Nógrád. 1980. május (36. évfolyam. 101-126. szám)

1980-05-01 / 101. szám

/ Május! Gzenef Jakab Sándor Ünnepi beszéde Egység és szolidaritás a rádióban és tv-ben A munkásünnep, május elseje külsőségei kü­lönbözőek, országon­ként mások. Tartalma, min­denütt, ahol szervezett dol­gozók élnek: azonos. Már csaknem egy évszázada, hogy lezajlott a haymarketi vé­rengzés; 1886-ban négy ame­rikai munkás esett áldozatá­ul az erőszaknak, a tőke ke­gyetlen fellépésének. Erre az eseményre emlékezve, az amerikai munkások iránti ' szolidaritás kifejezésére há­rom esztendővel később, 1889-ben a II. Intemacionálé párizsi, alakuló ülésén úgy döntött, hogy május elseje mindenütt a világon legyen a munkásosztály nemzetközi összefogásának harcos ünne­pe. Két fogalom kapcsolódik azóta is a proletárünnephez; egység és szolidaritás. Száza­dunk történelme, a technikai fejlődés, a civilizáció térhódí­tása sem tette kétségessé, hogy a munkásosztály nemze­ti és nemzetközi ■ méretekben egyaránt csak erői' egyesítésé­vel valósíthatja meg céljait, vívhatja ki követeléseit, sze­rezheti meg jogait. Amikor május elseje meg­ünneplése a nemzetközi pro­letariátus törvényévé vált, a közös harc középpontjában a nyolcórás munkaidő kivívá­sát állítatták, s a sztrájkok évtizedeken át javarészt a bérre] és a munkaidővel vol­tak kapcsolatban. Nemzeti keretek közt a munkások fel­lépése már ekkor is gyakran kapott politikai tartalmat. Minthogy a szakszervezetek voltak a munkásság első tö­mörülései, érthető, hogy ezek­ből nőttek ki a munkáspár tok; a szocialista, a szociál­demokrata, majd a kommu­nista pártok. A munkásság pártjai pedig céljaik elésére érdekében mindmáig igény­lik a szakszervezetek cselek­vő. támogatását. Napjaink megosztott vilá­gában különös Jelentősége van a munkásosstály akciór egységének, a közős fellépés­nek, mart s hidegháború, a szembenállás híveivel, u eny­hülés ellenfeleivel, ez e szer­vezett erő a siker reményé­ben veheti fel a harcot. Persze, az ünnep fényében ma még illúzió lenne nem­zetközi egységről beszélni, annak ellenére, hogy — ha oly rövid ideig is — volt már példa a nemzetközi méretű szervezeti egységre. Még tar tott a második világháború, amikor a nemzetközi szak- szervezeti mozgalom létrehoz­ta első világszervezetét, a Szakszervezeti Világszövet­séget. Az önfeledt öröm azon­ban nem tartott soká: Chur- chil hírhedt fultonl beszé­de megadta a hangot a hi­degháború kórusának, s ez nem maradt hatástalan a nemzetközi szakszervezeti mozgalomra sem. A tőkés vi- lág szakszervezetei kiváltak a SZVSZ-ből, s megalakítot­ták saját központjukat, a Sza­bad Szakszervezetek Nem­zetközi Szövetségét. Csaknem negyedszázadnak kellett eltelnie ahhoz, hogy a munkásosztály szervezetei is­mét rátaláljanak a közeledés útjára. Először a kétoldalú kapcsolatok formálódtak, majd sor került az első lé­pésekre, a többoldalú érint­kezés útján. Jó hatással volt erre a folyamatra a politikai enyhülés, mert a kedvezőbb nemzetközi légkörben Euró­pában sikerült immár rend­szeressé tenni kontinensünk szakszervezeti vezetőinek két­évenkénti genfi konferenciá­ját. Ezeken a találkozókon közös érdeklődésre számot tartó kérdéseket vitatnak meg, a munkásérdekvéde­lemmel, a munkahelyi kör­nyezettel, a szakmai oktatás­sal és képzéssel összefüggő problémákra keresnek megol­dást. M indmáig ez az egyetlen jelentős multilaterá­lis fóruma az európai szakszervezeti mozgalomnak, legalábbis az egyetlen olyan, amelyen keleti és nyugati