Nógrád. 1979. április (35. évfolyam. 77-100. szám)

1979-04-29 / 100. szám

Nagybátony a nógrádi szénmedence bányászati központja. Csaknem kilencezer lakosá­nak több mint a fele korszerű, kényelmes'otthonokban él. Kulcsár J. felvétele Mi tartja össze a brigádot ? adukról vallanak Mi tartja össze az üzem ti­zenöt tagú, lakatosokból és he­gesztőkből álló Serfőző István vezette kétszeres Vállalat ki­váló címmel kitüntetett kol­lektívát, a Nógrád megyei Ál­lami Építőipari Vállalat köz­ponti telephelyén? Mivel ma­gyarázzák sikereiket? Erre válaszolnak, amikor önma­gukról vallanak. * Mértéktartó. — Tizenkét éve dolgozom a vállalatnál, abból ötöt itt töl­töttem eL A leszerelés után kerültem a kollektívába. Tu­datosan igyekeztem hozzájuk, mert úgy láttam, hogy a leg­ütőképesebbek és én is meg­találom számításomat. De nem csak ezért kívánkoztam ide, hanem azért is, mert sok a fiatal, jól összeszokott a gárda, nagyon megértik egy­mást. Párban dolgozunk, min­denki mindenkivel, ki-ki tud­ja, mit kell tenni. Mértéktartó véleménye to­vábbra is megmarad, később azonban diplomatikusabbá vá­lik, amikor egyik kellemetlen epizódjáról szól: — A Rom- bány III. gyárépítésen dol­goztam. Nekem kellett helyre­hozni azt a hibát, amit benn elkövettünk. Hogy ki, azt nem tudom. Mindenki segített. (Egy kis kérdezősködés után leszű­kült a kör négy-öt főre. Ne­vek azonban most sem ke­rültek szóba.) A lényeg az, hogy vízben állva javítottam ki azt, amit bent elrontottunk. Két, vagy három hétbe telt. Addig ránkdolgoztak a töb­biek, mivel az elnagyolt mun­ka kijavításáért nálunk egy fillér sem jár — mondja Gáncs Gyula hegesztő. * Katonának készül. Talon Attila hegesztő a ma­ga húsz évével lehúzza a bri- gSd átlagéletkorát huszon­nyolc—harminc évre. Ugyan­is ő a legfiatalabb a kollektívá­ban. A gépipari szakközépis­kola elvégzése és a műszeré­szi szakma megszerzése után nyolc hónappal ezelőtt kötött ki mostani munkahelyén. — Keveset fizettek, azért jöttem ide. Nősülni is akarok, bizony ez is pénzbe kerül. Egyébként az itteni munka érdekesebb, mindennap mást csinálok. Igen, nehezebb mint az előző, ez azonban nem baj, mert ennyi mozgás kell az embernek. A kollektíva min­den tagjától tanultam vala­mit. Bárkitől bármit kérdez­tem, szívesen és segítőkészen válaszoltak. Hogy hosszabb távon maradok-e? Rövidesen katonának megyek. Előtte megnősülök. * A makacs vitatkozó. Vitatkozó kedvét elismeri, makacsságával kapcsolatos munkatársi megjegyzést már fenntartással fogadja a szőke hajú, erősen borostás képű, gyors beszédű Kelemen Ele­mér lakatos. 1971-től dolgozik a brigádban. Ebből másfél évet töltött a Romhány III. építkezésen. — Nem rejtjük véka alá a véleményünket — mondja. — Időnként cukkoljuk is egy­mást. A kívülálló azt hinné, hogy mi állandóan civako­dunk. Erről persze szó sincs! Én valóban többet vitatko­zom, mint a többiek. Talán olyankor is, amikor nem kel­lene. Másutt talán nem fordul elő ilyesmi? Mi legalább be­ismerjük. Én olyan természetű vagyok, hogy amit más elnéz, vagy félvállról vesz, azt én biztos szóvá teszem. Ennek el­lenére mindenkivel kijövök. A vita után másnapra min­den rendbejön. Igen, a bri­gádvezetőmmel, meg mostani „párommal” — mutat Kaza- reczki Lászlóra — vitatkozom gyakran. * Á sztahanovista. Ezzel a jelzővel illetik Ka- zareczki László lakatos-he­gesztőt. — Rám azért morog időn­ként a brigádvezető, mert több időt töltök el egy-egy munkával, mint ahogy a nor­ma előírja. Ilyenkor azt mon­dom neki: — Rossz melót so­hasem kapsz tőlem. Erre nem tud mit válaszolni. Most Ele­mérrel dolgozom együtt. Haj- tós gyerek, tud melózni. Csak sokat szövegel, s ez engem bi­zony zavar. Szakmailag ese­tenként nehéz helyzetbe hoz­za a brigádvezetőt is. Ilyen­kor a brigádvezető is mond­ja a magáét, de Elemér se enged abból, amit