Nógrád. 1980. augusztus (36. évfolyam. 179-204. szám)

1980-08-01 / 179. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! NŐGRÁD AZ MSZMP NÓGRÁD MEGYEI BIZOTTSÁGA és A MEGYEI TANÁCS LAPJA ' XXXVI. ÉVF., 179. SZÁM ÁRA: 1,20 FORINT 1980. AUGUSZTUS 1., PÉNTEK Helsinki évfordulóján Ünnepi pillanat volt. Európa, az Egyesült Államok és Kanada vezetői öt éve a finn fővárosban aláírták az euró­pai biztonsági és együttműködési értekezet dokumentumát. Sokat olvastuk azóta az újságokban, gyakran hallottuk beszédekben ezt a kifejezést: a helsinki okmány. Papír, gondolhatná valaki, eltehető az iratszekrénybe. Nem így van. Ennek az aláírásnak a jelentősége messze túlnőtt a szokványon, a dokumentum maga történelmi változások je­le és foglalata lett. Az európai enyhülésé. Az aláíró magas felek elfogadták az adott európai helyzetet. Megnyílt a le­hetőség, hogy ezen az alapon szinte tiszta lappal indulhas­son Európa a béke és az együttműködés útján, egy új jövő felé. Programot adott a helsinki záróokmány, minden fontos vonatkozásban, útmutatást és ajánlást a különböző társa­dalmi rendszerű országok békés egymás mellett éléséhez. Mintha ez lett volna fölírva a százoldalas kötet fedőlapjá­ra: „Az ellenséges szembenállás helyett így kell cseleked­netek!” Benne foglaltatik az együttélés politikai tízparan­csolata, a határok sérthetetlensége, az egymás belügyeibe való beavatkozás tilalma, a gazdasági kapcsolatok fejlesz­tése, a hátrányos megkülönböztetések leépítése, de még a hétköznapok nem egy gondja, például a szabványok egysé­gesítése. Tudományos területeket sorol fel, amelyeken kö­zösen, az erőket összefogva lehetne és kellene kutatni. Nem eléggé ismerik egymás kultúráját a népek — szögezte le az okmány — vannak még humanitárius feladatok. E rövid felsorolásból is kitűnik, hogy ez az okmány a hidegháborús feszültség ellentétele és olyan program, amely nem évekre — évtizedekre szól. Kádár János fogadta a francia külügyminisztert Tárgyalások Elutazás K£dár János, az MSZMP Központi Bizottságának első titkára csütörtökön a KB szék­házéban fogadta Jean Fran­cois-Poncet francia külügy­minisztert. A megbeszélés so­rán áttekintették a két or­szág közötti kapcsolatokat, va_ larnint a nemzetközi helyzet időszerű kérdéseit. Aczél György, a Miniszter- tanács elnökhelyettese szin­tén délelőtt az Országházban fogadta a francia külügymi­nisztert. A szívélyes légkörű talál­kozókon részt vett Púja Fri­gyes külügyminiszter. Jelen volt Bényi József, hazánk pá­rizsi nagykövete, és Jacques Lecompt, a Francia Köztársa­ság budapesti nagykövete. Dohánybetakarítás Érsekvadkerten Az érsekvadkerti Magyar—Csehszlovák Barátság Mgtsz hetvenhektáros dohány- földjén korszerű gépekkel törik a dohányt. Mégis már Helsinkiben nyilvánvalóvá lett, hogy az útnak csak a felét tették meg a magas felek. Tudták, a politikai enyhülést mielőbb katonai enyhüléssel kell kiegészíteni, kü­lönben veszélybe kerül az egész mű. Az idők, sajnos, meg­erősítették e gondolatot. Igaz, a helsinki okmány nem ma­radt pusztába kiáltott szó. Ma más az európai helyzet, mint korábban. Jobb az államok kapcsolata. Gyakrabban talál­koznak a vezetők. Többet utaznak és látnak az emberek. De az utóbbi hónapokban árny borul erre a fényre. Ha nem sikerül lefékezni a fegyverkezési versenyt, ha