Nógrád. 1980. szeptember (36. évfolyam. 205-229. szám)

1980-09-02 / 205. szám

VTC.ÄG PR01FTÄRJAT. EGYESÜLJETEK! IZ OTTS AG A. ESA JA E G Y E 1 I TA N A CS LA PJ A XXXVI ÉVF., 205. SZÁM ARA: 1,20 FORINT 1980. SZEPTEMBER 2., KEDD Beilleszkedtek, rendszeresen dolgoznak Cigánylcakdsség Rétságon A cigánylakosság helyzetéről tárgyalt a napokban a Rétsá­gi nagyközségi közös Tanács Végrehajtó Bizottsága. Néhány esztendővel ezelőtt még komoly cigánytelepnek számított a rétsági Zenész­domb, ahol 34 család 94 tag­ja élt. Az akkori fölmérések megállapították, hogy a telep zsúfolt, a lakások egészségte­lenek, az ott élők szociális körülményei tarthatatlanok. Akkor határozták el a telep fölszámolását, ami azóta meg is történt. A rogyadozó, szűkös putrik­ból a réginél sokkal korsze­rűbb lakásokba költöztek a lakók. A tanács az építeni szándékozókat ingyenesen juttatta telekhez, az OTP pe­dig kedvezményes kölcsönt biztosított. Rétságon még az idén befejezik hat cigánycsa­lád otthonát és még ez évben három lakás építése megkez­dődik. Amilyen nehezen ment eleinte a telepiek meggyőzé­se, annyira nincs már gond velük. Néhányam csupán azért nem laknak jobb körülmé­nyek között, mert azt a mi­nimális összeget sem hajlan­dók összegyűjteni, ami az épí­tési kölcsön folyósításához föltétlenül szükséges. Még a típusterveket is ellenszolgál­tatás nélkül biztosítják, sőt, a tanácsi szakemberek ingyen igazítják a rajzot a megvaló­sítás helyéhez. Ma 30 cigánycsalád 134 tagja él a közös községi ta­nács által igazgatott területen. Közülük mindössze négy nem veszi tudomásul az idők sza­vát. Ök még mindig inkább rossz állapotban levő házaik­hoz ragaszkodnak, mintsem összegyűjtenék azt, a pénzt, amiből egy új építését meg­kezdhetnék. Ma már minden munkaké­pes korú, egészséges cigány fér­fi dolgozik Rétságon. A tanács a helyi üzemekkel jó kapcso­latot épített ki, igyekeztek helyben munkalehetőséget biztosítani számukra. Vissza­térő —, de egyre enyhülő — gond, hogy azokat, akik dol­gozni kezdtek, ott is tartsák munkahelyükön. Épp az előbb említett, jó viszony, a kölcsö­nös tájékoztatás eredménye­képpen a változások kedvező­ek. Legtöbben az iparban és az építőiparban vállaltak mun­kát. A telep fölszámolása válto­zást hozott a cigánycsaládok életformájában is. Üj környe­zetükbe beilleszkedtek, csu­pán egy-két esetben fordult elő, hogy a régi életvitelhez ragaszkodtak. Némelyik csa­lád más megyékből, települé­sekről összegyűjtötte közeli­távoli hozzátartozóit. így is­mét szűkké váltak az egyéb­ként megfelelő épületek, le­romlottak az egészségügyi vi­szonyok is. E kivételektől eltekintve az egészségügyi fölvilágosító munka eredményeként elvét­ve fordult elő járványos meg­betegedés. A szülők szívesen veszik a gyermekeik gondozá­sa érdekében elhangzó taná­csokat, meg is szívlelik azokat. A megváltozott életkörül­ményeknek, a rendszeres mun­kának köszönhetően a cigány­lakosság is egyre jobban igény­li a színvonalasabb szórako­zást, a művelődési lehetősé­geket. Rendszeresen látogat­ják a művelődési ház rendez­vényeit, sokan tagjai a könyv­tárnak, olvassák a napilapo­kat, folyóiratokat. Nem volt különösebb gond a cigánygyermekek beiskolá­zásával sem. Minden tanköte­les rendszeresen ott volt az is­kolai foglalkozásokon. A ki­sebbek óvodai