Nógrád. 1980. január (36. évfolyam. 1-25. szám)

1980-01-04 / 2. szám

Hosszú hare ígérkezik Impozáns egyöntetűséggel és növekvő nemzetközi szo­lidaritás közepette folytató­dik a brit acélipari munkások­nak az 1926-os általános sztrájk óta első országos bér­követelő sztrájkja. Csütörtö­kön a szállítómunkások nem­zetközi szövetsége világmé­retű blokádot rendelt el a Nagy-Britanniába irányuló acélszállításokra, az életszín­vonal védelméért harcoló százezer brit acélipari dol­gozó támogatására: Korábban a fémipari munkások nem­zetközi szövetsége is szolida­ritását nyilvánította ki a brit sztrájkkal. A szigetország szakszerve­zeti mozgalma teljes egy­ségben állt ki az acélipar dol­gozói mellett. Len Murray, a TUC főtitkára megbeszélést folytatott az acéliparban ér­dekelt szakszervezetek veze­tőivel és utána kijelentette: „a sztrájk 100 százalékos és az egész szakszervezeti moz­galom közreműködik abbán, hogy- elérje céljait”. A szoli­daritási akció az érc- és acél- szállítások bojkottálására, a külföldi acélszállítmányok ki­rakásának meghiúsítására irányul. A brit állami acélipar ve­zérei a kormány utasításá­ra szintén hosszú sztrájk­harcra készülnek fel és hajt- hatatlanságot hirdetnek. Sir Charles Villiers, az acélipari tröszt elnöke csütörtökön ki­jelentette, hogy a tröszt nem kér több pénzt a kormánytól béremelésre, akármilyen kö­vetkezménnyel jár a sztrájk. Az új év alkalmából Losonczi Pál fogadta a Budapestre akrcditáll diplomáciai képvisele­tek vezetőit. A képen Losonczi Pál, Pavlov, a Szovjetunió és Moravec Csehszlovákia bu­dapesti nagykövete . , Waldheim Iránban Láthatta a sah szomorú Ismét Indira ? ' Hónapokig tartó, heves kampány után Indiában meg­kezdődtek a rendkívüli parlamenti választások. A konti­nensnyi méretű ország mintegy 360 millió választópolgára arról dönt, hogy melyik párt, esetleg pártszövetség sze­rezzen többséget a jó fél éve tartó kormányzati válság után az új-delhi parlamentijén? Ha erre egyáltalán lehetőség van. A politikai megfigyelők többsége ugyanis attól tart, hogy a rendkívül bonyolult belpolitikai helyzetben a mos­tani voksolás sem jelent egyértelmű megoldást. Az 1977-ben hatalomra jutott Dzsanata-koalíció az elmúlt nyáron szét- bomlott, Indira Gandhi volt pártja, a Nemzeti Kongresszus pedig szintén megosztott. A különböző csoportok között szinte napról 'napra alakultak és bomlottak fel a szövetsé­gek — sőt. Az egész választási felkészülést a személyi ve­télkedés eluralkodása jellemezte az elvi ellentéteken túl. Pedig Indiának határozott politikájú, haladó gazdasági és társadalmi reformokat következetesen megvalósító kor­mányra lenne szüksége ahhoz, hogy javuljon az ország vál­tozatlanul elmaradottságban élő százmillióinak sorsa. Erre az igényre épít Indira Gandhi, aki választási prog­ramjában gazdasági stabilitást és „a rend helyreállítását” ígérte. Kézenfekvő támadási felületet jelent számára a Dzsanata-kormányzás alatt meggyorsult infláció, a kiélező­dő vallási-nemzetiségi ellentétek, a bűnözési hullám, a nö­vekvő munkanélküliség. Kerüli ugyanakkor az általa 19.75- ben bevezetett rendkívüli állapot túlkapásainak és törvény­telenségeinek említését, remélve, hogy azok elhalványodott emlékét a jelenlegi gondok háttérbe szorítják. Fő ellenfelei: a Dzsanata vezetője, Dzsagdzsivan Ram és a Lók Dal (néppárt) vezére, Csaran Szingh. Ram, az el­nyomott kasztok képviselője az egyéni szabadságjogok vé­delmét hangsúlyozta; Szingh pedig elsősorban a nagybirto­kos rétegeknek kedvező gazdaságpolitika szószólójaként lé­pett fel. (Külpolitikai kérdésekben kevésbé jellemezte vé­leményeltérés a három esélyes kormányfőjelöltet.) Egy dolog az általános bizonytalanságban is kétségte­len: Indira Gandhi újra teljes súlyú szereplője az indiai politikának, s reális esélye van a