jónak tart. Végül megegyeznek, mert mindegyikük azt vallja: én is tévedhetek, mások is. Nálunk pedig, aki téved, ha nem is azonnal, de beismeri. * Ä kezdeményező. Alacsony, zömök testalkatú ember Szabó István lakatos, aki öt éve tevékenykedik a brigádban, s úgy vélekedik, hogy kollektívájuk a vállalat egyik legütőképesebb brigád­ja. A tagokat nem kell noszo­gatni a munkára, a közös ren­dezvényeken is részt vesznek. Felelősséget vállalnak egy­másért és kezdeményeznek. — Nemrég megemlítettem brigádvezetőnknek, hogy a So­moskőújfalun épülő iskolához társadalmi munkában készít­sük el a vasszerkezeteket. Ugyanerre vállalkozzunk az épülő sportkombinátnál is. Még nem döntöttünk. Bízok abban, hogy most is egy­öntetű lesz a kollektív állásfog­lalás. * A mókamester. — Gyere, Ferike, te is szól­jál már valamit a brigád éf- dekében — invitálja körünk­be Bodó Ferenc lakatost Ka- zareczki László. Feri huncut szeméből, mo­solygós arcából valóban a de­rű és az állandó tréfálkozás készsége tükröződik. — Azt vallom, hogy köny- nyebb a munka, ha vidámság is van benne. Az életben ak­kor sem megy többre az em­ber, ha kesereg. Ha viszont van jókedv, akkor könnyeb­ben fogjuk fel a gondokat is — vélekedik Bodó Ferenc, majd hosszú időre elhallgat. Brigádtársai dicsérik köny- nyeket fakasztó rögtönzéseit, mondván: — elég egy-két szó, máris majd eldőlünk a neve­téstől. A kabaréban lenne a helye. * Á halk szavú. — Nem szeretek veszeked­ni. Ha ilyen lenne a termé­szetem, talán jobban menne a munka is. Van amikor hall­gatnak a csendesebb, halk szóra, máskor meg magasabb hangot kell megütni. Nehogy azt higyje, hogy itt csak an­gyalok dolgoznak. Előfordul, hogy fölidegesítenek. Egyéb­ként különösebb gond nincs Velük — vélekedik Kovács Zoltán brigádvezető-helyettes, aki úgy gondolom, a távolle­vő brigádvezető gondolatai­nak egy részét is tolmácsolta. * Az előbbi mozaikkockák jól mutatják, hogy a külön­bözőségben mennyire megvan az egység, az előrevivő aka­rat és igyekezet. V. K. Hazánk a szocialista gazdasági közösségben írta: Marjai József, a Minisztertanács elnökhelyettese 1 Q4.Q januárjában Bulgária, Csehszlo- XJ-Hv vákia, Lengyelország, Magyaror­szág, Románia és a Szovjetunió kommunis­ta és munkáspártjainak képviselői Moszkvá­ban elfogadták a Kölcsönös Gazdasági Se­gítség Tanácsának megalakításáról szóló ha­tározatot. Három évtizedes múltra visszate­kintő gazdasági együttműködési szervezetünk tagjainak száma azóta tízre növekedett, s a KGST-tagállamok ma már a világ három kontinensén helyezkednek el. * A KGST-tagállamok együttműködésének harminc esztendeje tényekkel bizonyltja a szocialista típusú gazdasági kapcsolatokban rejlő hatalmas lehetőségeket. Ennek szemlél­tetésére elegendő néhány adat Is, amelyek jól mutatják, hogyan változott megalakulása óta a KGST-országok közösségének világ- gazdasági súlya. Az eltelt harminc évben országaink nemzeti jövedelme több mint tízszeresére emelkedett. Aj legfejlettebb tő­késországokban ez a növfekedés alig több, mint háromszoros. 1949-ben a KGST-orszá­gok a világ ipari termelésének 18 százalékát adták, ma már részesedésük meghaladja a 30 százalékot. Együttműködésünknek a KGST alapokmá­nya által megfogalmazott alapvető céljai, mindmáig helyesnek, hosszabb távon is ér­vényesnek bizonyultak. A szocialista típusú nemzetközi gazdasági együttműködést mind­máig az egyenjogúság, a kölcsönös előnyök, az állami szuverenitás, az egyenlő képvise­let elvei vezérlik. Természetesen az alapelvek változatlansá­ga nem jelenti és nem jelentheti egyben a tartalom és a formák változatlanságát is. Magától értetődik, hogy a közös stratégiai célt mind korszerűbb taktika, új módszerek, eszközök alkalmazásával, az együttműködés szüntelen tartalmi gazdagításával kívántuk elérni. A KGST-országok T>első