Nógrád. 1979. március (35. évfolyam. 50-76. szám)

1979-03-01 / 50. szám

(Hidrái Qumba iG.epszih le Pietsch Lajos, az MTI ki­küldött tudósítója jelenti: Ruhollah Khomeini az iráni forradalom vezetője, szerdán a teheráni rádióban megtartot­ta „búcsúbeszédét”. Az ajatol- lah ugyanis a síiták szent vá­rosába, Qumba utazik, s ott kíván letelepedni. Közölte, hogy Teheránban szerepét Taleghani ajatollah veszi' át, egyszersmind cáfolta, hogy nézeteltérések lennének közte, illetve a másik promi­nens vallási vezető, Taleghani között. Beszédében Khomeini aja­tollah köszönetét mondott az iráni népnek azért a támoga­tásáért, amit a monarchia megdöntéséhez, a forradalom győzelméhez nyújtott. Különö­sen kiemelte Teherán lakos­ságának szerepét ebben a harcban- Khomeini összefo­gásra és éberségre szólította fel az ország lakosságát, mert —. mint hangoztatta — „még jelentősek a forradalomra le­selkedő veszélyek”. Az ajatollah síkraszállt az Iszlám köztársaság felépítése mellett, rámutatott: nem en­gedik meg egyetlen erőnek sem, hogy eltérítsék az orszá­got erről az útról, bár Kho­meini közvetlenül nem utalt a ■baloldalra, szavait minden bi­zonnyal a fedajinoknak és a velük egyre inkább szövetség­re lépő iszlám baloldali mud- zsahidoknak címezte, azoknak, akik az elmúlt napokban több ízben követelték a forradalom továbbvitelét. Khomeini felszólított „a minden oldalról fenyegető ve­szélyek elhárítására, a külföl­di hatások kiküszöbölésére”, amit közelebbről nem határo­zott még. Khomeini időpont említése nélkül megerősítette, hogy a közeljövőben népszavazást tar­tanak az ország jövőbeni ál­lamformájáról. Mindazonáltal —. mint Teheránban vélik —, aligha valószínű, hogy a refe­rendumra a korábban beje­lentett dátumig, március 21- ig. az iszlám új év kezdetéig sor kerül. A szerdai teheráni lapok ezzel összefüggésben idézték Bazargan miniszterel­nököt, aki a referendummal kapcsolatosan súlyos szerve­zési problémákat emlegetett. — Irán március 5-én, hét­főn felújítja az olajexportot — jelentette ki szerdai sajtó- értekezletén Hasszán Nazih, az iráni nemzeti olajtársaság igazgatója. Ezen a napon el­indul az első olajszállító hajó Kharg szigetéről. A hajó útvonalát Nazih nem közölte. Hangsúlyozta azonban, hogy a jövőben va­lamennyi eddigi vásárló kap olajat, kivéve Izraelt és Dél- Afrikát. I. Részletek a szerző most meg­jelent, azonos című könyvéből, amely a náct rendszer két hír­hedt alakja, Canaris és Heydrich életútját kíséri végig. 1931 tavaszán Canarishoz is eljut a hír, hogy az általa jól Ismert és nagyra becsült te­hetséges fiatal tengerésztisz­tet, Reinhard Heydrichet — „valami botrány miatt” —me­nesztették a hadiflotta tiszti­karából. Heydrich képességeire nem csak Canaris, hanem vala­mennyi felettes felfigyelt- Húszéves korában, 1924-ben zászlóssá, 1926 elején tenge­rész. alhadnaggyá nevezik ki az angolul, franciául, sőt oro­szul is beszélő fiatalembert. Békeidőkben a flottánál is rit­kán fordult elő, hogy egy tisz­tet ugyanabban az esztendő­ben kétszer is előléptettek. Heydrich helyzetére jellem­ző, hogy vele mégis pontosan ez történt: 1926 végén fel- rarrhatta a tengerész hadna­gyi rangjelzést is. Nem sokkal a hadnagyi kinevezés után Heydrich a wilhelmshaveni tengeralattjáró-parancsnok­ságra került. Mivel példaképe jó néhány vonatkozásban egy­kori elsőtisztje, Wilhelm Franz Canaris, maga is szeret­ne hírszerzőtiszt lenni, és gondoskodik arról, hogy ezt felettesei megtudják. 