Nógrád. 1979. április (35. évfolyam. 77-100. szám)

1979-04-01 / 77. szám

I^CBEfiZCta na&rvkoríissígunk ml Miniszlereínökünk Ku vakban járt, hogy ott a két ország ke­reskedelmi és politikai kapcsolatáról tár­gyalján, s ezt mindenki a legnagyobb ter­mészetességgel vette tudomásul. Nemcsak azért, mert hazánk és a Perzsa-öböl orszá­gai csupán néhány órás repülőútra vannak egymástól, hanem azért is, mert elég széles körben tudott, hogy Kuvait jó felvevő pia­ca a magyar termékeknek, noha éppen pén­ze, olajgazdagsága miatt módjában van vá­logatni a világ bármilyen ipari, vagy me­zőgazdasági termékeiből. „Navigare necesse est” — mondták a régi rómaialt, „hajózni szükséges”, s jelszóvá tették ezt az elmúlt századokban Európa nagy kereskedő és ipari országai is, mindenekelőtt Anglia. „Exportálni szükséges” — mondjuk ma­napság mi magyarok, s olyan természetes­séggel, mintha mindig is ezt tettük volna. Bár tettük, vagy tehettük volna! Csak­hogy néhány évtizeddel ezelőtt még nem, vagy alig tehettük. Egyszerűen nincs szá­mottevő külkereskedőtmúltunk, mint aho­gyan nincs számottevő ipari múltunk sem. Kossuth még az 1842. évi Pesti Naplóban — miközben Pest—Fiume közötti vasútért harcolt — azt a ma már nevetségesnek hangzó érvet használta fel, hogy, ha nem megy másként, csináljuk meg lóvontatásra alapozva. „Mi akként vagyunk meggyőződ­ve — frta —, hogy a Duna és Fiume kö­zötti vasútnak főfeladata, nemcsak most, hanem örök időkre az áruszállítás, nem- pedig a személyszállítás lesz: nekünk tehát nincs olyan vasútra szükségünk, amelynek fő célja legyen, hogy förgeteg szárnyain röpítse Fiumébe az utazót: de még e rész­ben is nagyon megelégedhetünk, ha olyan vasutunk lesz, melyen felakadás nélkül minden órában két mérföldet haladhatunk. Tehát nem gőz-, hanem csak lóerőre kí­vánnék az eszék—károlyvárosi vasutat épí­teni”. íme tehát egy magyar álom százhar- minchét évvel ezelőtt! Lóvasút a tenger felé... Nem különben fájdalmas valóság tükrö­ződik például egy Széchenyi-levélbol, ame­lyet 1847-ben bizonyos Zichy Karolina grófnőhöz írt Becsbe, itt mégcsak nem is gőzhajóról, hídról, Tisza-szabályozásról van szó. Egyszerűen kék tintát kér, mert Pesten még ar7>. sem volt kaphifó. „Hanem menjen el a grófnő legyen sáves Stammerhez, vagy Theyerhez és szenezzen, vagy hat kis üveggel és küldje el azokat engedelmes szolgájának”... És ugyanebben az évben Tasner Anitáihoz írt levelében azt kéri, hogy tetessen, már te Tasner aZ újságokba egy Kfraóáwt, hogy grtf Széchenyi István .^wW rftadály né&iH felment a Pannónia gfeftBeS Sárospatakig - tóronyffcamdó, hogy a Tiszáit gőzössel is lelet járni! Mart áz kaland volt akkor, vaknenő, akár egy Ní- lus-hajózás. Igaz, a globális külereskedelem, kül- kapcsolat néhány vezeti nagy ország kivé­telével a világ- túlnyoró nagy többsége számára olyan fogalom s lehetőség, amely csak a második vüágháorút követő tudo­mányos és technikai foradalommal jelent meg. Tehát, ha nekünk lem kellettek vol­na a felszabadulás utánkemény megfeszí­tett iparosítási és korszrűsítési évtizedek, hanem kész iparral ésiagy nemzetközi kereskedelmi rutinnal fehatunk hozzá, s ha nem lettek volna a Idegháború feszült évei, akkor is merőbenúj világgazdasági követelményekkel