Nógrád. 1980. július (36. évfolyam. 152-178. szám)

1980-07-01 / 152. szám

Nagyarányú tisztogatás Iránban Baniszadr felajánlotta lemondását Az Egyesült Államok to. lémáikat és törődjenek végre bői 4 ezer személyt távolítot- vább folytatja hadüzenet nél- a nép szociális és egyéb prob- tak el a tisztogató akciók so­küli háborúját Irán ellen — lémáival. A vallási vezető ran. jelentette ki Baniszadr iráni sürgette, hogy távolítsák el a Az iráni belügyminisztéri. elnök a hét végén egy teherá- közhivatalokból a sah meg- um betiltotta a Fedajin Khalk ni beszédében. Baniszadr döntött rendszerének volt al- baloldali szervezet vasárnap­hangsúlyozta: Washington kalmazottait. ra szervezett, korábban enge­nem változtatta meg Iránnal Khomeini felhívásának je- délyezett teheráni nagygyűlé- szembeni politikáját, és ezért gyében nagyszabású tisztogató sét. A megmozdulás enge- továbbra is megoldatlan az akciók kezdődtek az iráni mi- délyének visszavonását csu­amerikai túszok ügye. nisztériumokban, ban, gyárakban és az egye­temeken. A teheráni rádió vasárnapi jelentése szerint a vizsgálóbizottságok elbocsá­tották a kőolajipari miniszté­rium mintegy 500 alkalma­zottját és csupán az utóbbi belpolitikai problémái, , Washington belső puccsal kísérelte meg az iszlám köz­társaság szétzúzását — mon­dotta Baniszadr, rámutatva: az Egyesült Államok, abban reménykedve, hogy kihasznál­hatja az ország gazdasági és hivatalok- pán két órával a nagygyűlés tervezett időpontja előtt je­lentette be a teheráni rádió. tonasúg egy részére, a vallási kisebbségekre építve, mozgal­mat akart létrehozni az iráni forradalom ellen. Khomeini ajatollah a hét vé­távolítottak el a teheráni egyetemről a sah rendszerével, és a SA- VAK-kal való együttműködés vádjával. Elbocsátották 'a megdöntött rendszer volt par­gén erélyes felhívást intézett lamentjének tagjait is. Bani- az iráni állami hivatalokhoz, szadr elnök bejelentése sze- hogy oldják meg belső prob- rint csupán a miniszériutmok­A Bamdad című teheráni lap úgy értesült, hogy Bani­szadr köztársasági elnök fel­ajánlotta lemondását Khomei­ni ajatollahnak. Baniszadr állítólag kijelentette: „az er­ről szóló levél Khomeini ke”. zében van; lemondásom bár­mikor realizálható, ha az aja­tollah úgy ítéli meg: eltértem az iszlám szellemétől vagy a forradalom irányvonalától”. (MTI) Szovjet vezetők vietnami kitüntetése Hanoiban nyilvánosságra tagja, a Szovjetunió Miniszter­hozott közlemény szerint a tanácsának elnöke és Mihail Vietnami Szocialista Köztár- Szuszlov, az SZKP KB PB saság nemzetgyűlésének állan- tagja, a KB titkára is. dó bizottsága és a VSZK A szovjet vezetőket — hang­kormánya az Arany Csillag zik a közlemény — azért érdemrendet adományozta tüntették ki, mert kimagasló Leonyid Brezsnyevnek, az módon járultak hozzá a Szov- SZKP KB főtitkárának, a jetunió és a Vietnami Szo- Szovjetunió Legfelső Taná- cialista Köztársaság közötti csa Elnöksége elnökének. testvéri barátság, harci szoli- A legmagasabb vietnami ki- daritás, a sokoldalú együtt- tüntetésben részesült Alekszej működés erősödéséhez és fej- Koszigin, az SZKP KB PB