Nógrád. 1980. február (36. évfolyam. 26-50. szám)

1980-02-01 / 26. szám

Világ Droletárioí egyesüljetek) NOGRAD AZ MSZMP NOG RÁ Ö. MEGYEI BIZOTTSÁG'* ES A MEGYEI TAN ÁCS LAPJA XXXVI. ÉVF., 26. SZÁM ÁRA: 1,20 FORINT 1980. FEBRUÁR 1., PÉNTEK J Tanácsülés Salgótarjánban és Szécsényben Fejlesztésre 290 milliót költenek az idén Új iskola a Beszterce-lakótelepen Előkészületek a hatodik ötéves tervre Salgótarján város Tanácsá­nak gazdálkodását az elmúlt esztendőben befolyásolták a szigorúbb feltételek, de emel­lett fő törekvés maradt a vá­ros dinamikus fejlesztésének folytatása. A megyeszékhely beruházásaiban érdekelt szervekkel, elsősorban a ki­vitelezőkkel, a tanács rend­szeres munkakapcsolatot tar­tott fenn, s ennek köszönhe­tő, hogy a városi tanács be­ruházás-előkészítő tevékeny­sége megfelelt a követelmé­nyeknek, pénz- és anyaghiány sem gátolta a kivitelezést. Tavaly — egyebek között — Nógrád megye székhelyén 467 telepszerű, többszintes la­kás építését vették tervbe, ebből 386 valósult meg. Az átadott lakások közül — ke­vés kivételével — problémát okozott, hogy jóval a szerző­désben foglalt befejezési ha­táridő után adták át, s az sem vet jó fényt az építők­re, hogy az átadott új ottho­nok minősége is hagy kíván­nivalót maga után. Salgótarján az elmúlt esz­tendőben újabb létesítmé­nyekkel gazdagodott. Elké­szült az Arany .János úti pa­vilonsor, a beszterce-lakóte! <r pi óvoda. Ugyancsak itt lát­tak hozzá a tizenhat tanter­mes általános iskola kivite­lezéséhez. Megkezdődött a Pécskő utcai rekonstrukció és a Gorkij-lakótelepen az ivó­víztározó kivitelezése. A Ke­merovo körúton átadták ren­deltetésének a nyolc tanter­mes iskolát, amely nagyban enyhítette a körzet iskolai ellátásának feszültségeit. A városi tanács költség- vetési gazdálkodására is a ki­egyensúlyozottság volt a jel­lemző. Bár a tavaly júliusi fogyasztói árintézkedések a költségvetési szerveket is érintették, a többletterhek nem okoztak zavart a gaz­dálkodásban. Az idei esztendőt a városi tanács meghatározónak tart­ja, hiszen az éves terv való­ra váltása az ötödik ötéves tervre kitűzött feladatok si­keres megvalósítását, s a következő tervciklusra való zavartalan átmenetet is je­lenti. Az a törekvés, hogy a rendelkezésre álló anyagia­kat célszerűen, hatékonyan használják fél. Ügy rangso­rolták a feladatokat, hogy azok a legfontosabb" társada­lompolitikai célkitűzések tel­jesítését segítsék, szolgálják a lakosság érdekeit. A Salgótarjáni városi Ta­nácsnak az idén 290 millió forint áll rendelkezésre a fej­lesztésekre. Ez kevesebb a korábbinál, de a legfontosabb feladatokhoz kellő pénzügyi fedezetet jelent. Főként a már megkezdett beruházá­sok befejezése áll á munka ■középpontjában, s a VI. öt­éves tervre való felkészülés. Nógrád megye székhelyén 1980-ban továbbra is kiemelt helyet' kap a lakásépítés. A városban 440—450 lakás át­adásával számolnak, amely­ből 382 a többszintes, telep­szerű lakások előirányzata. Célcsoportos kivitelben 177 új otthon épül, amelyből 67 lakást a kolóniák pótlására irányoztak elő. Folytatódik a közművesítés is a Beszterce- lakótelepen, a Hársfa úton, s a nyugati városrészen. A beszterce-lakótelepi 16 tan­termes általános iskola üzem­be helyezését az esztendő vé­gére tervezik. A Mérleg utcai épületegyüt­tes második ütemének befe­jezési határideje 1980. június vége, de alvállalkozói kése­delmek miatt ez aligha tart­ható. A tervezés során már gon­doltak az elkövetkező évek