Nógrád. 1979. június (35. évfolyam. 126-151. szám)

1979-06-01 / 126. szám

fl szovjet párt- és kormányküldöttség második napja hazánkban Gáspár Sándor a kitüntetésről Kedves szovjet elvtársak! Barátaim! A köszönő szavak, a £orró tály számára mindig is sok­kézfogások, a jövőre szóló jó- kai több volt, mint egy ki­kívánságok után Gáspár Sán- emelkedő jelentőségű történél- vérnárt a baráti Szovietunió dor, a Magyar Szakszervezetek mi esemény. A bolsevik párt vezetőié nvúUotta itf Bu­fel millió szervezett magyar sok és parasztok dicső, for- Delieknek e maeas kitüntetés- dolgozó, párton kívüliek, a fej- radalmi tette, ragyogó példá- Eez Ez a maf ünneDi fe­lett szocialista társadalmat ja Magyarországon nagyon mény büszkeséggel tölt el gyorsan visszhangra, elsőként bennünket. Ebben a kitünte- elkes követésre talált. Hat- tésben a magyar munkásosz­V^I1-KéVVe ezel°tta gyäztes tály, dolgozó népünk, s ország- oktober tüze elkeltette a épít6 munkája elismerését is Magyar Tanacskoztársasí got ]áttuk. Meggyőződésünk, hogy megteremtő forradalmárokat, ez R kitüntetés további lelke- hazafiakat, a magyar munká- sedéssel tölti el munkásoszt.i- sokat, közöttük a csepelieket értékre, féltve őrzött kincsre tekintünk — további erősíté­sére, fejlesztésére, gazdagítá­sára szüntelenül törekszünk A jelenlevők, magyar — Nagy öröm és megtisz- kommunisták és a szocializ- teltetés számunkra, hogy az must építő magyar nép ne- Októberi Forradalom Érdem- vében jókívánságainkat fe. rendet személyesen Brezs- jezzük ki és testvéri üdvözle- nyev elvtárs, a szovjet test­iünket küldjük a nagy szov­jet népnek. Kívánjuk, hogy lenini kommunista pártja ve­zetésével érjen el újabb kima­gasló sikereket a kommunista társadalom építésében, a vi. lágbéke megszilárdításában, történelmi küldétésének ered­ményes teljesítésében — han­goztatta Kádár János, majd Leonyid Iljics Brezsnyevet kö­szöntve, a megbonthatatlan magyar—szovjet barátságot, népeink boldogulását éltetve fejezte be szavait. építő dolgozó népünk nevében köszöntötte tisztelettel és sze­retettel Leonyid Iljics Brezs­nyevet, a kedves szovjet ven­dégeket. — A szocialista Magyaror­szág több mint 3 évtizedes Leonyid Iljics Brezsnyev köszöntője: Jó szándék, figyelem az együttműködésben Kedves Kádár elvtárs! Kedves magyar barátaink! történelmében ez a mai ünne- k-ozoiiuk a csepeuexcei iyunkat) dolgozó népünket. * Küldöttségünk hálás Ká­pi esemény az első, amikor ls- újabb sikereket eredményez dár elvtársnak a meleg, ba­egy magyar nagyvállalatot, 1919-ben az imperialista ál- majd alkotó tevékenységében, ráti szavakért, azért, hogy i. -•*-» <-iA.tj.af. első szocialista hazánk, a Magyar nagyra értékelte a látogatás együttműködésit kialakítani, Ugyancsak holnap. írják alá kölcsönös megelégedéssel ren- az új szovjet—magyar kultu- dezni ezt, vagy azt a problé- rális és tudományos együttmű- mát. A szovjet—magyar ködési egyezményt. Ez szüksé­együttműködés normájává ges és hasznos megállapodás. annak dolgozóit, munkájukat lamok vérbe fojtották az ilyen magas külföldi elisme­résben, kitüntetésben részesí­tik — hangsúlyozta. Külön öröm és megtiszteltetés, hogy ez a kitüntetés az Októberi Forradalom Érdemrend; an­nak a 62 évvel ezelőtti világ- történelmi jelentőségű ese­ménynek a nagyrabecsült szimbóluma, amely új kor­szak kezdetét jelentette az emberiség történelmében. magyar munkáshatalmat,^ m’- Népköztársaság, a fejlett szó- jelentőségét. HÍ!*1?. 