lődéséhez. (MTI) Izrael háborút provokál Űjabb arab—izraeli hábo- iák között fog dúlni, hanem rú eshetőségére figyelmez- újabb arab—izraeli konflik- tetett Jasszer Arafat egy tussá terebélyesedik — vélte Londonban megjelenő arab Jasszer Arafat. Hozzátette, nyelvű folyóiratnak adott hogy az arab országoknak az nyilatkozatában. igazságos közel-keleti rende­A vasárnap éjszaka a Li- zés érdekében latba kell vet- tani folyótól északra végre- niük diplomáciájukat, a gaz­hajtott izraeli támadással kap- daságl erejüket és az olaj- csolatban a PFSZ vezetője fegyvert is, mert sohasem megjegyezte: Tudomása sze- lehet tudni, hogy mikor pat- rint Izrael hosszabb távra tan ki konfliktust kirobban- szóló terveiben nem mon- tó szikra, dott le arról, hogy megkapa- A vasárnap éjszakai táma- rintsa a dél-libanoni Litani dás különösen baljós jelentő­folyó vízkészletét. Ezért a ségét az adja meg, hogy az háború kitörésének reális ve- 1978-ban Dél-Libanon ellen szélye fenyeget, ha a dél-li- indított izraeli háború óta banoni helyzet tovább rom- izraeli katonák, illetve a Tel lik — állapította meg Ara- Aviv támogatását élvező jobb- fat. — Ebben az esetben azon- oldali milíciák most először ban a háború nem Izrael és lépték át a Litani folyót. Libanon, illetve a Palesztina- • (MTI) Schmidt Moszkvában A szovjet—nyugatnémet csúcstalálkozó mindig jelentős esemény, most azonban különösen az. Moszkvában nem véletlenül hangsúlyozzák, hogy Schmidt kancellár személyé­ben olyan ország vezető politikusa érkezett a szovjet fővá­rosba, amely rendkívül lényeges szerepet játszik Nyugat- Európában, politikai, katonai és gazdasági téren egyaránt. A nyugatnémet kancellár kettős nyomás alatt áll. Egy­részt Washingtonból Carter amerikai elnök kívánja min­den elképzelhető eszközzel ráerőltetni élesen szovjetellenes politikáját, másrészt odahaza a kormánykoalíció jobboldali ellenzéke. A kancellárnak tehát meglehetősen sok szírt kö­zött kell hajóznia, de aligha feledheti, hogy nemcsak kül- hanem nyomós belpolitikai okai is vannak arra: igyekez­zék legalább valamelyest elhatárolni magát és kormányát az egyértelmű tengerentúli hidegháborús áramlattól. A leg­utóbbi felmérések tanúsága szerint a Német Szövetségi Köztársaság lakosságának mintegy hetvenöt százaléka (!) támogatja Schmidt ezzel kapcsolatos kísérleteit és ez az október 5-én esedékes választások előtt önmagában is rend­kívül komoly tényező. A szovjet fővárosban értékelik a kancellárnak azt a próbálkozását, hogy a jelenlegi bonyolult helyzetben vala­melyest megőrizze mozgásszabadságát. Ugyanakkor emlé­keztetnek arra, hogy számos alapvető kérdésben — minde­nekelőtt az eurorakéták ügyében — a kancellár támogatta ez amerikai koncepciót. A jelenlegi helyzetben különösen örvendetesnek tartják Moszkvában, hogy a két ország kö­zötti gazdasági kapcsolatok dinamikusan fejlődnek. Évek óta az NSZK a Szovjetunió legnagyobb nyugati kereskedel­mi partnere, az elmúlt tíz évben a két ország közötti áru­csere-forgalom nyolcszorosára növekedett, s Tyihonov mi­niszterelnök-helyettes minapi bonni látogatása során újabb nagyszabású gazdasági