Nógrád. 1979. március (35. évfolyam. 50-76. szám)

1979-03-01 / 50. szám

ÉP•CiERi Mag proletárjai, egyesüljetek! A népgazdaság egyensúlyi latoknak, a hozammutatók ja- tételeit teremtették meg- A helyzetének javítása érdeké- vitásának. Balassagyarmaton, korábbi években még jól hasz- ben növelni kell a termelés a Magyar Kábel Művek gyár- nosítható, s azóta e! öregedett hatékonyságát, a minőséget, az egységében a meglevő erőket a húzó- és sodrógépek helyébe exportképességet. A kivitelre dollárelszámolású kivitel to- folyamatosan szerelték fel a dolgozó üzemekben ezért meg- vábbi dinamikus növelésére mai, európai színvonalnak vizsgálták az export további ösztönzik. A korszerű bérén- megfelelő automatákat. A re- lehetcségeit, feltételeit. Külö- dezések, hatékonyan termelő konstrukció folyamatos az nősen nagy a jelentősége az gépek üzembe állításával az üzemben, exportgazdaságossági vizsgá- eredményes gazdálkodás fel- —kulcsár— Folyamatos, jó ellátást ígér a Pest—Komárom-Nógrádi megyei Élelmiszer és Vegyi áru Nagykereskedelmi Vállalat salgótarjáni nagyfiókja Jelentős mértékű, kereken tízszázalékos forgalomemel­kedést tervezett az idei esz­tendőre a Pest—Komárom— Nógrád megyei Élelmiszer és Vegyiáru Nagykereskedelmi Vállalat salgótarjáni nagyfiók­ja. Az,év során tervei szerint 632 millió forint értékű áru­forgalmat bonyolít le. Alapvető feladata, hogy a legfontosabb élelmiszerekből optimális ellátásban részesítse a megyei és járási székhelyek, valamint a munkáslakta tele­pülések üzleteit. Étolajból és margarinból — főleg a ked­veltebb Rámából — megfelelő mértékben kielégíti a keres­letet. Az előző évekhez képest lényegesen jobb ellátás vár­ható száraztésztából. A bé­késcsabai tésztagyárban új gépsort állítottak be, s az el­avult budapesti gyár helyett dolgozik már a nagyobb ka­pacitású, modern berendezé­seket működtető dunakeszi tésztagyár — a választéko­sabb, nívósabb ellátás ezek­nek köszönhető. Zsírból, cu­korból, lisztből — természe­tesen — folyamatos lesz a kí­nálat. Bőségesnek ígérkezik a kon­zerváruk választéka. Az el­múlt évi kedvezőtlen időjárás ellenére, a szocialista import szélesítésének eredményekép­pen folyamatos, jó ellátás vár­ható befőttekből — a cseresz­nye és a meggy kivételével. Izekből, dzsemekből ugyan­csak kielégítő az árualap." Jó hír a diétára szorulók­nak: lényegesen javul idén a diabetikus befőttek és dzse­vajbab főzelékkonzervből, csakúgy, mint a készételekből, húskonzervekből és halkészít­ményekből. A gazdag halkon­zervellátás szintén a szocia­lista import bővülésének ered- ménye. A gyümölcsszörpök kedve­lői is gazdag választékot ta­lálnak az üzletek polcain. M„íg tavaly a vevők 14—15-féle szörpből választhattak, idén 18—20-féle készítményt kínál­nak a boltok. Népszerűsítik a drégelypalánki szörpüzem ter­mékeit, ezekből a Karancs - presszóban márciusban bemu­tatót is rendeznek. Zökkenőmentes ellátást ígér a nagykereskedelmi vállalat édesipari árukból, cukorféle­ségekből, táblás csokoládék­ból, s a tavalyihoz mérten ja­vulót a csokoládés darabáruk­ból és díszdobozos bonbonok­ból. Négyfajta lengyel teasü­teménnyel bővül a finomsüte­mények választéka: januárban egy vagonnal kaptak a len­gyel áruból, most újabb két vagonnal vár belőle a salgó­tarjáni nagyfiók. Az igen ke­resett győri Pilóta keksz és a mártott vaníliás karika vi­szont idén is alatta marad a keresletnek. Folyamatos