Nógrád. 1978. november (34. évfolyam. 258-282. szám)

1978-11-01 / 258. szám

t Világ proletárjai, egyesüljetek! AZ MSZMP NOGRAO MEGYEI BÍZOTT S A G A ES A MEGYEI TA N A CS LA PJA XXXIV. ÉVF., 258. SZÁM ÁRA: 80 FILLÉR 1978. NOVEMBER 1., SZERDA Öléves a Szovjet Kultúra és Tudomány Háza Évente mintegy 900 rendez­vénnyel, politikai fórumokkal előadásokkal, kerekasztal- beszélgetésekkel, 800 film­vetítéssel, valamint több mint száz könyv- és 30 képzőművé­szeti jellegű kiállítással vár­ja az érdeklődőket a Szov­jet Kultúra és Tudomány Há­za. — mondotta Ivan Va- sziljevics Szalimon nagykö­vetségi tanácsos, a Szovjet Baráti Társaságok Szövetsé­gének magyarországi képvi­selője kedden a Szovjet Kul­túra és Tudomány Háza fennállásának 5. évfordulója alkalmából rendezett sajtó­táj ékoztatón. Az eltelt öt év alatt a láto­gatók száma meghaladta a 3 milliót. A házat rendszeresen felkeresik szocialista brigá­dok, iskolák, részükre külön programokat szerveznek. (MTI) Karácsonyra készülnek a centrum áruházak Bőséges választékkal, más­fél milliárdos, árukészlettel indulhat az év végi forgalom az ország 33 centrum áru­házában — számolt be fel­készülésükről a vállalat ked­di sajtótájékoztatóján Kovács Jenő kereskedelmi igazga­tó. A centrum áruházak az ünnepi forgalomra még to­vábbi 1,7 milliárd forintér­tékű fogyasztási cikket vár­nak. A vállalat 300 milliós közvetlen importtal — jó néhány fajta, csak náluk kapható termékkel — gazda­gítja kínálatát. A karácsonyi vasárban újdonságként for­galomba kerül egyebek között 14 ezer Sanyo típusú, vala­mint 8 ezer olcsó Philips zsebrádió, december elején jön még . japán kombinált magnó-rádió, 4 ezer japán magnetofon, továbbá cseh­szlovák és lengyel lemezját­szók. S$őnyegválasztékot pakisztáni, kínai, ciprusi ter­mékek gazdagítják. A ruhá­zati cikkek között sok áru­házban található majd né­hány, az őszi BNV-n be­mutatott hazai újdonság is. A kereskedelmi igazgató elmondta, hogy a 14 budapes­ti és 19 vidéki áruház a becs­lések szerint évi 200 millió érdeklődőt, nézelődőt foga­dott, közülük 50 millió vá­sárlót szolgált ki. Az idén például több mint 9 milliárd forintos forgalmat bonyolíta­nak le az ország nagy üzle­tei. Helyzetkép a határból Késik a kukorica betakarítása Megyénk mezőgazdasági üzemei igyekeznek minél jobban kihasználni az őszi kampánymunkáknak általá­ban kedvező időjárást. Hogy a termés fedél alá, a vető­mag földbe került az e terü­leteken dolgozók kitartó munkájának köszönhető. Nógrádban a búzavetés, a vetőszántás közeleg a befe­jezéshez. Már csak néhány termelőszövetkezetben van lemaradás. A szemes kukori­ca betakarításának — érése kéthetes késése miatt — csak egynegyedét végezték el. Az istállótrágyázást és a cukorrépaásást eddig 60 szá­zalékban valósították meg. A munka ütemének gyorsí­tására nyújtott és vasárnapi műszakot szerveznek. Az érsekvadkerti termelő, szövetkezetben befejezték az őszi búza vetését. A magágy­előkészítéssel sok gondjuk adódott. Volt olyan terület, ahol kétszer-háromszor kel­lett átjárni fi rögöket, amíg sikerült elegyengetni. össze­sen 1818 hektáron került földbe a jövő évi kenyér- nekvaló, amiből 300 hektár a háztáji gazdaságoké. Nyúj­tott ■ műszakbán nyolc vető­gép rótta a táblákat, hogy optimális időben (október 25-ig) befejezzék a vetést. A burgonya kiásása után a földet új technológiaként 500 hektáron szántás nélkül ké­szítették elő. Két gépcsoport nyújtott műszakban gyorsít­ja a cukorrépaásást. Eddig 100 hektárból 80 hektáron vé­geztek és ha az időjárás en­gedi november 10-ig befeje­zik a szállítást is. Csaknem 200 Vagon cukorrépát adtak át és még 100—150 vagonra számítanak. Lassan halad a kukorica­betakarítás. a terület egyötö­déről került