gazdaságának és nemzetközi gazdasági kapcsolataiknak a fejlődése érlelte meg a KGST 1971-ben tar­tott XXV. ülésszakának határozatát, amellyel egyhangúlag jóváhagyta a szocialista gaz­dasági integráció fejlesztésének komplex prog­ramját. A nemzetközi munkamegosztás bő­vülése, új formáinak kialakítása égető szük­ségként jelentkezett. Az előttünk álló időszak fő együttműkö­dési feladatait a tanács elmúlt évi XXXII. ülésszakán elfogadott hosszú távú együttmű­ködési célprogramok körvonalazzák. Vala­mennyi tagállam alapvető érdeke a gazda­sági kapcsolatok hosszabb távra szóló, biz­tonságos kimunkálása. A célprogramokban előirányzott együttműködési elgondolások konkretizálása, egyezményekben való rögzí­tése az 1980. utáni időszakra szóló középtá­vú tervek most folyamatban levő kétoldalú és sokoldalú koordinációjának feladata. A magyar népgazdaság számára felbecsül­hetetlen jelentőségű, hogy hazánk a világ- gazdaság legdinamikusabban fejlődő szekto­rának, a KGST-tagállamok közösségének tag­jaként gyarapodhat. A szocialista közösség államaival folytatott tervszerű gazdasági együttműködés nélkül nem, vagy jóval na­gyobb erőfeszítésekkel érhettük volna csak el azokat az eredményeket — a szocialista ipar megteremtésében, mezőgazdaságunk szocia­lista átalakításában, s a gazdaság jelenlegi intenzív fejlesztésében —, amelyekkel ma méltán büszkélkedhetünk. A külső piaci kapcsolatokra — méreténél és egyéb ismert adottságainál fogva — nagy­mértékben ráutalt Magyarország gazdaságá­nak zökkenőmentes fejlődését döntően az segítette, hogy szocialista állami létünk kez­detétől mindvégig támaszkodhatunk a KGST- országokkal, s mindenekelőtt a Szovjetunió­val folytatott gazdasági együttműködésünk stabilitásának előnyeire. A Szovjetunióval, a a szocialista közösség országaival folytatott gazdasági együttműködés teremti meg a le­hetőséget népgazdaságunk alapvető nyers­anyagokkal, energiahordozókkal való ellátá­sához, s a magyar ipari és mezőgazdasági termékek túlnyomó részének elhelyezésére. A KGST megalakulása óta kapcsolataink a testvéri szocialista országokkal — a be­vezetőben említett általános "onásoknak mintegy konkrét megjelenéseként — mennyi­ségileg, s tartalmukban egyaránt gazdagod­tak. Egyre nagyobb teret nyer a közvetlen termelési együttműködés, a gyártásszakosí­tás és termelési kooperáció, mindinkább fo­kozódik az együttműködés tervszerűsége. Ez alatt nem csupán a szűkebb értelemben vett tervezési együttműködést értem. A termelé­si kapcsolatokhoz szorosan kötődik a közös kutatási-fejlesztési tevékenység, a beruházá­sok összehangolt — esetenként közös — meg­valósítása. Mindez természetesen termékenyí­tőén hatott vissza a külkereskedelmi forga­lomra is. Hazánk gazdasági fejlődésének kulcskérdé­se volt —, s ma is az — a fűtő- és nyers­anyagellátásban folytatott KGST-együttmű- ködés. Magyarország összes energiaigényének több mint a fele behozatalból, s ennek zö­me a KGST-országokból származik. A fűtő­anyag-behozatal ilyen nagy aránya mellett rendkívül fontos, hogy az együttműködés hosszú távra is biztonságosan megalapozza az ellátást. Ebben — a már ma érvényes egyezményeink mellett — döntő szerepe lesz a jövőben az energia- és nversanyagellátés területére vonatkozó hosszú távú együttmű­ködési célprogram által kitűzött feladatok valóra váltásának. Ezt a biztonságos ellátást jól segíti a Ba­rátság I. és a Barátság II. kőolajvezeték, amelyeken a Szovjetunióból importáljuk a magyar népgazdaság számára- szükséges kő­olaj döntő hányadát. A kőolaj feldolgozásá­ra jelentős új kapacitások épültek ki ha- zánjíban, amelyek révén újabb együttműkö­dési kapcsolatok kialakítására nyílt lehető­ség. A legjelentősebb ezek közül a Szovjet­unióval folyó petrolkémiai, s a Lengyelor­szággal megvalósuló szintetikus szál együtt­működés. A