Nógrád. 1979. január (35. évfolyam. 1-25. szám)

1979-01-03 / 1. szám

Hazánk a felemelkedés útján AFRIK A-DOSSZIÉ ’78 Losonczi Pál újévi köszöntője Az Elnöki Tanács elnökének újtvi köszöntője, amely január l~én a Kossuth rádióban és a televízióban hangzott el. Egy munkás évet hagyva magunk mögött, bizakodással köszöntjük az új esztendőt. Mozgalmas, eseményekben gazdag időszakot zártunk le. Belpolitikai életünknek fontos állomása volt a Központi Bizottság tavaly áprilisi ülése, amelyen áttekintettük a XI. kongresszus óta végzett munkánkat. Nemcsak a párttagok, hanem egész népünk egyetérté­sével találkozott az a fő következtetés, hogy a kongresszus határozatai kiállták a gya­korlat próbáját: hogy tovább folytatjuk a népünk támogatását élvező politikai irány­vonalunkat. Az óévben — a magyar nép helytállása, szorgalmas, jó munkája nyomán — anyagi­akban és szellemiekben gyarapodott orszá­gunk, emelkedett az életszínvonal, javultak az életkörülmények. Népünk jó politikai lég­körben tevékenykedik szocialista hazánk gazdasági és kulturális felemelkedésén, a fej­lett szocialista társadalom építésének nagy művén. 1978-ban, ötéves tervünk harmadik évében nem minden sikerült úgy, ahogyan szerettük volna De a nehezebb és bonyolul­tabb feltételek ellenére is elértük vagy meg­közelítettük a magunk elé tűzött célokat. Közös nagy ügyünk tetteket szülő egység­be fogja össze a nemzetet. Életünk valósága lett a hazánk boldogulását szolgáló nemzeti egység, amelynek megteremtéséről a múlt­ban annyit álmodoztak népünk legjobbjai. Jószerével már csak az emlékezetben élnek azok az ellentétek, amelyek még nem is olyan régen megosztották a társadalmat, ré­szekre szaggatták a nemzetet. Pártunk szö­vetségi politikája jut kifejezésre abban, hogy a szocializmusért, a béke megőrzéséért, né­pünk javára jó egyetértésben együtt munkál­kodnak pártonkívíiliek és párttagok, a kü­lönböző világnézetű állampolgárok. Eredményeink lesfőbb forrása a pártunk vezetésével megvalósuló szocialista nemzeti esység. a nárt és a tömegek közti kölcsönös bizalom. Ez a legfőbb feltétele annak is, hogy az 1979-es esztendőre meghatározott feladatainkat megoldjuk. Az idei népgazdasági terv előirányzatai Valamivel szerényebbek az eddiginél. Fejlő­désünknek most olyan szakaszában vagyunk, amikor az a döntő feladat, hogy megszilár­dítsuk elért eredményeinket, s megalapozzuk népgazdaságunk fejlődését, népünk életszín­vonalának a rendszeres növelését. Feladataink sikeres megvalósítása minden­kitől felelősségteljesebb munkát követel. Olyan világban élünk, amikor a követelmé­nyek szigorúbbak lettek a gazdasági életben. Általános követelmény a gazdaságosság ja- ' vitása, az országon belül és a határainkon túl is jól értékesíthető termékek részarányá­nak növelése. Ez az útja az ország további általános fejlődésének, az életszínvonal meg­alapozott emelésének. Társadalmunk túlnyo­mó többségének igazságérzetével és helyeslé­sével találkozik az a törekvésünk, hogy a jobb, eredményesebb munka nagyobb meg­becsülésben, kellő anyagi és erkölcsi elisme­résben részesüljön. Mindannyiunknak érdeke fűződik ahhoz, hogy a jó gazda gondosságával hasznosítsuk a szocialista építés évtizedeiben létrehozott anyagi és szellemi erőinket az ország, a kö­zösség érdekében. Meggyőződésünk, hogy az idei népgazdasági tervben megfogalmazott célok összhangban vannak a helyzetünkből fakadó követelményekkel, lehetőségeinkkel: valóra váltásukkal jól szolgáljuk közvetlen és távlati céljainkat; elősegítjük hazánk szo­cialista