kellettvolna szembenéz­ni. De a történelem és igazdaság nem is­meri a „ha” szócskát, talc tényeket és realizálható képességekeiismer: ebben az értelemben Magyarorszs nem túlságosan régen lépett be a nem t i nagykorúságba. Szinte egy-másfél évtizede sűrítve kellett és kell ma is beilleszkmi a rendkívül gyorsan fejlődő és váltó világgazdaság áramkörébe és helytállna versenyben. Lassan tanulunk, vagy gyorsan? Hamar alkalmazkodunk, vagy nehézkesen? Látjuk: a történelmünkkel mérve messze túl va­gyunk a korábban lehetőn és el képzelhe­tőn, a jelennel és a jövővel mérve viszont még mindig sürgetni, hajtani kell magun­kat, s minden centiért meg kell dolgoz­nunk, amennyivel előrejutunk a legfejlet­tebb teljesítményekhez való felzárkózásban. Egy azonban vitathatatlan: nemzeti ma­gun kratalálásunk kezdő dátuma — ez egy­re jobban kitetszik — 1945. április negye­diké, felszabadulásunk dátuma volt. Tár­sadalmi forradalom nélkül, a régi politi­kai struktúrák lerombolása és szocialista újjáalakítása nélkül, nincs és nem is le­hetséges új nemzeti erőrekapás. A Szovjet­unió vezette szocialista szövetségben meg­talált védettség és kölcsönös együttműkö­dés nélkül nincs idő és nincs lehetőség megalapozni az új nemzeti kibontakozást. Éppen ezért könyvelésünknek két rovata van. Az egyik a történelmi egyenlegé, amely századok óta először tartósan stabil, kie­gyensúlyozott. A másik a konkrét jelen, a maga követelményeivel, amely új erőfeszí­téseket sürget Képletesen szólva mii, magyarok széles felületen most fedezzük fel a világot s a világ pedig armak arányában vesz számba bennünket, amilyen arányban tudomásul veszi — veheti — ipari, tudományos, kultu­rális teljesítményeinket s azt az új nemze­ti magatartásit amelyet a szocialista társa­dalmi rendünk, a haladó, a nemzetközi gondolat iránti elkötelezettségünk sugall. Természetesen egyre több ember jut el akár egyszerű turistaként is Európa, Afrika, Ázsia, sőt még Óceánia térségeibe is, s évente jóval több külföldi utazik ide, vagy rajtunk keresztül más országokba, mint hazánk lakossága. Természetesen egyre töb­ben tudják hazánk fiai közül, hogy milyen a Szahara, az északi tundravidék, vagy a meleg vizű tengerek öve, s egyre több kül­földi emlékezik a magyar tájakra, a magyar ízekre és színekre. De ami ennél sokkalta fontosabb: magyar szakemberek tudnak már kutat fúrni, bányát nyitni, gyárat építeni, hidat feszíteni, szakmát tanítani, gyógyíta­ni tőlünk ugyancsak távoli országokban. Ami lényeges, hogy gazdaságot szervezni, iskolarendszert, közigazgatást kiépíteni, egészségügyi hálózatot fejleszteni hívnak már magyarokat a harmadik világ egyre több országába, s készek közös termékek gyártására egyre több magas ipari fejlett­ségű országban. Ami lényeges, hogy a szomszédos szocialista országokba úgy mennek szakembereink tannin«, daUgozml, tapasztalni, vagy építeni, mintha atflhom lennének, a ágy jönnek Ide a hsát atmA Sok szakembered, mintha hazajönnének. Amj nagyon fontos és lényegest hogy a rossz, felületes, vagy semmilyen, elképzelé­sek helyébe hazánkról, a magyarokról, las­san ugyan, de kezd megfelelő, reális és többnyire pozitív kép kialakulni, s mi úgy­szintén megismerjük népek, nemzetek kul­túráját, tehetségét, képességét