elhelyezését —, ha a szülők igényelték — biz­tosította a tanács. ASZÓT elnöksége előtt a lakáshelyzet Hétfőn ülést tartott a SZOT elnöksége. Megvitatta és el­fogadta a SZOT XIV. kong­resszusára készült jelentést. Az elnökség Faluvégi Lajos miniszterelnök-helyettes­nek, az Országos Tervhivatal elnökének előterjesztésében megvitatta, a lakásellátás 1981—1985. évi fejlesztési cél­jaira és egyes pénzügyi fel­tételeinek továbbfejlesztésére vonatkozó előzetes tervezetet. A SZOT elnöksége örömmel vette tudomásul, hogy az V. ötéves terv lakásépítési elő­irányzatát kismértékben túl­teljesítik, bár a városokban a lakásellátás a tervezettnél las­súbb ütemben javult. Ugyan­akkor az alacsony jövedelmű rétegek és a fiatal házasok la­káshoz jutásának esélyeit nem sikerült számottevően javíta­ni. A nagycsaládosok igé­nyeinek kielégítése folyamat­ban van. Életszínvonal-politi­kai céljaink megvalósítása ér­dekében fontos követelmény, hogy a VI. ötéves tervidő­szakban gazdasági lehetősége­inkkel összhangban folytatni kell a tömeges lakásépítést, és a lakásállomány felújítását, korszerűsítését. Főleg Buda­pesten és a városokban fo­kozni kell a lakásépítések üte­mét. Az elnökség egyetértett az­zal. hogy e célok megvalósí­tása érdekében tovább kell fejleszteni a lakáselosztást, és a lakásgazdálkodás feltétele­it, a lakáscserék ösztönzését. Szükségesnek tartja, hogy ja­vuljanak a munkások, a fiatal házasok és a többgyermekes családok lakáshoz jutásának feltételei, a jelenlegi kedvez­ményrendszer tovább fejlőd­jön. A munkáslakás-építést <lFakjta±ás % ?. oídoloaj Ülést tartott a Balassagyarmati városi Tanács VB Két napirendi pontot vita­tott meg tegnapi ülésén a Ba­lassagyarmati városi Tanács Végrehajtó Bizottsága. Jóvá­hagyta a vb a középtávú lakó­ház-felújítási és .bontási cím­jegyzéket. A döntés alaposabb előkészítése céljából színes diákon tekintették meg az érintett lakóházakat Ezután az ügyfélszolgálati iroda ed­digi munkájáról készült je­lentést tárgyalta meg a vég­rehajtó bizottság. E témához szólt hozzá az ülésen részt ve­vő Devcsics Miklós, a megyei tanács elnöke. Hangsúlyozta az iroda szerepét a lakosság és a tanács kapcsolatának ja­vításában, s felhívta a figyel­met az egyedi ügyek elbírá­lásának fontosságára. A me­gyei tanács elnöke még a dél­előtt folyamán a városi ta­nács tisztségviselőivel átte­kintette Balassagyarmat fej­lesztésének leglényegesebb kérdéseit, s helyszíni szemlén nézte meg az épülő lakásokat, a Dózsa György úti iskolát és az ifjúsági házat. Vietnami küldöttség érkezett hazánkba A vietnami népi állam meg­alakulásának, a függetlenség kikiáltásának 35. évfordulója alkalmából a magyar testvér­szervezetek meghívására va­sárnap hazánkba érkezett a Vietnami Hazafias Front, a világbékéért küzdő vietnami bizottság, és a vietnami ba­rátsági és szolidaritási bizott­ság közös küldöttsége: Tran Dang Khoa, a Vietnami szo­cialista Köztársaság nemzet- gyűlésének alelnöke, a Viet­nami Hazafias Front elnöksé­gének tagja, Vu Thi Hong, a Vietnami nőszövetség alelnö­ke és Nguyen Din Chi asszony nemzetgyűlési képviselő. A küldöttség részt vesz a viet­nami népi állam megalakulá­sának 35. évfordulója alkal­mából rendezett ünnepi meg­emlékezéseken. A küldöttséget a repülőtéren Sebestyén Nán- dorné, a Hazafias Népfront