1928. jú­Vietnam népe megvédi Siasäfät A Vietnam Hangja rádióál­lomás szerdai közlése sze­rint az ország északi határ- tartományai közül Lang Son- ban és Quang Ninhben foly­nak a leghevesebb harcok a kínai agresszió« csapatok el­len. A vietnami védelmi erők az inváziós csapatok egy ezredét és két zászlóal­ját verték szét Lang Son tar­tományban, több mint 1600 katonát tettek harcképte­lenné. Quang Nin-h tarto­mányban a helyi erők öt­száz fős veszteséget okoztak a támadóknak. A Magyar Távirati Iroda Cao Bang tartományban járt tudósítójának a helyi védel­mi alakulatok egyik parancs­noka elmondotta, hogy a tar­tomány azonos nevű székhe­lyéért heves harcok folynak, a kínai agresszió« csapatok azonban nem tudták elfog­lalni a várost. A harcokban vietnami oldalon a helyi erők mellett részt vesznek a viet­nami néohadsereg reguláris erői is. Cao Bang tartományi székhelyt egyébként már a harcok megindulásának első napjaiban kiürítették, az odavezető úton sok teherau­tóval, szekéren, vagy gyalo­gosan menekülő emberrel lehet találkozni. A tarto­mányban folyó harcok során az elmúlt huszonnégy órá­ban a vietnami néphadsereg katonái és a helyi lakosság­ból álló csapatok több száz kínai katonát tettek ártalmat­lanná Közben Vietnam-szerte üzemekben, termelőszövetke­zetekben és egyetemeken nagygyűléseket tartanak, ahol fiatalok kérik frontra kül­désüket. A Nhan Dan, a VKP központi lapja beszámolója Szerint az ország középső ré­szén levő Giai Lai-Kontum tartományban negyvenezer önkéntes jelentkezett a front­ra. Pham Van Dong vietnami kormányfő, aki részt vett a szakszervezeti szövetség ha­noi tanácskozásán kijelen­tette: „a nép kollektív hatal­ma lehetővé teszi, hogy le- küzdjünk minden nehézséget, egyszerre védjük meg az or­szágot és fejlesszük a gazda­ságot”. Vietnam nem tárgyal mind­addig, amíg kínai csapatok vannak az ország területén — így foglalható össze a Nhan Dannak, a Vietnami Kom­munista Párt központi lap­jának kommentárja, amely a Biztonsági Tanács ülését, s a kínai és nyugati propaganda- kampányt elemzi. „Az egyetlen probléma, amellyel a Biztonsági Ta­nácsnak szembe kell néznie, a reakciós pekingi hatóságok Vietnam elleni, bűnös ag­ressziója. A, Biztonsági Ta­nácsnak nagy felelőssége van a béke és a nemzetközi biz­tonság megőrzésében, s ezért nem szabad kudarcot valla­nia a kínai agresszió elíté­lésében, annak követelésében, hogy Kína feltétel nélkül, ha­ladéktalanul vonja ki csapa­tait Vietnam területéről” — írja a Nhan Dán. A vietnami pártlap ezután Kína és az imperialista erők szoros kapcsolataira hívja fel a figyelmet. „Amíg a kínai expanzionisták és he- gemonisták hivatalos szó­csöve. a Zsenmin Zsipao fel­szólítja Vietnamot, hogv fo­gadja el -az azonnali tárgya­lásokra vonatkozó ésszerű javaslatokat-« kínai hadosztá. Ívok özönlik el Vietnamot. Eközben pedig az imperialis­ták, .a pekingi agresszorok bátorítása és segítése céljá­ból megkísérlik félrevezetni a viláffközvéleményt, össze­kapcsolva a kínai agressziót azzal, hosv a kambodzsai nép megdöntötte a kínai he- gemonis'ák úicvarma^osító ura’m-V pz or~?.