és szükség­leteiket, amelyek alapul szolgálnak a korík- rét kapcsolatoknak, a kereskedelem fej­lesztésének és a kulturális cserének. Magyarország SS" J££? sokat adott a világinak, s a világ — jobbik esetben — nem nagyon vett tudomást ha­zánkról. Most pedig tudomásul veszi, hogy szellemi és anyagi értékek cseréjében olyan ország, amely többé senki számára nem hagyható figyelmen kívül. Az érettség, a felnőtt nagykorúság minden örömét hozta meg ez a kor számunkra. Minden felelős­ségével együtt Rózsa László A szerelő dilemmái A gépek tehát elindultak a mezei munkára. A Bányapuszta felett kint, a Paptagban a százas már fel is mondta a szolgálatot egy röpke időre. A lapujtői köz­ponttól messze van ez a terü­let, Pilinnyel határos. Érthe­tő, hogy magukkal viszik az üzemanyagot is a traktorosok. A gépre kötözött tartály ki­dörzsölte az egyik elektromos vezetéket, emiatt kellett leáll- niuk. De Tóth Sanyi, az egyik gépvezető ügyesen értesítette Zsidai István Közit, a szerelőt, aki egy terepjáróba vágta ma­gát és kijavította a hibát. Az­óta a gép megállás nélkül dü­börög a girbe-görbe határban. Mondta az elnök. Gergely Sán­dor is. Igaz, csak így odavet­ve: — Vetünk... A napokban találkoztam Zsidai István Kozival. Éppen akkor, amikor visszaért a Pap­tagról. Mondta, hogy minden rendben a gépekkel. Testes, meglett emberré terebélyese­det az a valamikor vékony- dongájú keszi traktoros. Most a közös gazdaság műszaki ága­zatának egyik kiválósága lett a gépek elektromos berende­zésének nagy ismeretével. Mert ahhoz kiválóan ért és erről ő maga a tsz párttitkára, Ellenbach Istvánná is így nyi­latkozott. A tsz belső udva­rán hosszú, elnyújtott épület­ben működik a gépműhely. Nem a legideálisabb körülmé­nyeket biztosít a szerelőknek. Rideg, hideg, sötét, és aho­gyan én láttam szűk is. De hát maga Közi Pista mondta, hogy „ez van, ezt kell szeret­ni és addig nyújtózkodhatnak, ameddig a takaró ér.” Ebben az épületben hátul, kissé el­szeparálva, Zsidai István Közi műhelykéje. Mintha az ördög raktára lenne, annyi benne a felszerelés. Főidtől plafonig, alkatrészektől zsúfolt a polc. Satupad, fúrógép, kábelek és az isten sem tudná, csak ma­ga Közi, hogy mi minden még. De mindezeken kívül ott a műhelyben a legmodernebb is, már ilyen felirattal: „su­per elektromos gép”. Ragyog rajta a lakk, fénylenek a kü­lönböző lámpácskák, mind­egyik külön-külön hivatással. Órák sokasága. Amikor Közi elindította, hogy az egyik transzformátorba lásson, a gép finoman felzúgott, kigyullad­tak a lámpák és elmozdultak az óramutatók. A szerelő lát­ható büszkeséggel mondta: — Az ilyen gép már nélkü­lözhetetlen egy ekkora gazda­ságban, mint a miénk... E z az igazság, hogy igen nagy kiterjedésű üzem lett a karancslapujtői közös. Zsidai egészen jól is­meri a határát, mert mondta, gondolkodva minden szón, be­ráncosodott homlokkal, hogy a Mezei-patakról a Farkas-pa­takig terjed a határ hossza, szélessége pedig Karancsbe- rénytől Ságújfaluig, ami lehet vagy nyolcezer hektár. Ide kellenek a gépek, méghozzá kifogástalanul dolgozó masi­nák. Belelátott a gondolatom­ba és derült arccal folytatta: — Más az mint régen volt.. Az biztos, ez az ember meg­járta a lépcsőt, amíg abban az