raktárba a sze­mes takarmány. Előtte a hagy nedvességtartalom — 30—35 százalék — miatt szárítójuk­ba szállítják. Jól jövedelmez a gazdaság­nak a 60 hektáron termesz­tett dohány.. A hektáronkénti átlagtermés a terv szerint alakul, ' 23 mázsa! szárazdo­hány. Az idei év kedvezett a burgonyának. A bő termés­ből 80 vagon étkezési burgo­nyát szállított el a ZÖLDÉRT és 150—160 vagon vetőbur­gonyát kell átvennie a Mo- nori Vetőmagértékesítő Vál­lalatnak — tájékoztatott Saj­gó Ferénc növénytermesztési főágazatvezető. ' A szügyi közös gazdaság­ban is meghálálta a gondos munkát a burgonya. Hektá­ronként 355 mázsás átlagter­méssel fizetett az összesen 100 hektáron termesztett gu­mós. Annak ellenére, hogy rövid tenyészidejű kukori­cát termelnek, csak a napok­ban tudták elkezdeni törését, mivel nedvességtartalma 36 százalék felett van. A 80 hek­táros táblát három kombájn járja. Az őszi mélyszántásból már csak egynegyede van hátra. A két Rába—Steiger éjjel-nappal forgatja a ta­lajt. Befejezéshez közeleg a szerves trágyázás, csak­nem 80 hektáron végezték el a talajerőpótlást. Az állatok takarmányozására a háztá­ji kukoricaszárat répaszelet­tel silózzák, hogy bővítsék a téli takarmánykészletet. Eh­hez 50 hektárról vágják, ap­rítják a kukoricaszárat. Tanácselnökök tapasztalatcserén Figyelem A pásztói járási hivatal — tekintettel a járás település- fejlesztési feladatainak végre­hajtására — az utóbbi hetek­ben több tapasztalatszerző lá­togatást szervezett a szomszé­dos rétsági járásban, illetve a Heves megyei Heréden. A pásztói járási hivatal ve­zetői és a járás községeinek tanácselnökei a közeli múlt­ban Rétságot, a rétsági járást keresték fel, településfejlesz­tési tapasztalatok cseréje cél­jából. A rétsági járásra azért esett a pásztóiak választása, mert Rétságon, csak az utób­bi öt-tíz esztendőben is jelen­tős eredményeket' értek el a csoportos, telepszerű lakás­építésben. Az ott szerzett ta­pasztalatuk hozzásegítik a községi tanácsok irányítóit ah­hoz, hogy hosszabb távon elő­re lássák a járásban megva­lósításra kerülő feladatokat, s a máshol már jól bevált mód­szerekkel a tervezésnél, kivi­telezésnél számoljanak. Természetesen nem arról van szó, hogy a rétsági lakó­telepi építkezéseket a pásztói járás valamennyi községében hasonló módon meg akarnák valósítani. Tekintettel azon. ban arra, hogy például Pász­tó, Palotás, Szirák és Kálló a járásban kiemelkedő fontos­ságú településnek számít, a tapasztalatok gyakorlati ha­szonnal is szolgálhatnak a kö­zeli jövőben. A többszintes településcsoportok építése, kislakásépítés jó módszerei az említett településeken a fejlődéssel együttjáró fel­adatok között szerepelnek. A tapasztalatszerző látogatás után szükségesnek látszik pél­dául, hogy a járás egyes tele­pülésein nagyobb segítséget adjon a tanács a kislakás­építőknek : tervekkel segítse az építési törekvéseket hely­ben, és természetesen ugyanez vonatkozik a járási hivatal műszaki osztályára, amely ed­dig is sokat tett a magánerős építkezők segítéséért. A rétsá­gi járásban tett látogatás so­rán a pásztói járási községi tanácselnökök megismerked­tek számos, máshol is alkal­mazható módszerrel, a társa­dalmi munka szervezésének továbblendítése érdekében. A Heves megyei Herédre a községi tanácsok vb-titkárai látogattak el a járási hivatal szervezésében. Ott elsősorban arra voltak kiváncsiak: mi­ként valósították meg a heré- diek körében a társadalmi munka szervezését. A község szépítésében Heréden rendkí­vüli eredményeket értek el. A herédiek községszeretete más megyék és járások, községek előtt is példásnak tekinthető. A pásztói járásban egyébként a jelenlegi eredmények arra utalnak, hogy hasonlóan jó mérleget vonhatnak a közsé­gekben