetét javító helyi intézke- könnyűiparban és az élelmi- mek tevékenységének továb- dések, a gazdasági tervek reá- szeriparban mérséklődött a bi kibontakoztatására, lizálásának, a megváltozott termelés. Az összes foglalkoz- Az építőiparban 2,3 száza, közgazdasági környezethez tátották száma a fél évben 0,6 lékkai kevesebb építési, sza­való gyors alkalmazkodásának százalékkal csökkent. relési munka került elvégzés­segítése, ellenőrzése került a A termelékenységi mutató re —, összehasonlító áron —, pártszervek és -szervezetek — a szénbányászattal együtt mint 1979 első fél évében, gazdaságpolitikai tevékenysé- — 0,2 százalékkal marad alat- Csökkent a visszamondott gének középpontjába. ta a bázisnak, ezen belül azon- megrendelések aránya, de a ban az építőipari ágazatban beruházási kereslet még min­HjmwrrtTrnmrmUr 4,3, a kohászatban 7,4, a köny- dig meghaladja az építőipari HASONLÓ TENDENCIÁK nyűiparban pedig 2,3 száza- kapacitást. Az előbbinek megfelelő gaz- lékkai javult az egy foglal- A mezőgazdaságban a ve- daságirányítási gyakorlat mód- koztatottra jutó termelés. tésszerkezetben az őszi gabo- szertani konzultációkkal, vé- A megye üzemeit vizsgálva nafélék 0,2 százalékkal na­leményegyeztetésekkel, koor- jelentősebb visszaesés követ- gyobb területet foglalnak el. dinációk során alakult ki a kezett be a ZIM salgótarjáni Kétszeresére nőtt a naprafor- járási irányító pártszervek- gyárában, a Nógrádi Szénbá- gó, csökkent a kukorica ará­kéi, mivel az első fél évben nyáknál, az ÉSZAKKÖ nóg- nya. Az eddig betakarított újszerű feladatokat kellett rádkövesdi üzeménél. szálas takarmányok — lucer­megoldani. Az üzemi szövet- A végrehajtó bizottság meg- na- és gyepterületek — jó kezeti pártszervezetek na- állapította, hogy a termékjö- eredményt adtak. A szamóca gyobb önállósággal és felelős- vedelmezőség átrendeződése a mennyisége 26 százalékkal ha­séggel vették ki részüket a várakozásnak megfelelően, je- ladta meg a tervezettet. A feladatok meghatározásából, lentősen visszahatott a terme- gazdaságok szervezetten be- a végrehajtás politikai feltété- lésre. Például csempéből 245, fejezték áz aratást is. leinek megteremtéséből. A dől- bútoripari termékekből 14,8, ha- Az állatitermék-értékesíté- gozók nagy többsége megértet- risnyanadrágból 13,3 száza- si tervet viszont csak részben te a hatékonyabb munkavég- lékkai gyártottak többet. teljesítették az üzemek. Az zés szükségességét, . melynek A kiemelt ipari üzemek ősz- előirányzattól elmarad a tej, az elmúlt időszakban cselek- szes exportja 7,9 százalékkal, a vágómarha, a vágósertés es vő részesévé vált. A kommu- ezen belül a nem rubelelszá- a gyapjú értékesítése. Ugyan- nisták példamutatása a ma- molású 19,7 százalékkal nőtt. akkor kedvezően javult a faj- gasabb követelmények telje- Az összes exporton belül a tő- lagos abrakfelhasználás, sítésében a vezetést is ^ arra késkivitel meghaladja a két- A végrehajtó bizottság meg­ösztönözte, hogy keressék a harmados arányt. Jelentősex- állapította, hogy az ötödik öt­helyi lehetőségek jobb ki-, pontőreink közül különösen éves terv beruházásai, a belé- használását. Ugyanakkor a kedvezőnek értékelhető a pő új termelőkapacitások végrehajtó bizottság szüksé- Salgótarjáni Kohászati Üze- üzembe helyezésével, 1980- gesnek tartotta kiemelni, hogy mek, a kábelgyár, az öblös- ban csúcsosodnak ki. Az első néhány pártszervezet cselek- üveggyár tőkésexport-tevé- fél évben több fontos ipari vési programjára negatív ha- kenysége, ez irányú fejlődése, és .mezőgazdasági termelőbe- tással volt a tervezés és az Szocialista relációban az ex- ruházást adtak át. Közöttük évindítás bizonytalansága, portkivitel 11,4 százalékkal említhetjük a Globus Nyomda ugyanakkor más üzemeknél csökkent, mivel egyes gyára- dobozgyártó üzemét, az R— kívánnivalót hagyott maga infcnál későn határozták meg III. új gyártósorát, a gabona- után a vezetői döntések, a a kontingenseket, illetve az vállalat új takarmánykeverő hozott intézkedések bevezető- exportfeladatok egy része át- telepét. Kedvezőnek ítélhet- sének politikai előkészítése. húzódott a második fél évre. jük, hogy a 25 millió forint A testület elemezve a gaz- INTÉZKEDÉSEK A feletti értékű beruházások dasági folyamátokat, megálla- GAZDASÁGOSSÁGRA éves, 987 millió forintos pénz- pította, hogy megyénkben is A testület alapvetően kejlve- ügyi előirányzatából az első az országoshoz hasonló ten- zőnek ítélte az exporttermé- hat hónapban 270 millió denciák érvényesültek. Az üze- kék gazdaságosságát, bár az rintot realizáltak, meknél, vállalatoknál