1®45Tben a, , dicsőséges cialista társadalmat építő ma- Valóban felejthetetlen, nagy Vörös Hadsereg felszabadnom- gyar nemzet felvirágoztatása- politikai tartalommal telített ta hazánkat is, beteljesedett ban, így tovább erősítjük né- napok voltak ezek. Lenin történelmi előrelátása, peink megbonthatatlan barát- Tárévalisaink során sok s az első magyar proletártor- ságát, testvéri együttműködé- kütanbözr jellegű kérdést’ radalmat követte a gyozedel- sét országaink, a szocia'iz- érintettünk mes második. mus közös ügyének javára. jdk k; Népeink internacionalista Leonyid Iljics Brezsnyev, a szolidaritása, testvéri barát- szovjet párt- és kormánykül- sága az 1917-tel kezdődött döttség és a magyar munkás- korszakformáló változások osztály képviselőinek találko­Méltán jelenthet' minden egyes kér­vált, hogy figyelemmel, a szó szoros értelmében jó szándék­kal kezeljük egymás sajátossá­gait. Sőt, mi több, barátaink ér­dekeit és gondjait mindannyi­an a magunkénak érezzük és sajátjainkként figyelünk azok­ra. Ezért jellemezhetjük a szo­cialista országok kapcsolatait A kultúra fejlődésében üzene­tet hordoz a múltból a jelen­be, a jelenből a jövőbe. Mi, kommunisták, felismerve a kultúra hatalmas szerepét, mindig arra fogunk törekedni, hogy a népek között e terü­leten is szoros és élő kap­csolatok fejlődjenek. Emelem poharam: a szovjet désben az egyetértés, az igazi azzal a nemes szóval, hogy: és magyar nép megbonthatat­Az 1917-es októberi fórra- küzdelmeiben kovácsolódott zója hosszan tartó tapssal dalom, a magyar munkásosz- egységbe. Erre, mint közös ért véget. Díszvacsora az Országházban elvtársi, kölcsönös megértés testvériek, uralkodott közöttünlj. Kádár elvtárssal holnap kö­És mi az, ami különösen fi- zös nyilatkozatot írunk alá. gyelemre méltó? Nincs a vi- Ez a dokumentum egyértel- 1 ágnak két olyan országa, műén megvilágítja, miképpen amelyek mindenben hasonlí- fognak a jövőben cselekedni a tanának egymásra. Mind- szovjet és magyar kommunis­A Magyar Szocialista Mun­káspárt Központi Bizottsága, a Magyar Népköztársaság Elnö­ki Tanácsa és Minisztertaná­csa este az Országház Vadász­termében díszvacsorát adott a szovjet párt- és kormánykül­döttség: Leonyid Iljics Brezsnyev, Andrej Gromiko, Konsztan- nyin Csernyenko, Kosztantyin Ruszakov, Ivan Arhipov, Viktor Dobrik, Vlagyimir Pavlov tiszteletére. Részt vettek a vacsorán a szov­jet nagykövetség diplomatái, ideiglenesen hazánkban állomásozó szovjet déli had- ri Imre, Havasi Ferenc, KO' seregcsoport parancsnokságé- rom Mihály, az MSZMP Köz nak képviselői. ponti Bizottságának titkárai, A vendéglátókat a vacsorán Méhes Lajos, Púja Frigyes egyiknek vannak megismétel­hetetlen vonásai. Ennek a sa­játosságnak a figyelembevétele nélkül lehetetlen egészséges ták,- országaink népei mind kétoldalú kapcsolatainkban, mind a nemzetközi kérdések­ben. lan barátságára! Szocialista államaink továb­bi baráti együttműködésére! t A magyar kommunisták ki­emelkedő vezetőjének, a leni­nistának, internacionalistának, kedves barátunknak, Kádár Jánosnak az egészségére! Boldogságot és sikereket kí­vánok mindannyiunknak, ked­ves barátainknak. (MTI) az Kádár János, Losonczi Pál, a Népköztársaság Elnöki Taná­csának elnöke, Lázár György, a Minisztertanács elnöke, Aczél György, Benke Valéria, Biszku Béla, Gáspár Sándor, Huszár István, Maróthy László, Nemes Dezső, Németh Károly, Övári Miklós, Sarlós István, az MSZMP Politikai Bizottsá­gának tagjai, Brutyó János, az MSZMP Központi Ellenőrző Bizottságának elnöke, Borbély Sándor, Gyenes András, Győ­Szürös Mátyás, Szépvöilgyi Zoltán képviselte. Részt vett a vacsorán az MSZMP Köz­ponti Bizottságának, a Nép- köztársaság Elnöki Tanácsá­nak és a kormánynak számos tagja, politikai, gazdasági és kulturális életünk sok más vezető személyisége. A szívélyes, baráti légkörű