á-'ban”. Ezek a manőverek kudarcra van­nak ítélve — teszi hozzá a lap. (MTI) Ros Saraoy a Kambodzsai Nemzeti Egységfront központi bizottságának főtitkára teg­nap sajtóértekezletet tartott Budapesten. Harmat Endre: HÖHÉROK HEGEDŰVEL összeférhetetlen lépés lenne felbontani az eljegyzést. Az apa őrjöngve Berlinbe utazik, és másnap Raeder sze­mélyesen közli Heydrichhel, hogy reá bízza a választást: vagy elveszi a gyáros leányát busában áthelyezik a kiéli időben viszonya van egy dús- feieségül, vagy kitaszítják a parancsnokságra — itt már gazdag gyáros lányával, aki flottából.’ Heydrich gondolko- belekóstolhat a flotta titkos- 1931. elején bejelenti, hogy dás né]kül a második megol- szolgálati munkájába. terhes. A tengerésztisztnek dást választja, és 1931 ápri­határozottan balszerencséje jjs Vggén megkapja az „elbo- ELJEGYZES . van, mert a lány apja hajókat csátó szép üzenetet”. KARÁCSONYKOR szállít a német flotta számára, Ráadásul a történtek után és kitűnően ismeri Erich Ra- már Lina sztUei is ellenzik a A fiatal tengerész .hadnagy eder tengernagyot.. házasságot- Ne feledjük, hogy számos vonatkozásban szöges apa magához kéreti ebben az időben, amikor a tő­Heydrichet, és közli, hogy kés világon végigsöpör törté­természetesen feleségül kell netének legnagyobb gazdasági vennie a megejtett lányt. Ha válsága, a megvert Németor- az ifjú hölgy nem a felső tíz- szagban hatmillió munkanél- glőtt pedig ezzel kapcsolatos ezer soraiból kerül ki, az ak- külit tartottak nyilván. És érdeklődése félszeg udvarié- korj jddk normái szerint az bármily tehetségesnek is tűnt sokban merült ki, Heydrich, a effajta ultimátumra meglett a vőlegény, a tisztikarból ki­szőke óriás tengereszberkek- volna az előre gyártott, szinte golyózott civil fiatalember az ben közismert nőfalónak szá- kötelező, gőgös válasz: „ön- adott pillanatban a szülők sze­nei *-• nek — mondhatta volna ak- mében egy volt • a sok-sok Életformáját akkor sem ad- kor Heydrich — tudnia kell, munkanélküli közül, ja fel, amikor megismerkedik hogy német tengerész- Az ifjú menyasszony, aki a egy északi szépséggel, jómódú tiszt nem vezethet oltár elé Bergman-fílmek színhelyeire szülők gyermekével, Lina terhes lányt”. emlékeztető északi sziget dű­ellentéte Canarisnak- Miköz­ben Canaris egyetlen biográ- fusa sem tud feleségén kívül életében más nőről, házassága NÓGRÁD - 1979. néi között nőtt fel, és külse- „ELBOCSÁTÓ jében is megtestesítette azt az SZÉP ÜZENET” ideált, amit a nácik ideológu­sai Alfred Rosenberggel az Ebben az esetben azonban élen istenítettek, ekkor már erről szó sem lehetett. Mint régen Hitler nácipártjának Lina a háború után büszkén tagja. Nem tartozik a fanati- elmondta Heydrich életrajz- kusok közé. de elbocsátása írójának, Wightonnak, későb- után sürgeti vőlegényét, ő is Csakhogy Heydrichnek — bi férje őszintén közölte a lépjen be a pártba. Lina nem többek között — ebben az megesett lány édesapjával, titkolja, ettől a lépéstől azt hogv sajnos, ő már eljegyezte reméii, hogy