az év végén. A társa­dalmi munka egy lakosra ju­tó értéke az utolsó negyedév tájékán megközelíti a három­száz forintot, ami azért is em­lítésre méltó, mert az első negyedévben ez az összeg mindössze 148 forint volt! Szi- rák kiemelkedik a községek közül. Jelenleg több mint 400 forint az ngy lakosra jutó tár­sadalmi munka értéke. A költségkímélő társadalmi mun­ka szervezésének máshol jól bevált módszereit továbbra is érdemes felfedezni és alkal­mazni — vélekednek a pásztói járás községi vezetői. A SZÖVTERV munkája a SZÖVOSZ elnökségének napirendjén Segítve a lakásépítést Ä jelen ötéves tervidőszak­ban számottevően megsoka­sodtak a szövetkezeti tervező, kivitelező és üzemszervezési vállalat — a SZÖVTERV — feladatai. A tanácsi tervek­ben meghatározott mintegy 25 ezer szövetkezeti lakásból 6188-at tervez és több mint tízezer lakás beruházásápan működik közre — egyéb fon­tos tennivalói, a szövetkezeti üzlet-, illetve üzemhálózat új létesítményeinek tervezése mellett. A SZÖVTERV lakásszövet­kezetekkel összefüggő felada­tairól tárgyalt keddi ülésén a SZÖVOSZ elnöksége. Ennek során felhívta a figyelmet ar­ra, hogy az elkövetkező öt esztendőben a jelenleginél még nagyobb arányban kell a szövetkezetek szolgálatába állítani a SZÖVTERV irodái­nak szellemi, szakmai kapa­citását, ugyanis teljesítőképes­ségük lehetővé teszi, hogy a hatodik ötéves terv időszaká­ban évente 2000—2500 lakás kiviteli terveit készítsék el, s évi mintegy 3000 lakás beru­házását bonyolítsák le. Az Országos Pályaválasztási Tanácsadó Intézet sajtótájékoztatója tilag befejezettnek tekinthető. A szakmunkásképző intézetek és a szakközépiskolák pálya- választási felelőseinek azonr ban eddig mindössze egyne­gyede, illetve egyharmada ré­szesült képzésben. A pályavá­lasztási tanácsadó intézetek jelentős eredményeket köny­velhetnek el. E fontos tevé­kenység továbbfejlesztése so­rán még számos feladat meg­oldása vár az érintettekre an­nak érdekében, hogy a pá­lyaválasztási tanácsadás még tartalmasabb, célirányosabb legyen. A pályaválasztási tanács­adás egyre inkább, kezd az is­kolai oktató-nevelő munka részévé válni. Az Országos Pályaválasztási Tanácsadó In­tézetnek kedden a Munkaügyi Minisztériumban tartott sajtó­tájékoztatóján elmondották azt is, hogy ezzel elsősorban az iskolai pályaválasztási íe- lelősek, osztályfőnökök foglal­koznak, pályára irányító, il­letve nevelő munkájuk egyre tartalmasabb, eredményesebb. Jelenleg 3652 pályaválasztási felelős dolgozik társadalmi munkában az ország iskolái­ban. Alapképzésük gyakorla­Hajtlara Béla cs munkatársai az idén 69 millió forint árbe­vételre számítanak a szövetkezetben. A cipőfélcségek gyártása során eddig a technológiai fegye­lem nem szorított. A szalagot kézzel mozgatták. a kézi sza’agtói Lakatosok, villanyszerelők hada dolgozik a november 7-i kettős ünnepen a salgótarjáni Salgó Cipőipari Szövetkezet üzemcsarnokaiban. Leszerelik a régi gépeket, a munkasza­lag egy részét, hogy helyükbe hatékonyabb, a technológiai fegyelmet tökéletesebben ki­szolgáló berendezéseket he­lyezzenek el. Az új környezet­ben nemcsak a lábbelik minő­sége, hanem az itt dolgozók munkakörülménye is jelentő­sen javul. Az időelemzéses műszaki normák alkalmazásá­val az új cipőkészítő szalag­ról műszakonliént — várható­an — hatszáz pár férfilábbe- li kerül le, s kétszerese lesz Botos Sándorné felsőrészt az eddigi mennyiségnek. varr Űjfalusi Józsefék munkájára kevés a reklamáció. A cipő alsó- és felsőrészkészítésében összhangnak kell lenni, mert ragasztásuknál nem lehet várakozni Az új gépeket csak nagyobb szakértelemmel lehet irányítani, ezért is tanult szakmát munka meljett Szilágyi Lajosné és több munkatársa.

Next

/
Oldalképek
Tartalom