vacsorán Kádár János és Leo­nyid Iljics Brezsnyev pohár­köszöntőt mondott Kádár János pohárköszöntője: Tovább erősödik barátságunk T Tisztelt Brezsnyev elvtárs! I Kedves szovjet vendégeink! ! Kedves Elvtársak! A Magyar Szocialista Mun­káspárt Központi Bizottsága, a Magyar Népköztársasáé El­nöki Tanácsa és kormánya, a szocializmust építő magyar nép nevében igaz barátnak ki­járó őszinte tisztelettel, szív­ből köszöntőm Leonyid Iljics Brezsnyev elvtársat, a Szov­jetunió Kommunista Pártja Központi Bizottságának főtit­kárát, a Szovjetunió Legfel­sőbb Tanácsa Elnökségének elnökét, a szovjet párt- és kormányküldöttség vezetőjét. Köszöntőm a küldöttség min­den tagját, kedves vendége­inket. Köszönöm, hogy meghívá­sunkat elfogadva hazánkba látogattak. Mély meggyőződé­sem, hogy mostani, budapesti találkozónk, a teljes nézet- azonosságot kifejező tárgyalá­saink hozzájárulnak pártja resszusa határozatainak végre­hajtásán, a fejlett szocialista társadalom építésén. Barátságunk, együttműködé­sünk szilárd, évről évre fejlő­dik, mert a Magyar Népköz- társaságot és a Szovjetuniót a közös forradalmi hagyományo­kon, a közös eszméken és cé­lokon, és érdekek azonosságán alapuló sokoldalú együttmű­ködés, a kölcsönös bizalom köti össze. Meggyőződéssel valljuk, hogy a Szovjetunió­hoz fűződő kapcsolataink to­vábbi erősítése, fejlesztése megfelel népünk szocialista céljainak és igaz nemzeti ér­dekeinek. Kedves Elvtársak! enyhülést mozdítja elő, és él­vezi a világ népeinek támoga­tását. A békének és a haladásnak nemcsak hívei, hanem ellen­ségei is vannak. A fegyverke­zési hajszában érdekelt mo­nopóliumok a világ reakciós erői mindent elkövetnek, hogy megakadályozzák és vissza­fordítsák az enyhülés és a társadalmi haladás folyama­tát. Ebben sajnos, egyre job­ban kezükre játszanak a kínai vezetők. Kalandor, nagyha­talmi, soviniszta politikájuk kicsúcsosodott a Vietnami Szo­cialista Köztársaság ellen végrehajtott agresszióban, ink, országaink és népeink demei vannak Leonyid Iljics kapcsolatainak, együttműködé- Brezsnyev elvtársnak, a Szov- sének sokoldalú fejlesztéséhez, jetupió és a nemzetközi poli- a megbonthatatlan magyar amelyet a mi népünk is mé- A ^zovjetunio,^ ® „szovjet jyen elítélt. A szocializmus, a a,_a haladás, a béke erőinek tér­hódítását azonban nem lehet megállítani. A békeszerető emberiséget bizakodással tölti el, hogy a hadászati támadófegyverek korlátozásáról folyó szovjet— amerikai tárgyalások a SALT —II. eredményes befejezésé­hez közelednek. Az enyhülést nép — miként egész történél me során — jelenleg is kitar­tóan védelmezi az emberiség békéjét, biztos támasza világ­szerte a társadalmi haladásért küzdő forradalmi erőknek. Eb­ben kiemelkedő, személyes ér szovjet barátság további erő­sítéséhez. A magyar és a szovjet nép szoros barátság­ban, eredményesen építi a szocialista, a kommunista társadalmat, s a nemzetközi küzdőtéren vállt vállnak vet­ve/ együtt harcol egy való­ban szabad, minden elnyo­mástól mentes, békés világ megteremtéséért. Kedves Elvtársak! A magyar népet örömmel töltik el azok a hatalmas tikai élet kiváló személyiségé- ,. „ ... "* ■“>-"* »w nak budapesti ülésén közösen kidolgozott és elfogadott új javaslatok is — várjuk a kor­politikai válaszát és mindén erőnkkel dolgozunk megvalósításáért. Tárgyalásaink ismételten bizonyítják, hogy azonos mó­don ítéljük meg a nemzetközi és munkásmoz- társadalmi hala­sának, a magyar nép igaz, nagyra becsült barátjának. Az emberiség sorskérdései­nek megoldásában fontos sze- „. __, . , ,, r epe van a szocialista közösség tény^ k^e% azokra A látogatás nemzetközi visszhangja hogy a megbeszéléseken á