Heydrich kony­Í Lina von Osten kisasszonyt, nyebben szerez Valamilyen ál- és a tiszti becsületkódexszel lást. Mathilde von Osten diáklány­nyal, aki a zord-vadregényes balti szigeten, Fehmarnon szü­letett és nőtt fel. Heydrich megkéri ' Lina ke­zét, és a tizenkilenc éves sző­ke lány igent mond. 1930 ka­rácsonyán Fehmarnon meg­tartják az eljegyzést. Veszélyes Jamis-arc A mitológiából ismert Janus istennek két arca volt. A vi­lágpolitikában a kétarcúság nemegyszer életveszélyes kö­vetkezményekhez vezethet. Ez a régi igazság bizonyosodik be nem utolsósorban az amerikai magatartás nyomán most a Távol-Keleten, amelynek fejleményeit a szó szotos értel­mében lélegzetét visszafojtva figyeli az aggódó emberiség. Még az Egyesült Államok szövetségeseinek sajtójában is érzékeltettek bizonyos fenntartásokat egy legalábbis különös egybeesés miatt: Blumenthal amerikai pénzügyminiszter ép­pen akkor tartózkodik Peking ben és folytat Teng Hsziao- ping miniszterelnök-helyettessel általa „kitűnőnek és alapos­nak” minősített tárgyalásokat, amikor kínai hadosztályok dúlják pusztítva-gyilkolva Vietnam földjét. A tény — sajnos — önmagáért beszél. Ezen semmit sem változtathat az a groteszk washingtoni bizonyitványmagya- rázat, amely szerint Blumenthal „igyekszik bávenni Pekin- get támadó csapatai visszavonására”. Az ezzel kapcsolatos kínai reagálásban a Fehér Ház és a State Department pon­tosan azt kapta, amire számíthatott. A kínai fővárosban nen» titkolt iróniával úgy fogalmaztak, hogy „az amerikai figyel­meztetés elsősorban belső és nemzetközi propagandacélokat szolgál”. Az igazán tragikus ebben a megállapításban éppen az, hogy közel jár az igazsághoz. A világ nem felejti el azt. hogy Teng éppen a vietnami agresszió előestéjén járt az Egyesült Államokban, ahol nyíltan deklarálta Kína támadó szándékait, miközben Washington hangsúlyozott ünnepélyes­séggel fogadta. Ezért emlékeztet a Pravda szerdai állásfog­lalása arra, hogy egyesek, akik ma a vietnami lángoknál a pecsenyéjüket szeretnék megsütni, egyszer maguk is effajta tűzvész kárvallottjai lehetnek ... Hiába mutat „mérséklő szándékot” az egyik arc, miköz­ben a másik „kitűnő és alapos” tárgyalások során üzleteket köt; miközben London „nem hozza összefüggésbe” a Harrier, repülőgépek kínai eladását a délkelet-ázsiai helyzettel; mi­közben éppen most írtak alá három nagy megállapodást a nyugatnémet Messerschmidt(l)—Bölkow,—Blohm cég és a kí­nai kormány képviselői. Amikor agresszió folyik, mindenki történelmi nagyságren­dű felelősséget vállal, aki bármilyen módon támogatja az agresszort. Megkezdődlek Herbert Wehner tárgyalásai Gyenes Andi-ás, az ország­gyűlés külügyi bizottságának elnöke, az MSZMP Központi Bizottságának titkáía szerdán a Parlamentben megbeszélést folytatott Herbert Wehnerret, a Német Szociáldemokrata Párt parlamenti frakciójának elnökével, a párt elnökségé­nek tagjával. A tárgyalásokon részt vettek: Marie Schlei, Hans-Jürgen Junghaus és Konrad Porzner az NSZDP parlamenti frakciója elnöksé­gének tagjai, valamint Eugen Selbmann a frakció külpoliti­kai tanácsadója; magyar rész­ről Darvasi István képviselő,- a külügyi bizottság tagja, és Horn Gyula, >z MSZMP