Nógrád. 1979. október (35. évfolyam. 230-255. szám)

1979-10-02 / 230. szám

Kaméleont csomagolnak Az írószer Szövetkezet salgótarjáni üzemegységének 1-es szerekéjében gyártják a Kamé­leon fantázianevet viselő négyszínű golyóstoliakat. Idáig 230 ezer darabot készítettek, melynek több mint a fele exportra kerül, a többit pedig a hazai PIÉRT hozza forga­lomba. A képen Grédula Józseínc, Varga Nándorné és Koporla Bclánc az elkészült tolla­kat csomagolja. Tanácsi vb-ülés Balassanyqrmaton Városfejlődés — népesedéspolitika A népesedési politika vég- is sok változás tapasztalható, rehozott termeket — könyv- rehajtására -hozott tanácsi in- A népesedéspolitika gyakor- tárat, gyakorlati terem — is tézkedési terv végrehajtásának lati megvalósításában jelentős igénybe vegyenek. ,, , , . ... mi ___r __i _ j . n 11! A fűcziiltoárf f»C h t apasztalatairól tárgyalt, töb­bek között hétfői ülé­sén Balassagyarmat vá­ros Tanácsának Végrehaj­tó Bizottsága. A város fej­lődésétől elválaszthatatlan a állomásnak tekinthető az új A feszültség csökkentését szülészeti-nőgyógyászati rész- szolgálja a Dózsa György úti leg létrehozása a városi jtór- általános iskola nyolc tante- házban. A bölcsődei kihasz- remmel való bővítése. Meg- náltság az országos átlaggal állapították, hogy áz urbani- azonosan alakult, a beiratot- zációs folyamat velejárójaként, népesedés alakulása, és az ez- tak aránya mintegy 120 szá- és a családpolitikai intézkedé- zel összefüggő tanácsi felada- zalékos. A színvonaluk meg- sek hatásaként az iskolai ta­tok sora, a folyamatos, ugyan- felel a követelményeknek, kor- nulók számának további gya- akkor előretekintő tevékeny- szerűsítésükre a tervidőszak- rapodásával kell számolni a ség és a tervezés felelőssége, ban mintegy hétszázezer fo- jövőben. A gyermekek egész- Balassagyarmáton — csakúgy rintot költött a város. Nem si- ségügyi ellátásában jelentős mint szerte az országban — került lépést tartani a fejlő- fejlődést eredményezett példá- három éve csökkent a születé- déssel az óvodai férőhelyek ul a Lenin-lakótelepi gyer- sek száma, egy két éve pedig gyarapításában, ezért erre a mekkörzeti orvosi rendelő azonos szinten van. A városi következőkben különösen nagy munkába állítása és a védőnői tanács tavaly, és azt megelő- gondot fordítanak a pénzesz- hálózat további bővítése. Ke- zően is, foglalkozott a két leg- közök felhasználásához. Ugyan- nagyobb — főként nőket fog- ez vonatkozik az iskolai tan- lalkoztató üzem — a Buda- termekre is, hiszen ma a vá- pesti Finomkötöftárugyár he- ros száz lakója közül tizen- lyi üzeme és Kőbányák Por- kettői!) általános iskolás ko- ceiángyár gyarmati telepe- nő-, rú. A meglevő ötvennégy is- dolgozóinak helyzetével. Az kólái tanterem nem elegendő, egészségügyi szolgálatok jel,- Tavaly 2190 gyerek tanult az zései szerint a város üzemei- általános iskolákban Balassa- ben általában betartják az gyarmaton. Szükség volt arra, datokat. egészségügyi előírásokat, ked- hogy a fiúkollégiumot iskolai _____ v ezően alakult a szemlélet és célokra vegyék igénybe, s hogy annak nyomán a gyakorlatban más, nem oktatás céllal lét­vés ugyanakkor a lehetőség a tanácsadói munka kibővítésé­re, ennek oka elsősorban a megfelelő helyiségek hiánya. A népesedéspolitika végre­hajtásának teljes áttekintése nyomán a végrehajtó bizottság ülésén határozatokban rögzí­tették a legközvetlenebb fela­Vilóg proletárjai, egyesüljetek! A /- ) ", // NÓGRAD AZ MSZMP NOGRAD MEGYEI BIZOTTSÁGA ES A MEGYEI TANÁCS LAPJA XXXV. ÉVF., 230. SZÁM ARA: 1,20 FORINT 1979. OKTÓBER 2., KEDD Kádár János vezetésével párt­* és kormányküldöttség utazik az NDK-ba Kádár Jánosnak, a Magyar Szocialista Mun­káspárt Központi Bizottsága első titkárának vezetésével október elején párt- és kormány- küldöttség utazik Berlinbe, hogy — a Né­met Szocialista Egységpárt Központi Bizott­ságának, az NDK Államtanácsának és Mi­nisztertanácsának meghívására — részt ve­gyen a Német Demokratikus Köztársaság megalakulásának 30. évfordulója alkalmából rendezendő ünnepségeken. Napirenden a szénbányászat legfontosabb gondjai Létkérdés a , a