szervezetek vezetői egyaránt részt vesznék. A nemzetközi központok még nem jutottak, el az érdemleges párbeszé­dig. Holott — többek között éppen a genfi konferenciákon — bebizonyosodott, hogy len­ne miről beszélni, s bőven ta­lálhatók olyan időszerű fel­adatok. amelyek csak a széles körű összefogással teljesíthe­tőek. Mégis, természetesnek kell tartanunk a lassú haladást. Negyedszázad során sok bi­zalmatlanság, áolk gyanakvás rakódott le, kövesedett meg. Mindennek feloldása nem megy egyik napról a másik­ra, azt mégis elmondhatjuk, hogy a kölcsönös vádaskodás korszaka már nagyrészt a múlté. Európában sokan, egyre többen keresik at együttműködés útját, a kö­zös fellépés lehetőségeit, a szolidaritás kibontakoztatá­sának módozatait. Nyilvánvaló, hogy náa a hatalomhos való vuaonya a szakszervezeteknek a szocia­lista országokban, s megint más a tőkésvilágban. A mun. kásosztály érdekei azonban mindenütt azonosak: a világ megosztottsága nem menthet fel egyetlen szakszervezeti ve­zetőt sem a közeledés útjá­nak keresése, a szolidaritás kiterjesztése alól, A tőkés világon belül, kü­lönösen Nyugait-Európában, ahol az 1973-ban megalakult regionális központ, az Euró­pai Szakszervezeti Szövetség egyesíti magában a munkás­szervezeteket, a legnagyobb gondot a multinacionális vál­lalatok térhódítása, nemzeti kereteket messze meghaladó hatalma jelenti. Ezen a terü­leten is parancsolóan szüksé­ges lenne, éppen a dolgozók érdekeinek érvényesítése mi­att, a célok és feladatok egyeztetése. Már csak azért Edmund Muskie szenátort nevezte ki Carter elnök külügy­miniszternek, a lemondott Cyrus Vance helyébe. Kinevezd, sét a szenátusnak jóvá kell hagynia. Képünkön: az új és a távozó külügyminiszter a Fehér Ház sajtókonl'erencia-tcr- niében. 2 NÓGRAD - 1980. május 1., csütörtök is, mert a multinacionális vál­lalatok keresik a piacot, a lehetőségeket a szocialista or­szágokban is. A szakszerveze­ti kapcsolatok fejlődése, »fo­lyamatos érintkezés és párbe­széd lehetetlenné tenné a multinacionális vállalatok terjeszkedését, például vala­melyik tőkésország munkás- osztálya rovására. Ez az egyetlen példa is bizonyítja, hogy a munkásosztály szerve­zetei nem mondhatnak le ha­gyományos, erős fegyverükről, a cselekvő szolidaritásról sem Keleten, sem Nyugaton. A magyar szakszervezetek felismerték felelősségüket, s most, amikor a munkásünnep alkalmat ad a számvetésre, elmondhatjuk, hogy az elmúlt másfél évtizedben sikerült széleskörűen fejleszteni két­oldalú kapcsolatainkat. Min­den lehetséges fórumon, leg­utóbb Belgrádban, a szak- szervezeti világkonferencián felléptünk a többoldalú együttműködés érdekében. A magyar szakszervezetek ké­szek az együttműködésre minden olyan szakszervezet­tel — függetlenül annak po­litikai beállítottságától, veze­tőinek és tagjainak világnéze­tétől —, amely tevékenysége középpontjába a munkásérde­kek védelmét és következe­tes, elkötelezett képvisele­tét állítja. Korunkban azonban, ami­kor még nem hárult el egy újabb, minden eddiginél pusz­tító bb háború veszélye, a munkásosztály szervezetei nem elégedhetnek meg . eny- nyivel. A dolgozó ember leg­alapvetőbb érdeke ugyanis az, hogy békében, biztonságos körülmények között végezhes­se munkáját, nevelhesse gyer­mekeit, tervezhesse a jövőt. Nemes hivatásukról, legjobb hagyományaikról mondaná­nak le a szakszervezetek, ha nem lépnének fel az enyhülés ellenfeleivel szemben, hánem szállnának síkra a politikai enyhülésnek katonai enyhü­léssel