nemzetközi kérdések kereté­ben fontos helyet foglalnak el a leszerelés problémái. A Die Welt című nyugatné­met lap hírügynökségi jelen­tések alapján számolt be Leo­nyid Brezsnyev látogatásáról, utalva arra, hogy a szovjet vezető két hét múlva Bécsben aláírja a SALT—II. megálla­országai egységének, együtt­működésének. A Varsói Szer­ződés Szervezetében és a Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsában tömörült orszá­gok együttműködése megfe­lel annak a legfőbb igénynek kommunista és törekvésnek, hogy népeink galomnak a eredmények, amelyeket a Szov- békében folytathassák a szó- dásért és a világbéke megvé­jetunió népei a Szovjetunió Kommunista Pártja XXV. kongresszusának határozatai alapján a társadalom minden oitjalú fejlesztésében, a tudo­mányos-műszaki haladásban, az életszínvonal emelésében elértek. A magyar nép is szocialista nemzeti egységbe tömörülve eredményesen mun­kálkodik pártunk XI. kong­cialista, kommunista építő- déséért vívott harcát. Szoli­munkájukat, Európa, s általá­ban a világ népei békében élhessenek, fejlődjenek. Nagy erőforrásunk az, hogy a Szov. jetunió bölcs, megfontolt kül­politikája, a vele szorosan sokoldalú együttműködő szocialista or- lidárisak szágok összehangolt nemzetkö­zi tevékenysége a békét védi, a nemzetközi biztonságot, az NÖGRÁD — 1979. június 1., péntek dárisak vagyunk a tőkésorszá­gokban működő testvérpárt­jainknak, minden haladó erő­nek a monopoltőke diktatúrá­ja, a kizsákmányolás elleni küzdelmével. Szo- vagyunk Afrika, Ázsia és Latin-Amerika né­peinek az imperializmus ellen, a nemzetközi függetlenségért és a demokratikus társadalmi átalakulásért folytatott har­cával. Ülést tartott a Minisztertanács A kormány Hivatala közli: Tájékoztatási helyzetéről a Miniszterta. adatokról, A nemzetközi sajtó meg- szovjet politikai vezetők sze- különböztetett figyelemmel mélyes találkozói rendszere- követi a Leonyid Brezsnyev sek; s utalt arra, hogy Rá­vezette szovjet párt- és kor- dár János három hónappal mányküldöttség magyaror- ezelőtt járt Moszkvában, szági látogatásának eseménye- A bukaresti lapok csütörtö- it. A lapok, hírügynökségek, a ki számaikban hírügynöksé- tv- és rádióállomások a két- gi jelentések alapján adtak oldalú kapcsolatok bővítése hírt a magyar—szovjet tár- mellett felhívják a figyelmet gyalásokról. a látogatás nemzetközi jelen- A Die Wahrheit, a Nyugat­tőségére is. Számos kommen- berlini Szocialista Egységpárt podást. tár emlékeztet arra, hogy a lapja a megbeszélések tártál- Valamennyi bécsi napilap, látogatásra két héttel a Var- mának lényegét abban látja, s a rádió valamennyi híradása sói Szerződés külügyminiszte- hogy Magyarország és a Szov- beszámolt Leonyid Brezsnyev ri tanácsának legújabb kéz- jetunió tovább akarja erősíte- érkezéséről, a tárgyalások meg- deményezései után, s két ni kapcsolatait. kezdéséről. A Wiener Zeitung héttel a SALT—II. küszöbön- Leonyid Brezsnyev buda- a látogatás kapcsán kitért a álló aláírása előtt került so- pesti látogatását a nemzetkö- június 15-én kezdődő bécsi ron. zi élet fontos eseményeként csúcstalálkozóra is. Az NDK központi lapja, a ismerteti valamennyi francia A csütörtök reggeli olasz Neues Deutschland hangsú- napilap. A Le Matin szerint lapok külpolitikai rovatukban lyozza: a magyar—szovjet Budapest a Kreml által meg- főhírként számoltak be Leo­tárgyalások célja az, hogy a valósítani óhajtott enyhülési nyid Brezsnyev magyarországi kapcsolatok politikai, gazdasá- politika fontos állomása. A látogatásáról, gi és ideológiai téren egy- lap kommentátora kiemeli, (MTI) aránt továbbra is átfogóan és dinamikusan fejlődjenek. Mindkét ország