Nógrád. 1980. április (36. évfolyam. 77-100. szám)

1980-04-01 / 77. szám

Irodalmi munkásságáért Lénin.dijjal tüntették ki hétfőn Leonyid Brezsnyevet, a Szov­jetunió Kommunista Pártja főtitkárát, a Legfelsőbb Tanács elnökét. // Carter „re Iránba Hétfőre valamelyest tiszta- dóságot mutatott az Iránnal zódott a kép a „rejtélyes” szemben a múltban elkövetett amerikai—iráni kapcsolatfel- amerikai „hibák” beismerésé, vételt illetőén. Vasárnap re. Szerintük Washington azt ugyanis Washington elismer- is jelezte, hogy amennyiben a te: Carter elnölr az elmúlt Teheránban fogva tartott ame- napokban két alkalommal is rikai túszokat a kormány fel­üzenetei üzenetet intézett az iráni ve- ’ zetőkhöz, és a „postás” szere­pét a svájci külügyminiszté­rium, illetve Svájc teheráni nagykövetsége játszotta. ügyelete alá helyezik, az Egye­sült Államok kész beleegyezni a két ország kapcsolataival foglalkozó „vegyes bizottság’ által idézett iráni források sze­rint az amerikai elnök világo­san jelezte: amennyiben a túszok sorsában nem követke­zik be változás, Washington újabb megtorló intézkedések­hez folyamodik Iránnal szem­ben. A Carter-kormányzat fontolóra vette, hogy az élel­miszerek és gyógyszerek- kivé­telével teljes kereskedelmi em Az Országos Anyag­os Árhivatal közleménye 1980. április 1-i hatállyal az alábbi hatósági árak változ­nak: A 86-os oktánszámú normál­benzin literenkénti fogyasztói ára 10,— forintra, a 92-es ok­tánszámú szuperbenziné 11,50 forintra, a 98-as oktánszámú extrabenziné 13,— forintra módosul. Az általános gáz­olaj ára literenként 8,— forint lesz. Változatlan marad a háztartási tüzelőolaj fogyasz­tói ára. Az üzemanyagköltségek nö­vekedése miatt emelkednek az áruszállítási tarifák. A taxiviteldíjak 30 százalékkal nőnek. Változatlanok marad­nak az egyéb személyszállító*, si díjtételek. A faanyagok hatósági fo. gyasztói - ára is változik. A fe. nyő fűrészáru ára , átlagosan 16. a farost lemezek és fafor­gács lapok ára 19—30 száza­lékkal emelkedik. A faragott fenyőgerenda ára 33, a tölgy fűrészárué 49. a bükk fűrész­árué 8, a nyár fűrészárué pe­dig átlagosan 37 százalékkal nő. A faanyagok áremelése ál­talában az azokból készült késztermékek árszintjét is növeli. Nem emelkedik az ára a fából készült ablak­kereteknek, ajtóknak és a parkettának. A tűzifa fogyasz­tói ára is változatlan marad: A bútorok árszintje általában nem. változik. Változatlan szintű ártámo­gatás mellett is kisebb mér­tékben emelkedik néhány gyermekbútor ára. Az ártá­mogatás növelésének követ­keztében nem nő a járóka és a gyermekágy fogyasztói ára. (MTI) Ton Duc Thang halála Nemzeti gyász Vietnamban Zalai István, az MTI tudó- ség érte a vietnami és a nem- siiája jelenti: zetközi kommunista mozgal­mat. A VSZK néhai köztársa- Eli.unyt Ton Duc Thang, a sági elnöke 1888. augusztus 20­Vietnami Szocialista Köztársa­ság elnöke. Hanoiban vasár­nap, a késő délutáni órákban közzétettek a VKP Központi Bizottsága, a nemzetgyűlés ál­án született szegényparaszti családból An Giang , tarto­mányban. Műszaki techniku­mot végzett Saigonban és fia­tal korától kezdve aktívan landó bizottsága, a kormányta- részt vett a francia gyarmato- nács és a hazafias front el- sítók ellen, Vietnam független- nöksége közös gyászjelentését, ségéért, társadalmi felemel- amely mély részvéttel tudatja, kedéséért folytatott küzdelem- hogy „1980. március 