vágathajtás OMBKEankét Nagybátonyban A nógrádi szénbányászko­dás eredményességének fő meghatározói éppen azok a kérdések, amelyekről a tud.o- mányős egyesületek szabad fó­rumán esett szó a minap Nagybátonyban. Feltárás, vá­gathajtás, kutatottság, a szén­vagyongazdálkodás és a munkaszervezés azok a fő té­nyítják, hogy az előkészített tékonyság növelésére, a gépek szénvagyon 7,6 hónapos, a fej- és eszközök jobb kihasználá- tésre kész szénvagyon pedig sára. csak 6,1 hónapos ellátást biz­tosít a tervek teljesítéséhez. Ezért sürgette a medence további kutatási programjá­nak fejlesztését hozzászólásá­ban dr. Bartkó Lajos kandi­dátus főgeológus,« aki nyugdí­nyezők, amelyek iparági szin- ja létére is nagy aktivitással ten is szinte állandóan napi­renden vannak, s melyek meg­lehetős élességgel jelentkez­nek a Nógrádi Szénbányák életében. A gondok megoldása, az azokra tett intézkedések, mód­szerek megvitatása volt a na­foglalkozik a nógrádi szénme' dénce helyzetével.* Több új külfejtési lehetőségről, a szén­vagyon bővítésének további módjáról adott bő informá A vállalat közismert nagy gondja' a feltárás és a vágat­hajtás, s az ehhez kapcsoló­dó, egyéb tényezők, amelyekről Tóth József igazgatóhelyet­tes, a vállalat főmérnöke tar­tott részletes beszámolót. Hangsúlyozta: a jelenlegi ge­nerációnak keli megteremteni, biztossá tenni .azokat a bá­nyászati lehetőségeket, ame­lyek az ezredforduló szénbá­ciókat a résztvevőknek. Fel- is Nógrádban sta­. . , hl b TOC7iL’ l\/l inrlon ; ~ hívta a figyelmet az ország­határ közelében, Salgó ha­pirendje az Országos Magyar tárában fekvő művelésre al­Bányászati és Kohászati Egye­sület bányászcsoportjának ankétián. három előadás és — tizenöt hozzászólás foglalko­zott a fentebbi témákkal. billá teszik. Minden igyeke­zettel törekedni kell a korsze­rű gépek és módszerek elter­jesztésére, s az ezzel kapcsola­tos feladatok maradéktalan megoldására. A főmérnök ’ mondaniva* lóját a tizenöt, e témához hoz- szakember is alátá­kalmasnak látszó szénkibú­vások felmérésére és terme­lésbe vonósára, valamint a Mizserfa és Mátranovák tér­ségében meglevő és szinte tel­Dr. Várkonyi József, a szén- jesen megkutatott szénvagyon- zászóló bányák geológiai osztályának vezetője elmondotta: a válla­lat szénvagyonhelyzete pil­lanatnyilag a napi termelést biztosítja, de a jövőt illetően a megkutatottság hiánya mi­att nem kielégítő. Hiszen a legfontosabb adatok azt bi?o- vezés megvalósítására, a ha- ba történő változtatására^ kincs hasznosítására. Riasztotta. S bár tudott: nagy Cserháti József bér- és nor- erőfeszítések szükségesek ah- maosztály-vezető a folyamatos hoz. hogy a megkutatottság. a munkarend alkalmazásának feltártság, a vágathajtás ked­tapasztalatait ismertette, ami ve?°en változzon a nógrádi , , . ,, szénmedenceben; am adott a bevált, s alkalmas a jobb szer- lehetőség ennek kedvező irány vezés megvalósítására, a ha- ha t-nH-Ánn \r6i*^-7+of6o6na Kedvezmény a nagycsaládosoknak A jövő évi üdültetés a SZOT elnökségének napirendjén Az ideihez hasonlóan 1980- újabb üdülőt nem nyitnak, de valamint a hévízi szanatóri- ban is_388 300-an tölthetik gondoskodnak a zalakarosi, a un2. tervszerű építéséről. hévízi postás és Park, a ba- latonszéplaki Ezüstpart. a soproni pedagógus, a gyulai és a szántódi kempingüdülők, szabadságuk . egy részét szakszervezeti üdülőkben — erről határozott hétfői ülésén a SZOT elnöksége. Ezúttal Nagy érdeklődés melleit Megnyílt a XII. Interker-börze Minden korábbinál nagyobb nek arra, hogy a termékváltás, érdeklődés mellett, több - a technológiamódosítás, -kor. résztvevővel és felkínált szsrűsítés, egy-egy gyártmány anyaggal nyitotta meg az megszüntetése és egyéb okok Interker-börzét hétfőn a következtében feleslegessé kohó- és gépipar technika- vált készleteiket értékesíthes- házában az Országos Piacku- sék. taíó Intézet. Az Interker-börze októ- Az őszi, sorrendben a XII. bér 5-ig tart nyitva. A helyszi- akción 120 ipari nagyvállalat ni értékesítés után is mód és szövetkezet csaknem más- lesz a vevőknek és az eladók, fal milliárd forint értékű ter- nak a börzén