Nógrád. 1980. május (36. évfolyam. 101-126. szám)

1980-05-01 / 101. szám

Aranybetűvel írott terv... Fundamentum a tekintélyhez Nagyobb a tekintély, mint az erőhatalom — vélték ele­ink. A patinás bölcsesség ma honunkban talán érvénye, sebb, mint valaha. Ám éppen r a és éppen honunkban egyre bajosabb hódolatot ki­vívni — legalábbis formasá­gokkal. A mai magyar viszo­nyok közt — úgy tetszik —, nem divat a hasravágódás mások előtt; legföljebb ér­dekből, átmenetileg. De je­lentékeny függőség egyenran­gú munkások közt aligha lé­tezik, épp ezért kivált figye­lemreméltó, ha egy munkás­ember szerez tiszteletet tár­sai 1 körében. Megyés Györgynek, a sal­gótarjáni síküveggyár lakato­sának a fáma szerint van szava, respektusa a vele együtt dolgozók előtt, a köz­ponti tmk-műhelyben. „Gyu­rira hallgatnak — bólint Nyakó József, 69 éves (nyug­díjasként dolgozó) lakatos, aki Megyést több évtizede ismeri. — Komoly, megbíz­ható ember, és — itt föleme­li az ujját — értelmes!” Megyést a szerszámkiadó­ban leljük. Apróbb baleset miatt került ide átmenetileg, egyébként — két esztendeje —, marógépen dolgozik. A 46 éves férfi -külseje nincs ellentmondásban a róla hal­lottakkal. Zömök alkat, egye­nes tartás, szigorú arc. A szemüveg és az érces hang tanáros hatást kelt. — Mi ad tekintélyt? Mere­dek kérdés — tűnődik el, de hamar kész a válasszal. — Csak egyvalami adhat, gon­dolhatja. .. Eszembe jut az általam föltett közhelykérdésre du­káló közhely felelet: — A munka? Rábólint. Ami a magas beosztást il­leti: nem lehet reputáció for. rása. Megyes az maradt, ami volt: lakatos. — Tizenöt évig fociztam, csatár . voltam. Az teljesen lekötött. Ráadásul folyama­tos üzemben dolgoztam; a vezetők jobban örültek, ha számíthattak az emberre, nem kellett még arra a pár napra sem nélkülözni, amit a tanulmányi szabadság jelent. Pedig- jó lett volna tanulni, mert ebben a szakmában nagy a fejlődés, követni csak tanulással lehet. Van persze, aki azért tanul, hogy följebb jusson a ranglétrán. — Ez a természetes. — Szerintem nem. Hiszen, áz aranybetűvel írott terv is csak akkor valósul meg, ha végrehajtják. A gyakorlati munka a fontosabb, 'Ez utóbbi megállapítással nincs mit vitázni: axióma­szerű Igazság. Am az igazo­lásul említett kép másvala­mire is utal: a munkás jár­tas a vitákban, s nem megy a szomszédba, ha érveit me­taforákkal is szemléltetni szeretné. Képessége és ru­tinja egyaránt van a közéle­ti szerepléshez. — Nem mondom, hogy túl nagy gyakorlatom van a nyilvános szereplésben, de az üzemi ügyeket itt, a mi kollektívánk előtt, mondjuk egy termelési tanácskozáson el tudom mondani. Ha vala­mi probléma van, leginkább tőlünk, korosabbaktól vár­ják a többiek, hogy szóvá tegyütt. Vannak ugyan agilis fiatalok, nem mondom, de legalább, hogy elsőként ml vessük fel a problémát, ezt elvárják ők is. — Ha fölszólal, nem mond­ják, hogy csak föltűnési visz- ketegségből teszi? — Ezt nem. Akkor tenném feltűnési vágyból, ha saját érdekből beszélnék. De mi­nél nagyobb közösséget érint a felszólalás, annál jobban örülnek neki. Ilyen után jön­nek Is, hogy jól van, Gyuri, örülünk, hogy ezt így meg- mondtad. Az persze, más kérdés, hogy egy felszólalás­ra milyen intézkedés történt. Évekig tartott, amíg elér­tük, hogy most már legalább válaszolnak a felettesek az előhozott gondokra. Ez már valami. Hogy aztán a gya­korlatban mit tesznek... Szó­val ezen van még javítani való. Axióma az le, hogy a sza­vak súlya arányos a beszélő tetteivel. Megyes evvel min­dig tisztában volt: „Az a vé­leményem — mondja —■, hogy ha valaki beszél, előbb tegyen ' valamit az asztal­ra. ..” Eből is kiviláglik, hogy a tekintély fundamen­tumát keresve minden út — végső soron —, á munkához vezet. A tmk-ban a munká­nak melyik oldala mérvadó? — Mindenek előtt a jó minőség. Ez nálunk nemcsak az utóbbi években került előtérbe. Akár a hibakere­sésben, akár a javításban, mindig a megbízhatóság, a tartósság volt a gyorsaságon kívül a fő szempont. Megyes György, lakatos lé­tére, marógéppel keresi ke­nyerét. Amíg belerázódott e masina kezelésébe, előfor­dult, hogy kérdeznie kellett olyantól, aki nála jobban ért ehhez a munkához. Ilyesmi csorbítja-e a tekintélyt? — Nem kell szégyellni a kérdezést. Az nagyobb baj, és jobban csorbítja a tekintélyt, ha valaki önfejűségből hibát hibára halmoz. Az iparban nincsenek magányos dolgo­zók, elképzelhetetlen, hogy valaki egyedül megállja a helyét. Problémákat megolda­ni csak együttesen lehet. Jó magam különben sem gon­doltam azt, hogy én kiváló munkás vagyok. Igyekszem a lehető legjobban megcsinál­ni, amit rám bíztak; de jól tudom' hogy még többen is el tudnák végezni ugyanúgy. A mi munkánkban az embe­rek kiegészítik egymást. Molnár Pál Megbecsült ember a falujában AZ ÜTEMES kopogás, za­katolás, sistergés már mesz- eziről elárulja Sóshartyán- han, vassal dolgoznak. A nógrádmegyeri ipari szövet­kezet sÓ6hartyáni részlegé­ben alakítják, formálják az t_ * izzó fémet. Bada Sándor barna kö­penyben, a kezét törölgetve jön elénk a kapuig. A mű­helyből lépett ki, eligazította az embereket. A házigazda udvariasságával tessékel a csöppnyi irodába, ahol az adminisztrátor mellett ne­ki is jutott iróasztalnyi hely. — Szépségversenyt nem nyernénk a műhelyünkkel, az igaz — mutatja a pajta­szerű épületet —, de nem is ez a fontos, A lényeg, amit csinálunk, az minőségileg, mennyiségileg megállja a próbát. Akkor nagyobb hiba már nem igen adódik. Bada Sándor közel har­minc esztendeje tagja a Vastömegcikkipari Szövet­kezetnek. Szegkovács. — A nagyapám, édesapám mesterségét folytattam. Ha­gyományos ez minálunk. Kö­rülbelül nyolcéves lehettem, amikor édesapám bevitt a műhelybe. Aztán azt mond­ta, ria fiam, a fújtatóval- már elboldogulsz, láss mun­kához. Ez volt az első lépés. A kezemnek- még nőni kel­lett ahhoz, hogy a ráverővel megbirkózzam.., • Közel harminc év után Is olyan szeretettel, szívesen be­szél az izzó vasról, a mű­helyről, hogy öröm hallgat­ni. — Most 6okkal könnyebb, a gépek segítenek minket. Régen csak kézzel dolgoz­tunk. Annak is megvolt a maga fortélya, szépsége. Ügyességért kívánt az ember­től. , Tíz esztendeje részlegveze­tő a sóshartyáni üzemben. Harminckét ember dolgozik a keze alatt. Nagy felelősség. Szervezni, irányítani, fegyel­met tartani, oly módon, hogy eleget tegyenek a követelmé­nyeknek, meg a boríték se lássa kárát. „A MŰHELY nélkül talán nem is tudnék létezni” — mondja. Ugyanilyen szívvel­lélekkel vállalja és végzi el a rábízott sok-sok egyéb mun­kát. Annyiféle megbízatá­sa, funkciója van, hogy hir- telenében fér sem tudja so­rolni mindegyiket. Jól meg­haladta a tíz évet, hogy elő­ször tanácstaggá választották. A Dankó úton, a 12-es kör­zetben másnak a neve azóta sem jött szóba, amikor arról beszélgettek, ki képviselje az Itteni családokat a tanács­ban. — Ml csak Bada Sándor mellett maradunk — mond­ták legutóbb is a jelölő gyű­lésen. Így aztán ismételten tanácstagjelölt lett. — Tudja, nálunk a szemé­lyes példa fontos, mert min­denképpen húzóerőt jelent. A mi családunk 1960-ban építette a házat. Négy gyere­kem közül mindegyik elvé­gezte a nyolc általánost. A legkisebbik szakmunkásta­nuló a