30-án Ha- ben. noiban szívroham következte- A megalapítástól 1930-tól ben 92 éves korában elhunyt volt tagja az Indokínai Kom- Ton Dúc Thang köztársasági munista Pártnak, elnök, a nagy hazafi, az igaz Sorozatban fontos politikai kommunista, ,Ho Si Minh el- tisztségeket töltött be. Volt a nők harcostársa, a nemzetkö- nemzetgyűlés. állandó bizott- zi kommunista mozgalom hű- «ágának elnöke, majd a viet- séges harcosa. Halála súlyos riami hazafias front elnöke, s veszteség pártunknak és né- végül a VDK alelnöke. Ami- pünknek” — hangoztatja a kor 1969 őszén Ho SÍ Minh gyászjelentés. meghalt, Ton Duc Thangot vá­A köztársasági elnök el- lasztották a Vietnami Demok- hunyta miatt Vietnamban áp- ratikus Köztársaság elnökévé, rilis 1-től 5-ig — ötnapos — 1976-ban pedig, az egységes nemzeti gyászt rendeltek el. Vietnami Szocialista Köztársa- Az elnök életrajza: Ton Duc ság kikiáltásakor az ország Thang halálával nagy veszte- köztársasági elnöke lett. felállításába. Baniszadr ugyan- bargót alkalmaz Teheránnal Jody Powell, a Fehér Ház akkor a sajtó képviselői előtt szemben, tovább korlátozza szóvivője ugyanakkor váltó- nyomatékosan kijelentette, az Egyesült Államokban dol­hogy Carter második üzenete gozó iráni diplomaták létszá­zatlanul cáfolta azt az iráni közlést, miszerint a washing­toni üzenetek címzettje Kho­meini ajatöilah lett volna. Powell szerint Carter mindkét esetben Baniszadr iráni elnök-) üzenetek höz fordult Az üzenetek tartalmáról Te­herán és Washington egymás­tól eltérően nyilatkozott Ba­niszadr köztársasági elnök és Ghotbzadeh külügyminiszter egyaránt azt mondotta, hogy Carter első üzenetében hajlan­mát, és szövetségeseit Iránnal szembeni korlátozott gazdasági szankciókra bírja — írja a The New York Times. Ezzel egyidőben ismeretes­már ultimátumszerű hang­nemben íródott. > Jody Powell nem volt haj­landó részleteket közölni az tartalmáról, de ha­tározottan cáfolta, hegy azok sé vált, hogy Washington nyu- bármifajta amerikai beisme- gat-európai szövetségesei, a rést tartalmaztak volna. kilenc közös piaci ország kor­A The New York Times niánya a hét végén levélben hétfői számában, iráni hiva- szólította fel Baniszadr elnö- talos személyiségekre hivat- köt a túszok szabadon bocsát­kozva, Carter üzenetét „fe- sára. nyegetőnek” nevezte. A lap (MTI) Olasz terroristák letartóztatása A francia rendőrség nyomo- Nizzában a nyomára bukkan- zói az országban bujkáló olasz tak és elkapták, őrizetbe vé- terroristák utáni kutatásban telét még nem jelentették be szombaton „nagy halat" fog- hivatalosan és a rendőrség az tak: egy riviérai faluban há- egész ügyet „hétpecsétes ti- •lójukba került Mario Moretti, tokként>. kezeli. aki állítólag a hírhedt olasz terrorszervezet, a „Vörös Bri- Két, a pénteki razzia során gádok" vezetéséhez tartozik, elfogott olasz terrorista kiíé- Az olasz rendőrség azt gya- te mindazonáltal a nyilvános- nítja, hogy Moretti kulcssze- ságra került, Enrico Biancot és repet töltött be Aldo Moro Franco Pinnát már 1977 óta olasz kereszténydemokrata keresi az olasz rendőrség, az- vezető 1978-ban történt el- zal gyanúsítják őket, hogy rablásának megtervezésében, részt vettek több merénylet- A középkorú férfinek pénte- ben, Aldo Moro elrablásában ken sikerült elmenkülnie egy és Guido Palma római bíró razzia elől, másnap azonban meggyilkolásában. (MTI) A Progressz—8 találkozása