való kiegészítései a le­szerelés mellett, A mostani májéi elsejé­nek ez az egyik leg­fontosabb üzenete. A nemzetközi munkásosztály egységének megteremtése, a szolidaritás erőteljes érvénye­sítése, az a megbízható erő, amely képes gátat vetni a fegyverkezési hajszának, le­szerelheti a fenyegetést, és garantálhatja békés, biztonsá­gos jövőnket. Th'ursó Tibor A Magyar Szocialista Mun­káspárt Központi Bizottsága, népköztársaságunk kormánya és a Szakszervezetek Orszá-' gos Tanácsa nevében a mun­kásosztály nagy nemzetközi ünnepének előestéjén tiszte­lettel köszöntőm mindannyi- ukat, munkásokat; termelő, szövetkezeti parasztokat, ér­telmiségieket, hazánk min­den dolgozóját. Kilencven esztendővel ez­előtt, 1890-ben, a magyar proletárok budapesti első má­jusi harcos tüntetésének szó­noka mondotta:,,A társadalom leghasznosabb tagjai va­gyunk, de nekünk nincs ab­ból hasznunk; az államnak polgárai vagyunk, de védte­lenül állunk; vérben és pénz­ben adózunk, de nekünk nincsenek jogaink!” Azóta a májusi menetben nemzedékek sokasodó seregei indultak harcba az őket meg­illető jogokért. Az első győz­tes állomás: 1919, a Tanács- köztársaság. A dolgozók bizakodva kö­szöntötték 1919. május 1-ét, mert érezték, oroszországi és európai testvéreik szolidari­tását. A proletárdiktatúra példája negyedszázadon át erőt adott, lelkesített az el­nyomók elleni harcban. Jó­zsef Attila így fogalmazta meg milliók vágyát: „Bátorság! Lesz még olyan munkád, amelyben kedved lelheted.” A kor. amelyről a költő szólt, 1945 tavaszán elérke­zett. 35. esztendeje az alkotás, a munka ünnepe, a dolgozók nagyszerű megmozdulása minden május elseje. A fejlett raoelalízmüst építő társadalmunkban több nefn- zedék munkálkodik együtt. Köztük vannak még azok, akik nagy áldozatvállalással, forradalmi hittel utat törtek mai, szabad életünknek. Nö­vekvő számban, mind gazda­gabb tudással folytatják ezt a munkát e fiatalok. Kedvei elv tárnak 1 Közismert, hogy esek a pontosan szervezett, szíwel- 1 élekkel végzett munkával fejlődhetünk tovább, csak minden erőnk latiba vetésével Juthatunk előbbre. Munkás­osztályunk, szövetkezeti pa­rasztságunk, értelmiségünk döntő többsége tehetségének és képességeinek legjavát ad­va dolgozik céljainkért. Táviratváltás Kemerovo és Salgótarján között A munkásosztály nagy nemzetközt ünnepe, május 1. alkalmából táviratváltásra került sor a két testvérmegye, Nógrád és Kemerovo között. A távirat szövege így hangzik: „Az SZKP Kemerovo területi Bizottsága első titkárának, L, A. GORSKOV elvtársnak, Kemerovo, Szovjetunió Kedves Gorskov elvtárs! Május elseje, az egész világ dolgozóinak, a nemzetközi szolidaritás nagy ünnepe alkalmából forró testvéri üdvöz­letünket küldjük önöknek, a baráti Kemerovo terület minden dolgozójának. Szívből kívánunk újabb sikereket kommunizmust építő munkájukhoz, az SZKP XXV. kongresszusa határozatainak megvalósításához, a világbéke védelmére irányuló tevékeny­ségükhöz. Éljen és erősödjék a szovjet és 'a magyar nép, Kemero­vo és Nógrád megye dolgozóinak testvéri barátsága, elvtársi együttműködése. Elvtársi üdvözlettel: az MSZMP Npgrád megyei Bizottsága nevében: GÉCZ1 JÁNOS, megyei első titkár." Testvérmegyénkből, Kemerovóból érkezett a következő távirat: „GÉCZ1 JÁNOS elvtárs, az MSZMP Nógrád megyei Bizottsága első titkárának, Salgótarján, Magyarország. Kedves Géczi János elvtárs! Május elseje, a dolgozók nemzetközi szolidaritásinak napja alkalmából, a megyei pártbizottság, a