Országos Tanácsa elnökségé­nek tagja, az Országos Béke­tanács elnöke és Harmati Sán­dor a Magyar Szolidaritási Bi­zottság elnöke fogadta. Jelen volt a fogadásnál Nguyen Phu Soai, a VSZK budapesti nagy­követe. (MTI) Félmillióan az OMÉK-on Az ötszázezredik látogatót fogadta az OMÉK hétfőn. A félmillomodik látogatónak, a Ka—Hyb, a Kaposvári Hibrid és Sertéstenyésztő Közös Vál­lalat kiállítórészlegén aján­dékként választási malacot ad­tak át. A megajándékozott: Balogh Sándor, a kábái Vörös Csillag Termelőszövetkezet gépszerelője. Az OMÉK-on folytatódtak az üzletkötések. Az osztrák Mashinen Heid Ag nagy telje­sítményű vetőmagtisztító és osztályozó berendezés szállítá­sára kötött szerződést a KITE termelési rendszerrel; en­nek taggazdaságai használják majd a több mint 70 millió forint értékű berendezés által „kezelt” kukorcia-vetőmagot. Egész évben főszezon IBUSZ — ősz — fél Bár —, mint arról a koráb­biakban tájékoztattuk az olva. sókat — az IBUSZ megyei eredményei az idei esztendő már eltelt szakaszában min­den korábbi csúcsot megdön­tötték, a lendület nem“ hagy alább, s az év hátralevő ré­szében ugyancsak színvona­las, sokszínű lehetőségeket kí­nál. Az utazási iroda tevékeny­ségén belül az utolsó negyed­év legjelentősebb eseménye kétségkívül a hagyományos Béke és barátság különvonat indítása lesz, mellyel ez al­kalomból háromszáznegyven nógrádi utazik — október 19- től november 1-ig — a koráb­bival megegyező útvonalon, a Szovjetunióba. Augusztus végéig a férőhelyek nagyobb részét —, mintegy kétszázhar­mincat — már lefoglaltak a vállalatok, szövetkezetek, in­tézmények, melyek évek óta rendszeresen ilyen formában is jutalmazzák arra érdemes dolgozóikat. Az idén először az IBUSZ is indít csoportot testvérme­gyénkbe, a kemerovói terület­re. Szeptember 15-én kezdő­dik a nyolcnapos út, melyen szakszervezeti aktivisták vesz­nék részt. Kuriózumként em­lítjük meg ugyancsak szep­tembertől, a tíznapos Balkán- körutat. Ezenkívül háromna­pos csoport indul Ungvárra, nyolc csoport — közel három­száz utazó — látogat még az idén Szlovákiába. Velük együtt a „szomszédoló” csoportok száma az idén ötvenhétre emelkedik. Ilyenformán több mint ezerötszázan látogat­nak el ez évben Csehszlová­kiába. A már szervezett utak mel­lett a szerény erőkkel rendel­kezők számára is kihasznál­ható lehetőségek seregét tar­togatja az IBUSZ. Prágai, csehszlovák és lengyel tátrai, román hegyvidéki, szófiai, drezda—berlini utazásokról, Szocsiban hajóüdülésről, nyug­díjasoknak Fekete-tenger par­ti luxuselhelyezésről érdeklőd­hetnek a kíváncsiak. Az árak 800 és 3800 forint közt vál-. toznak, a programok nagyré­sze szeptember közepe és de­cember közepe között zajlik le. A megyei IBUSZ egyre szo­rosabb kapcsolatba kerül szlovákiai testvérszerveivel. A közelmúltban járt Salgótar­jánban a besztercebányai ki- rendeltség vezetője, elsősor­ban a jövő évi programok rög­zítésére. Ugyanakkor ezek­ben a napokban veszik fel a kapcsolatot — központi ren­delkezés alapján — a fejlő­dő szlovák iroda; a Tatratour sahyi és zvoleni irodáival, s az új kapcsolat keretében várhatóan még az idén növel­hetik kölcsönösen szolgálta­tásaik színvonalát, választé­kát az érintettek. A külföldi utaztatások mel­lett belföldi programokban sem szűkölködik az iroda. Az évad