Szombaton este moszkvai idő szerint 23 óra 01 perckor a Progressz—8 automatikus teherűrhajó összekapcsolódott a Szál jut—6 űrállomással, amely két és fél éve kering a világűrben. A teherszállító űrhajó a Szál jut—6 tudományos űrállo­más további működéséhez szükséges rakományt vitt. A Szaljut—6 és a a Prog- ressz—8 berendezései kifogás­talanul működnek. (MTI) Sikeres akció Az Afganisztáni Demokrati­kus Köztársaság népi fegyve­res erői sikeres akciót hajtottak végre a Ghazni tártományban működő diverzáns csoportok ellen. Mint a Bakhtar hírügy­nökség közölte hétfőn, az ak­ció során jelentős mennyiségű fegyvert és lőszert, egyebek között 235, darab amerikai, pa­kisztáni és kínai gyártmányú puskát, négy kínai automata fegyvert, amerikai rádióadót és egyéb katonai felszereléseket zsákmányoltak. (MTI)- Szolidaritási gyűlés A havannai egyetemen a Kubai Egyetemi Diákszövet­ség rendezésében — hétfőn nagyszabású salvadori szoli daritási nagygyűlést tartottak Oscar Arnulfo Romero salva­dori érsek meggyilkolása, va. lamint a vasárnapi temetési szertartás résztvevői ellen el­követett jobboldali tömegmé­szárlás elítélésére. A hétfői Granma salvadori és Costa Rica-i tudósítói je­lentések alapján rendkívül részletesen adott tudósítást a vasárnap végrehajtott 'újabb salvadori tömegmészárlásról Cossiga konzultációi Olaszországban folytatódnak a kormányalakítási konzultá­ciók. Cossiga kijelölt minisz­terelnök hétfőn a koalíció tagjául szánt három párt fő­titkárával egyeztette tervezett kabinetjük programját. A Villa Madamában, az olasz kormány reprezentatív épületében megtartott első na­pi tanácskozáson főleg a köz­renddel összefüggő kérdések ke;-ültek szóba. A felek egyet­értettek a terrorizmus elleni harc fokozásának szükséges­ségében, de — a jelek szerint — egyikük sem sürgetett „rendkívüli intézkedéseket1 Cossiga, ügyvezető miniszter- elnök tájékoztatta Piccolit, Craxit és Spadolínit a terro­rizmus elleni harcban elért legutóbbi eredményekről, to: vábbá a hiányosságokról is. Vélemények szerint Olasz­ország új középbal koalíciós kormánya húsvét után szüle­tik meg. Előzőleg Pertini köz- társasági elnök Cossiga ügy­vezető miniszterelnökkel egyez­teti a kormánylistát és kivá. iasztja a „legmegfelelőbb sze. mélyiségeket” az egyes tárcák élére. Véres események Romero temetésén Fegyverropogás, pokolgépek ték, hogy a baloldal fegyvere- robbanása szakította félbe va- sei el akarják rabolni az érsek sárnap Romerónak, San Salva- koporsóját. Ezek után — mint dór múlt héten meggyilkolt a baloldali erőket tömörítő érsekének temetését. A székes- forradalmi koordinációs bizott- egyház előtti téren összegyűlt ság közölte — szélsőjobboldali százezres tömeg fejvesztve terroristák és a kormány ci- menekült. A lövöldözés és a üilruhás ügynökei tüzet nyitot- pánik következtében legkeve- tak a baloldal biztonsági gár- sebb negyvenen életüket vesz- distáira. Az emberi jogok sal- tették, a sebesültek száma meg- vadori bizottságának szóvivője haladja a kétszázat. beszámolt arról is, hogy ezzel A junta nem sokkal később egyidőben a székesegyház mel- bejelentette, hogy kivezényli a et„ü épületből szélsojobbolda, laktanyákból a készenlétben fegyveresek gránátokat dobtak álló biztonsági alakulatokat, és f., es rendőrök ozon­a katonák mindenkit letartóz- 1“£k ,a, térre; * székesegyház tatnak, akit az utcán találnak. elott