Nógrád. 1980. április (36. évfolyam. 77-100. szám)

1980-04-01 / 77. szám

Világ proletárjai, egyesüljetek! NOGRÁD AZ MSZMP -NOGRAD M EGY El’ 81 Z O TT S A ŰA XXXVI ÉVF.. 77. SZÁM ARA: 1.20 FORINT 1980. ÁPRILIS 1., KEDD Felszabadulásunk 35 évfordulójára Felújított kiállítás a partizánmúzeumban Kerényi Dezső egykori Nógrid -partizán emlékbeszédét tart­— kép: Gyurkó — Ja. A karancsberényi Nógrádi­partizáncsoport emlékmúzeu­ma először 1969-ben, megyénk felszabadulásának 25. évfor­dulója alkalmából ' nyitotta meg ajtaját a látogatók előtt Évente 18—20 ezer ember „te­kintette meg az eltelt idő alatt némiképp elhasználódott, az új tudományos kutatások mi­att is felújításra szoruló em­léktárgyakat, fotó- és egyéb dokiímentációs anyagokat. Lényegében az utóbbiak szol­gálhattak az elhatározás alap­jául, a Nógrád megyei Múze­umi Igazgatóság vezetői szá­mára, hogy most, hazank fel- szabadulásának 35. évfordu­lójára felújítsák a kiállítást. A rendezést a Salgótarjáni Munkásmozgalmi Múzeum két munkatársa, dr. Szvircsek Ferenc és Kriskó Lajosné vé­gezte, elképzeléseik esztétikai kivitelezését a múzeum deko­ratőrei, Presits Antal *és Kol­lár Sándor valósították meg. A Nógrádi-partizáncsoport em­lékmúzeuma felújított kiál­lításának ünnepélyes megnyi­tóját tegnap rendezték meg a partizáncsoport egykori harcálláspontján, á karáncs- berényi Légrády-vadászházban. Az ünnepségen megjelentek az egykori partízánosztag élet­ben levő tagjai, a megye kul­turális életének párt- és álla­mi vezetői, a megyeszékhely és a környék középiskoláinak képviselői. Kerényi Dezső, a Magyar Partizánszövetség, a Nógrádi Sándor-partizáncsoport tagja mondott megemlékező beszé­det, felidézve a háború utol­só hónapjainak történetét, em­bert próbáló idejét. Hangsú­lyozta az akkori ellenállás fon­tosságát, s azt a tényt, hogy a hajdani partizánok később, az új társadalom építésében is helytálltak. Magatartásuk, cselekedetük példa a mai if­júság számára. A beszédet követően az ál­lami, politikai és intézményi vezetők megkoszorúzták a harcálláspont falán elhelye­zett emléktáblát. Az egykori bajtársak nevében Kerényi De­zső, Bodnár László, Molnár Já­nos, Szarka Sándor és György Béla helyezett el koszorút. Az ünnepségen a salgótar­jáni Kohász fúvószenekar mű­ködött közre. Bolgár pártdeSegóció Salgótarjánban Háromtagú bolgár pártdele­gáció látogatott el tegnap Sal­gótarjánba. A vendégek, An­tonov Doncsev, a bulgáriai Razgrad megye pártbizottsá­gának első titkára, Valicsko Boder, a megyei népfront el­nöke és Marin Drlumer ipari­mezőgazdasági egységvezető a Vas megyei pártbizottság meg­hívására, felszabadulásunk 35. évfordulója alkalmából érke­zett hazáinkba. A bulgáriai Razgrad és Vas megye között több mint évtized óta tartó testvérkapcsolat jegyében ke­rült sor a pártküldöttség lá­togatására. Salgótarjánban elsőként Géczi János, az MSZMP KB tagja, a megyei pártbizottság első titkára fogadta a delegá­ciót, majd a síküveggyárba ve­zetett a vendégek útja. A gyárban Juhász Gyula igazga­tó és Szálkái József párttitkár adott tájékoztatást a gyár je­lenéről, piaci helyzetéről, fejlődési tendenciáiról. Szó esett a síküveggyártás világszerte használatos techno­lógiáiról, az egyes eljárások előnyeiről, s — ami a vendé­geket különösképpen érde­kelte —, hogyan lehet egy, már működő üveggyárat alkal­massá tenni jó minőségű, pi­acképes termékek gyártására. A beszélgetést gyárlátogatás követte, majd az egyre épülő, gyarapodó megyeszékhe.yet tekintették meg a vendégek. * A háromtagú bolgár pártdele­gáció a délutáni órákban ü1a- zott vissza Vas megyébe. Magyar­kambodzsai Kemerovói pcirtküldöttség érkezett Nógrád megyébe Események — tanácsokon Gyakoribb az ellenőrzés A megyei tanács végrehaj­tó bizottsága hétfőn tartotta tanácskozását. Megtárgyal­ták egyebek között az