a nyugatiak — elsősorban az amerikaiak — nem mondanak le a furkós- botzsarolásról, nem lehet tovább haladni az enyhülés út­ján. A Varsói Szerződés államai Helsinki óta többször is ter­jesztettek a nyugatiak elé fegyverzetkorlátozási-leszerelési tervet — a nukleáris eszközök tilalmától a kisebb, a köl­csönös bizalmat erősítő intézkedésekig. Az egyik szocialista előterjesztés azt javallja, hogy üljenek össze a „helsinki ál­lamok” küldöttei, szervezzenek európai katonai enyhülési konferenciát, a katonai enyhülés ma az európai kibontako­zásnak, a helsinki okmány további sorsának a kulcsa. öt esztendeje a harmincöt állam küldöttei megállapodtak abban, hogy időnként megvizsgálják: hogyan ölt tastet a béke és biztonság okmánya? Ilyen eszmecsere zajlott le két és fél éve Belgrádban, most pedig Madrid van soron. Az „európai értekezlet” előreláthatóan november 11-én nyílik meg a spanyol fővárosban. Közös erővel, egyetértéssel kel­lene ott meghatározni az európai enyhülés útján a további lépéseket, úgy, ahogy a helsinki záróokmány sugallja és ajánlja. Belgrádban a nyugati küldöttségek nem mindig tartották magukat ehhez. Most ezt várná tőlük az európai nériek nagy családja. Szóba került már a szocialista országok, majd néhány nyugati vezető elképzeléseiben az a terv, hogy a madridi találkozón döntsenek a katonai enyhülési konferencia ösz- szehívásáról, időpontjáról, helyéről. A lengyel kormány fel­ajánlotta színhelyül Varsót. A helsinki okmány nem kato­nai dokumentum, a madridi találkozó maga tehát nem is lehetne alkalmas a fegyverzetkorlátozás alapos megvitatá­sára. Arról azonban dönthet, hogy az aláírók hívjanak ösz- sze ilyen témájú konferenciát, majd kezdjenek hozzá a bonyolult, és valószínűleg hosszú tárgyalást igénylő kérdés megbeszéléséhez. Helsinkitől Madridig fél évtized telt el. A tanulság vilá­gos. Európa meg tudta teremteni és fenn tudja tartani az enyhülést, ha akarja. A fegyverkezés szószólóit azonban el kell hallgattatni. Ezreket várnak Bánkra Jean Francois-Poncet, a Francia Köztársaság hivatalos látogatáson hazánkban tartóz­kodó külügyminisztere csü­törtökön délelőtt megkoszo­rúzta a magyar hősök emlék­művét a Hősök terén. A ko­szorúzáson jelen volt Bényi József, a Magyar Népköztár­saság párizsi nagykövete, Jac­ques Lecompt, a Francia Köz­társaság budapesti nagyköve­te, Farkas Mihály vezérőr­nagy, a budapesti helyőrség parancsnoka. Ezután a Külügyminisztéri­um Dísz téri vendégházában Púja Frigyes . külügyminiszter és Jean Francois-Poncet ma­gyar—francia jogsegély- és ki­adatási szerződést írt alá. Az eseményen jelen volt a Kül­ügyminisztérium több vezető beosztású munkatársa, ott volt Bényi József és Jacques Lecompt. Ezt követően foly­tatódtak Púja Frigyes és Jean Francois-Poncet hivatalos tár. gya-lásai. Hivatalos látogatását befe­jezve délután elutazott Bu­dapestről Jean Francois-Pon­cet. A vendéget a Ferihegyi repülőtéren Púja Frigyes bú­csúztatta. Jelen volt Bényi József és Jacques Lecompt. A tárgyalásokról hivatalos közleményt írtak alá. Eluta­zása előtt a francia külügy­miniszter sajtókonferenciát tartott. (MTI) A Szojuz—36 fedélzetén Sikeresen visszatért a Földre a szovjet—vietnami iírpáros Szászt Júlia, az MTI tudósí­tója jelenti a földi repülésirá­nyító központból: A csütörtökön délután, ma­gyar