miniszterelnökség ismé­telt megszerzésére. Még abban az esetben is döntő szava lehet az ország vezetésének meghatározásában, ha —, mint ezt sokad valószínűnek tartják — a szembenálló politikai erők egyike sem szerez abszolút többséget a mostani vá­lasztásokon. Szegő Gábor Carter válaszlépésekre Arafat cáfolata Jasszer Arafat, a Palesztinái Felszabadítási Szervezet és az El-Fatah vezetője elutasí­totta azokat a feltételezéseket, amelyek szerint az ellenállási mozgalom egésze és az El-Fa­tah lemondott volna az Izra­el ellen viselt fegyveres harc­ról és a politikai küzdelmet helyezné előtérbe. Ennek el­lenkezőjét bizonyítja, hogy a megszállt területeken letar­tóztatott paleszfinaiak kilenc­ven százaléka —, amint azt Izrael is elismeri — az Et-'Fa- tahhoz tartozik. A Falas zi k; A1-Szaura című Palesztinái folyóiratnak a fegyveres el­lenállás kezdetének tizenötö­dik évfordulója alkalmából adott nyilatkozatában Arafat rámutatott: egyesek azt sze­retnék, ha a szervezet csak a megszállt területeken és Dél- Libanonban vívna fegyveres harcot és nem alkalmazná s küzdelem más formáit. * Ismeretlen fegyveresek szer­dán éjjel agyonlőtték az iz­raeli El Ai légitársaság istán- buli irodájának vezetőjét. A merényletet a „marxista—le­ninista fegyveres propaga'n- daegység” nevű török ter­rorszervezet vállalta magára. (MTI) Kurt Waldheim, az ENSZ Teheránban tartózkodó főtit­kára ellen tervezett merény­letet hiúsítottak meg szerdán az iráni hatóságok. Az erről szóló hírt Szadegh Ghotbza- deh külügyminiszter közölte az iráni hírügynökséggeL Ghotbzadeh és Waldheim egyaránt „hasznosnak” minő­sítették megbeszéléseiket. Ghotbzadeh hozzáfűzte: úgy véli, „sikerült megértetni” Waldheimmel, hogy Irán ál- i láspcntja megingathatatlan. Waldheim szerdai program­jának néhány eseménye „biz­tonsági okokból” elmaradt. A világszervezet főtitkárának aznap kellett volna találkoz­nia a forradalmi tanács né­hány tagjával és látogatást tett volna egy kórházban, ahol a sah börtöneiben meg­nyomorított áldozatokat ápol­ják. A továbbiakban nem közük előre Kurt Waldheim teheráni programját. Az iráni jogászok szövetsé­ge levelet juttatott el Wald- heimhez. Ez általános és nemzetközi , jogi szempontból megalapozottnak minősíti a volt uralkodó kiadatására vo­natkozó iráni kérelmet. Esze" mm mm § r r ­örökségét rint Reza Pahlavi nem tekint­hető sem politikai menekült­nek, sem pedig védettséget élvező megdöntött uralkodó­nak, mert egyszerűen köztör­vényes bűnöző. A levél bizo­nyítékokkal is alátámasztja állítását. A főtitkár a nap folyamán szállodai szobájában több megbeszélést tartott. Látoga­tást teát nála egy olasz kül­döttség, élte egy szocialista szakszervezeti vezetővel. A delegáció Rómába visszatérve közölte: tudomására hozták Waldheímnek: meggondolat­lanság lenne, ha a Biztonsági Tanács gazdasági szankció­kai hozna Irán eilen, mert ez csak a helyzet további kiéle­ződéséhez vezetne. Csütörtökön félbeszakadt Kurt Waidheim első nyilvá­nos teheráni programja. A világszervezet főtitkára a sah elleni harcok mártírjainak sírját akarta megkoszorúzni: helikopteren érkezett a te­mető bejáratához és onnan gépkocsin indult tovább, de útját Amerika-ellenes tünte­tők állták el. Waldheim ezek után visszahajtatott a temető bejáratához és onnan helikop­teren távozott. A koszorúzást egyébként biztonsági okokból nem jelentették be előre, mert —, mint Ghotbzadeh iráni külügyminiszter közölte — az ENSZ-főtitkár ellen szerdán merényletet akartak elkövetni. Waldheim ezután másodíz­ben is találkozott Ghotbza­deh külügyminiszterrel. Meg­beszélésük részleteiről ezúttal tájékoztatták a nyilvánossá­got. Az iráni külügyminiszter­rel tartott tanácskozása után Waldheim találkozott a volt sah titkosrendőrségének ül­dözöttéivel. A találkozóra eredetileg szerdán