kül­ügyi osztályának helyettes ve­zetője. A tárgyalások során áttekintették a két ország ál­lamközi és parlamenti kap­csolatainak helyzetét, véle­ménycserét folytattak a nem­zetközi élet időszerű kérdései­ről, valamint tájékoztatták egymást országaik helyzetéről. Apró Antal, az országgyű­lés elnöke, az MSZMP Politi­kai Bizottságának tagja, szer­dán a Parlamentben fogadta Herbert Wehnett és kíséretét. A megbeszélésen áttekintet­ték a két ország törvényhozó testületéinek tevékenységét és kapcsolatait. A tárgyaláson részt vett Péter János, az or­szággyűlés alelnöke, Darvasi István, a külügyi bizottság tit­kára és Horn Gyula, az MSZMP külügyi osztályának helyettes vezetője. Jelen volt dr. Johannes Balser. az NSZK magyarországi nagykövete. (MTI) Ákkhmatizólédnak a Szaljut lakói Kis Csaba, az MTI tudósí­tója jelenti: Szerdán is a Szaljut—6 be­rendezéseinek ellenőrzése je­lentette a fő feladatot az űr­állomás két új lakója, Vla­gyimir Ljahov és Valerij Rjumin számára. Az űrállo­máson töltött második éjsza­ka után a többi között alapo­san ellenőrizniük kell, hogyan működnek az ivóvíz-regene­ráló- készülékek, meg kell vizsgálniolc egyes elektronikus berendezések állapotát. Rju­min elsősorban elektronikai szakember és így számára ez eleve nem jelent különösen bonyolult feladó tot. De mind­ketten már régi-.a készülni küldetésükre és alaposan is­merik a Szaljut különböző be­rendezéseit. A két űrhajós a szovjet te­levízió nézőinek bemutatta, milyen rend fogadta őket az űrállomáson: elődeik min­dent a helyére tettek, gondos dokumentációt készítettek a következő expedíció részére, egyes esetekben részletes instrukciókat adtak. így Lja- hovnak és Rjuminnak két­ségkívül könnyebb dolga van: nem kell külön „feideriteni- ök” egyes berendezések hasz­nálatának módját. A Szaljut új lakói fokozato­san átállnak a tartós súlyta­lanságra, szervezetük az orvo­si jelentés szerint megfelelően alkalmazkodik a megváltozott körülményekhez. Az előző űr­expedícióknál ez a folyamat a teljes átállásig körülbelül egy hetet vett igénybe. Természe­tesen ez a fajta átállás — amelyet egyébként különböző felkészülési módszerekkel és más eszközökkel segítenek elő — csak azok részére szüksé­ges, akik hosszabb időt tölte­nek a világűrben. Visszamondó! t megrendelés Sokba kerül a háború ? Flesch István, az MTI tudó­sítója jelenti: Kína hivatalosan azzal a kéréssel fordult Japánhoz, hogy függessze fel a komplett japán ipari berendezések im­portjáról tavaly kötött szer­ződések végrehajtását- Ez el­sősorban a japán acélipari egyesülést érinti, amely a sanghaji acélipari kombinát felszereléseit szállítja. A kínai kérés azonban összesen har­minc üzletkötésre vonatkozik, ezek értéke körülbelül 2,1 mil­liárd dollár. A kínai fél fizetési nehézsé­gekre, valamint arra hivatko­zott, hogy a kormány még nem hagyta jóvá a szerződé­seket. A kínai kérés miatt hátrá­nyosan érintett japán nagy- vállalatok képviselői szerdán rendkívüli tanácskozást tar­tottak, s táviratban tiltakoz­tak Pekingnél. Egyben köve­telték. hogy Liu Hszi-ven kí­nai külkereskedelmi minisz­ter adjon elfogadható magya­rázatot pekingi kereskedelmi megbízottaiknak.

Next

/
Oldalképek
Tartalom