Kuznyecki-me- dence dolgozói nevében Nógrád megye kommunistáinak és valamennyi lakójának szívélyes üdvözletünket és gratulá­ciónkat küldjük. Szívből kívánok önöknek jó egészséget, boldogságot, új sikereket a szocializmus építésében, a Xll. kongresszus által kitűzött magasztos feladatok teljesítésében. Erősödjék és virágozzék testvéri népeink, a kuznyecki föld és Nógrád megye közötti termékeny barátság. őszinte tisztelettel és forró kommunista üdvözlettel: L. A. GORSKOV, az SZKP Kemerovo területi Bizottsága első titkára Ma, amikor gazdasági épf- tőmunkánk külső feltételei a korábbinál kedvezőtleneb­bek, hazai feladataink pedig bonyolultabbak, különösen fontos, hogy lehetőségeinket jól hasznosítsuk, adottsága­inkkal megfelelően éljünk. Csakis a munkában becsület­tel helytállókra, a jó szellemű közvéleményre támaszkodva teremthetjük meg azt a köz­érzetet. amely újabb lendüle­tet ad további fejlődésünk­höz, a szocialista demokrá­cia gazdagításához. A hazá­hoz, a szocialista rendsze­rünkhöz való hűségünk, az országunk boldogulásáért ér­zett felelősségünk mércéje napjainkban a jobb, eredmé­nyesebb munka, a hatéko­nyabb, jövedelmezőbb gaz­dálkodás. Gondoskodnunk kell arról, hogy társadal­munk figyelme, teljes elis­merése övezze a jó munkát, és életünk minden területén érvényesüljön az elv: aki többet, s jobbat ad, többet is kapjon, mert ez nemcsak a társadalom előrehaladásának a meghatározója, hanem az egyén boldogulásának is for­rása. A közös tevékenységben érdekelt, a jó munkáért elis­mert ember jól érzi magát. Meggyőződésem, hogy jú­nius 8-a, az országgyűlési képviselő- és tanácstagvá. lasztás is népünk, nemze. tünk egységének méltó meg­nyilvánulása lesz, kifejezi rendszerünk demokratizmu­sát és azt, hogy a szocializ­mus építése nemcsak a kom­munisták ügye, hanem a Ha­zafias Népfront programja, minden állampolgár sajátja. Kedves elvtársakl Szaktársak! Május 1-e évről évre or­szágonként és világméretek­ben demonstrálja annak az osztálynak a növekvő súlyát, amelynek történelmi küldeté­se a kizsákmányolás és az elnyomás végérvényes fel­számolása, a szocialista tár­sadalom megteremtése. Föl­dünk egynegyedén a hata­lomra Jutott munkásosztály eredményesen építi az új társadalmat. A szocialista országok dol­gozó tömegei büszkén tekint­hetnek vissza a megtett ha­talmas útra, és hittel, biza­lommal nézhetnek a Jövőbe. A tőkés- és a fejlődő országok munkásosztálya, dolgozói számára ez a nap harci szemle a nép jogaiért és ér­dekeiért, a nemzetközi mo­nopoltőke uralmának vissza­szorításáért és megtöréséért, a nemzeti és a társadalmi felemelkedésért vívott küz­delemben. A munkáskezek alkotásait a tőkés elsajátitók a világ több pontján a fenyegetés, a pusztítás eszközeivé változtat­ják. Történelmi felelősség hárul ma a nemzetközi mun­kásosztályra, az emberi ha­ladás legfőbb letéteményesé­re. Meg kell akadályozni, hogy megsemmisüljenek a munkásgenerációk alkotá­sai, hogy pusztulásba sod­ródjon a civilizáció, az em­beriség. Ehhez ideológiai el­lentétektől és politikai kü­lönbségektől függetlenül ösz- sze kell fognia a kommunista, szocialista, szociáldemokrata, keresz­tény és más pártállású mun­kásoknak, dolgozóknak, csak­úgy, mint a pártokhoz nem tartozóknak. Az elmúlt években kibon­takozott a kommunista és a szociáldemokrata pártok, il­letve a különböző irányzatú európai szakszervezetek kö­zötti párbeszéd. Előrehaladt az egyirányba ható, együttes cselekvés lehetőségeinek fel­tárása, módszereinek