idő szerint negyed hat­kor sikeresen végrehajtott le­szállással véget ért a nyolc­napos szovjet—vietnami űr- kísérlet. Viktor Gorhatko és Pham Tuan utolsó munka­napját a világűrben teljes egészében a legizgalmasabb és legfelelősségteljesebb műve­let, a leszállás előkészítése és végrehajtása töltötte ki. Az utolsó közösen elfpgyasztott reggeli után Rjumin, Popov Gorbatko és Pham Tuan együtt ellenőrizte még egyszer a Szojuz—36 fedélzeti rend­szereit, majd a két űrpáros búcsút vett egymástól. Gor­batko és Pham Tuan meg­köszönte vendéglátói sok-sok segítségét, majd elhagyta a Szaljut—6joí. A Moszkva kö­zelében levő földi irányító­központ nagytermében helyet foglalók a televíziós közvetí­tés jóvoltából láthatták, hall­hatták a búcsút. A két visz- szatérő űrhajós valamivel 11 óra előtt beszállt a Szo- júz—36-ba, majd bezárult az űrhajót a Szaljut—6-tal ösz- szekötő zsilipkamra. A szük­séges előkészületek után va­lamivel 14 óra előtt a Szojuz —36 levált az űrállomásról, távolodni kezdett és ezáltal gyakorlatilag megkezdte a visszatérés műveletét. A fékező hajtóművet az utolsó előtti fordulatnál, ma­gyar idő szerint 16.25-kor kap­csolták be. A megadott idő­pontban a leszállókabin le­vált az űrhajóról és bejutott nyőrendszere a sűrű légréte­gekben nyílt ki. A sima le­szállást a földfelszín felett közvetlenül működésbe hozott kis fékezőrakéták biztosítot­ták. A Szojuz—36 űrhajó leszál­lóegysége a Szovjetunió terü­letének megadott térségében, Dzsezkazgan várostól 180 ki­lométerrel délkeletre ért föl­det. Viktor Gorbatko és Pham a légkörbe. Az űrhajó ejtőer- Tuan közérzete jó. (MTI) Hegyei nemzetiségi napok A tizennegyedik alkalommal megszervezett Nógrád megyei nemzetiségi napok idei, több hetes rendezvénysorozata a végéhez közeledik. A megyei Rozmaring néptáncegyüttes Bánki-tó bejáratánál, majd táncegyüttest, valamint meg­vendégszerepel a megyében. A 9 órától a résztvevő csopor- hallgathatja ezek énekes- és német nemzetiségű Szende- tok színes felvonulása látha- hangszeres szólistáit, hely klubkönyvtárában ma tó. Az ünnepi nagygyűlést kö- Délután az Országos Ren- este hét órakor lépnek fel a vetően kezdődik az öntevé- dező Iroda szervezésében nép. moziüzemi vállalat rendezé- városlődiek. Műsorukon Kész- kény művészeti csoportok, ha- dal- és nótacsokrokat hallhat­qében vasárnapig néhány nem. ler Mária Hajósi táncok, Man- zetiségiek lakta községben még ninger Miklós Ceglédberceli mutatnak be szlovák filme­ket, míg a rétsági Asztalos János Művelődési Központban augusztus 10-ig két kiállítás látható. Az érdeklődők szlo­vák és német nyelvű köny­vek és hanglemezek bemuta­tóját láthatják, a nagyközsé­gi-járási könyvtárral közös szervezésben, valamint a Csehszlovákia képekben című fotókiállítást. A Magyarországi Németek Demokratikus Szövetségének táncok és Lányi Gusztáv Komm Tanz mit mir! című műve szerepel. A táncosok ugyanezt a programot ismét­lik meg másnap este Berke­nyén. • A megyei nemzetiségi na­pok mindenkori csúcspontját jelenti a bánki nemzetiségi a vanyarci, az erdőkürti, a találkozó, melyet augusztus sámsonházai, a legéndi népdal­3-án rendeznek. A tizenne­gyedik alkalomtnal szerve­zett látványosságot, kulturá­közreműködésével ma és lis programot reggel 8 órakor ßzombaton a neves városlődi népművészeti vásár