tervek születtek. A jelenlegi bonyolult helyzetben egyetlen megfigyelő sem tartja vitásnak, hogy rendkívül fontos megbeszélések színhelye most a szovjet főváros. „A szovjet emberek — írja a hétfői Pravda — abban a reményben üdvözlik fővá- * rosukban Schmidt kancellárt és Genscher külügyminisztert, hogy látogatásuk hozzájárul majd a két ország közötti kaocsolatok további fejlődéséhez és ily módon javára válik mindkét népnek, valamint az európai béke és enyhülés ügyének”. Harmat Endre Katusev Budapesten Hétfőn szovjet küldöttség érkezett hazánkba a magyar —szovjet gazdasági, és mű­szaki tudományos együttmű­ködési kormányközi bizott­ság 25. ülésszakára. A delegá­ciót Konsztantyin Katusev, a Szovjetunió Minisztertaná­csának elnökhelyettese, a kormányközi bizottság szov­jet tagozatának elnöke veze­ti. A vendégeket a Ferihégyi repülőtéren Marjai József miniszterelnök-helyettes a bi­zottság társelnöke és Vlagyi­mir Pavlov, a Szovjetunió bu. dapesti nagykövete fogadta. (MTI) Afrika Bénító ölelésben AFRIKA ÁSVÁNYKINCSEI MNÉHh9R Ül-A« li» MAROKKO -S ‘ j ’i A. ^ ■ * hígat x su mii* A í !l iMniilit i s/f aj*— —* ■>%, limíkft Gttmui Z‘&fn ««!■ |Í isiié 4 1.11(111'. i \ MALI V NIG€R I A Mawé)-1 MMt | t LEWÍ I .in Mi" j MINK MMBIi A biilian IDlIWtCHNT i PAKT üJimS.iif' KÉM' m Tomi it ksdicipf Ä TlÁNTl’ÖCEÁN iili v ETIÓPIA ^ y ■ “ KENYA \njfc, Ka*p«d_J /é.l> "*5V* r™.,V Imi .nsT, ’• ' . ^.TANZANIA I / A ,sT* ..:a#ÍWH ( A (HA I ! unit A l IMI y A/. \. tiffiMIÉi YmundeA.: ■ ŰlilNUVÍ .C~-' ; AA Ä , Vy TiKfBíltlU a ­Ante«*; \_I ^ ZAIRE OCEAN SfíMtUl Öl r V \ upM*.r •------. %*Üifín» . NAMÍBIA f \ • } BOTSWMli'' : :*■ V Wlürtlíotk Á\ v / .y.AA./Pr.JOO, ]ut3 A JSa V i töiilmnw . i DEL-*^ / * AFRIKA _ ...... . M AWGASZKÁR tolöftui .„.c L. Beavatkozásnak minősül Vasárnap az NDK kormá­nya az NDK belügyeibe való durva beavatkozásnak minő­sítette a NATO külügymi­niszterek ankarai üléséről ki. adott közleménynek azt a ré­szét, amely helyt ad a bonni kormány revansista követe­léseinek. A berlini reagálás szerint a NATO külügymi­niszteri ülése a Varsói Szer­ződés politikai tanácskozó tes­tületének legutóbbi konst­ruktív javaslataira való pozi­tív válasz helyett támogatá­sáról biztosítja a bonni kor­mány és általában az NSZK revansista álláspontját az NDK-val szemben. Ez a pro­vokáció ellentétes a helsinki záróokmány szellemével, a békével és a népek békés együttműködésével — mutat rá az állásfoglalás, s figyel­meztet arra, hogy az ilyen megnyilatkozások csak árta­nak az NDK és az NSZK közötti kapcsolatok további fejlődésének. (MTI) Aki szegény, az talán*'Af- jellegűnek minősíthető, a helyzet szinte reménytelen: rikában a legszegényebb. S Másrészt a lagosi csúcs szer- a szakadék még a többi aíri. aki ezen a kontinensen gaz- vesen illeszkedett egy koráb- kai országhoz képest is to- dagnak számít, az korántsem ban megindult folyamatba. Az vább mélyül, nem is szólva a olyan gazdag, mint mondjuk utóbbi hónapokban az afrikai fejlett Nyugattól elválasztó, a Közel-Keleten. Gyakran regionális tömörülések újra- fényévekben mérhető gazdasá. hallani, hogy a fejlődő és a