nyitásával például újra indítanak színházi vonatokat Budapestre. A. fentieken kívül számos más lehetőség között is vá­laszthatnak azok, akiknek szabadságából maradt az év utolsó négy hónapjára. Becsőngettek Tanévnyitás \ &mLg V ti : ...JlM E lső pillanatok az iskolapadban. A hatévesek kerültek a most átadott épületszárny új termeibe a Budapesti úti Álta­lános Iskolában —kép: kulcsár­Véget ért a nyári vakáció az ország általános és közép- iskolásainak. Vasárnap Békés­csabán tartották meg az or­szágos tanévnyitó ünnepséget, egy új, Tevan Andor nevét viselő nyomdaipari szakközép, iskola avatásával egybekötve. Pozsgay Imre művelődési mi­niszter beszédében a művelő­dési kormányzat törekvései­ről, a köznevelés, az iskolák feladatairól szólva többek kö­zött hangsúlyozta: olyan fej­lett köznevelési rendszer szük­séges, amely a szakmai kép­zés mellett az általános kép­zést helyezi előtérbe. Folytat­ni kell a tankötelezettségi tör. vény mind teljesebb megvaló­sítását. Eredményekben, örö­mökben gazdag tanévet kívánt mindenkinek, aki a nevelés, oktatás területén dolgozik — tanárnak és tanítványnak egy­aránt. Kissé szeszélyes időjárással köszöntött be az első tanítási nap, szeptember 1-e, de az is­kolai tanévnyitók idejére a legtöbb helyen kisütött a nap. Nógrád megyében 26 725 álta­lános iskolás — köztük 3492 elsős és mintegy 6500 közép­fokú intézményben tanuló szá­mára csöngettek be ezen a napon. Egy olyan iskolába látogat­tunk el, ahol kettős volt a* ünnep: a munka megkezdésé­re új épülettel gazdagodott az intézmény. A salgótarjáni Bu­dapesti úti Általános Iskoláról van szó — a nyár folyamán elkészült a kemerovó-telepi- hez hasonló technikával fel­épített 5 tantermes új szárny, az iskolaotthon. Az ünnepség­re eljöttek a megyei, városi, városrészi párt-, állami és tö­megszervezetek képviselői, a környező üzemekből, az épí­tőktől (AGROFIL) a népes gyerekseregen — 1022 diák „második otthona” ez az is­kola és a szülőkön kívül. Sza­bó Miklós igazgató köszöntő­jében az erőgyűjtést, pihenést szolgáló vakáció élményeit, a debreceni, berekfürdői táboro­zást idézte. Közben megújult a 10 tantermes „régi” szárny és most belép az új is — a feltételek adottak ahhoz, hogy sikeres év legyen az idei. Az első három osztály anyagán kívül már több tantárgyat az új nevelési dokumentumok, új tantervek szerint tanítanak ettől az ősztől, ötödikben be­lép például az állampolgári ismeretek. Lesz feladat idén is bőven! Ezután dr. Kun András, a város; tanács művelődési osz­tályvezetője adta át az új épületet, melyet példamutató munkával, 2 és fél hónap alatt készített el az AGRO­FIL. Nem kellenek a szük­ségtantermek, sokat enyhül a zsúfoltság — két elsős, két másodikos iskolaotthonos osz­tály és egy korrekciós első osztály kap helyet itt. Ebben a munkáskerületben az isko­la nyitott volt, sok üzemmel tartottak fenn a nevelésben is gyümölcsöző, a tárgyi feltéte­leket javító együttműködést, kezdeményezéseivel, eredmé. nyeivel az intézmény gyakran felhívta magára -a figyelmet. A jövőben ehhez hozzájárul­hatnak a javuló körülmények is. Az ünnepség végeztével a gyerekek — mint szerte az or­szágban, megyében — beül» tek az osztálytermekbe, ic» merkedő megbeszélésekkel út» jára indították az 1980/81-es tanévet.

Next

/
Oldalképek
Tartalom