idős- korúakról való gondoskodás helyzetét és feladatait, a ta­valyi fejlesztési terv és költ­ségvetés teljesítését, amelyek a megyei tanács áprilisi ülé­sének napirendjén szerepel­nek majd. * A Salgótarjáni városi Ta­nács Végrehajtó Bizottsága ugyancsak tegnap ülésezett. Elsőnek egy korábbi vb-ha- tározat végrehajtásának ta­pasztalatairól esett szó, amely a megyeszékhely köz- tisztasága javításának érde­kében született. A tanács műszaki osztálya az elmúlt esztendőben a városgazdál­kodási üzemmel havonta tar­tott köztisztasági szemlét, amelyen alkalmanként a KÖJÁL, rendőrkapitányság, Vöröskereszt, a Hazafias Népfront szervezete is kép­viseltette magát. Az ellenőrzés január else­jétől gyakoribb, hiszen önál­ló munkakörben köztisztasá­gi ellenőrt alkalmaznak. S, hogy a város tisztaságát mennyire fontosnak tartják, példa rá: a téli hónapokban a járdák takarításának hiá­nya, a csúszásmentesítés el­maradása miatt hatvanhat esetben kezdeményezett sza­bálysértési eljárást a tanács ' műszaki osztálya. A köztisztaság javítása ér­dekébe* tavaly fejlesztették a pormentes szemétszállítás feltételeit Salgótarjánban, ö-'-esén tizenkét új utca la- k!' tévedhették a szolgá’ta* tást. Az idén már csak a Hámán Kató-lakótelepen vár megoldásra hasonló tenniva­ló. A városgazdálkodási üzem is igyekezett javítani a körülményeken, hiszen új szemétszállító gépkocsikat, IFA tehergépkocsit, s 700 kukaedényt szereztek • be. Ugyancsak a megyeszékhely közterületeinek tisztaságát szolgálja a két, elmúlt esz­tendőben beszerzett járda­seprő gép. Hiába azonban a tanácsiak igyekezete a város tisztasá­gáért, ha az nem párosul az itt élők, dolgozók megértésé­vel. Sok a szemét, a hulla­dék, s hogy a környezet mél- , tó legyen Salgótarján hírne­véhez, áprilisban nagyszabá­sú köztisztasági akcióra ke­rül sor, amelyben a városi tanács számít az oktatási in­tézmények, .vállalatok támo­gatására is. A végrehajtó bizottság ezt követően jelentést hallgatott meg a tavaly végzett gazda­sági és pénzügyi ellenőrzések tapasztalatairól, a fontosabb tanácsi beruházások helyze­téről. Napirenden szerepelt a tetőtér-beépítések eddigi ta­pasztalata, majd egyéb ügye­ket tárgyaltak. * A Balassagyarmati városi Tanács Végrehajtó Bizottsága hétfőn tartotta következő ülését,. amelyen az április 11-i tanácsülést készítették elő. A testület megvitatta a tavalyi fejlesztési és költség- vetési terv végrehajtását, tá­jékoztatót hallgatott meg a város vízellátásának helyze­téről és a javítására tett in­tézkedésekről. —mszgy— A SZOT elnökségének ülése A Szakszervezetek Országos Tanácsának elnöksége hétfőn ülést tartott. Elfogadta a szak- szervezeti kongresszusokon és küldöttértekezleten megválasz­tásra kerülő vezető szervek összetételének és létszámának főbb elveit. További napirendi pontként döntött az 1980. évi SZOT-díjak adományozásáról, majd megvitatta a vállalati művelődési bizottságok mun­kájáról szóló tájékoztató je­lentést. (MTI) szakszervezeti tárgyalások A hivatalos látogatáson ha­zánkban tartózkodó kambod­zsai szakszervezeti küldöttség a SZOT székházában hétfőn megkezdte tárgyalásait a ma­gyar szakszervezetek Gáspár Sándor főtitkár vezete kül­döttségével. A tárgyaláson a küldöttségek vezetői tájékoz­tatták egymást az országaik­ban folyó szakszervezeti mun­káról, a szakszervezeteik kö­zötti kapcsolatok bővítésének további lehetőségeiről. Folytatódik a munkaverseny a felszabadulás tiszteletére A gazdasági élet első ne­gyedévi adatait a közeli na­pokban összegezik, a vállala­tok előzetes értékelései azon­ban máris arra utalnak, hpgy a kongresszusi és felszabadu­lási munkaverseny számotte­vő eredményeket hozott a bel­ső tartalékok feltárásában és hasznosításában. Sok helyütt javult a szer­vezettség, szilárdult a fegye­lem, a termelékenység, meg­bízhatóbb a minőség. Nagy