feladatainak előkészítésére. Az év végére az építés alatt álló lakások száma megköze­líti a 480-at. A város nyuga­ti részén folytatják az építé­si területek gondozását, hoz­zálátnak a közművesítéshez is. A tervek szerint itt az el- sí. ütemben 170 lakást építe­ne*, amelyek kiviteli tervei az idén elkészülnek. Az Arany János úti általános iskola, a kereskedelmi szakmunkás- képző iskola, s a Mérleg úti építkezés áthúzódik a követ­kező ötéves tervre. Több fon­tos létesítmény tervdoku­mentációja már rendelkezés­re áll, így a beszterce-lakó­telepi óvodáé, bölcsődéé, a kereskedelmi és szolgáltató­házé is — hangsúlyozták teg­nap a Salgótarjáni városi Tanács ülésén, amelyen jelen volt és felszólalt Medved Ká­roly, az MSZMP városi bi­zottságának titkára, a körze­ti népfrontbizottságok elnö­kei, a városi körzeti pártalap- szervezetek titkárai. A városi tanács az idei fej­lesztési tervet és fenntartási költségvetést elfogadta. A Szécsényi nagyközségi Tanács is megtartotta csü­törtökön délután az! idei esz­tendő első tanácsüléséi, ame­lyen az 1980-as év fenntartá­si költségvetését és fejlesztési alaptervét vitatták meg s fo­gadták el a tanácstagok. A tervek megalapozottsága érdekében előzetesen értékel­ték a tavalyi feladatok meg­valósítását, azzal a megjegy­zéssel, hogy az idén komoly tennivalók várnak a tanács­ra. Régóta feszítő gond Szé- csényben az óvodahelyzet. Több mint kétmillió forintot költenek az általános iskola óvodává történő átalakításá­ra. A munkákat megkezdték és szeretnék befejezni az új iskola indulásáig. Kétmillió­négyszázezer forintot fordíta­nak a Bajcsy és a Dugonics utca korszerűsítésére, a ter­vekben szerepel a Mártírok útja felújítása is. A belvíz- rendezésre több mint egymil­liót költenek. Ebből az ösz- szegből több utca vízelveze­tését oldják meg. Huszonhárommillió forint jut fejlesztésre Szécsényben 1980-ra. A nyárra befejezik a Magyar úti egyes jelű épület kivitelezését, a Rákóczi úton négy lakást építenek, ehhez már hozzákezdtek. Minden­ként be kell fejezni a tizen­két tantermes általános isko­lát. A berendezési, felszerelé­si tárgyakat már a múlt év­ben megrendelte a tanács, azokat folyamatosan szállít­ják. Az iskola befejezési ha­táridejét június 30-ában szabták meg. A száz férőhelyes középis­kolai kollégium építése anyag­hiány miatt az elmúlt évben szinte alig lépett előre. Az ed­múlt év végéig az épület tető alá került, a befejezési határ­idő ugyancsak június 30-a. A tanács külön hangsúlyozna, hogy a beruházásokat terv szerint ez évben szeretnék be­fejezni. Ez megfeszített, ösz- szehangolt munkát követei a vállalatoktól is. Ezért a vég­rehajtó bizottság állandóan figyelemmel kíséri az építke­zések helyzetét, és gyors in­tézkedésekkel segíti a határ­idők megtartását. A nagyközségi tanács az előző évhez! hasonlóan idén is számít a lakosság társadalmi munkájára. Közös munkát szerveznek az általános isko­la és a kollégium építésére, az óvoda átalakítására, a parkok gondozására, virágosításra, község szépítésére, a váikert rendezésére és a rárósi úttö­rőtábor építésére. Azzal szá­molnak, hogy a közös munka közel hárommillió forintot „hoz” a szécsényieknek. Olcsó áruk és tetszetős kivitelük miatt sokan keresik az üzletekben az IPOLY Bútor­gyár Nógrád fantázianevet viselő szekrénysorát. A gyártmányfejlesztők mindig megújít­ják, frissítik a már megkedvelt bútor küllemét, folyamatosan alkalmazkodva a piac igé­nyeihez. A Nógrád szekrénysor egyik