Nógrád. 1978. október (34. évfolyam. 232-257. szám)

1978-10-29 / 256. szám

Talán később?... Elmaradt egy művelődési tábor. Meghívottjai termelő- szövetkezetekben dolgozó fia­talok voltak, a Nógrád me­gyei Termelőszövetkezetek Területi Szövetsége és a Ba­lassi Bálint megyei Könyvtár közösen invitálta őket október 22-től 28-ig a salgóbányai KISZ-iskolába. Az illetékes könyvtárosok és a termelő- szövetkezetek KlSZ-szerveze- tei időben megkapták a fel­hívást: olyan fiatalokat kér­jenek fel a részvételre, akik szeretnek olvasni, szívesen tesznek is valamit a kultúra ügyében.\ Megyénk 38 terme­lőszövetkezetéből és hat tár­sulásából a tábomyitás előtti napokra mindössze 12 jelent­kezés futott be... „Kisebb szövetkezetben egy ember is hiányozhat” — vethetik el­len. Ez lehet, — igen ám, csak éppen a nagyobb „gaz­dagabb” szövetkezetek hagy­ták válasz nélkül a felhívást. Talán később, télbehajlóan, sikerül még „összehozni" ezt a salgóbányai egyhetes tá­bort — a program sok értel­mes, hasznos foglalkozást, találkozást ígér. De csak ak­kor nem lesz „füstbe ment terv” az egészből, ha a na­gyobb helyeken is elhiszik: megéri ez a. „befektetés”.., — gkm — Művelődési fórum Fórumot rendez a tari művelődési ház október 31-én, kedden este hat óra­kor a munkásművelődési klubban. A fórum témája a munkahelyi és lakóhelyi mű­velődés összehangolása, a fo­lyamatos művelődés közös megtervezése • legalább a téli hónapokra. Túl a kérdéseken válaszokon, ja­vaslatokat is vár a mű­velődési ház az együttmű­ködési megállapodásokhoz. A művelődési ház vezetője meg­hívta a fórumra azoknak az üzemeknek, gazdasági, párt-, szakszervezeti vezetőit, a művelődési bizottságok ve­zetőit, ahol a községből töb­bén dolgoznak. Reméli, hogy legalább egyikük részt vesz a fórumon és képviseli az üzemet, válaszol az előre megküldött és az est folya­mán elhangzó kérdésekre. Re­mélhetőleg elmondják ők is a kérdések után a részt vevő munkások is elképzeléseiket, kéréseiket. Az együttműkö­dési megállapodásokban fog­laltak akkor lennének meg­valósíthatók, nem maradná­nak papíron, ha az üzemek vezetői is ismerték a lakó­hely lehetőségeit, a helyszí­nen hallanák a dolgozók ké­réseit, elképzeléseit. Talá!n a dolgozók is nagyobb fele­lősséget éreznek, ha azt va­lósítják meg, amit ők kértek. A munkásművelődési klub olyan művelődési forma, amelynek a kereteit — ha közösen töltik meg tartalom­mal — a munkások folyama­tos művelődésének fórumává válhat. A szocialista brigád­mozgalom művelődésére vo­natkozó vállalásainál így megszűnhetne mindaz a for­malitás, amely sok helyen még fellelhető. Bízunk ab­ban, hogy olyan vállalatuk művelődési bizottságai is el­küldik képviselőiket tapasz­talatszerzésre, ahol ugyan nem túl sok a tart dolgozó, de klubszervezésben, a helyi gondok, kérdések lehetősé­gek megvitatásában segít­séget nyújthatnak olyan köz­ségekben, ahol az ő jize- mükből laknak nagy szám­ban. B. E. „Megmérettek” Három község — Ludány- halászi, Karancskeszi és Lit- ke — nyolcadik osztályos ta­nulói vetélkedtek szombat délután, a litkei körzeti könyvtárban. A vetélkedő kérdései elsősorban az egyes tantárgyakra vonatkoztak, de kiegészültek más jellegű — könyvtár- és közlekedés­ismereti — kérdésekkel is. A verseny után a könyvtár és a helyi Ságvári Endre KISZ- alapszervezet vidám, zenés délutánon látta vendégül