Nógrád. 1980. május (36. évfolyam. 101-126. szám)

1980-05-01 / 101. szám

/ VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! Mí 2MP NOURAO M !C VEI BÍZ OTT S AGA ES Á M t fTTfii T AN ft L 5 PA P~J A XXXVI. ÉVF., 101. SZÁM ARA: 1,60 FORINT 1980. MÁJUS 1., CSÜTÖRTÖK A MUNKÁRÓL ÉS ÖNMAGUNKRÓL I smét a munkát ünnepeljük. Május el­seje tele a munka dicséretével, költői szimbólumaival. Alanya, a dolgozó em­ber maga is jelképpé magasztosul. A munka verejtéke csillogó gyöngyökké nemesedik, az izmok kisimulnak, a tekintet öntudatot su­gározva fürkészi a távolságot, és már-már találni kell egy rendetlen vonást, egy ma- kacskodó asszimmetriát, hogy összetartsa a valóságot a megálmodott ideállal. Makacs- kodhat bennünk is a gondolat, az ellenvetés: majd holnap — az ünnep után — újra meg­indul a hajnali-reggeli áradat, hogy a „név­telenek” álmos és fáradt tömegként elözön­lik a nagy munkahely, a társadalom számuk­ra kijelölt terepét, hogy tegyék azt, ami nélkül nincs hierarchia, nincs státusz, nincs hatalom, nincs pozíció és nincs kultúra sem. Ördögi alku: egy napért majd háromszázat! Ám mégis: nincs az a kajánkodás, amely tagadhatná az ünnep jogosságát. Az alkotás öröme, a dolgok feletti uralom szabadság­érzete, s a nyomába szegődő tágabb öntudat, amely alapján majd évszázada éppen a ma­ga számára vívta ki a munkás a munka ün­neplésének jogát, az ünneplés önkéntessége — megannyi érv, hogy belássuk: a munkával a munka világa ünnepli, becsüli és emeli társadalmi érvényűvé önmagát. Ezt a tartal­mat pedig nem lehet sem kívülről ráerősza­kolni, sem megtagadni tőle. Belülről nőtt ki, a munka elidegenedett társadalmi világából történelmileg is. „Alulról”, hogy a társada­lom úri és hatalmi világára rákényszerítse saját hatalmát és értékrendszerét. Ezért nem tűri meg ma sem az ájtatoskodó, semlegesí­tett, állapotokat konzerváló mechanikus visz- sza-visszatérés léleknélküliségét és külsődle- gességeit. Ünnepelni csak létező, valóságos eszmei és etikai tartalommal lehet, s ez alól a munka ünnepe sem kivétel. De ugyanez az értékrendszer dacol azok­kal az ellentmondásokkal is, amelyek mind­máig kísérik a munka társadalmi világát, és éles kontrasztokat képeznek a munka álta­lános társadalmi és etikai tartalma, valamint konkrét formái között. Hiszen nem felesel-e mindmáig egymással a „munka tette az em­bert emberré” elv a munkában megrokkan­tak szomorú látványával, egyes munkafajták butító monotóniájával? A megkövetelt inten­zitás az emberformálás mértéket parancsoló visszafogottságával? A specializáltság a sok­oldalúság és teljesség eszményével? A „pénz­ből élünk”-elv nemcsak cinikus, de piacot, üz­leteket járó, vagy éppen családi házra várók hétköznapi igazságaként a „munkából élünk” egyenlőtlenségeivel? Vagy éppen a kisebb-nagyobb ügyeskedők kérkedő le­hetőssége és kivételezettsége, kihívó pökhen- disége a munkából élők lehetőségének beha- tároltságával ? Egyéni fegyelmezetlenségek, abnormális, „szabályt erősítő” elhajlások felnagyított, rossz hangulatot keltő vagy szándékoló ki­siklásairól lenne csupán szó? A társadalom- tudomány tagadja ezt. Kategóriái, amelyek­ből levezeti a valóság tarka jelenségvilágának e negatív oldalát, túl általánosak ahhoz, hogy az egészet a véletlenszerűségek, vagy éppen a szubjektív rosszakarat számlájára írhat­nánk. Munkamegosztás a maga tagoló, hi­erarchiákat eredményező formáival; áruter­melés, a maga külsődleges mércét és követel­ményt támasztó mértéktelenségével, „rossz végtelenjével”, csak egyének és nemzetek ve­télkedőjében győztesek és vesztesek, nyerőket és vésztőkét feltételez — ezek azok az alap- kategóriák, a munka társadalmilag és törté­netileg létező objektív meghatározottságai, amelyekből kinő a társadalmi uralom és egyenlőtlenség minden modern disszonanciá­ja. S amely a munka végleges felszabadítá­sát még ott is egy hosszú és tudatosan végig­viendő történelmi folyamattá oldja fel, ahol — mint a szocializmusban —* e feladat köz­vetlen társadalmi célkitűzésként jelenik meg a politikai-társadalmi akarat szintjén. A munkamegosztást és az árutermelést