ekkOT Pamk ‘or‘ kl’ cs^' nem egy oran át tartott a lo- Közvetlenül a véres esemé- völdözés. A koporsót sietve be- nyek előtt — feltehetőleg jobb- vitték a székesegyházba, és az oldali provokátorok — a tö- érsek holttestét az egyik krip- megben azt a hírt terjesztet- tában helyezték el. (MTI) NÓGPAD — 1980. ó^rilis 1., kedd Folytatódik a munkaverseny (Folytatás az 1. oldalról) gyártását. A tervnek megfele. lő ütemben készülnek szovjet Hazank legnagyobb timföld- megrendelésre a négyrészes gyárában, Ajkán az első ne- motorvonatok, s előrehaladtak gyedévben a tervezettnél 5000 a2 üj-Zélandba kerülő villa­tonnával több timföldet gyár- mos motorvonatok gyártásának tottak, ami nagyreszt annak előkészületeivel, köszönhető, hogy a szerelési a tervezettnél 50-nel több és felújítási munkálatokat lé- autóbusz készült az első ne- nyegesen lerövidítették, így gyedévben az Ikarus székes­kevesebbet álltak a gépek. fehérvári gyárában: összesen A Ganz-MÁVAG vasútijár- 2100 távolsági és városi, vala- műgyárában a munkaverseny mint úgynevezett félkész autó­egyik legnagyobb eredménye busz került ki a gyártócsar- az, hogy a bedolgozó válla- nőkből, az utóbbiakat alkat­iatok nagyrésze már most a részként exportálják és külföl- tervnek ' megfelelően eleget dön szerelik össze. ■tesz szállítási kötelezettségei- Lépést tartani a divattal — nek. így az első negyedévben ez jellemzi a Páva női ruha- a vasúti jármű-gyár is üteme- gyár tervezőinek idei gyárt- sen, tervszerűen dolgozhatott, mányfejlesztési koncepcióját. Határidőn belül elhagyta a amelynek eredményeivel már gyárat Tunisz számára három most, a tavaszi szezonban ta- újabb luxus-motorvonat, bang- lálkozhatunk a hazai üzletek- ladesi rendelésre elkészült ben. 1980-ra 740 új modellt négy Diesel-hidraulikus moz- dolgoztak ki és ajánlottak a dony, s ugyancsak bangladesi kereskedelem számára, az első megrendelésre megkezdték a negyedévben 120-félét már keskeny nvQmtávú mozdonyok gyártottak is. „Egyetértés” Mg. Tsz. Nagyoroszi keres azonnali belépés­sel gépüzemeltető aqronomusi munkakörbe legalább 3 év szakmai gyakorlattal és technikum! végzett­séggel rendelkező szakembert, .valamint takarmánytermesz­tő agronómusi beosztásba szakirányú főiskolai végzettségű és legalább a év szakmai gyakorlatú szakembert. Jelentkezni a termelőszövetkezet elnökénél lehet levélben vagy személyesen. A Szerszámgépipari Mavek érsekvadkerti gyáregysége azonnali belépesse! felvesz gépi forgácsoló, géplakatos, öntvénytisztító, gyártáselőkésri- tő, elektronikai szerelő, elektronikai meó-s, elektronikai technológus és elekeronikai műszerész szakmunkásokat, be­tanított munkásokat és középfokú végzettségű szakembere­ket. Tmk-művezető, valamint villamos-vezérlő gyártó művezetői munkakörbe középfokú, illetve felsőfokú végzettséggel és 5 éves szakmai gyakorlattal rendelkező művezetőket. Bérezés kollektív szerződés szerint Jelentkezés munkanapokon: reggel 6,30—14 óráig a egység munkaügyi csoportjánál. gyar­Az Ipolyvidéki Egyesült ÁFÉSZ igazgatósága pályázatot hirdet Érsekvadkerten 1980. május hónapban megnyitásra kerülő 600 m2 alapterületű élelmiszer ABC-áruház vezetői munkakörének . betöltésére. Feltételek: előírt egységvezetői képesítés, 5 éves szakmai gyakorlat Jelentkezéseket ÁFÉSZ igazgatósága, Érsekvadkert, Hősök tere 13. sz. alá kérjük megküldeni. 4

Next

/
Oldalképek
Tartalom