fűszerpaprika­ellátásra számít a nagykeres­kedelmi vállalat: némi vá­lasztékkiesés csupán az új tet- més feldolgozása előtt várha­tó. A viszonylag gyenge ha­zai méztermés kiegészítésére szovjet virágmézet küldenek az üzletekbe. Idén a hagyo­mányos ételecet mellé megje­Déligyümölcsök közül egész évben kapható a citrom, s alacsony fogyasztói áron a kubai grape-fruite. Kevesen tudják, hogy ez utóbbi C-vi- tamin-tartalma a citromét is messze meghaladja! Megjelent már a megye na­gyobb üzleteiben a Konarak eredeti indiai csomagolású tea, ám a filteres teák válasz; téka még így sem kielégítő. Ä Compack újabb csomagoló gépsor beállítását tervezi, így van remény a választék gya­rapodására. NŐGRAD AZ MSZ#P NÓGRÁD MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS Á MEGYEI TANACS LAPJA XXXV. ÉVF., 50. SZÁM ARA: 1,20 FORINT 1979. MÁRCIUS 1., CSÜTÖRTÖK SZMT-elnökségi ülés A munkaidő és a nagy teljesítményű berendezések kihasználása a bányáknál Tegnapi ülésén az SZMT elnöksége a fenti témával kapcsolatos tapasztalatokat, gondokat és tennivalókat vi­tatta meg a vállalat igazga­Kányáson kielégítő, Ti- ribesen pedig 1980. kö­zepéig tudnak folyamatos munkát biztosítani. Legjobb a helyzet Szorospa­tójának előterjesztésében. Az takon. Ahhoz, hogy a nagy érdeklődést jól érzékeltette teljesítményű fejtési gép- az a tizenöt kérdés, amely rendszerek biztosan üzemel- az elnökség tagjaiból kikí- jenek, szükség van a kuta- vánkozott. A válaszok pedig tás, a feltárás, a fejtés előké- több tekintetben ’jól kiegé- szítésének gyorsítására, szítették a Nógrádi Szénbá- a nagyarányú gépesítés új nyák írásos vitaanyagát, szempontokat vet fel a mun- ugyanakkor reflektorfénybe kaidő kihasználásával kap- állították a tennivalókat. csolatban. Minél jobban Az elnökség elismerését fe- használják ki a nagy értékű jezte ki a bányászoknak, ve­zetőknek és dolgozóknak egy­aránt, a politikai és társadal­mi szerveknek azokért az erőfeszítésekért, amelyeket a munkaidő és a nagy teljesít­ményű berendezések kihasz- si idejét, a dolgozók személy nálása érdekében tettek, il- szerinti munkaidőrendjétől. gépeket, annál kedvezőbben alakul az önköltség. A haté­konyság növelése pedig arra ösztönzi a vezetőket, hogy pasztalatokat, a jövőben a vágathajtásnál is be kívánják vezetni. A vállalat saját erejéből továbbra sem tudja megolda­ni feladatát, a már említett igen elhasználódott gépállo­mánya miatt. Ez azonban nemcsak a termelőberende­zésekre, hanem a kiszolgá­lókra is vonatkozik. A Ma­gyar Szénbányászati Tröszt támogatásának eredménye­ként az idén egy önjáró egy­séget és két teljes telep ja­vítására alkalmas maróhen­gert kap a vállalat. Ameny- nyiben kedvezően bírálják el beadott hitelkérelmét, akkor erőteljesebben megindul a egyre inkább válasszák szét kiszolgáló ^ ^ munkafolyamatok a géprendszerek üzemelteté­letve elértek, figyelembe vé­ve, hogy az üzemelő fejtési géprendszerek több mint fele nullára leírt gépből áll, hogy a fejtési mezőn kívü­li szállítógépek erősen el­használódtak, az üzemi gu­miszalagok 40, a bányamozdo- nyok 69 százaléka nullára le­írt berendezés. Ilyen Ezért arra törekszenek, hogy a gépek folyamatos kihasz­nálásának feltételeihez tele­pítsék az üzemeltetést és a karbantartást végző dolgozó­kat, mivel a gépesítés kor­szerűsítése önmagában is le­hetőséget teremt a munkaidő jobb kihasználásához. E tekintetben javulást mu­korszerűsítése is. Ahhoz, hogy