tűzhelygyárban, ez lány. A fiam kovács lett, mint jómagam, a katonaide­jét tölti. Egy lányom még ugyancsak a tűzhelygyárban dolgozik, a másik meg itt, a szövetkezetben. Amire meg különösen büszke vagyok, az a négy unokám. Sóshartyánban a cigány- családok döntő többsége jól dolgozik, szépen keres. Per­sze, van néhány olyan is, akiknek segíteni kell, ösztö­kélni, támogatni őket, mert egyedül nem tudnak kika- parkodni a putriból. — Arra törekszünk, hogy a gyerekek rendesen járjanak iskolába. Manapság, ha egy fiú vagy lány nem végzi el az iskolát, amikor minden le­hetősége megvan hozzá, nagy hiba. Olyan hátránnyal in. dúl az életnek, a munkában, amit már később nehezen, vagy egyáltalán nem tud be­hozni. Ilyenkor a szülőket is hibáztatom. Bada Sándor, mint tanács­tag, társadalmi pártfogó. Ez annyit jelent, rendszeresen látogatja azokat a családo­kat, fiatalokat, ahol mindez szükségesnek látszik. Előfor­dul, hogy állami gondozásba kell venni gyerekeket, pon­tosan az ő érdekükben. Mondják is, egy-egy látoga­tás után, Itt volt a „kereszt­apjuk”. — Nem szabad ma­gukra hagyni őket — állítja —, idejében lássák, melyik a helyes út. Mindezek mellett önkéntes tűzoltóparancsnok-helyettes a faluban, tagja a népfront- bizotságnak, segít a rend­őröknek, ha az szükséges. Ti­zenhat esztendeje párttag. — A FELESÉGEM már nem is csodálkozik, ha mon­dom, megyek megint vala­milyen összejövetelre, érte­kezletre. — Az is igaz, bár­melyiket hagynám el, hiá­nyozna. Érzem, hogy megbe­csülnek. szeretnek, számíta­nak rám. Éneikül mit sem érne az egész... — cse — Igazodtak a mai követelményekhez A brigádok döntö többsége megértette Interjú az SZMT titkárával A minden oldalú alkotó tevékenység kibontakoztatásá­nak legfontosabb és legtágabb területe a szocialista mun­kaverseny és a szocialista brigádmozgalom. Megyénkben, akárcsak a múltban, most Is nagy szerepe és hagyománya van az üzemek, gyárak, vállalatok fejlődésében, a megye általános gyarapodásában, gazdagodásában a XII. pártkong­resszus és hazánk felszabadítása 35. évfordulója tiszteleté­re kibontakozott szocialista munkaversenynek és szocialis­ta brigádmozgalomnak. A megyei párt-végrehajtóbizottság a közelmúltban értékelte az eddig végzett munkát és meg. jelölte a további tennivalókat. Ebből az alkalomból megkerestük Medved Károlyt, az SZMT vezető titkárát, hogy válaszoljon a témával kapcso­latos kérdéseinkre. — Milyen új vo. nások jellemzik me­gyénkben a szocia­lista munkaversenyt és a szocialista bri' gádmozgalmat? — A megye üzemeiben, . vállalataiban, gyáraiban, gyáregységeibe)) és telephe­lyein tevékenykedő több mint 3200 a szocialista cím külön­böző fokozatáért küzdő kol­lektíva, döntő többsége meg­értette az új követelménye­ket és vállalkozott azok tel­jesítésére, Ennek megfelelően az 1979. évi alapvállalások­ban előtérbe kerültek az ak­tuális gazdaságpolitikai cél­kitűzések. A vállalások zöme a tőkésexport fokozására, a termékek minőségének javítá­sára, az ésszerű anyag- és energiatakarékosságra irá­nyulta k. — Az 1979. évi értékelést még nem mindenütt végezték el. Ezt figyelembe véve a termelés és , gazdálkodás főbb mutatói mit jelez­nek az elmúlt évről? — A megye kiemelt üze­meinek döntő többsége telje­sítette 1979. évi tervét. Az eredmények elérésében nagy szerepük volt a munkaver­senyben vállalt feladatok tel­jesítésének, a szocialista bri­gádmozgalomnak. Sikeresen megvalósultak a gazdaságos, nem rubelelszámolású export­terv teljesítésére, illetve túl­szárnyalására tett vállalások.’ Ugyanezt mondhatom el a termékek minőségének Javí­tására irányuló felajánlások­ról. A vállalatok és a lcollek. tívék fontos feladatuknak te­kintették az ésszerű anyag- és energiatakarékosságot. Ezt tükrözik az eddigi biztató eredmények. A mezőgazdasá­gi üzemekben is fokozottab­ban érződik a szocialista mun- kaversenymozgalom kedvező hatása. Több gazdaságban, az iparhoz hasonlóan eredmé­nyesen tevékenykednek a szocialista- és munkabrigá­dok. — A sikerekben milyen szerepe volt a pótvállalásoknak és azok teljesítésé­nek? — A pótvállalásokat első­A Kőbányai Porcelángyár balassagyarmati üzemében a Martos Flóra brigád tárcsa kondenzátorok eziistözését és forrasztását végzi. Képünkön: Zaj Péterné és LakátOJS Gé" záné az czüstöző automatán dolgoznak. “jTr^ sorban a SZOT, a KISZ köz­ponti bizottsága, az MSZMP Központi Bizottsága és a me­gyei pártbizottság határoza­tainak figyelembevételével alakították ki. A vállalatok, üzemek, gazdasági és moz­galmi vezetők az 1979. első félévi e edmények, és a má­sodik félévi megrendelések függvényében ajánlásokat tet­tek a vállalat érdekeit leg­jobban szolgáló feladatok el­végzésére. Az új követelmé­nyeket egyeztették a brigá­dok alapvállalásaival, és első­sorban a termelés-gazdálko­dás hatékonyságát és a mi­nőség javítását szogáló fel­ajánlásokat fogadták el. Többszöri egyeztetés után a pótvállalások jóváhagyása a szocialista brigádvezetői érte­kezleteken, termelési tanács­kozásokon, munkás gyűlése­ken történt meg. A pótválla­lásokban növelték az alap­vállalásban szereplő gazdasá­gi felajánlásokat, ugyanakkor egyéb kötelezettségeket —, nagy értékű termel oberen elő­zések fokozott kihasználása, a beruházási költségek csök­kentése, új beruházások ter­vezett időben történő felku­tatása, a szállítási, kivitelezé­si határidők betartása, stb. — Is vállaltak. A pótfelajánlá­sokat a brigádok nagy része teljesítette, bár az alapválla- lások megvalósításától nehéz elkülöníteni, ezért a legtöbb helyen a kettőt együtt érté. kelték. — Mondana né­hány szót a műve­lődésben, a szakmai képzésben és to. vábbképzésben be­következett fejlődés­ről? — A szocialista brigádok­nál általános, egész kollektí­vákra kiterjedő kulturális vállalásokat egyre inkább az egyéni felajánlásokkal vált­ják fel. A művelődéssel és az életmóddal összefüggő fel­ajánlások pedig többségük­ben tartalmasak. Vonatkozik ez az oktatásra. Például a szakszervezeti oktatásban 1979-ben 13 ezer 181 szocia­lista brigádtag vett részt, s 87 tanfolyamon oldottuk meg 1547 brigádvezető képzését. Kiemelkedőek a társadalmi munkára tett vállalások, ame­lyeket számos termelőegység­ben jelentősen túlszárnyaltak. Ehhez a tenniakaráshoz adott újabb lendületet a Sziklai Sándor Szocialista Brigád fel­hívásához való csatlakozás. A brigádmozgalomban részt ve- vők ’ döntő többsége hasznos munkával teljesítette, illetve folyamatosan teljesíti a kong­resszus tiszteletére vállalt kommunista műszakját. — Ezek után tér­jünk át az 1980. évi tervek, és munka­verseny-vállalások előkészítésének ta­pasztalataira. — Az előkészítés már a múlt év utolsó negyedévében megkezdődött. Megyénk üze­meinek többsége írásos felhí­vásban jelölte meg a megva­lósításra váró -feladatokat, amelyekhez a kollektívák se­gítségét kérte. A brigádok kedvezően fogadták a felhí­vásban foglaltakat, olyan vál­lalásokat tettek, amelyek se* gítenek abban, hogy a ver­senylendület ebben az esz­tendőben is tovább folytatód­jon a megváltozott új, maga­sabb követelmények között is. A változások azonban bizo­nyos tekintetben nehezítették a verseny szervezését, a dol­gozók alkotó készségének tel­jes kibontakoztatását. Az új