fejlődését. Amikor eredményeinket számba vesszük — a Magyar Szocialista Munkáspárt immár több mint két évtizedes bevált politikájának és gyakorlatának megfelelően — nem hallga­tunk a gondokról, a nehézségekről sem. A párt, a kormány és a nép közötti kölcsönös bizalom tükröződik abban, hogy nyíltan szó­lunk problémáinkról is. Ez a nyütság és őszinteség élteti a társadalmunkban egyre erősödő szocialista demokráciát, amely egy­aránt jelenti a jogok bővülését, a felelőssé­get, a tevőleges közreműködést közös dolga­ink intézésében. Ez a szilárd alap a biztosí­téka annak, hogy eredményesen elvégezhes­sük bonyolultabb teendőinket, amelyekhez hasonlókkal, sőt lényegesen nehezebbekkel Is sikeresen megbirkóztunk az elmúlt évtize­dekben. Kedves elvtársak! Szocializmust építő munkánkhoz nélkülöz­hetetlen a béke. Külpolitikánk legfontosabb, változatlanul alapvető célja a béke biztosí­tása, a feszültség csökkentése, a fegyverke­zési verseny megfékezése, az enyhülési folya­mat elmélyítése. A Magyar Népköztársaság együtt halad a szocialista közösség országai­val. A békés egymás mellett élés politikájá­ból kiindulva, az építő együttműködés szán­dékától vezérelve, széles körű, kiterjedt kap­csolatokat építünk a világnak szinte vala­mennyi államával. Erősítjük kapcsolatainkat a fejlődő országokkal. A kölcsönös előnyök figyelembevételével alakítjuk viszonyunkat a gazdaságilag fejlett tőkésállamokkal is. Olyan világ megteremtéséért küzdünk, amelyben nemcsak mi, hanem gyermekeink, unokáink is békében élhetnek. Erre a köte­lességünkre külön is figyelmeztet bennünket az idei esztendő, amelyet az Egyesült Nem­zetek Szervezete nemzetközi gyermekévnek nyilvánított. Hazánk, népünk, az emberiség sorsáért, békés jövőjéért érzett mélységes fe­lelősségtől áthatva, erőnkhöz, lehetőségeink­hez mérten mindent elkövetünk azért, hogy a nemzetközi élet kedvező folyamatai még erőteljesebben bontakozzanak ki, tartóssá váljanak. Kedves honfitársaim! Az új év nem ígér könnyű sikereket. Küz­delem, kemény munka vár ránk. Mégis bi­zakodva és jogos reménnyel nézünk elébe. A nagyvilágban nem vagyunk egyedül. Szö­vetségeseket, barátokat tudunk magunk mel­lett. Hazai eredményeink jó alapot adnak a feladatok teljesítéséhez. Erőink mozgósításá­val, a nemzet egységbe fogott akaratával el­érjük céljainkat. Meggyőződésünk, hogy ha­zánk minden állampolgára fokozott felelős­séggel, jobb, eredményesebb munkával, ön­tudatos helytállással veszi ki részét közös tennivalóink sikeres elvégzéséből. Az év első napján a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága, a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa és Minisz­tertanácsa nevében eredményes, boldog új évet kívánok egész népünknek. (MTI) Tovább szilárdult as enyhülési politika (Folytatás az I. oldalról) A jelentés részletesen fog­lalkozik a nyugatnémet kül­politika elsőrangúvá felfu­tott tevékenységi területei­vel, a Földközi-tenger térsé­gének befolyásolásával. A Kö­zös Piacba felvételre pályá­zó országok — Görögország, Spanyolország és Portugália — kérelmének erőtfeljes tá­mogatása, a NATO déli szár­nyán a tagországok közti el­lentétek felszámolását célzó közvetítő szerep fokozása, valamint a gazdasági és fej­lesztési segély célirányos súly- pontozása arról tanúskodik, hogy az NSZK a következő években vezető szerepet kí­ván játszani ebben a straté­giailag fontos körzetben. A Közel-Keleten és Afriká­ban Bonn elsősorban a nyu­gat-európai közösségen ke­resztül, a testületi állásfog­lalások irányításával és elő­készítésével