elérje a korszerű gépesített­ségben az országos átlagot, arra volna szükség, hogy a bányászat fejlesztésére for­dított átlagnál a nógrádiak többet kapjanak, hogy a visszafejlesztés korá­ban bekövetkezett tech­nikai színvonaleltnara- dást pótolni tudják. A kérdésekre adott vála­szok és a vitában elhang­zottak alapján Kovács László, gépesítésének eredményeként a gépi szállításban, rako­dásban, és javításban megközelítették, vagy el­érték az országos átlagot. Jelentősen emelkedett kapcsolatban a következetes végrehajtásra, a komplexbri­gádok tevékenységének' he­lyes értelmezésére hívta fel elsősorban a vállalat vezető­jének és a szakszervezeti bi­körülmények között a vállalat munkaidőmér- az utóbbi évek gyors ütemű lege- A további eredmények az SZMT vezető titkára ösz­érdekében csökkenteni kell szefoglalójában a vágathaj­a munkahelyek megközelíté- tás meggyorsítására, a mun­sére fordított ki- és beszálló- kaszervezés javítására, illet­si időt, megpróbálják mér- ve a folyamatos munka felté­sékelni a törvényesen kiadott teleinek biztosítására, a veze­műszakok számát, intézke- tési színvonal növelésével az déseket tesznek, hogy ne önjáró fejtésből termelt szén csökkenjen, hanem emelked- mennyisége és aránya, ugyan- jen a teljesítményhez kötött csak számottevő az egy-egy bérben és a prómiumos idő- géprendszerre eső egységnyi bérben dolgozók aránya. A termelés. Kányás-aknaüzemben kísér­Az elért eredményekkel a létképpen alkalmazott folva- zottsáa titkárának figyelmét, vállalat vezetői nem elégedet. matos munkarendszert fel- Az SZMT elnöksége az elé­tek. Idei tervük teljesítése használva az itt szerzett ta- terjesztést elfogadta, megkívánja, hogy legfonto- . sabb feladatuknak, a vá­gathajtási tervüknek eleget tegyenek, növeljék a teljesít­ményeket. Ez feltétlenül szük­séges a termelés folyamatos­ságának biztosításához, a ter­vezett eredmény eléréséhez. Ami pedig a fejtésre előké­szített munkahelyeket illeti, jelenleg Ménkesen a legkri­tikusabb a helyzet. msk választéka. Eddig jósze- lent a kevésbé tömény bor- rivel csak az alma- és a ve- ecet, mely saláták készítésé- gyesbefőtt közül választhat- hez kiváló, s már ízléses, szép tak, idén lesz körte-, ősziba­rack- és szilvabefőtt is literes és félliteres üvegekben. Fo­lyamatosan szállítóképes lesz a nagykereskedelmi vállalat diabetikus sárgabarack-, őszi­barack,- meggy- és málna­lekvárból. Nem várható hi­ány zöldborsó, zöldbab. és csomagolásával is felhívja ma­gára a figyelmet. Sajnos, az ipari háttér ismeretében az idei évre sem ígérnek a tava­lyitól jobb ellátást a Corvital- ból, a glukononból, s a szívbe­tegek számára oly jó hatású szőlőcukorból, illetve burgo­nyacukorból. Tanácskozás a külkereskedelemről A népgazdaság érdekeinek ágazatot a tőkésexport ará- jobbam megfelelő exportáré- nyának növeléséhez. A j-e- nyok kialakításának lehető- lenleg érvényben levő ösz- ségeiről, módjairól tanácskoz- tönzők azonban nem készfce- tak szerdán a szövetkezeti tik erre a szövetkezeteket, gépipar vezetői, Rabi Béla így a tőkésexport népgazda- ko-hó- és gépipari államtit- sági érdekek által is megkí­kár, valamint a partner kül­kereskedelmi vállalatok kép­viselőinek részvételével. A tanácskozás vitaindítójában Rév Lajos, az OKISZ elnöke — egyebek között — a vetkezőket mondotta: — Gépipari ágazatunk adja az iparba sorolt szövetkeze­tek teljes termelésének több mint 30, szocialista