kimun­kálása. Meggyőződésünk, hogy a munkásmozgalomban erősödő együttműködés hasz­nosan mozdíthatja elő a nemzetközi feszültség enyhü­lését, a különböző társadal­mi rendszerű országok köl­csönösen ’ előnyös kapcsola­tainak kiszélesedését, végsfr1 soron az emberiség közöl gondjainak megoldását. A magyar munkáaoeztály — népünk egyetértésével —\ együtt halad a világ különb böző országaiban élő osztály­testvéreivel, az emberiség jö­vőjét fenyegető erők elleni harcban. Pártunk XII. kongreaizu-' eának szellemében munkál, kodjunk tovább a azoeiallata építés külső feltételeinek ja­vításán. Szilárdítsuk tovább testvéri barátságunkat, ös­szefogásunkat a Szovjetunió­val, a szocialista közöseég országaival. Erősítsük inter­nacionalista szolidaritásun­kat a tőkés- és a fejlődő or­szágok dolgozóinak, népeinek imperiallstaellenes küzdel­mével. Járuljunk hozzá ha­zánk további felvirágoztatá­sához, az egyetemes béke, a társadalmi haladás ügyéhez. Kitüntetések Május 1. alkalmából a me­gye vállalatainál, üzemeinél, intézményeinél. kiemelkedő munkát végző szakszervezeti tisztségviselők,' társadalmi ak­tívák kitüntetésére került sor. Többek között a Szakszerve­zeti munkáért arany fokozatú kitüntetésben részesült Beni- csek Jenő, a romhányi Építési Kerámiagyár formázója, An- dó Jenöné. a Nógrád megyei Állami Építőipari Vállalat számviteli osztály csoportve­zetője, Sípos Lajos nyugdíjas, Pigler János, a Felső-Zagyvai Vízgazdálkodási Társulat ag- ronómusa, Kiss Sándor, a HVDSZ Nógrád megyei Bi­zottság titkára, Toldi Tibor, a Salgótarjáni Vízművek la­katos-csoportvezetője, Deák László, a balassagyarmati Vá­rosgazdálkodási Vállalat osz­tályvezetője, dr. Lukács Ida, a megyei rendelőintézet főor­vosa, Kukkely Pál, a Salgótar­jáni Kohászati Üzemek mi­nőségellenőre, Nagy Pál M., a Nógrádi Szénbányák mén- kesi aknaüzeme vájára, Racs- kó Istvánná, a Szakszerveze­tek Nógrád megyei Tanácsa titkárnője. Szakszervezeti munkáért ezüst fokozatú kitüntetésben részesült Turcsányi Attiláné, a Salgótarjáni Ruhagyár nor­mása, Szüct Kálmánná, a Budapesti Finomkötöttáru­gyár balassagyarmati gyáregy­ségének dolgozója, Dudás Lászlónt, a salgótarjáni sík­üveggyár yvegolvasztója, Tar­nóczi Giza, a salgótarjáni öb­lösüveggyár darukezelője, Sándor János, a FÜTŐBER nagybátonyi gyára szakszer­vezeti bizottságának titká­ra, Szászvári Györgyni, a Nógrád megyei Gabonaforgal­mi- és Malomipari Vállalat könyvelője, Varga Ilona, a Nógrád megyei Tanács műve­lődési osztálya főelőadója, Szőke Lajosné, a Magyarnán- dori Állami Gazdaság számvi­teli csoportvezetője, Szép Já­nos, Nagybátony Község­gazdálkodási Vállalat házke- zelőség-vezetője, Csesztven Jánosné, a balassagyarmati városi kórház vezető raktáro­sa, Bozó Józsefné, a Szakszer­vezetek Nógrád megyei Taná­csa politikai munkatársa, Lip­tai János, a Szakszervezetek Nógrád megyei Tanácsa gép­kocsivezetője, Nagy B. Károly, a Nógrádi Szénbányák szoros­pataki aknaüzem vájára, Nagy Géza, a Nógrádi Szénbányák nagybátonyi gépüzem lakato­sa, Jávor Gyula, a Salgótar­jáni bányagépgyár vasszer, kezeti lakatosa, Fülöp Károly, a Volán 2. sz. Vállalat mun. kaveraemy-felelőee, Király Jó­zsef,'& VEGYÉPSZER salgó­tarjáni gyára dolgozója, Máté Imréni, a Warn part ZIM sál«; gótarjánl gyáregység« dolgozón ja, Kist András, a Salgótarján ni ötvözet gyár Üzemvezetője Szakszervezeti munkáért oti levéllel tüntettek ki több mint száz szakszervezeti tisztségvi; selőt, aktivfoj j

Next

/
Oldalképek
Tartalom