Nógrád. 1979. június (35. évfolyam. 126-151. szám)

1979-06-01 / 126. szám

Világ proletárjai, egyesüljetek! Új vonások a szocialista mun ka verseny ben (3. oldal) Önként teszik (5. oldal) Szondy-emlékverseny (7. oldal) Leonyid Brezsnyeu adta at _____ r O któberi Forradalom Érdemrend Csepel munkáskoB lek lírájának Díszvacsora a szovjet párt- és kormányküldöttség tiszteletére Bensőséges ünnepséggel kezdődött csütörtö­kön délelőtt Leonyid Iljics Brezsnyevnek, a Szovjetunió Kommunista Pártja Központi Bi­zottsága főtitkárának, a Legfelsőbb Tanács Elnöksége elnökének és a vezetésével hivata­los, baráti látogatáson hazánkban tartózkodó szovjet párt- és kormányküldöttségnek a programja. A vendégek a Parlament Delegációs termé­ben a magyar munkásosztály képviselőivel, a Nagy Októberi Szocialista Forradalom 60. évfordulóját köszöntő jubileumi munkaver- seny csepeli kezdeményezőjével, az országos mozgalomban élenjáró kollektívák, szocialis­ta brigádok, üzemi, vállalati közösségek kül­dötteivel, Állami díjasokkal, a Szocialista Munka Hőseivel találkoztak. Leonyid Iljics Brezsnyev Kádár Jánossal, a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának első titkárával együtt érkezett a terembe, ahol már ott voltak a szovjet párt- és kormányküldöttség tagjai: Andre) Gromiko, az SZKP KB Politikai Bizottságá­nak tagja, a Szovjetunió külügyminisztere, Konsztantyin Csernyenko, az SZKP KB Po­litikai Bizottságának tagja, a Központi Bi­zottság titkára, Konsztantyin Ruszakov, az SZKP Központi Bizottságának titkára, Ivan Arhipov, az SZKP Központi Bizottságának tagja, a Szovjetunió Minisztertanácsának el­nökhelyettese, Viktor Dobrik, az Ukrán Kommunista Párt Központi Bizottsága Po­litikai Bizottságának póttagja, a lvovi terü­leti pártbizottság első titkára, valamint Vla­gyimir Pavlov, az SZKP Központi Bizottsá­gának tagja, a Szovjetunió magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövete. Politikai, társadalmi közéletünk számos ve­zetője vett részt a forró hangulatú baráti összejövetelen. Ott voltak: Gáspár Sándor, a Magyar Szakszervezetek Országos Tanácsá­nak főtitkára és Maróthy László, a Magyar Kommunista Ifjúsági Szövetség központi bi­zottságának első titkára, az MSZMP Politikai Bizottságának tagjai: Gyenes András, az MSZMP Központi Bizottságának titkára. Méhes Lajos, a budapesti pártbizottság első titkára, Púja Frigyes külügyminiszter, Szűrös Mátyás, hazánk moszkvai nagykövete, Szép­völgyi Zoltán, a Fővárosi Tanács elnöke, Herczeg Károly, a Vas-, Fém- és Villamos­energiaipari Dolgozók Szakszervezetének fő­titkára, Soltész István kohó- és gépipari mi­niszter, Varga István, az MSZMP KB osztály­vezető-helyettese, Bíró Györgyné, a Textilipari Dolgozók Szakszervezetének főtitkára. A legnagyobb budapesti munkáskerületek vállalatainak, kommunistáinak- kép\ iseleté- ben ott volt a találkozón Ernszt Antal, a Csepel Vas- és Fémművek pártbizottságának első titkára, Garai Vilmos, a Csepel Vas- és Fémművek vezérigazgatója, Kovács Károly, a XIII. kerületi pártbizottság első titkára, Zarnóczi József, a X. kerületi pártbizottság első titkára, Szer Ferenc, a XXI. kerületi pártbizottság titkára. A szovjet párt- és kormányküldöttség és a magyar dolgozók képviselőinek találkozóján Leonyid Iljics Brezsnyev mondott beszédet: Leonyid Brezsnyev beszéde Leonyid Iljics Brezsnyev, május 31-én a Parlamentben a Csepel Vas- és Fémművek kollektívájának átnyújtotta az Októberi Forradalom Érdemrendet. Képünkön: Ernszt Antal, a Csepel Művek pártbizottságának első titkára átveszi a kitüntetést. Kellemes kötelességet telje­sítek ma: átadom Vörös Cse­pel dicső munkáskollektívá­jának az Októberi Forradalom Érdemrendet. Kötelességem kétszeresen is kellemes, mivel magamat is csepelinek tartom. Jól emlék­szem arra a találkozásra a gyár dolgozóival, amikor a Törzs- gárdatag megtisztelő címet adományozták nekem. Vörös Csepelnek olyan ön­életrajza van, amelyre méltán lehet büszke minden mun­kás, technikus, mérnök, min­denki, aki a csepeli üzemek­ben dolgozik. Most két olyan eseményről szeretnék szólni, amellyel Vö­rös Csepel nemzetközi hire sok vonatkozásban összefügg. Mindenekelőtt a csepeliek aktív részvételéről a Magyar Tanácsköztársaság megterem­tésében. És bár abban az idő­ben Magyarországon a népha­talom nem maradhatott fenn, a Tanácsköztársaság