közgazdasági szabályozók be­vezetése késleltette a tervek és a vállalások jóváhagyását. Több gazdálkodó egység, év« operatív program alap* ján termel, ami megnehezíti a gazdasági jellegű vállalá­sok kialakítását és azok mi­nősítését. Ugyanakkor egyre jobban érzékeljük, hogy bri­gádszinten Is rugalmasan iga­zodnak a változó körülmé­nyekhez. Figyelembe véve az első negyedév tapasztalatait, több gazdálkodó egységnél megnehezítette a brigádválla­lások időarányos teljesítését;, az anyag- és alkatrész-ellá­tásnál jelentkező rapszodikus­ság, a kooperációs kapcsola­tok be nem tartása, az üzem- és munkaszervezésben rejlő hiányosság. A vezetők egy ré­sze nem fordít kellő gondot a kollektívák cselekvőkészségé­nek kibontakoztatására, á vál­lalások teljesítéséhez szüksé. ges feltételek megteremtésé­re, a munkaverseny-mozga- lom fejlesztésére. Emiatt több helyütt még mindig túl álta­lánosan fogalmazzák meg a brigádok számára a haté­konysággal és minőséggel összefüggő feladatokat. A ver­senyző dolgozók vállalkozási kedvétől és lelkesedésétől leg­több helyen elmarad a fele­lősök közti munkamegosztás, a vállalások tárgyi feltételei­nek biztosítása, az értékelés^ valamint az anyagi és erköl. esi elismerés; — Most pedig ar­ra kérem, szóljon a szakszervezetek to­vábbi feladatairól. — A megyei párt-végrehajJ tóbizottság eddig minden év.- ben áttekintette a szocialista munkaverseny és szocialista brigádmozgalommal kapcsola­tos munkánkat. A Jelenlegi kritikus értékelés, a hozott határozat valamennyi érde­kelt szervnek és tisztségvise­lőnek jő alapot ad a további,' gyorsan változó helyi felada­tok sikeres megoldásához. Á XII. kongresszus határozata elsősorban a szakszervezetek­től várja sl, hogy légyénél* aktívabb szervezői a munka, versenynek és a brlgádmoz> galómnak, alakítsák tovább­fejlesztésének irányát, és tik: rekedjenek a formális voná­sok csökkentésére. Ennek szellemében jelöli ki a végre­hajtó bizottság legutóbbi ha­tározata a soron levő felada­tokat. Megyénk szakszerve­zetei segítenek abban, hogy a szocialista brigádok kezde­ményezései az eddiginél még szorosabban kapcsolódjanak a vállalati tervfeladatokhoz. Erősítsük azt a szemléletet és gyakorlatot, mely szerint aa ésszerű takarékosság a kor­szerű gazdálkodás állandó kö- vetelniénye. Közreműködünk olyan kezdeményezések álta­lánossá tételében —, mint a brigádmárka, önmeózás, mun­kád mellé add a neved, egy brigád, egy hasznos újítás stb. Nagyobb figyelmet for­dítunk a komplexbrigádok szervezésére, szorgalmazzuk az ésszerű munkaerő-gazdái, kodást, a brigádon belüli dif. íerenciált bérezést. ösztön­zünk a szakképzettség növelé­sére. El akarjuk érni, hogy a műszaki és gazdasági szak­emberek az eddiginél aktí­vabban kapcsolódjanak be a szocialista munkaverseny- mozgalomba. — Mit kérnek a gazdaságvezetők. tői? — Azt, hogy teremtsék meg a lehetőséget a munkaver­seny rugalmasabb alkalmazá­sához. Fordítsanak nagyobb figyelmet az évközi változá­sokra. Biztosítsák a rövidsza­kaszos célkitűzések megoldá. sát segítő pótvállalások meg­tételét. Közös és sürgető fel­adatunk a munkaverseny ér­tékelésének korszerűsítése, mivel ezt a területet sok jo­gos kritika érte. — Mit tehetnek a KISZ-szcrvezetek? — Vezetőiket arra kérjük, hogy a szakszervezeti veze. tőkkel szorosabb egyetértés­ben nyújtsanak pontos, érthe­tő útmutatást az ifjúsági bri­gádoknak vállalásaik megté­teléhez. Fontos, hogy a jelen, léginél még eredményesebben vonják be őket az akcióprog­ramok végrehajtásába — fe. jezte be nyilatkozatát Med­ved Károly. Vcaesz Károly t

Next

/
Oldalképek
Tartalom