számban érkeznek jelentések arról is, hogy a dolgozók a munkaversenyt folytatják, új munkasikerekkel köszöntik hazánk felszabadulásának 35. évfordulóját. A szénbányászok versenyé­ben a borsodiak, az oroszlányi­ak és a tatabányaiak kerül­tek az élvonalba, de a tröszt más üzemei is kiemelkedő eredménnyel zárták a negyed­évet: nemcsak termelési ter­vüket teljesítették túl, hanem a szén fűtőértékét is az elő­írt szint fölé emelték. A mun­ka megkönnyítésére az idén 700 millió forint «értékű gé­pet helyeznek üzembe, újabb szénmezők feltárására pedig félmilliárd forintot költenek. A kőolaj- és földgázbányá­szok is jobban kihasználták termelőberendezéseiket, s mű­szaki intézkedéseket tettek a kimerülőfélben levő kutak ho­zamának fenntartásáért, má­sutt a termelés növeléséért, fgy az első negyedévben az előirányzottnál mintegy 200 millió köbméterrel több föld­gázt hoztak a felszínre. Pro­pán-bután gázból 5000 tonnát szállítottak az országnak ter­ven felül. A munkaverseny további szakaszában a kime­rülőben levő kutakat pótol­ják. (Folytatás a 2. oldalon.) 1 Az MSZMP Nógrád megyei Bizottságának meghívására hazánk felszabadulásának 35. évfordulója alkalmából test­vérmegyénkből, Kemerovóból pártküldöttség érkezett tegnap Nógrád megyébe. A delegációt, amelynek vezetője Jermakov Nyikolaj Szpiridonovics, az Orosz Föderáció Legfelsőbb Tanácsának, az SZKP Keme­rovo területi végrehajtó bi­zottságának tagja, a novokuz- nyecki városi pártbizottság el­ső titkára; tagjai: Kirov Vla­gyimir Ivanovics, a területi pártbizottság tagja, a pártbi­zottság építési osztályának ve­zetője, Matvejeva Valentyina Antonova, a területi pártbi­zottság revíziós bizottságá­nak tagja, a Lenin Építési Tröszt pártbizottságának tit­kára, a Ferihegyi repülőtéren Devcsics Miklós, a Nógrád me­gyei pártbizottság titkára fo­gadta. A vendégek Budapesten vá­rosnézőin vettek részt, s meg­koszorúzták a gellérthegyi Szabadság-szobrot. A délutáni órákban megérkeztek Salgó­tarjánba. A megyei pártbi­zottság székházában a ke­merovói delegációt fogadta Géczi János, az* MSZMP Köz­ponti Bizottságának tagja, a megyei pártbizottság első tit­kára, a megyei párt-, állami és tömegszervezetek vezetői. Géczi János és Jermakov Nyi- kolaj Szpiridonovics, kölcsönö­sen tájékoztatták egymást a testvérmegyék társadalmi, gazdasági, kulturális életének helyzetéről és feladatairól. A kemerovói testvérme­gyénkből érkezett pártküldött­ség ma Balassagyarmatra láto­gat MSZBT-tagcsoportvezetők tanácskozása Salgótarjánban A salgótarjáni MSZBT-tag­csoportvezetők tanácskozását rendezték meg tegnap a váro­si pártbizottság helyiségében. Ezúttal került sor a múlt- évi tevékenység értékelésére, va­lamint az idei feladatok meg­beszélésére. Városunkban jelenleg 17 MSZBT-tagcsoport, mintegy 18 000 taggal dolgozik. Ez jel­zi, hogy jelentős a Magyar— Szovjet Baráti Társaság tö­megbázisa, amely szilárd ala­pot teremtett a barátság elmé­lyítését szolgáló politikai tö­megmunkához. A tagcsoportok megtalálták helyüket ezen fel­adatok megoldásában, túlnyo­mó többségük eredményesen, önállóan dolgozik. A tagcso­portok között jelentős az ipa­ri üzemekben működők ará­nya, csaknem ötven százalék. Munkájukat az országos el­nökség programjának figye­lembevételével, a városi és he­lyi pártbizottságok, alapszer­vezetek irányításával, a tömeg­szervezetekkel, -mozgalmakkal közösen végzik. Az MSZBT- tagcsoportok sajátos mozgalmi eszközeikkel, agitációs és pro­pagandatevékenységükkel stb. segítették a gazdaságpolitikai munkát, a munka becsületé­nek növelését, a közösségi életszemlélet erősítését, s nem utolsósorban a szocialista ha- zafiság és a proletár interna­cionalizmus elmélyítését. A jelenlevők megvitatták m idei főbb feladatokat is, amC, lyekre a későbbiekben vissza­térünk. b

Next

/
Oldalképek
Tartalom