a „küzdő feleket”. NÓGRÁD Fogadónapok a megyei tanácson A Nógrád megyei Tanács tisztségviselői és szakosztály- vezetői november havi foga­dónapjaikat az alábbiak sze­rint tartják a megyei tanács székházában. Hoffer István tanácselnök 8-án és 22-én, Illés Miklós ál­talános elnökhelyettes 11-én és 25-én, Herencsényi József el­nökhelyettes 10-én és 17-én, Berki Mihály elnökhelyettes 4-én és 20-án, dr. Körmendy József vb-titkár 13-án és 27- én, dr. Harakály Má­ria egészségügyi osztály- vezető 13-án, Kiss István egyházügyi titkár 13-án, Bot­ka Miklós ÉKV osztályvezető 13-án, Kovács Sándor gazda­sági hivatalvezető 20-án, dr. Farkas Imre igazgatási osz­tályvezető 20-án, Bakos G. János ipari osztályvezető 13-án, Nyerges Já­nos kereskedelmi osztályveze­tő 27-én, Hajczinger György mezőgazdasági és élelmezés- ügyi osztályvezető 14-én, Máté Csabáné munkaügyi osztály- vezető 27-én, Gulyás Jánosné művelődésügyi osztályveze­tő 13-án, Várhelyi Ernő pénz­ügyi osztályvezető 13-án, dr. Fekete Mihály szervezési és jogi osztályvezető 4-én, dr. Kovács József személyzeti ■ és oktatási osztályvezető 13-án, Romasz Adolf tervosztályve­zető 20-án, Szúnyog Tibor testnevelési és sporthivatal elnöke 13-án. Felnőtt hangversenysorozat A salgótarjáni József Attila megyei Művelődési Központ felnőttbérleti hangverseny- sorozata az 1978—79-es évad­ban október 30-án kezdődik. A Budapesti Filharmóniai Társaság zenekarának hang­versenyén Erkel Hunyadi László című operájának nyi­tánya, Bartók III. zongora- versenye és Kodály Psalmus Hungaricusa szerepel. Kar­igazgató Reményi János, a ze­nekart Kórodi András ve­zényli. A műsorban Kiss Gyu­la (zongora), Simándy József (ének) és a miskolci Bartók koruk működik közre. Ezt kö­vetően a sorozatban még négy előadást tartanak, jelentős részben országos és világhírű hangszeres szólisták, előadó- művészek közreműködésével- Február és május hónapban közönség elé lép a salgótar­jáni szimfonikus zenekar is, Róna Frigyes vezényletével. Munkások és fiatalok művelődéséről A közelmúltban a tanácsi testület tárgyalta a Homokte- renyei községi közös Tanács területén folyó közművelődési munkát, különös tekintettel a munkások és fiatalok kultu­rális ellátására. A három köz­ségben öt intézmény működik, nem egyenlő intenzitással. Eredmény az 1973-ban indí­tott kihelyezett gimnáziumi vizsgára előkészítő tanfolyam, a kétéves marxista középis­kola, a zeneiskola működése- A közművelődési intézmények hatékonyabb munkája érde­kében a tanács feladatul tűz. te ki a területi igényekhez való jobb igazodást a műve­lődési tervek elkészítésekor, a koordinálás, a közművelődési dolgozók bevonásának fej­lesztését. Öregek napja Mizserfán Sokáig emlékezetes marad a mizserfai szociális otthon lakói számára október 26-a, csütörtök délután: az inté­zet vezetősége öregek nap­ját rendezett számukra. A három órakor kezdődő ün­nepségen az otthon vezető­sége köszöntötte az idős em­bereket, majd a Kazári köz­ségi közös Tanács ajándékkal kedveskedett, virággal köszön­tötte az intézet legöregebb lakóját. Végül a fővárosból érkezett ismert dalénekesek műsorával, közös énekléssel, hangulatosan fejeződött be a délután. Nagylócon Fortuna újra megyénkben A lottó négy találatainak gyakorisága azt bizonyítja, Fortuna szívesen vendégeske- lik megyénkben. A 40. játék­léten Csábi József ilinyi