nem le­het rendelettel eltüntetni, sem puszta lelke­sedéssel túlhaladni. Ünnepeljünk hát és adjuk meg magunkat? Szocialista társadalmunknak aligha lehet ez a logikája. Igaz, a szocializmust mint a munka társadalmát ma már nem egyszerűen csak harmonikus és problémamentes valóságként idézzük meg a magunk számára, hanem a „munka társadalma” meghatározásba egyre inkább beleértjük a feladatok és követelmé­nyek bonyolult és korszakos jellegét is. Nem ígérhetjük a magunk számára, hogy felold­juk a munka egyoldalú erőfeszítéseket te­remtő, „mértéken felüli” jellegét; de azt igen, hogy ez az erőfeszítés és áldozat az élet min­den területén megkapja, és egyre inkább meg kell kapnia a maga társadalmi elismerését és felértékelődését. És ez korántsem kevés. Hi­szen ez a munka nem szavakat igényel, ha­nem maradandó, eredményes — és sokszor a ma még nyerészkedők és privilegizáltak le­nézését, olykor ellenállását kiváltó — tette­ket. Bátorságot, demokratikus intézmény- rendszereket, nyilvánosságot és társadalmi -részvételt. A mindig újraformálódó társadal­mi és történelmi körülményekhez mért társa­dalmi — politikai és közéleti — hozzáállást; közgazdasági számításokat, a munka társa­dalmi szervezetének állandó módosításait és a teljesítmény mindenkori, bürokráciamentes megbecsülését és a teljesítménynélküliség egyértelmű elutasítását. Fejlett, társadalmasult világunk bonyolult és szerteágazó rendszereiben a munka fel­szabadítása csak e bonyolult rendszerek köz­vetítőcsatornáin keresztül biztosítható. Ezeken keresztül őrizhetjük meg és teremthetjük újjá a munka társadalmilag olyan fontos és nél­külözhetetlen etikáját, amely egyre kevésbé lehet ma már a közéletből kiszorult-kiszo­rított egyének életelve, mert egyre inkább e társadalmat magáénak valló, közéleti tudat­tal és öntudattal rendelkező egyének köte­lességtudataként élhet csak tovább. m m Ü nnepeljük hát a munkát! Megidézve teljesítményeit, s a teljesítményeiben megvalósult alkotó embert. De ünne­peljük kritikával és önkritikával is. A már teljesített és még teljesítetlen feladatainkról nem elfeledkezve. Ülést tartott a Miniszter- tanács A kormány Tájékoztatási Hivatala közli: a Miniszter- tanács szerdán ülést tartott. Lázár György, a Miniszter- tanács elnöke tájékoztatta a kormányt dr. Bruno Kreisky- nek, az Osztrák Köztársaság szövetségi kancellárjának meghívására Ausztriában tett nem hivatalos látogatásáról. A kormány a beszámolót jó­váhagyólag tudomásul vette. A belügyminiszter, vala­mint a közlekedés- és posta­ügyi miniszter jelentést tett a közúti közlekedés biztonságá­val kapcsolatos 1972. évi kor­mányhatározat végrehajtásá­nak tapasztalatairól. Ezek szerint az elmúlt években a közlekedés biztonsága javult, a balesetek száma — a gép­járműállomány nagymértékű növekedése ellenére — nem emelkedett. A kormány a je­lentést elfogadta és felhív­ta az illetékes minisztereket, hogy a helyzet további javí­tására, elsősorban a halálos kimenetelű és súlyos balese­tek számának csökkentésére, illetve megelőzésére tegyenek intézkedéseket. A Minisztertanács elfogad­ta a munkaügyi miniszter előterjesztését a munkásszál­lásoktól 1976-han hozott kor­mányhatározat végrehajtásá­nak tapasztalatairól. Az el­múlt években a vállalatok erőfeszítéseinek eredménye­ként, a munkásszállókban fo­kozatosan csökkent a zsúfolt­ság, nőtt a megfelelő színvo­nalú ellátást biztosító helyek aránya. A lakók életkörülmé­nyeinek javítására azonban — elsősorban a fővárosban — változatlanul nagy figyelmet kell fordítani. Helyes, ha a vállalatok közös összefogás­sal építenek és tartanak fenn munkásszállásokat, így na­gyobb lehetőségük van ész­szerűbb fejlesztéssel maga­sabb színvonalú ellátásra. Május Utol 11-ig: Berceli kulturális napok A munkásosztály nagy nemzetközi ünnepe Bercelen jelentős kulturális esemény- sorozat indulásának ideje is. Hagyomány már a berceli kulturális napok megrende­zése. A Berceli községi Tanács, a művelődési ház, a községi könyvtár' és a berceii sport­kör közös szervezésében ke­rül sor a gazdagnak ígérke­ző eseménysorozatra, amely figyelembe veszi