elektromos szerelőműhely­ben kikötött. Parasztgyerekből lett traktoroskén kezdte, még­hozzá egy UTOS-on. Aki tud­ja, mit jelent ez a név, annak arról is van tudomása, hogy négy kerékkel maga alatt eső­ben, sárban hidegben, nyár­ban fülke nélkül művelték a határt. Így edződött ez a sze­relő. De nyughatatlan volt mindig, olyan igazi elégedet­len ember, akit érdekel az új, az ismeretlen. Így tanulta ki az elektromos szerelői szak­mát. Ismerik őt szerte a me­gyében, de az országban Is, mert a gazdaság gépein kívül javít más gazdaságoknak is elektromos berendezéseket. Mondta is: — Van itt minden napra tennivaló... És ha csupán ez az általa annyira szeretett szerelői mun­ka lenne, még nem is volna baj, de már hosszabb ideje őt választották a szakszerve­zet elnöki tisztségére. Meg­tisztelő feladat, de sok gond­dal járó. Kihez menjenek az emberek mindennapi dolgaik­kal, a szakszervezethez. És ahogyan mondta Közi, mosta­nában gyakoribb a kesergő hang, mint volt korábban. Va­lami nincs a helyén és pa­naszkodnak az emberek. Lát­szott, hogy szeretne pontosan fogalmazni, mert ráncolódott a homloka, összeszűkült a szemhéja és nehezebben in­dult a szava: — Megértőbb, melegebb szó-' ra vágyakoznak... Akkor, ott a pártirodán,' kettesben nem kívánt a dol­gokkal mélységében foglalkoz­ni, mert arra sem ic^eje nem volt, sem a körülményeket nem tartotta jónak.. Beszélget­tünk hát a pártirodán, ahová a párttitkárt keresni beugrott az elnök, Gergely Sándor is. Hideg volt a tekintete, rideg a hangja. Látszott, hogy ez bántotta Zsidai István Kö­zit Mégis, egy idegen előtt játszódott a dolog, és Kö­zi, amellett, hogy jó sze­relő, választott szakszer­vezeti elnök is. Nagyon halkan jegyezte meg csupán: — Hát ez van, kérem. 1 i —’ visszament a műhelyébe, ahonnan egy fél órára köteles- ségtudóan elkéredzkedett. A munkában mindig van­nak ilyen kis idegeket borzoló pillanatok. Az elnöknek is lehettek gondjai. Közi délutánra már el is fe­lejtette. Tavasz van a háztáji kertjében, ahol gyönyörűek a gyümölcsfák. Ott tud igazán kikapcsolódni, meg a kislá­nyának végtelen csicsergésé­től. És este, amikor már alszik a család, felkattintja éjjel lámpáját és forgatja a leg­frissebb műszaki könyveket! Mert a gazdaságba mindig ér­keznek újabb és újabb gépek.’ Jó ismerni a szerelőnek azok természetét... Bobál Gyula Vezető a munka vastagjában Ritkán található az üzem­vezetői íróasztal mellett: kint j ár-kel az ember közt, ahol a munka „vastagja” zajlik. A huszonkilenc éves Nagy Gyula az évtized közepétől keresi kenyerét a Vegyépszer salgótarjáni gyárában. Egé­szen fiatal gépészmérnökként szerkesztési osztályvezetőnek jött az üzembe. Egy évig fog­lalkozott a termékek alap­dokumentációjának elkészíté­sével. Akkoriban kezdődött a Vegy épszerben az olaj mérő állomások gyártása, aminek irányításával őt bízták meg: így lett gyártmányfelelős mérnök. Az új termék bölcső­jénél is dajkáskodott tehát, nem csoda: kisujjában van­nak már az alkatrészek apró méretei is, eszébe vésődött minden darab rajza. .prilis közepén Budapestemndezik meg az építőipar! országos tanulmányi versenyt az ország tíz építőipari szakkö- ipiskolájának tanulói közoiMegyénket a salgótarjáni Madách Imre Gimnázium csapata képviseli. A