la­tos vehetett fel több mint .16 ezer forintot hasonlóan ;gy salgótarjáni nyerteshez. A 11. játékhéten még bőkezűbb iolt a szerencse istenasszonya, i ezt főként Pikács Lászlóné nondhatja el, aki 15 éves rendszeres lottózás gyümöl­cseként 301 ezer forintot nyert. Elmondása szerint az összeg egy részét autóvásár­lásra fordítja, másik részét takarékbetétkönyvben helyezi el. A 41. héten még egy négyes találat akadt me­gyénkben, a nyertes szelvény salgótarjáni tulajdonosának 301417 forintot fizetett ki az OTP megyei igazgatósága­Dicsérték a gyermekmegőrzőt Asszonyok tárgyaltak asz- szonyokat, édesanyákat kö­zelről érintő kérdéseket. A Hazafias Népfront salgótar­jáni városi bizottsága mellett működő nőbizottság tanács­kozott a Főtér 13-as épüle­tében levő gyermekmegőr­zőben. A résztvevők első­ként a belvárosi nőklub prog­ramját, a nők művelődésének lehetőségeit és feltételeit vi­tatták meg. Azt, hogy mi­ben sikerült előbbre lépni, mi az, amit az asszonyok, lá­nyok igényelnek, hogy való­ban tartalmas programot ál­líthassanak össze. A továb­biakban a megyeszerte híres gyermekmegőrző eddigi ta­pasztalatairól beszélgettek. Általános a vélemény, hogy hasznos célt szolgál, a kis­gyermekes édesanyáknak nagy segítséget nyújt a gyer­mekmegőrző, ahol vigyáz­nak a kicsikre, amíg az édes­anya vásárol. Szó esett arról is, hogy a városban másutt is hasonló megőrzőt kellene létesíteni. mutatkozik be az öblösüveggyár A salgótarjáni öblösüveg­gyár vezetői és kulturális éle­tének képviselői október 30- án a nagylóci művelődési házban találkoznak a község­ből bejáró dolgozókkal és azok családtagjaival. Az este hat órakor kezdődő műsor résztvevői megtekinthetik a Munka- és munkásábrázolás című országos fotópályázat anyagából válogatott kiállí­tást, a gyár életéről szóló, Az üveg szimfóniája című filmet. A TEMPRESS irodalmi szín­pad Mocsár Gábor prózai írá­sának dramatizált változatát mutatja be; előadásuk címe: Ki vágta fejbe Hudák elvtár­sat? A gyári munka és a közélet kérdései iránt érdek­lődők az öblösüveggyár veze­tőivel találkozhatnak az est folyamán, kérdéseket tehetnek fel a gazdasági és mozgalmi vezetőknek. Az öblösüveggyá- riak „vendégeskedését” ezút­tal is —, mint korábban Ka- rancsságon és Nógrádmegyer- ben — a Kossuth Művelődési Ház tánczenekarának műsora zárja. Hogy mik vannak?! Munká« kulturális betek Utolsó hetébe lép hétfőn a II. salgótarjáni munkás kul­turális hetek rendezvényso­rozata. Ötödik hetének első napján a „Bemutatkozik...” sorozatban Balassagyarmat város képviseletében a Ma­dách Imre irodalmi színpad lép fel vidám műsorral Sal­gótarjánban, a Nógrád me­gyei Állami Építőipari Vál­lalat kultúrtermében. Ugyan­csak hétfőn rendezik meg a TIT-székházban a vitafóru­mot, melynek beszélgetését Csongrády Béla, az MSZMP Nógrád megyei Bizottságá­nak osztályvezető-helyettese vezeti. A részt vevő szocia­lista ■ brigádok tagjai a Sal­gótarjáni Ruhagyár, a Kötő Htsz, a cipőipari szövetke­zet, a vendéglátóipari vállalat és az élelmiszer-kiskereske­delmi vállalat kollektíváját képviselik. Ki a virágot szereti, rossz gombász nem lehet! Vagy talán annyira ismerik már a salgótarjániak a különböző ehető cs mérgező gombákat, hogy a gombavizsgálónak vi- rágk'ertészkedésre kellett adnia a fejét? A felvétel a me­gyeszékhely vásárcsarnokában készült. Naptár 1978. október 29., vasárnap Nárcisz napja. A Nap kel 6.23, nyugszik 16.33 órakor. A Hold kel 3.25, nyugszik 15.37 órakor. 