került vol­na sor. Az ENSZ-főtitkár negyven forradalmi gárdista gyűrűjében jelent meg a kül­ügyminisztérium szomszédsá­gában levő épületben össze­gyűlt mintegy háromszáz ember előtt. Waldheimet szemmel láthatóan megrázta a látvány — az emberek többsé­gét ugyanis nyomorékká tették a SAVAK pribékjei. Itt el­hangzott beszédében Wald­heim ígéretet tett arra, hogy az iráni nép szenvedéseit mindenképpen az ENSZ fó­ruma elé tárják. Pen Sovan, a kambodzsai népi forradalmi tanács alel- nöke tart sajtóértekezletet. Csendesen, szabatosan beszél: „az utóbbi három hónap alatt senki nem halt éhen Kam­bodzsában”. De a nehézsége­ket sem titkolja: az életben maradt lakosság — Pol Pot a khmer népnek csaknem felét kiirtotta — 70 százaléka mun­kaképtelen volt az éhezés és a betegségek miatt. Ráadásul az országban mindössze 54 or­vos maradt. Ma már a népi hatalom hihetetlen erőfeszíté­sei, a szocialista országok és a Vöröskereszt segítségével a lakosság döntő többsége visz- szanyerte fizikai erejét. * Karácsonyi Zoltán, a debre­ceni agrártudományi egyetem adjunktusa 1979. december 16-a óta a FAO-program vég­rehajtója Kambodzsában. — A jelenlegi száraz év­szakban mintegy tízezer hek­táron akarjuk elvégezni a ve­tést. Napokon belül megérke­zik 650 tonna kiváló minősé­gű rizs, úton van 2300 tonna műtrágya és 450 szivattyú. Az l NÓGRÁD - 1980. Híd az élethez (II.) Egy ország esős évszakra szóló program 50 ezer hektár rizsvetést irá­nyoz elő. 1980-ra már halásza­ti és növényvédelmi progra­mot is kidolgozott a FAO. A májusi aratás 200 ezer ember számára biztosítana élelmet két hónapra. Hogy a helyzet nehézségét érzékeltessem: 26 ezer kapa szállítását is vár­juk, hiszen most sokszor egy­szerűen nincs mivel dolgozni. A mezőgazdasági minisztéri­um jelenleg hat főből áll. Itt ismeretlen a bürokrácia: együtt járjuk a tartományo­kat, a rizsföldeket. Ha kell, tíz órát, ha kell, tizennégyet dol­gozunk. Jelenleg legfontosabb feladatunk megfelelő mennyi­ségű vetőmag termelése. * Textilgyár Phnom Penh- ben. A 113 mérnök és tech­nikus fizetése személyenként 21 kiló rizs havonta. A szak­munkások száma 783, ők fe­jenként 18 kilót kapnak. A őr 4., péntek járni fanul gyerekek után 8 kiló családi pótlék jár. Végigvezetnek a gyáron, ahol szövetek és gumipapucsok készülnek. Az egyik raktár­ban a Pol Pot-rendszer alatt gyártott termékek garmada: fekete szandál, fekete selyem, fekete vászon. Pol Pót alatt csak fekete színű öltözéket le­hetett viselni... A Komarey általános Isko­lában járunk: a padokban hat­tól tizenöt éves korig ülnek a gyerekek. Írni tanulnak. A szekrényekben füzetek sora­koznak, az UNICEF — a nemzetközi gyermekalap — küldeményei. A tankönyvek már az országban készültek. Phnom Penh 40 iskolája kö­zül ez az egyik legnagyobb. A fővárosban jelenleg 776 tanár van. Az oktatás megszervezé­sét egyenlő súllyal kezelik az élelmiszer-termeléssel. A Kompong Speu-i kórház, ban sokkal rosszabb a hely­zet; az igazgatón kívül egyet­len olyan ember akad, aki már négy évet végzett az or­vosi egyetemen. A kórház 1979. április 9-én nyílt meg. Azóta 560 ember hagyta el gyógyul- I tan. Volt olyan, akit csak fel kellett táplálni, de voltak gyó- gyíthatatlanul legyengültek is. A gyógyszereket egyébként a Nemzetközi Vöröskereszttől és a vietnamiaktól kapták. * Kicsi Kő falu a Mekong mentén. A 200 lakos liánból, bádoglemezből, háncsból, pál­ma- és bambuszlevélből épí­tett új épületeket. A házak körül 3—4 lépés hosszú zöld­ségeskert. Kézi malmokban őrlik a rizst péppé, és agyag­edényekben érlelik. A férfiak halásznak — a Mekong a vi­lág egyik halban leggazda­gabb folyója. Mielőbb elindulok, egy pil­lantásra részesülök abból az élményből, amikor elindul az új élet. Cheng Sok Kimnek gyermeke születik. A bam­buszkunyhó mélyéről fel­hangzik a sírás: az éles, bán­tóan gyönyörű hang remeg a pálmalevelek között, ö mára jövő századra született. Becsüld meg magad jobban XXI. század. Kicsi Kő falu, Kambodzsa, 1979. december. Szigethy András készül az afgán fordulat kapcsán Heltai András, az MTI tu­dósítója jelenti: Az Egyesült Államok — részben szövetségeseivel — lépéseket tesz, hogy vála­szoljon az afganisztáni fejle­ményekre — jelentette be szerdán este a Fehér Ház. Emiatt tanácskozásra haza­rendelték Watson moszkvai amerikai nagykövetet. Carter elnök és az amerikai nemzetbiztonsági tanács (a kül- és katonai politikai ve­zetés tagjai) szerdán több órán át tárgyaltak az iráni és az afganisztáni helyzetről. A hivatalos propaganda a holtponton levő iráni helyzet ezúttal Afganisztánba he­lyezte a hangsúlyt. A fehér házi közlemény ismét „a bé­két fenyegető súlyos veszély­nek” minősítette a Szovjet­unió afganisztáni segítség- nyújtását és arról beszélt: az elnök egy sor döntést hozott részben amerikai, részben más országokkal (feltehetően elsősorban a nyugati szövet­ségesekkel) együttműködés­ben tervezett „válaszlépések­ről”. E lépéseket csütörtöktől kezdve hozzák nyilvánosság­ra. Az ABC kommentátora szerint Carter egy lépéssel eltávolodik majd az enyhülés politikájától —, s egy lépést tesz a hidegháború felé. Az eddig kiszivárgott érte­sülések szerint az amerikai vezetés világméretű szovjet- ellenes propagandaoffenzíva megindítására készül. Wa­shington várhatóan javasolja majd, hogy tűzzék az afgán kérdést az ENSZ közgyűlésé­nek napirendjére. Feltehető, hogy tovább korlátozzák az amerikai—szovjet kereskedel­met, amelyet egyébként évek óta amúgy is gúzsba kötnek a különböző amerikai megkü­lönböztetések. , Nem volna meglepetés, ha az elnök — összhangban a törvényhozással — javasolná: halasszák el a SALT—II. szerződés törvénybeiktatási eljárását. A szerződés január végén kerülne legkorábban a szenátus elé. A várható Intézkedések kö­zött szerepel, hogy meg­könnyítik a Pakisztánnak szó­ló amerikai fegyverszállításo­kat. Pakisztán az Indiával vívott 1971-es háború óta hi­vatalosan nem kaphat ame­rikai gazdasági, vagy katonai segélyt, már csak azért sem, mert Washington megállapí­tása szerint — atomfegyver előállítására készül. A tilalom ellenére Pakisztán kereske­delmi csatornákon mintegy 150 millió dollár értékű fegy­vert rendelt az Egyesült Ál­lamokban. A The Wall Street Journal szerdán amerikai kormány- tisztviselőt idézett, akit meg­kérdeztek, hogyan segíti az USA az afgán kormányelle­nes felkelőket. „Vagy nem segítjük —, vagy, ha igen, nem beszélhetek róla ...” — hangzott a válasz. Ítéletidő Jugoszlávia kontinentális települést elzártak a külvilág éghajlatú vidékein 3 napja tói. szinte szakadatlanul hull a hó és a hófúvások nemcsak a köz- és vasúti közlekedést ne­hezítik meg, hanem a bosz- nia-hercegovinai, makedóniai lyóba zuhant. Mosztartól 20 km-re egy tá­volsági autóbusz megcsúszott a síkos úton és a Neretva fo- 26 utasa közül és szerbiai hegyekben több 18 életét vesztette. Nyeremény betétkönyv-sorsolás Az Országos Takarékpénztár csütörtökön Budapesten tartotta a nyereménybetétkönyvek 1979. IV. negyedévi, sorrendben 114. sorsa. lAsit. A húzáson a december 29-ig váltott és a sorsolás napján for­galomban levő nyereménybetét­könyvek vettek részt. Mindazok a szvég. ny. sz. 375 250 014 25 jjj 424 25 110 50 435 50 134 50 407 25 217 25 514 25 25 558 25 351 10» 559 100 betétkönyvek, amelyek sorszámá­nak utolsó három számjegye (számvégződése) megegyezik az alább felsorolt számokkal, a ne­gyedik negyedévi átlagbetétüknek a számok mellett feltüntetett szá­zalékát nyerték: 56» 25 »13 5# 574 25 868 2* 728 25 972 ■ A nyereményt a betétkönyv*! kiállító OTP-fiók, postahivatal vagy takarékszövetkezet január 18-tól fizeti ki.

Next

/
Oldalképek
Tartalom