a lakosság érdeklődési körének alakulá­sát, a legkülönbözőbb igé­nyeket. A programból ezút­tal csupán ízelítőül említünk néhányat. Május 1-én a felvonulás és az ünnepi nagygyűlés után ünnepi műsort rendeznek „Déli muzsika” címmel. E napon délben nyitják meg Farkas András, Balassagyar­maton élő festőművész kiál­lítását, a megnyitót Koval- csik András mondja. Ezeket az eseményeket sportműsor követi, majd pedig majális­sal zárul a nap. Május 2-án vetélkedő zaj­Újabb NDK—NSZK megállapodások Üjabb NDK—NSZK kor­mánymegállapodásokat kötöt­tek szerdán Berlinben. A vízi, közúti és vasúti közlekedésre vonatkozó . egyezmények és szabályozások folytatását, ki­bővítését jelentik azoknak, a két német állam közötti meg- állaoodásoknak, amelyeket 1979. november 16-án kötöttek meg ugyancsak az, NDK fővá- Msában. A mostani megállaz podások különböző okmányait a Német Demokratikus Köz­társaság kormányának megbí­zásából dr. Heinz Schmidt köz­lekedési miniszterhelyettes és dr. Michael Kohl külügymi­niszter-helyettes, a Német Szövetségi Köztársaság kor­mánya nevében pedig Günter Gaus, az NSZK állandó NDK- beli képviseletének .vezetője irta alá. lik a községben. Másnap pe­dig a Mini Vígszínház elő­adásában Emil Bragmiszkij— Eldar Rjozanov: Ma éjjel megnősülök című zenés ko­médiáját mutatják be két részben. A következő nap a filmeké lesz, május 7-én pe­dig író-olvasó találkozót rendeznek. Hofi—Komlós kabaré várja az érdeklődőket május 9-én. A következő napon zajlik a Mikszáth Kálmán Művelődé­si Központ egész napos műso­ra. Délután művészi tornában gyönyörködhetnek a jelenle­vők. A továbbiakban színhá­zi műsor, alkotó óra várja a lakosságot, illetve a fiatalo­kat. E napon este rendezik meg a helyi Pávakör és a balassagyarmati tánccsoport fellépését, a MINERVA együttes előadását is. hogy csak néhányat említsünk e nap programjából. A berceli kulturális napokat május 11- én Bagó-disco zárja. A kul­turális napok idején á köz­ségi könyvtárban a kézimun­ka-szakkör kiállítása tekint­ést* »eft Zászlófelvonás Május elseje, a nemzetközi munkásmozgalom nagy ünnepe tiszteletére szerdán délután a Parlament előtti Kossuth téren katonai tiszteletadás közepette felvonták • az állami zászlót. Ugyancsak katonai tisztelet- adással vonták fel a magyar nemzeti lobogót és a munkás- mozgalom vörös zászlaját a gellérthegyi felszabadulási emlékműnél. (MTI) MI ÁlJ U Felvétel: Kulcsár József Városi közmüvelüdési albizottság! ülés Ülést tartott tegnap a Sal­gótarjáni városi Tanács köz- művelődési albizotsága a me­gyei József Attila Művelődé­si Központ Arany János úti klubjában. Szó volt a város művészeti életének helyzeté­ről, a művészeti élet VI. öt­éves tervi tervezésére vonat­kozó javaslatokról. Megvitat­ták az ellátatlan körzetek alapellátási lehetőségét, a „Nyitott ház” kísérlet ta­pasztalatai alapján. A művészeti élet növekvő társadalmi funkciója, a vá­ros életében betöltött szerepe teszi időszerűvé az első na­pirendi pontot. Mint ismere­tes, § várai tanáéi xé®rsó­hajtó bizottsága múlt év vé­gén tárgyalta ugyanezt a té­mát önálló napirendként. A város művészeti életét — mint akkor is megállapítot­ták —, nem lehet elválaszta­ni Salgótarján általános gaz- .dasági, politikai, szellemi fejlődésétől, annak történeti elemeitől. A művészeti élet fejlődése szorosan összefügg a gazdasági és társadalmi szférák fejlődésével, e szfé­rák változása jelentős hatást gyakorolt a város művésze­ti életének fejlődésére, bon- takozására. A mai művészeti élet fejlődését a munkáskul­turális hagyományok, a di­namikus városépítői szabja meg, többek között. A mű­vészetek területén legmar­kánsabban az építőművészet, valamint a képző- és ipar­művészet fejlődött, de számos erőfeszítést figyelhetünk meg az irodalmi, a zenei élet, a film- és színházművészet, az amatőr művészetek stb. terü­letén is. Az ellátatlan körzetek alapellátási lehetőségeinek! kutatását, a gyakorlati lehe­tőségek keresését és alkal­mazását mindenekelőtt a je­lenlegi helyzet indokolja. Ez­zel kapcsolatban elsősorban módszertani kérdésekről esett sző. i

Next

/
Oldalképek
Tartalom