kialakult kap- rnéket — vaskohászati; építési csolat tartására. A piackutató és szerelési anyagot. gépet, intézet ugyanis az egyes vál- iriűszert, alkatrészt, szerszá- Mátok feleslegeit részletesen mot, kötőanyagot, stb. — feltüntető, 1350 oldalas kata- ajánl megvételre. Az Inter- lógusával a továbbiakban is ker-börze — amely ma már segítséget nyújt az egyik hs­ai a-i—sgl->Qs-/>i*z5k Hit»'"'. Íven felesleges, másutt szük- tottabb helye — lehetősé- séges készletek, anyagok hasz- get nyújt a nagyipari üzame*- nosításához. Önértékelés és kritika TIT-tagok a TIT-ről A TIT Nógrád megyei Szer- pedagógusok (kellenek is a is az csendül ki: jobb szerve- vezetének ügyvezető elnöksége hatékony ismeretterjesztés- zeti, belső közösségi .élettel és elnöksége egyaránt hétfő ben!) de ritkábban mondtak hatékonyabb előadói munkát délutáni ülésén tűzte napirend, véleményt, kevesebbet szere- végezhetnek, re a tagsággal folytatott be- pelnek az agrár, jogász értei- Az ügyvezető elnökségi ülé- szélgetések' tapasztalatairól mi.ség és a művészek képvi- sen rövid tájékoztató hang- szóló tájékoztató megvitatását, selői. A társulat szerepét az zott el a 60. évfordulók, nagy Az ismeretterjesztő munka és előadók felkészítésében fon. történelmi események meg- a szervezeti élet hatékonysá- tosnak tartják — különösen ünneplésének tapasztalatai- gának növelése, gazdagítása módszertani téren. Ehhez ról, az ötödik évébe lépő ifjú- szempontjából igen sok hasz- olyan előadókonferenciák len- ságpolitikai nyári egyetem íuei nos információt hozott ez a nének szükségesek, ahol az sikeréről és elkövetkező öt felmérés. A közel kilencszáz új ismeretek nyújtásán túl esztendőre szóló terveiről, tag (valamelyest csökkent a szellemi izgalmat, vitát nyúj- Végezetül fontos szervezeti, létszám az utóbbi évben) hat- tanak, véleménycserére adnak személyi kérdésben döntött van százalékát keresték meg lehetőséget. Jelenleg csak egy az elnökség: a TIT országos kérdőívekkel. A beérkezett részük ilyen. Az ismerettel*, ügyvezető elnöksége egyetér- kérdőívek 90 százaléka azok. jesztő munka társadalmi el- tésévei, munkája elismerése tói jött, akik rendszeres elő- ismeréséről a válaszadók mellett felmentette Sólyom adóknak számítanak. főként mintegy fele nyilatkozott po- Istvánt a megyei TIT titkári ismeretterjesztő előadások zitívan. a többiek szerint a teendők végzése alól, mivel az révén kapcsolódtak a szerve- környezet tudomásul veszi, MSZMP Nógrád megyei Bi- zethez. A szakmai megoszlás „eltűri” — ebben is bizonyos zottsága PMO vezető helyet- — mind a válaszadók mind a szervezési gyengék tükröződ- tesi munkakört bízták rá. He- ténylegesen aktív TIT-tagok nek. Sok javaslatot is leírtak. Ivébe a beérkezett javaslatok között — nem minden ponton melyek figyelembevételével alapján Horváth Józsefet vá- megfelfilő — sokan vannak nagyobb érdeklődést- válthat- lasztották meg az elnökség egészségügyiek, műszakiak, nánuk ki. A hozzászólásokból tagjai. Több mint 48 ezren nyaral­hatnak együtt családjukkal, csaknem tízezren vehetnek részt külföldi csereüdüitetés- ben, s 55 hajó is indul külföl­di útra, ezeken körülbelül tízezren üdülhetnek. A leány­falui Panoráma üdülőt egy­hetes turnusokban nászuta­sok rendelkezésére bocsát­ják. Mint ismeretes, emelkedtek az üdülőkben az élelmezési nyersanyagnormák költségei, ugyanilyen mértékben . nőnek 1980. január 1-től a térítési díjak. A felnőtt- és a családos üdültetés napi 8, a csoportos gyermek- és a szakmunkásta­nuló-üdültetés napi 6 forint­tal kerül többe az eddiginél. Vagyis felnőttek számára az első csoportba sorolt üdülők­ben napi 48, a 2-dik csoport­ban 36, a harmadik csoport­ba sorolt üdülőkben és az üdülőszanatóriumban 30, a szülőkkel együtt üdülő 15 évesnél nem idősebb gyerrr#“- kek után napi 22, a nyári cso­portos gyermeküdülésben és az iskolásgyógvüdülésben résztvevők után, valamint a szakmunkástanuló-üdülőkben napi 16 forintot kell fizetni. Az üdülőkben a harmadik és a további, önálló keresettel nem rendelkező gyermekek után térítési díjat nem kell fi* zetni. (MT*)

Next

/
Oldalképek
Tartalom