legújabb változata fényezés nélkül, matt furné­rozással kerül a vásárlókhoz. — kulcsár — Ülésezett az MSZMP Nógrád megyei Bizottsága Tegnap Salgótarjánban kibővített ülést tartott az MSZMP Nógrád megyei Bizottsá­ga. Skoda Ferenc, a megyei pártbizottság titkára köszöntötte a tanácskozás résztvevő­it, majd a pártbizottság Géczi János, az MSZMP Központi Bizottságának tagja, a Nógrád megyei pártbizottság első titkára előterjesztésében megtárgyalta a megyei pártbizottság, az MSZMP XI. kongresszusa óta végzett munkáját és állásfoglalását a XII. kongresszus irányelveiről. A megyei pártbizottság ülésén részt vett és felszólalt Brutyó János, az MSZMP Köz­ponti Ellenőrző Bizottságának elnöke. Mit szolgál a gyártás- és gyártmányfejlesztés? Növelik a versenyképes és gazdaságos termékek arányát A kormányzati szervek a termelési szerkezet fejleszté­sének meggyorsítását és az exportra orientált fejlesztési politika kibontakoztatását együttes feladatként jelölték meg­A Salgótarjáni Kohászati Üzemekben ennek szellemé­ben készültek fel a süllyesz- tékes kovácsi érmék, a CO* begesztőhuaal, a vékony falú kis átmérőjű, hosszvarratú hegesztett cső gyártására és a görgős szállítópálya készítésé­re. Ezek a fejlesztések két­ségtelenül növelik a gyár gazdaságos és versenyké­pes termékeinek részará­nyát. Megbízhatóan igazolja ezt, hogy az elmúlt évben mint­egy 40 százalékkal, közel 20 millió dollárra emelték a tő~ Gromiko Bukarestben Andrej Gromiko, az SZKP KB Politikai Bizottságának tagja, a Szovjetunió külügy­minisztere, csütörtökön rö­vid látogatásra Bukarestbe érkezett. Gromiko a Román Szocialista Köztársaság veze­tése meghívásának tesz ele­get. (MTI) Téli közművelődési gyakorlat Egyetemisták és főiskolások a közműveltségért! Huszonegyedik alkalommal szervezte meg az önkéntes té­li közművelődési gyakorlatot az Eötvös Lóránd Tudomány- egyetem közművelődési tit­kársága és a Népművelési In­tézet —, felsőoktatási intéz­mények hallgatói számára. A gyakorlatra idén 220 fiatal jelentkezett, akik — január 20. és február 6- között — ha­zánk félszáz településén ta­nulmányozzák az értelmiség helyzetét, közművelődésben betöltött szerepét. A 3—5 fős egyetemközi munkacsopor­tok részben központilag ki­adott, részben egyénileg vá­lasztott szempontok alapján végzik sokoldalú vizsgálatai­kat az adott vidéki, vagy vá­rosi településeken, azok von­záskörzetében ■— a helyi ta­nácsok, vagy művelődési in­tézmények gyakorlatvezetői­nek irányításával. Munkáju­kat a megyék módszertani gyakorlatvezetői és a Magyar Urbanisztikai Társaság me­gyei szaktanácsadói segítik, de a felsőoktatási intézmé­nyek gyakorlatvezető tanárai is meglátogatják a munkacso­portokat gyakorlatuk színhe­lyén. , A téli közművelődési gyakorlat tapasztalatait elem­ző tanulmányokban összegzik a fiatalok, melyeket egyúttal pályamunkaként értékelnek a gyakorlat szervezői- Nógrád megyében négy te­lepülésen — Salgótarjánban, Balassagyarmaton, Rétságon és Magyarnándorban —, ösz- szesen tizenöt fős egyetemközi munkacsoport kezdte meg munkáját. A munkacsoportok tagjai — többek között — az Eötvös Lóránd Tudomány- egyetem, a budapesti műsza­ki és közgazdasági egyetem, a szombathelyi tanárképző főiskola hallgatói, akik ér­deklődésüknek megfelelően végeznek vizsgálatokat az ag­rár-, a műszaki és a humán értelmiség körében. A helyi művelődési intéz­mények emellett gazdag és tartalmas programokat állí­tottak össze a fiatalok szá­mára, megismertetve őket