éledésének, illetve új regioná- gi távolságról... lis szervezetek formálódásá­nak lehettünk tanúi. Erőfe­szítések történtek például a a perspektívát fölvázolni, de K.eny®’ Uganda és Tanzánia Afrika maí helyzetében ez is részvételevei megalakított Ke. órlágl eredmény. A távlato. kát az ezredfordulóig rajzol­ták meg. A konkrét cél: az Afrikai Gazdasági Közösség Lagosban csupán az alap.) elveket sikerült kidolgozni, s fejlett országok közt gazda­sági szakadék tátong. Ez így igaz. A „harmadik világ” egésze mindössze kilenc szá­zalékát adja földünk ipari termelésének, s ennek is csak let-afrikai Gazdasági Közös­kilencede származik Afriká- ség feltámasztására. Vagy ból... Szomorú, de tény, hogy példaként említhető, hogy a kontinens gazdasága nem nemrégiben a volt portugál íétreho*záTa^"2M0-re Az afri- sokat változott a két évtized- gyarmatok vezetői tanácskoz- kal közös Piac” két tíz-tíz" del ezelőtti események, a po- tak az egymás közötti gazda- ” ’ " litikai függetlenség elnyerés sági kapcsok szilárdításáról, óta. A földrész ma is a világ- Semmiképp sem maradhat ki gazdaság perifériájának szá- a sorból a lusakai konferen- mít, s a centrummal — a fej- cia, amelyre a lagosi értekez- lett tőkésáilamokkal — fenn- let előtt került sor. A zambiai tartott kapcsolatait továbbra fővárosban kilenc fekete-afri- is a kiegyensúlyozatlanság, kai ország vezetői tanácskoz- nemegyszer a kiszolgáltatott- tak, hogy a Zimbabwe füg- ság, de mindenképpen az getlenné válása után kiala- egyenlőtlen feltételek jellem- kult új helyzetben a fajüldö­éves szakaszban jönne létre — alapvetően két útón. Az egyik a meglevő regionális csopor­tok erősítése; a másik a lusa­kai típusú, új regonális cso­portosulások életre hívása. MEGMARADT KÉRDŐJELEK Hogy mindez mire lesz al­Kalmas? Edém Kodjo, az Af mára így különleges fontossá-, való gazdasági elkülönülés gú, hogy sikerül-e a kontinens távlatait és a regionális gazdaságát kiszabadítani a együttműködés lehetőségeit gyarmati múlt bénító ölelésé- feltárják, tői, s ha igen, miképp? tanAcsközassorozat Erre a kérdésre keresték a A lagosi megbeszélésekre árnyékot vetett, hogy a rész­vevők csupán az alapkérdés­___ „ ben értettek egyet: abban, v álaszt tavasszal a kontinens *10»y változtatni kell Afriká. vezetői a nigériai fővárosban nak a vilaggazdaság mai rend- eevuttmuKo tartott aazdasási rsúcsértpkpz szereben elfoglalt helyen, la- „, ep, az egyuumuKo. tartott ga °asaS> csucserteicez- , füs^ősé^en Kö des fejlesztése a mezőgazda, létükön. Az Afrikai Egység- Zltani. «eil a rug?oseBen közlekedésben é­szervezet alanítása lQfiS óta zel sincs ilyen összhang ab- ,a ° e‘ ez volt az efső, legmagasabb ban hogy a kontinentális erő- ^ szintű gazdasági tanácskozás, feszítések terheiből ki mennyit « rikai Egységszervezet főtitká. ra első számú gazdasági fel­adatnak azt nevezte, hogy a kontinens váljék önellátóvá élelmiszerekből. Ha az Afri­kában még ma is gyakorta pusztító szárazságokra, sáska­járásra, éhínségekre gondo­lunk, azonnal érhető ez a cél­kitűzés. A további céloki közt szerepel az együttműkö. i s ilyen értelemben úttörő • viseljen. Semmelweis-ünnepség Salgótarjánban (Folytatás az 1. oldalról.) nyújtott át. „Nógrád megyei való sokoldalú gondoskodás, Perliczi János-emlékplakett” testi és lelki egészségének kitüntetésben részesült dr. megóvása, fontos politikai Vélj Rezső (posthumus) me- kérdés, amely befolyásolja gyei szakfőorvos, dr. Kiss társadalmi, gazdasági terve­ink megvalósítását. Ezért to­vábbra is kiemelten foglal­koznak a megyében az alap­ellátás fejlesztésével, minél több szakorvosra van szükség, segíteni a pályakezdő orvo­sokat, a család szerepének, fe­lelősségének hangsúlyozását. Mindezt csak összefogással, társadalmi együttműködéssel valósíthatjuk meg ta befejezésül. Az egészségügyi dolgozók napján kitüntetéseket adtak át a kiváló munkát végzők­nek, amelyet Berki Mihály,, a megyei tanács elnökhelyettese Béla, salgótarjáni körzeti or­vos és Pósfai Ferencné gyógy, szertárvezető, Balassagyar­matról. Az Egészségügyi Mi­nisztérium „Kiváló munká­ért” kitüntetésben részesített huszonnyolc egészségügyi szakembert, míg „Miniszteri dicséretet” tizennégyen vettek át. Dr. Mihók János mátra- mindszenti körzeti orvos mondot- nyugdíjba vonulása alkal­mával és Túri Jánosné, a balassagyarmati városi kór­ház osztályvezető főnővér- helyettese ma a Budapesten tartandó Semmelweis-ünnep-. ségen veszi át kitüntetését. GAZDAGOK ÉS SZEGÉNYEK Mert Afrikán belül is kiala­kulóban van a gazdagok és a szegények csoportja. A természeti kincsek ugyanis be vették új energiaforrások fölhasználását is. így szó van arról, hogy — az afrikai uránra — közös atomerőmű­veket építenek, s kutatásokat kezdenek a napenergia ipari alkalmazására. Messzire tekintő, nagy lép­tékű tervek ezek. Ha Afrika egyenlőtlenül oszlanak meg a képes lenne a mainál nagyobb kontinensen, A Közép- és mértékben támaszkodni a Dél-Afrikában húzódó nyers- saját erőforrásaira, akkor a anyagövezet országai gazda- jövőben kedvezőbb feltételek gok aranyban, rézben, króm- mellett vehetne részt a világ­ban, ritka fémekben, míg más. gazdaság vérkeringésében is. hol alig vannak nyersanya- Napjainkban azonban'az afrikai gok. Nigéria a kontinens fő politikai stabilitás hiánya, s a olajtermelője — ez az alap- nemzetközi monopoltőke tevé- ja az ország gazdaságának! —, kenysége egyaránt akadályoz- számottevő Algéria olajkincse za a gazdasági integráció elő- is, másutt azonban, ahol óla- rehaladását. Az Afrikai Egy- jat találtak (így: Csádban, ségszervezeten belül az apart. heid elítélésében teljes az egység, arra azonban ke­vés esély van, hogy például az afrikai olajtermelők ked­vezményes áron adják e] a fe­kete aranyat a kontinens or­szágainak. Így a lagosi csúcs után is, sajnos, még sokáig igaz lesz a mondás: aki sze­gény, az Afrikában a legsze­gényebb. Kürti Gábor Beninben, Kenyában, Gabon- ban, Zambiában, a Malgas Köztársaságban) a fő gond az, hogy nincs hazai tőke és tech­nika a kiaknázáshoz. Megint a nagy olajmonopóliumok jutnak tehát kitermelési és profitlehetőséghez, s a haszon töredék része kerül csak az afrikai gazdaságok vérkerin­gésébe. Ahol pedig sem nyersanyag, sem olaj nincsen,

Next

/
Oldalképek
Tartalom