KGST-országok egyesített villamosener- gía-rendszere növeli számunkra a villamos- energia-ellátás biztonságát. Kevesebb kapa­citástartalékra van szükség, lehetőség nyí­lik nagyobb teljesítményű és így gazdaságo­sabb turbínaegységek alkalmazására. Ezen együttműködés hazánkban 1975-ben egy, 1190 megawattos erőmű csaknem teljes villamos- energia-termelését pótolta. További lépés ezen az úton a közelmúltban átadott Viny- nyica—Albertirsa közötti 750 kilovoltos táv­vezeték. A KGST-országokat összekötő vezetékrend­szerek közül nem kevésbé jelentős a Test­vériség, s a Szövetség földgázvezeték. Ez utóbbi —, amely több tagállam közös beru­házásában készült — 3000 kilométeres hosz-J szón Orenburgból érkezik hazánkba. Az ér­kező, s a hazai földgáz feldolgozása ugyan­csak egy új, gazdaságosan termelő ágazat ki-j alakítását eredményezte. A KGST-ben a szakosítás és kooperáció — tudatosan és tervszerűen — először a fel­dolgozóiparban, s azon belül is elsősorban a gépiparban kezdődött meg. A szakosításból, kooperációból származó szállítások aránya kereskedelmünkben az 1970. évi 1 százalék­ról 1978-ig 14 százalékra nőtt. A tagállamok több mint 600 gyártásszakosítási és kooperá­ciós egyezményt kötöttek, amelynek jelentős része sokoldalú. Az elmúlt évre már a köz­vetlen termelési együttműködés oly mérték­ben fejlődött, hogy például a KGST tagálla­maiba irányuló magyar gépipari exportnak már több mint 40 százalékát szakosított ter­mékek tették ki. Kiemelten kell szólni a magyar—szovjeí alumíniumipari együttműködésről, amely Im­már több, mint másfél évtizedes múltra te­kinthet vissza. Az 1962-ben megkötött, s 1985- ig érvényes magyar—szovjet timföld—alumí­nium egyezmény alapján gazdaságosan ak­názhatjuk ki világviszonylatban is jelentős bauxitkészletünket. Ha ugyanis a kiszállított timföldet itthon kohósítanánk, akkor ez egy­részt az itthon termelt villamos energiának —, aminek amúgy is szűkében vagyunk — csaknem egyötödét vette volna igénybe, más­részt éppep emiatt a végtermék jóval többe kerülne. Jelentős hatással van ez az együtt­működés az alumíniumipar termelési szer­kezetére is, amely így gazdaságosan fejleszt­hető: néhány — kevésbé energiaigényes —! termelési szakaszra koncentrálhatjuk erőin­ket. Volumenében az egyik legnagyobb közvet­len termelési együttműködés a járműipar­ban valósul meg. Az ezen a területen folyó összehangolt munka tette lehetővé, hogy az Ikarus kivívja mai hírnevét, s ma már éven­te több mint tízezer autóbusz előállítására legyen képes. Ennek a mennyiségnek a 85— 90 százaléka kerül exportra. Fő vásárlóink a szocialista országok. A kibontakozott fő­egység- és alkatrészkooneráeió alapozta meg,' hogy a hátsó futóműveket és a motorokat gazdaságos sorozatnagyságban, s a világpiac értékítéletét kiálló minőségben termeljük. A Szovjetunióval a Lada személygépkocsi gyártásában folvó együttműködésünk jól be­vált, s az autóipari együttműködés újabb láncszeme — a Polski Fiat kooperáció is — ígéretes. A jelen tervidőszakban már 180 ezer Lada gépkocsit kanunk a Szovjetunióból, amelyért különböző alkatrészekből és rész­egységekből álló garnitúrákat szállítunk cse­rébe. Gazdaságainkat £SÄL"£!g; szoros szála fűzi össze, s szinte nincs éle­tünknek, mindennapjainknak olyan területe, amelyre ne volna hatással a szocialista nemzetközi gazdasági együttműködés. Ez ve­zeti pártunkat és kormányunkat, amikor a jövőben is mindent megtesz annak érdeké­ben. hogv gazdasági együttműködésünk a szo­cialista közösség országaival tovább bővül­jön. Jó! kifejezi ezt a törekvést pártunk Köz­ponti. Bizottságának 1977. október 20-i hatá­rozata is. amikor leszögezi: . .külgazdasági kapcsolataink jövőbeni fejlődésének kulcskér­dése az együttműködés hosszabb távra szóló bővítése a KGST-országokkal..

Next

/
Oldalképek
Tartalom