1978. október 30., hétfő. Alfonz napja. A Nap kel 6.24, nyugszik 16.31 órakor. A Hold kel 4.31, nyugszik 16.05 órakor. 9—14 fok Várható időjárás ma estig: változóan felhős idő, elszór­tan kisebb eső, zápor. Mérsékelt, időnként megélénkülő észak­nyugati, nyugati szél. Legmaga­sabb nappali hőmérséklet 9—14 fok között. Lottónyeremények A Sportfogadási és Lottó Igazgatóság közlése szerint a 43. játékhéten 5 találatos szelvény nem volt. Négy ta­lálatos szelvénye 63 fogadó­nak volt, nyereményük egyenként 131 419 forint, 3 ta­lálatot 6025 fogadó ért el, nye­reményük egyenként 635 fo­rint. A 2 találatos szelvények szánna 162 793 darab, ezekre egyenként 29 forintot fizet­nek. A nyeremények az ille­ték levonása után értendők, — Vízhálózat-bővítés. A közelmúltban adták át Mátra- novákon a vízhálózat újonnan épített szakaszát, a napokban folyamatosan bekötik a laká­sokba. Ezzel mintegy 65 szá­zalékra nőtt a községben a vezetékes ivóvízzel rendelke­zők aránya. A munkálatok során a lakosok közel két­százezer forint értékű társa­dalmi munkát végeztek. — Kirándulás. A salgótar­jáni öblösüveggyár Petőfi Sándor nevét viselő szocia­lista brigádja, negyvenöt fő­vel november 1—3. között ki­rándulást szervez Ukrajna területére. A programban sze­repel az uzsgorodi szovjet hő­sök temetője, ahol a brigád­tagok koszorút helyeznek el az emlékmű talapzatánál. Orvosi ügyelet Salgótarjánba ma égés* nap orvosi ügyeletét tartanak a Vöröshadsereg úti rendelő­intézetben. Itt látják el a já­rás ügyeletét és a fogorvosi ügy eletet is. (Fel járat az MHSZ melletti kapun.) Kihí­vás a kórház számain a 11-20-as számtól 11-25-ig. Az ügyelet hívható a 27-91-es telefonon is. A Salgótarján városi lakosok az ügyeletet csak a 28-00 számon hívhat­ják. Balassagyarmaton a városi kórház rendelőintézetében (Szontágh Pál u. 2., telefon: 344), ma egész nap műkö­dik ügyeleti szolgálat. Nagybátonyban a központi rendelőben fogad az orvos. A gyógyszertári ügyeletet Salgótarjánba ma reggel 8 órától a Pécskő Üzletházban levő gyógyszertár látja el. i * Ezüstmedalion Indiából Ezüstmedalion odaítélésére tartotta érdemesnek az Indiá­ban megrendezett nem­zetközi gyermekrajzpályá- zat zsűrije egy hét­éves salgótarjáni kisfiú, Buty- tyán Levente alkotásait. A te­hetséges legényke, — aki a Gagarin nevét viselő általá­nos iskola második osztályos tanulója — örömmel vette át az értesítést és az Üj-Delhi- ben megrendezésre kerülő díj­kiosztó ünnepségre invitáló meghívót. De, mivel „előre­láthatóan” nem tud elutazni, így az ezüstmedaliont csak némi késéssel veheti majd át Budapesten, az indiai követ­ségen. — Paletta. L. Fábián Rózsa festőművész lesz a vendége október 31-én, kedden dél­után fél ötkor a József Attila megyei Művelődési Központ klubjában a „Paletta” kép­zőművészeti stúdiónak. Elő­adásának témája a képzőmű­vészet és a tánc kapcsolata lesz. — Köszöntik az öregeket. Az idős, munkában megfá­radt embereket tisztelte meg szombaton a Somoskőújfalui Vöröskereszt-szervezet. Dél­után a helyi művelődési ház­ban öregek napját rendeztek. Szocialista brigádok polgárvédelmi vetélkedője • Heves és Nógrád megye polgárvédelmi parancsnoksá­gának több mint tízéves szo­ros baráti együttműködése, nem egy alkalommal