meg- egyes üzemek termékeinek ÉLETSZÍNVONAL­kezdődött és folytatódik az új költségráfordítása jelentős KÖRÜLMÉNYEK szabályozó- és árrendszer szi- szóródást mutat. E tekintet- ÉS TENNIVALÓK gorúbb, normatívabb körül- ben jó eredményt vallhat ma- Az első félévi munka ményeihez való igazodás. A gának a Salgótarjáni Ruha- rény eredményei hozzájárul- követelményekre azonban te- gyár, ahol a kollektíva csak- tak ahhoz, hogy a megye ]a- rü-íe ten ként és üzemenként nem tíz forinttal javította a kosságának élet- és munka- eléggé eltérő módon reagál- dollár kitermelését. A gyárt- körülménye megközelítően a na'K- __ mánystruktúra felülvizsgálata kitűzött szerény céloknak A gazdálkodó egységek több- során valamennyi üzem ke- megfelelően alakult. 347 te- sége felülvizsgálta, átértékel- resi a gazdaságosabb termék- lepszerű többszintes lakás ke- te tevékenységét, több helyen előállítás feltételeit. Ennek rült a tulajdonosokhoz, a ter- a stabilizálódás jelei figyel- megfelelően alakítják a tér- vezettnek megfelelően bővül hetOK meg, amelyet az elvég- melés és értékesítés összeté- a gyermekintézmény-hálózat, is alátámasz- telét is. Így cselekszenek a megfelelő ütemben halad, az Salgótarjáni Kohászati Üze- oktatási és művelődési intéz- mekben, az öblösüveggyárban, menyek építése. Az időará- a síküveggyárban. nyosnafc megfelelően, több A vállalatok döntő többsé- mint 2200 négyzetméter alap- ge sok jó irányú intézkedést területű kereskedelmi létesít- hozott a gazdaságosság javítá- ményt adtak át. sára. Az áprilisi és a júliusi termelői árváltozások hatásá­ra elsősorban az anyag- és energiagazdálkodásban bon­takoztak ki a helyi kezdemé­fo­sze­zett elemzések tanak. Már két évszakkal előbb járnak a tennivalók végzésé­ben a KPM. Nógrád megyei Közúti Igazgatóság központi géptelepének szakemberei, ahol a télen használatos jármű­vek és gépek karbantartásával foglalkoznak. Négy sószóró már most készen áll, némelyikkel nyáron is dolgoztak, a hőségtől megolvadt aszfaltot ezek szórták homokkal. A só­őrlő berendezés javítása még várat magára, a hótolók, hó­ekék is a szakemberek kezében vannak. Fodor Lajos mű­vezető a felkészülést az ütemterveknek megfelelően irányít­ja.- kj ­A megye lakosságának pénz­bevételei 9,9 százalékkal nö­vekedtek. Áruvásárlásra II százalékkal fordítottak többet. Az áruellátás — néhány áru nyezések. Az öblösüveggyár- kivételével — alapvetőéi ki- ban, a Salgótarjáni Kohásza- egyensúlyozott volt, átmeneti tí Üzemekben, a Romhányi gondok azonban jelentkeztek. Építési Kerámiagyárban, az A végrehajtó bizottság úgy ötvözetgyárban rendszeressé látja, hogy az eddig tett in­váltak az energiaveszteség-fel- tézkedések egy kedvező fo- táró vizsgálatok. Mind nagyobb lyamatnak vetették meg az rangot kap az energiatakaré- alapját. Tehát újabb célratö- kosság, a munkaverseny- és rő, jó eredményt hozó intéz- újítómozgalom, az üzemek ér- kedésekre van szükség a me- dekeltségi _ rendszerében. gye üzemeiben. Ezért felhív­Az ipari üzemek nyeresége ja a termelő-gazdálkodó egy­ez évben jóval differenciál- ségek figyelmét a veszteséges tabb a múlt évinél, ugyanak- . gyártmánystruktúra újbóli mi­kor döntően a tervezett nye- nősítésére, a tőkésexport gaz- reségszintek tükröződnek a daságosságának javítására, a mérlegekben. Néhány gazda- munkaerő hatékonyabb fog­sági egységnél a végrehajtó lalkoztatására, a végzett mun- bizottság figyelmeztető je- ka szerinti differenciálásra. A lenségnek tartja az első fél gazdaságosság megvalósításá- évben keletkezett vesztesége- ban továbbra is a legnagyobb két. A vállalatok megítélése lehetőséget az ésszerű anyag- szerint az év végéig a veszte- és energiagazdálkodás kínálja, ségek jó részét felszámolják. Mivel az első féléves gáz­lóé sorolható a síküveggyár, a dálkodás tapasztalatai az el- Romhányi Építési Kerámia- fogadott központi és megyei gyár, az ötvözetgyár, az EL- határozatoknak megfelelnek. ZETT szécsényi gyára. Má- ezért a végrehajtó bizottság sutt viszont tartósnak ígérke- nem határozott meg újabb fel- ző feszültségek is jelentkez- adatokat, hanem az éves tér­nék. Vonatkozik ez a ZIM vek végrehajtására, valamint salgótarjáni gyárára, az ezzel egyidejűleg a VI. ötéves ÉSZAKKÖ nógrádkövesdi terv megalapozott, jó előké- üzemére, a Nógrád megyei Ál- szítésére hívja fel a figyelmet, lami Építőipari Vállalatra. Krisch Árpád Az építési és építőanyag-ipa- a megyei pártbizottság GPO rí üzemekkel kapcsolatban osztályának munkatársa J NÓGRÁD — 1980. szeptember 2., kedd 3

Next

/
Oldalképek
Tartalom