export­jának mintegy 45, tőkésex­portjának azonban csak 16 százalékát. Kívánatos lenne, hogy ez az utóbbi arány nö­vekedjék. A tőkésexport ará­nya azonban az utóbbi idő­ben stagnál, sőt néhány te­rületen még csökken is. Pe­dig a gépipari szövetkeze­tek üzemi adottsága, gépi felszereltsége, szakember- gárdája lehetővé tenné min­vánt növelésére nem töre­kednek. A gépipari szövet­kezetek a belföldi megren­delések és a szocialista ex­port teljesítésével is megta- kö- láiják üzleti számításaikat. A tőkésexport nyereségtar­talma általában kevesebb, mint ha termékeiket belföl­dön, vagy szocialista piacon értékesítenék. A tanácskozáson szó volt a gépipari szövetkezetek tőkés, importot pótló termeléséről is. A budapesti szövetkezeti gépipar tavaly 2,5 millió dollár értékű importtól men­tesítette a népgazdaságot kü­lönféle mezőgazdasági lán­cok, speciális tehergépkocsi­akkumulátorok, tömítések, hazai előállításával. Az idei importkiváltó termelés érté­a Ülést tartolt a KISZ központi bizottsága Szerdán Maróthy Lászlónak, ákmozgalom időszerű kérdé- az MSZMP Politikai Bízott- seiről. A többi között szólt sága tagjának, a KISZ köz- arról a nemzetközi felhábo- ponti bizottsága első titkára- rodásról, amelyet a pekingi nak elnökletével ülést tar- militarista körök Vietnam tott a Kommunista Ifjúsági elleni agressziója váltott ki. Szövetség központi bizottsá- Világszerte fiatalok milliói ga. Részt vett a tanácskozó- emelték fel tiltakozó szavu- son Övári Miklós, az MSZMP kát a barbár kínai támadás Politikai Bizottságának tag- ellen, s követelték: vonják ki ja, a Központi Bizottság tit-’ Vietnam földjéről az inter­kára, Polinszky Károly ok­tatási miniszter és Pozsgay Imre kulturális miniszter. A testület meghallgatta és tudomásul vette Barabás Mik­lósnak, a KISZ-kb titkársága tagjának tájékoztatóját a nemzetközi ifjúsági és di­venciós erőket. A KISZ-kb a továbbiakban Barabás Jánosnak, a KISZ-kb titkárának előterjesztésében megtárgyalta a fiatal mű­vészek társadalmi helyzeté­ről és a KISZ körükben vég­zett tevékenységéről szóló jelentést. (MTI) den olyan termék előállító- ke várhatóan eléri majd sát, amely hozzásegíthetné az 3,4 millió dollárt. Tanulnak a tsz-veietők A mezőgazdasági szövetke- háza, ami jelentősen javítja zetek legutóbbi kongresszusa és gyorsítja a szövetkezeti határozatának megfelelően a tisztségviselők tájékoztatásá- TOT fokozta a szövetkezetek nak és képzésének feltételeit, tisztségviselőinek továbbkép- Sokoldalú vitát váltott ki a zését — állapította meg a Tér- termelőszövetkezetek kölcsö- melőszövetkezetek Országos nős támogatási alapok helyze- Tanácsának elnöksége szerdai téről és továbbfejlesztéséről ülésén, amelyen részt vett és szóló előterjesztés. A szövet­felszólalt Borbély Sándor, az kezeti mozgalom régi törekvé- MSZMP Központi Bizottságá- se ugyanis a közös összefogás nak titkára. Tavaly például és a kölcsönös támogatás 6000 termelőszövetkezeti tiszt- megteremtése. Jelenleg 1134 ségviselő vett részt a külön- szövetkezet a tagja a termelő- böző tanfolyamokon, az idén szövetkezetek kölcsönös támo- 7000-en ülnek be újra az „is- gatási alapjának. A tsz-ek kolapadokba”. Már épül és a megközelítően 350 millió fo- tervek szerint jövőre meg- rintot fizettek be az egymás kezdi működését Budapesten kölcsönös megsegítését szolgá- a mezőgazdasági szövetkezetek ió alapba- (MTI)

Next

/
Oldalképek
Tartalom