nyitja a gyományörző együttesek lát- nak az érdeklődők. A műsor- ványos bemutatója. A város- ban fellép: Béres Ferenc, Bod- lődi Rozmaring néptáncegyüt- za Klári, Békeffi Sarolta, Pe­tes itt is fellép; s külföldről, re János és Böröczki József a losonci járásból érkezik az énekes, valamint dr. Hegedűs Ipoly népi együttes, valamint János konferanszié és ifj. a szomszédos megyéből a Oláh Kálmán népi zenekara, tardosbányai nemzetiségi A bánki nemzetiségi talál­együttes. Megyénket 9 művé- kozó vasárnapra egész napos szeti csoport képviseli a ta- programot kínál. Nem vélet- lál-kozón. Láthatja a közönség len, hogy több ezer embert várnak az eseményre. Szóra­koztatásukról az öntevékeny művészeti együttesek, a hiva­tásos művészek gondoskod­nak, élelmezésükről pedig a rétsági ÁFÉSZ dolgozói, s a pecsenyesütők. kört, a terényi ifjúsági népi együttest, a nógrádsápi Mezei virágok kórust, a nézsai ve­gyes kart, a rétsági Börzsöny és a salgótarjáni Nógrád nép­Üiésezett a MÉSZÖV elnöksége Napirenden a gazdálkodás és a felvásárlás melók igényeihez, a helyi sa­játosságokhoz és minden té­ren szorosabbra kell fogni az Az elnökség előtt szerepelt ^yüttmuködést, valamennyi íAi a,.... a 1 erueKeiiiei. Csütörtökön tartotta soron következő ülését Salgótarján­ban, a MÉSZÖV elnöksége. a MÉSZÖV féléves gazdálko­dásának értékelése. Ennek során megállapították, hogy a legfontosabb mutatók a tervezettnél lényegesen ked­vezőbben alakultak azÁFÉSZ- nél. Ennek elsődleges ■ oka, hogy felszínre kerültek a rej­tett tartalékok, amelyekkel nem számoltak a szövetkeze­tek. További kedvező hatást jelentett a gazdasági szabá­lyozók módosítása és a meg­alapozottabb árpolitika. Ezek ismeretében a MÉSZÖV el­nöksége már korábban elren­delte éves előirányzatok felülvizsgálatát és ahol in­dokolt, a tervszámok emelését. A burgonya, zöldség és gyű. mölcs felvásárlása elmaradt Jelentősnek ítélték a 16 zöldségtermelő szakcsoport te­vékenységét, amelyektől kö­zel kétezer tonnás termést vár. nak. Ugyanakkor javítani kí­vánják az árakat a szakcso­porttagok és szerződött ter­melők javára. Az ÁFÉSZ-ek, takarék- és lakásszövetkezetek egyesülé­séről szólva említést érdemel, hogy az összevonásokat kellő körültekintéssel, a gazdasá­gosság figyelembevételével, vonzáskörzetek növekedését is szem előtt tartva hajtották végre. Az elsődleges cél az volt, hogy javuljon a lakos­ság ellátása, amelynek kedve­ző hatása máris érződik az a tavalyitól. A 77 vagonos ki- érintett területeken. A szövet- esest egyrészt a kedvezőtlen kezeteknél is kedvezőbben ala- idojárás okozta, másrészt egyes kult a készlet- és létszámgaz­dálkodás, s ez megmutatkozik termékek — például a málna — érése áthúzódott a máso­dik fél évre. Megállapították, hogy a szö­vetkezetekben a termeltetés, felvásárlás személyi és tárgyi feltételei alapvetően nem vál­toztak, az előző évekhez vi­szonyítva. Ahhoz azonban, hogy a kitűzött célokat elér­jék, feltétlenül javítani kell a felvásárlás mechanizmusán, a nyereség dinamikus' növe­kedésében, függetlenül attól, hogy a kibontakozás még hosszabb időt vesz igénybe. Az eddig elért eredmények biztatóak, bár bőven akad tennivaló a következő időszak, ban. A MÉSZÖV elnöksége ezt követően más témákat tár­jobban kell igazodni a kistér- gyalt meg.

Next

/
Oldalképek
Tartalom