a közművelődés, a népművelői munka „kulisszatitkaival”. Mindezt annak a célkitűzés­nek szellemében, mely a jö­vőben még inkább számít a végzett értelmiségiek aktivi­tására a közművelődésben. késexport-bevételüket. Ez év­ben azonban tovább akarnak lépni és a tőkésexport rész­arányát újabb 2 millió dol­lárral szeretnék növelni. Érthető, hogy a gyárnak keresnie kell az újabb lehető­ségeket- Ezért 1980-ra olyan intézkedéseket vettek tervbe, amelyek segítik a termékszer­kezet további korszerűsítését, a termékek választékának bővítését, a munkakultúra és a technológiai eljárások kor­szerűsítését. De egy pillanat­ra sem felejtik el, hogy a továbbfejlődésre tervezett in­tézkedéseknek kivétel nélkül a minőség javításával kell járnia. A termelési szerkezet to­vábbi javítása, a gyártás- és gyártmányfejlesztés kapcsán a hazai piacon és külföldön egyaránt keresett hideghen­germű termékeinek bővítését és a kikészítés korszerűsíté­sét vették tervbe. Mintegy 73 millió forintos költséggel ez évben megkezdik a továbbfej­lesztést, és előreláthatólag 1982-ben lehetővé válik a folyamatos üzemelés beveze­tése, az egyes munkafázisok szűk keresztmetszetének fel­oldása. Ezzel növelni tudják majd a jól jövedelmező ex­portárualapot és javítani a belföldi ellátást­A kovácsolásnál is előrelé­pést terveznek. Gondos előké­szítő munka után szintén ez évben látnak hozzá a félmeleg süllyesztékes ko­vácsolás kialakításához. A Gépipari Technológiai In­tézet közreműködésével a fej­lett ipari országokban most meghonosodó anyag- és ener­giatakarékos megoldást ve­zetnek be. Ez az új kovácso­lás! technológia nagy méret­pontosságú kész kovácsdara­bokat biztosít, amelynél szük­ségtelenné válik a további megmunkálás. Előreláthatólag ez a fejlesztés 123 millió fo­rinttal növeli majd „ a gyár árbevételét. A termékek versenyképes­ségét nagymértékben befolyá­solja a ráfordítási költség. Ennek megfelelően a kazán­park fejlesztése révén ki­egyensúlyozottá és gazdasá­gosabbá teszik a gyár tech­nológiai és fűtési gőzellátott­ságát. Ugyancsak a gazdasá­gosságot szolgálja majd a hideghengerműi kénsavas pá­coló sósavra történő átállítá­sa és a sósav-regeneráló kor­szerűsítését szolgáló felújítási munka. A vállalatnál képződő vas- oxid felhasználására és érté­kes termékké, nagy tisztasá­gú vasporrá, illetve a kohá­szati üzemeknél gyártott he-, gesztőhuzal portöltetévé tör­ténő feldolgozását is tervbe vették. Erre tulajdonképpen 40 millió forintot fordítanak, miközben a megoldás közel 200 millió forinttal növeli az árbevételt. Közgazdasági számítások se­gítségével felismerték, hogy a huzalmű egyes termékei nem biztosítják a kívánt gazdasá­gosságot- A gazdaságtalan ter­mékek visszaszorítása helyett máris intézkedés történt a varrat nélküli csőredukálás gyors meghonosítására. Sze­retnénk elérni, hogy egy oszt­rák cégtől bérelt .csőredukáló berendezés 3 hónap alatt üzembe álljon és ez év már­ciusának végén, vagy áprili­sában már meg is induljon a termelés. A fejlesztési költ­ség alig haladja meg az 5 milliót, de számítások szerint a csőredukáláson több mint 7 millió forint tiszta nyeresé­ge lesz az üzemnek. Ezek az intézkedések jól szolgálják a gazdaságos és versenyképes termékek részarányának növelését. Egyúttal a népgazdasági egyensúly megteremtéséhez is hozzájárulnak, hiszen a prog­ramba vett gyártás- és gyárt­mányfejlesztési munka az ex­porttermelés tervezett növelé­sét is előmozdítja.

Next

/
Oldalképek
Tartalom