hatékonyab­ban akarja kihasználni a sza­kosítás és a kooperáció útján az egyenjogú és kölcsönösen előnyös együttműködés elő nyeit. Leonyid Brezsnyev ma­gyarországi látogatásának el ső napjáról a prágai Rudé Právo csütörtöki száma nagy terjedelemben, igen részlete­sen számolt be „Szívélyesen köszöntötték Budapesten Le­onyid Brezsnyevet” címmel. A tárgyalásokról szóló tudó­sításában a lap idézi azokat a nemzetközi vonatkozású meg­állapításokat, amelyekkel a két küldöttség tagjai a Varsói Szerződés tagországainak új kezdeményezéseit és a SALT— II. küszöbönálló aláírásának különleges jelentőségét mél­tatták. Valamennyi lengyel lap csütörtöki számának első ol­dalán tájékoztatott a látoga­tásról, részletesen ismertelve Kádár János üdvözlő szavait, és Leonyid Brezsnyev vála­szát, beszámolva a tárgyalá­sokról, a kétoldalú Kapcsola­tok továbbfejlesztéséi a vo­natkozó állásfoglalások-ó! és a nemzetközi helyzet értéke­léséről. Leonyid Brezsnyev buda­pesti látogatása központi té­mája a bolgár lapoknak is. A szófiai újságok kiemelik a tárgyalások szívélyes, baráti légkörét, a teljesen kölcsönös nézetazonosságot. Minden jugoszláv lap be­számolt a szovjet küldöttség Magyarországra érkezéséről. A belgrádi televízió hangoz­tatta, hogy a tárgyalások kö­zéppontjában a kétoldalú gaz­dasági kapcsolatok állnak. A rádió kommentátora emlékez­tetett arra, hogy a magyar és nács csütörtökön ülést tartott. Marjai József, a Miniszter- tanács elnökhelyettese beszá­molt a KGST végrehajtó bi­zottságának 90. üléséről. A kormány jóváhagyólag tudo­másul vette a jelentést. Meg­és .a további fel- valamint a Ter­melőszövetkezetek Országos Tanácsa főtitkárának a napi­rendhez kapcsolódó tájékoz­tatóját. A belkereskedelmi minisz­ter jelentést tett a munka- és üzemszervezés helyzetéről a bízta a Nemzetközi Gazdasá- belkereskedelemben. A kor- gi Kapcsolatok Bizottságát, mány tudomásul vette a be- hogy tegye meg a szükséges számolót és a tervezett intéz- intézkedéseket az ülésen elfő- kedéseket, gadott ajánlásokból adódó fel- A Minisztertanács titkársá- adatok végrehajtására. ga vezetőjének előterjesztése A Minisztertanács jóváha- alapján a kormány korszerűsí. gyólag tudomásul vette a tette az országos hatáskörű ál­mezőgazdasági és élelmezés- lami szervek feletti felügyelet- ügvi miniszter jelentését a ről szóló 1968. évi határozatát, mezőgazdasági termékek mi- A Minisztertanács ezután nőség szerinti átvételének egyéb ügyeket tárgyalt. Bezárt a tavaszi BNV A BNV utolsó napján nyi- bel értékben exportra, 6 mil- tástól zárásig a nagyközönség lió rubel értékben importra, látogathatta a vásárt, s a Egyebek között motorokat csütörtöki 50 ezer látogatóval szállítanak az NDK-ba kábel- csaknem 600 ezren tekintet- ipari termékekért; üvegfona- ték meg a beruházási javak lat. ipari világítótesteket vá- seregszemléjét. sárolnak csehszlovák cégek­től; a lengyel partnereknek Néhány újabb üzletkötésre kis transzformátorokat, bol- is sor került. A Kismotor- és gár vállalatoknak pedig ven- Gépgyár a NIKEX Külkeres- déglátóipari gépeket exportá- kedelmi Vállalat NDK-beli lünk. A szovjet Techamasim- partntrével, a Maschinenex- porttal kötött szerződés alap­porttal, 3,3 millió rubel érté- ján mélyhűtőket exportál a kű szerződést írt alá vasúti magyar vállalat. Több nyugati személykocsi-ablakkeretek jö- céggel is szerződést kötöttek, vő évi szállítására. A Trans- ezek alapján az NSZK-ba spe- elektro több szocialista or- ciális motorokat, Hollandiába szágbeli partnerével írt alá és Olaszországba forgógépeket megállapodásokat 5 millió ru- és készülékeket szállítanak.

Next

/
Oldalképek
Tartalom