képen Pék Tibor, ltdomerszki István és Buljszki Tamás a csapat tagjai, Luda László és Szatmári Béla tanárok irányításával javában készülnek a nagy versenyre, bábei-ídv. — — Ha egy folyamatban le­vő gyártásba kapcsolódik be mérnök, egyszerre zúdul rá egy rakás adat, s vége van. Olyan helyzetbe jut, mint amikor a magasugró egyből kettőharmincat akar átugra­ni. Mi fokozatosan kaptuk a föladatokat, így nem volt ör- döngős belejönni a munkába. A barna hajú, magas fia­talember nemcsak üzemveze­tői munkával birkózik. Mint mondja: egyik művezetője délután ügyeletes, így maga látja el a művezetői teendő­ket. Előző nap osztották szét a béremelés forintjait, e munka terhének nagy része is az ő vállára szakadt. S e hetekben már új gyártmány­nyal vemhes az üzeme: a golyós kalibrálóval. (Ennek prototípusa már kész.) Sok mindent muszáj tehát fejben tartania. Miképpen bírja mindezt? — Ügy — feleli —, hogy a napi nyolc óra nem nyolc óra. Háromnegyed hattól dél­után fél négyig mindennap bent vagyok. Napi hét-hét és fél órát az üzemben tölt. Adminisztratív teendőit többnyire délután látja el. Melyik a fárasztóbb: emberekkel vagy papírokkal foglalkozni? — Mintha fárasztóbb len­ne az emberekkel — tűnő­dik. — Az ember is, a cso­portok is kicsit féltékenyek egymásra. Megesik, hogy két csoport egy munkán dolgozik, akkor bonyolult a normaidő szétosztása. Sokat kérdezős­ködnek: ez hogy lesz, az hogy lesz, ki kap érte pénzt. Ilyenkor mindenkinek vála­szolni kell, hosszan, türelme­sen. Nem megy másképp. Fe­gyelmezni nem sokat szüksé­ges. Inkább a fiatalok csel­lengenek csak, de ők se vi­szik túlzásba. Fegyelmit még soha nem adtam senkinek, Nem sok eszköz van a ke­zünkben: a béremelés seals évenként egyszeri: apróbb engedményeket adhatunk, vagy megvonhatunk; ezenkí­vül a teljesítménybér elosz­tása, ami igen bonyolult, ké­nyes téma. — Mi a legfontosabb tu­lajdonsága egy üzemvezető­nek? A szorgalom és az odafi­gyelés. Ebben a beosztásban nincs megállás egész nap. Nem mondhatja az ember, hogy én csak ezt vagy azt csiralom, a többi mások föl­adata. Most például olajps a kezem, mert az előbb he­lyére raktam egy karimát. Nevetséges volna, ha ilyenért másnak szólnék. — Kielégíti-e az itteni föl­adat? — faggatom. — Havonta három hétig elég lenne technikusi vég­zettség is a munkámhoz. A gyártmány fejlesztése a vir- tigli mérnökmunka, ez a szép föladatom. Ámbár a gyártás irányítása is szép munka a maga nemében. Ilyen teendői voltak a Szovjetunióban is. Idáig négyszer járt odakint. Ebből három alkalommal a mérőál­lomások szerelését irányítot­ta baskír földön. Tavaly szep­temberben Bakuban egy mű­szaki kiállításon vett részt. A gyár a mérőállomás-makettjét és egy kész kalibrálót muta­tott be. Nagy Gyula föladata könnyebb volt a szakásosnál: tapasztalatgyűjtés. Munkaútjain. kívül Szlová­kiában és Lengyelországban járt idáig. Nem mondhatjuk rá, hogy az utazás a hobbija. Van-e más kedvtelése? Mind mondja: nemigen. Ha haza­jut, segít a házimunkában, hatéves kislányával foglalko­zik, tv-t néz. Olvasni jobbára csak újságokat olvas. Távlati célja, hogy lakást szerez, most ugyanis szüleinél lakik családjával. Molnár Pál NÖGRÁD - 1979. április 1. vasárnap

Next

/
Oldalképek
Tartalom