kívánt és kíván aktív szerepet játszani. Ázsiá­ban az ASEAN-országok egyik legfontosabb nyugat­európai partnereként, Latin- Amerikában pedig a hagyo­mányos bilaterális kapcsola­tokra építve fejtett ki élénk tevékenységet. A nyugatné­met külpolitikai elképzelé­sek megvalósítását szolgálta a hivatalos segély- és hitel- politika is. (MTI) Változatlanul teljes a katonai készültség Teheránban. A katonák csőre töltött fegyverrel járnak az utcákon Eseménynaptár: Január 2.: Angolában több mint száz mezőgazdasági vállalkozást, ültetvényt, Mo- zambikban csaknem minden külföldi és helyi magán­bankot államosítottak. Február 15.: Rhodesiában Ian Smith miniszterelnök és a vele együttműködni kész helyi afrikai politikusok megállapodtak a „belső ren­dezésről”. Március 11.: Etiópia csa­patai kiűzték Ogaden tarto­mányból az agresszor Szo­mália alakulatait. Május 12.: Üjabb kor­mányellenes felkelés tört ki Zaire Shaba tartományában. Belgium és Franciaország közvetlenül, az USA közve­tetten részt vett a felkelés kegyetlen elfojtásában. Június 3.: Huang Hua kí­nai külügyminiszter Kinsha- sában országa támogatásáról biztosította Mobutu zaire-i elnököt és a nyugati hatal­mak beavatkozását a shabai eseményekbe. Július 27.: Az ENSZ Biz­tonsági Tanácsa jóváhagyta a namíbiai rendezési tervet, amelyről az „érdekelt” tő­késországok és a Délnyugat­afrikai Népi Szervezet, a SWAPO képviselői 15 napja az angolai fővárosban meg­állapodtak. Augusztus 14.: Ian Smith rhodesiai miniszterelnök és Joshua ívkomo, a Zimbabwe Hazafias Front társelnöke ti­tokban találkozott a zambiai fővárosban. Szeptember 20.: A dél-af­rikai fajüldöző rezsim veze­tője, Balthazar Johannes Vorster bejelentette vissza­vonulási szándékát. Nyolc nap múlva az addigi had­ügyminisztert, Pieter Wil­lem Bothát nevezték ki kor­mányfővé. Október 17.: Luandában kétnapos tárgyalás után Agostinho Neto angolai és Mobutu zaire-i elnök meg­állapodott a két ország kap­csolatainak normalizálásáról. Október 19.: Rhodesiai csa­patok barbár támadást in­téztek a Zimbabwe Afrikai Népi Unió (ZAPU) zambiai menekülttábora eilen. A mé­szárlás 1700 ember életét ol­totta ki. November 20.: Szovjet- etióp barátsági és együttmű­ködési szerződést írtak alá Moszkvában a két ország vezetői. December 4.: A dél-afrikai fajüldöző rezsim által tör­vénytelenül kiírt „választá­sok” Namíbiában. A most zárult esztendőben ez a földrész szinte minden­nap szerepelt a hírekben. Vannak, akik meggyőződéssel vallják: 1978 Afrika éveként vonul majd be a történelem­be. S, hogy nem járnak mesz- sze az igazságtól, bizpnyíték az információáradat, amely azt is jelzi: ez a korábban világpolitikailag látszólag má­sodlagos kontinens egyszer­re a nemzetközi események középpontjába került. Ennek oka a sajátos történelmi adott­ságokon, örökölt feszültségfor­rásokon túl elsődlegesen az, hogy a két világrendszer har­ca egyre inkább Afrikára te­relődik át, ott éleződik to­vább. o Miért éppen Angola és Mo- zambik szerepe az egyik meg­határozó tényező a kontinen­sen? — kérdezik sokan, ha Afrika újabb forrongására kí­vánnak választ kapni. A volt portugál gyarmatok felszaba­dulása három éve fordulatot hozott a földrész életében is. Nemcsak egyszerűen legyőz­ték a NATO által támogatott „anyaországot”, hanem a szo­cialista orientációjú államok helyzetét is erősítették a kon­tinensen. Szaharától délre 12 ország több mint 77 millió la­kosával és 6,2 millió négyzet­kilométernyi területével ma ezt a politikai-gazdasági-tár- sadalmi fejlődési utat követi, őket