oldott, meg ftíntos feladatokat. Az egyik többek között az ifjú­ság honvédelmi nevelésével kapcsolatos célkitűzések és azok megvalósítása. A közös munka és a közös cél érdeké­ben kifejtett erőfeszítés má­sik sikere a dolgozók polgá­ri védelmi feladatainak mélyreható megoldása. En­nek eredményeként tartották szombaton délelőtt azt a kétórás sikeres vetélkedőt, melynek színhelye a Budapes­ti Finomkötöttárugyár ba­lassagyarmati gyáregységé­nek münkaterme volt. A mai nap előzményeként ez év folyamán az egri Dohánygyár 36 szocialista brigádja és a gyarmati gyáregység 11 szo­cialista brigádja előverse- nyeket tartott, melynek első 3—3 helyezettje vett részt ezen a közös vetélkedőn. A három részből álló program mai napján a gyarmatiak ad­tak számot gyakorlatban a dolgozók munkahelyi polgár- védelmi felkészítésének anyagából. Holnap az egri gyáregységben teszik ugyanezt az ottani gyár dolgozói, a gyár sajátosságainak megfele­lően. Balassagyarmaton a zsűri tisztségét az egri gyár polgárvédelmi törzsparancs­noka és a három egri szocia­lista brigád — a Zrínyi Mik­lós, Irinyi János éa. XI. kongresszus — vezetői látták el. Holnap Egerben ezt a fel­adatot a gyarmati gyáregység törzsparancsnoka és a — Ga­garin, Petőfi, és Felszabadu­lás — nevét viselő szocialista brigád vezetői végzik. A ve­télkedő harmadik részében hovember 5-én, Egerben kö­zös elméleti vizsga dönt a végleges helyezések kialaku­lásáról. Az első forduló ál­talános tapasztalata volt, hogy a brigádtagok jól isme­rik a gyakorlat anyagát, az egyéni védőeszközök hasz­nálatát, ami azt mutatja, hogy a kiképzésekben a ráfordított idő és energia nem volt hiá­bavaló. A megyei parancs­nokság a hasonló közös ver­senyszerű kezdeményezést, igen jónak értékeli. Várják a hasonló vetélkedők folytatá­sát, á vállalatok és üzemek közös kibontakozásé célkitű­zéseit. Értnek eredménye­ként a közös cél a kiképzési anyag maradéktalan elsajátí­tása és nem utolsósorban a kollektív munka sikere, va­lamennyiünk társadalmi cél­kitűzéseinek egyben a való­ra váltása is. Reiter László Ma zárja a kapuit a BU­DAPESTI NEMZETKÖZI VÁSÁRKÖZPONTBAN a BUDATRANSPACK nemzet­közi anyagmozgatási és cso­magolási kiállítás és a TRADE MARK nemzetközi véd jegy kiállítás. Nyitva: 9—17 óráig. Ugyanott az „V” pavilonban, helyszíni árusí­tással egybekötött „Csináld magad” kiállítás október Sí­ig látogatható. Nyitva 9—18 óráig. Megközelíthető: a met­ró Fehér úti végállomásától a 100-as autóbusszal, vagy a Népszínház utca—József kör­út saroktól villamossal. Rendezi: a HUNGEXPO. Nnr.RAn a Itiaevar Szocialista MunkásDárt Nócrád megyei Bizottsága és a Megyei Tanács lapja. Főszerkesztő: GOTYAR GYULA. Szerkesztőség: Salgótarján,Palócz I. tér 4. Telefon: 2í-SI 32-95, !t-54. R-W« Főszerkesztő- 13-94 14-40 Sportrovat: 11-59. Eiszakai szerkesztés: 15-69 Kiadja a Nógrád megyei Lapkiadó Vállalat. Felelős kiadó: Chválla Emil. a Nm-i Lapkiadó V. mb. igazgatója. Kiadóhivatal, Salgótarján, Palócz L tér i. Telelőn • 10-29 Telex: 229 109. Iránvítószám 3101. Terjeszti; a Magyar Posta Előfizethető: a helyi postahivataloknál és a kézbesítőknél Előfizetést díj egy hónapra 20 forint. Előállítja; a Nograd megyei Nyomdaipari Vállalat. 3101 Salgótarján, Palóca L tér i. Pf.l 96., Fv.; Kelemen Gábor igazgató Indexszám: 25 012, HU ISSN 0133—15*8 A

Next

/
Oldalképek
Tartalom