nagy, lelkesítő segítség volt Szov- jet-Oroszországnak. A másódik — a maga ne­mében szintén nagy jelentő­ségű — esemény, 1977. január­jában történt. Vörös Csepel­ről hangzott el akkor a Nagy Októberi Szocialista Forrada­lom 60. évfordulóját köszön­tő munkaversenyre szóló fel­hívás. A csepeliek mintha csak átvették volna a távoli 1918- ból érkező stafétabotot. Len­dületük egy. tőről fakadt a moszkvai rendezőpályaudvar munkásainak lelkesedésével, amelyben Lenin a munkához való kommunista viszony csí­ráit látta. Csepel kollektívája képes volt kifejezni azt. ami szinte a levegőben volt. Éppen ezért vették át a csepeliek kezdemé- nvezését a testvéri országok­ban és ezért indulhatott út­jára nemzetközi méretekben, az októberi jubileum tiszte­letére hirdetett munkaver­seny. Nagyon jó az elvtársak, hogy a munkásosztály inter­nacionalista osztály volt és maradt. A Szovjetunió, Magyaror­szág és a többi szocialista or­szág munkássága, a tőkés­országok munkásmozgalma szinte naponta bizonyítja, ma­gas- fokú internacionalista ön­tudatát, bajtársiasságát, az igaz ügyért harcoló népekkel való szolidaritását. Egyik nagyszerű példája ennek a hős Vietnam támogatása. Valójában éppen a munkás- mozgalom internacionalizmu­sához kötődnek döntő mér­tékben az emberiségnek a bé­kéhez, a szabadság, á jóaka­rat és az igazság eszméinek diadalához fűzött reményei. Engedjék meg, kedves elv­társak, hogy átadjam a szov­jet dolgozók szívélyes testvéri üdvözletét a magyar munkás- osztálynak, minden magyar dolgozónak. Szívből köszöntöm a csepe­lieket a megérdemelt kitünte­tés átvétele alkalmából. A nagy tapssal fogadott be­széd után az SZKP KB fő­titkára, a Legfelsőbb Tanács Elnökségének elnöke átnyúj­totta a Csepel Vas- és Fém­művek kollektívájának adomá­nyozott Októberi Forrada­lom Érdemrendet. Az összetartozást, a két nép munkásosztályának testvéri­ségét is kifejező magas el­ismerésért Ernszt Antal mon­dott köszönetét: Kádár János a május 31-i parlamenti ünnepségen a kitüntetett csepeliek körében. Ernszt Aulai köszöneté — A mai nap kiemelkedő eseményeként, ünnepként vá­lik maradandóvá a Csepel Vas- és Fémművek történeté­ben, munkáskollektívánk, szocialista brigádjaink éle­tében. Vállalatunk több mint 30 ezer dolgozójának, kom­munistáinak, KISZ-es fiatal­jainak és nyugdíjas munkás­veteránjainak nevében ezúton szeretném tolmácsolni köszö- netünket Leonyid Iljics Brezs­nyev elvtársnak, a szovjet testvérpárt főtitkárának, a Szovjetunió Legfelsőbb, Taná­csa Elnöksége elnökének, s az itt jelen levő kedves szov­jet vendégek személyében a Szovjetunió vezetésének, a szovjet embereknek azért a megtiszteltetésért, hogy a Cse­pel Vas- és Fémműveket a most átadott Októberi For­radalom Érdemrendben része­sítette. A világ első győztes szocia­lista forradalmának 60. év­fordulóját, mi magyar mun­kások, dolgozók együtt ünne­peltük Szovjetunió és a szo­cialista közösség többi orszá­ga dolgozóinak millióival. Együtt, mert 1917. októbere a nemzetközi munkásosztály, szocializmust építő népeink nagy, közös ünnepe. Büszkék vagyunk arra, hogy e jelentős évforduló tiszteletére a szoci­alista közösség országai dolgo­zóinak, a magyar és a szov­jet dolgozóknak, munkások­nak, parasztoknak, értelmisé­gieknek, köztük a csepeliek­nek részvételével, nagyszerű eredményekkel járó nemzet­közi szocialista munkaver­seny bontakozott ki. Mindez tettekben kapcsolta össze, s bizonyította a szocialista ha- zafiság és a proletár interna­cionalizmus együttes, hatal­mas erejét. A most átvett ma­gas kitüntetésben, mi,. egész munkásosztályunk, dolgozó népünk tetteinek elismerését és nagyrabecsülését is látjuk. — Nagy öröm és megtisz­teltetés számunkra, hogy is­mét személyesen üdvözölhet­jük önt, Leonyid Iljics Brezs­nyev elvtárs Csepel tisztelet­beli törzsgárdatagját, és hogy öntől vehettük át e ma­gas kitüntetést — mondotta végezetül a nagy múltú gyár­óriás pártbizottságának első titkára, majd az ünnepi ese­mény, a felejthetetlen talál­kozás emlékéül átnyújtotta Leonyid Iljics Brezsnyevnek, a Csepel Vas- és Fémművek dolgozóinak ajándékát, So­mogyi József Kossuth-díjas szobrászművész Martinász szobrának bronzba öntött ki­csinyített mását, s a Tanács- köztársaság hírét Leninhez eljuttató csepeli szikratávíró makettjét. (Folytatás a 2, oldalon)

Next

/
Oldalképek
Tartalom