támadják legtöbbször a reakció erői, nem riadva visz- sza a legbrutálisabb eszközök alkalmazásától sem. Angolában és Mozambikban mégis megőrizték sőt megszi­lárdították a forradalom vív­mányait. Ez a magyarázata az év egyik legfontosabb afrikai eseményének: ősszel oly hosz- szú ellenségeskedés után An­gola és Zaire rendezte kap­csolatait. Zaire hirtelen „bé- külékenységében” persze sze­repet játszott az is, hogy két shabai felkelés után a szétzi­lált gazdaság helyreállítása már létkérdéssé vált Mobutu számára. De békülésre „kény­szerítették” a zaire-i ásvány­kincseket kiaknázó nyugati hatalmak is: a feltárt nyers­anyagok olcsó elszállítása csakis az angolai területen át­vezető Benguela-vasútvonal újbóli megnyitásával volt le­hetséges. Ez természetesen je­lentős bevételhez juttatja majd a luandai kormányt is. A fő haszon Angola számára elsősorban mégis az, hogy Zaire szerződéses kötelezett­séget vállalt az agresszív cse­lekmények beszüntetésére, a szakadár angolai szervezetek és a zsoldosok eltávolítására a határmenti övezetekből... © Afrika nemcsak földünk második legnagyobb, de min­den bizonnyal a leggazdagabb kontinense is. „Aki uralja — vallotta be egy alkalommal a nyugatnémet Der Spiegel —, annak kezében van a világ krómérctartalékának S3, urán­készletének 18 és aranyának 53 százaléka”. A nemzetközi reakció, a volt gyarmatosítók és az önjelölt újak ezért az­tán valóságos kihívásként fog­ják fel azt, hogy mind több afrikai ország önállóan kíván­ja megválasztani fejlődési út­ját és barátait. A nyugati hatalmak most új, finomabb módszerekkel próbálják megtartani a leg­gazdagabb területet, Afrika déli részét. A még 1975 végén is „fehér ötszögként” emlege­tett térség Angola és Mozam- bik haladó rendszerének meg­szilárdulásával háromszögre zsugorodott: Rhodesiára, Na­míbiára és a Dél-afrikai Köz­társaságra. S most újabb „ve­szély” fenyeget: Zimbabwe és Délnyugat-Afrika függetlensé­gének kikiáltását minden ko­rábbinál határozottabban kö­vetelik az ENSZ és az Afrikai Egységszervezet tagállamai. Optimista megfigyelők úgy is gonolták, hogy erre még 1978- ban sor kerülhet, s ötvenegy­re nőhet a független afrikai államok száma velük. Nem így történt. A többségi uralom bevezetéséről Namí­biában az érdekeltek részvéte­lével egyezmény, biztonsági tanácsi határozat ezúttal is született. Az Egyesült Álla­mok, Franciaország, Kanada, Nagy-Britannia, az NSZK és a Délnyugat-afrikai Népi Szervezet, a SWAPO képvise­lői az ütemtervben is megál­lapodtak. Eszerint ötezer kék­sisakos és ezer-másfél ezer polgári ENSZ-ellenőr felügye­lete mellett alkotmányozó nemzetgyűlési választásokat tartanak márciusban, áp­rilisban kidolgoznák az alkot­mányt és Namíbia 1979 júliu­sában—augusztusában nyerné el függetlenségét. Az eredeti terv már a múlt év végére függetlenséget ígért, de a dél­afrikai fajüldöző rezsim kü­lönböző manőverekkel. töb­bek között a törvénytelen vá­lasztások, kierőszakolásával de­cemberben keresztülhúzta — keresztülhúzhatta! — a számí­tásokat. Az imént felsorolt nyugati hatalmak mindeneset­re „közvetítőkként” mossák kezeiket... Nem különb a helyzet Rho­desiában sem, ahol Smith mi­niszterelnök belső rendezési tervének kudarca után egy látványos huszárvágással Joshua Nkomót a Zimbabwe Hazafias Front egyik társel­nökét próbálta leválasztani a haladó erők oldaláról. A nyá­ri titkos találkozó azonban nem azzal az eredménnyel zá­rult, amire Smith számított. Néhány nappal utána Nkomo kijelentette: amennyiben Smith nem adja át önként a hatalmat a frontnak, úgy fegyveres harc útján kénysze­rítik ki a többségi hatalom bevezetését Rhodesiában... © Afrika földünk leggazda­gabb kontinense — mondtuk az imént, de nemcsak az, hanem a legszegényebb is: a szó fi­zikai és pszichológiai értelmé­ben egyaránt. Az éhínség, a betegségek legalább olyan el­lenségei ma még a kontinens­nek, mint a reakciós, neokolo- nialista erők. Különösen ak­kor, ha ezek is, azok is, egy­szerre támadnak. Ez történt Északkelet-Afrikában is. „Nagy Szomália” illúzióját táplálva a mogadishui kor­mány 1977-ben az akkor már ígéretes úton járó szomszédja, Etiópia ellen fordult — olyan erővel, hogy az Addisz Abeba-i kormány csapatai csak 1978 tavaszán tudták kiűzni az or­szágból az agresszorokat. A haladó etióp katonai kor­mányzat helyzetét a Szomáliái agresszió idején, s utána egy „testyérháború” is súlyosbí­totta": az eritreai mozgalmak elszakadási törekvései. F.z a harc tulajdonképpen még tart — annak ellenére, hogy Ad­disz Abebából több alkalom­mal is méltányos rendezést ajánlottak fel a szakadárok- nak. (Ebben az ügyben talán a legszomorúbb, hogy az erit­reai háború jó tíz évvel ez­előtt a reakciós etióp feudális rend ellen indult, s napja­inkban egy haladó, anti- feudális kormányzat ellen olytatódik.) Vietnami memorandum A vietnami külügyminiszté­rium memorandumban tilta­kozott a Kínai Népköztársaság hanoi nagykövetségénél a Vi­etnam északi határtérsége el­len elkövetett sorozatos pro­vokációk miatt. A keddi hanoi lapok vezető helyen is­mertetik az okmányt, amely többek között emlékeztet rá: a vietnami külügyminisztéri­um december 26-i jegyzéké­ben már felhívta a figyelmet azokra a kínai provokációkra, amelyek komoly feszültséget okoznak a két ország hatá­rán. Ennek ellenére — mutat rá a memorandum — a kínai hatóságok újabb arcátlan cse­lekményeket hajtottak végre vietnami területek ellen az el­múlt napokban. December 24-e és 31-e között hét súlyos incidensre került sor, kínai támadások nyomán a közös határtérségben. Az akcióknak halálos áldozatai és sebesült­jei vannak, továbbá több vi­etnami állampolgárt elrabol­tak a behatoló kínai egységek. Mint a memorandum hang­súlyozza, a veszélyes fegyve­res támadások mellett a kínai fél folytatja provokatív pro­pagandahadjáratát, amelynek célja a vietnami határtérség lakosságának megfélemlítése. A memorandum ismertette a vietnami külügyminisztéri­um határozott tiltakozását, kö­vetelve a kínai hatóságoktól: bocsássák szabadon az elra­bolt személyeket, fizessenek kártérítést a meggyilkoltak családtagjainak, térítsék meg a támadások okozta anyagi veszteségeket. Az okmány vé­gezel ül követeli a provokatív kínai cselekmények egyszer s mindenkorra való beszünteté­sét. Az ilyen, s hozzá hasonló helyzetek, vallási és törzsi ellentétek, a gyakran helyi háborúkba torkolló határviták ma még fel-feltörhetnek Afri­kában. A kontinens 400 mil­liós népessége csaknem há­romezer törzsre és altörzsre oszlik, s ahány törzs, annyi veszélyforrás, annyi külön- akarat, amely már eddig is sok áldozatot követelt a kon­tinens lakóitól... A földrész 49 független or­szága valamilyen módon még­is a jövőt formálja. Afrika az ENSZ tagállamainak egyhar- madát. az el nem kötelezettek mozgalmának pedig felét ad­ja, 49 állama tagja az Afrikai Egvségszervezetnek. A kép ma még róluk nemegyszer kusza, ellentmondásos, de, hogy jól értsük őket, látni kell: 365 nap nem elég, s a sokszorosa is kevés lehet az arculatát, jövőjét most alakító Afriká­nak, országainak. Kocsi Margit

Next

/
Oldalképek
Tartalom