Nógrád. 1978. október (34. évfolyam. 232-257. szám)

1978-10-29 / 256. szám

50 éves az Országos Állategészségügyi Intézet Fél évszázada alapították az Országos Állategészségügyi Intézetet. Csaknem kétszáz munkatársa diagnosztikai vizsgálatokkal, oltóanyagok kutatásával, védekező eljárások kísérletezésével, szaktanácsadással segíti az ország állator­vosainak munkáját. Gombatoxinok tisztítása és mennyisig! meghatározása Tudomány — technika Számítógépgyártásunk tervei — Már a VI. ötéves tervre gondolunk valamennyi új konstrukciónkkal — ezzel fo­gadott a VIDEOTON fejlesz­tési intézetében Gantner Já­nos műszaki igazgatóhelyet­tes. A fejlesztési intézet 1971- ben a VIDEOTON Számítás- technikai Gyár alapításával egyidőben jött létre és azóta foglalkozik a számítástechni­kához tartozó berendezések fejlesztésével. Ebben az idő­ben kezdődött iaz egységes számítógép-rendszer (ESzR) megvalósításának programja a KGST-országok között. Ha­zánk, pontosabban a VIDEO­TON kapta a miniszámítógé­pek fejlesztésére és gyártásá­ra a megbízást. Az intézet fel­adatát ez a nemzetközi prog­ram határozta meg az elmúlt években és a jövőben is. — Fejlesztéssel működő In­tézet akkor működik gazdasá­gosan, ha nem sokirányú, ha­pern koncentrált, mélyreható kutatásokat végez. Mi a hely­zet a VIDEOTON-ban ? — Az ESzR-program meg­határozza tevékenységi kö­rünket, de mi magunk is föl­mértük helyzetünket, a mini­számítógépek gyártásán be­lül is. Nagyon leegyszerűsítve öt fejlesztési irányt jelöltünk ki. Az első a kis számitógépek fejlesztése. A másik terület a megjelenítők gyártása, a dispíaytechnika, a harmadik a sornyomtatók továbbfej­lesztése a miniszámítógépek­hez. A negyedik a speciális terminálok gyártása; ezek le­hetnek ügyviteli, számlázóter­minálok és folyamatszabályo­zók. Végül: a szolgáltatás, amely a számítástechnikához és a gépekhez, berendezések­hez, egyaránt kapcsolódik. — Beszéljünk a számítógé­pekről. A tavaszi Budapesti Nemzetközi Vásáron az R—10 M és az R—11-es számitógép is sikeresen mutatkozott be a szakemberek előtt. — Egyedi példányok, de már a VI. ötéves tervben gyártásra kerülő számítástech­nikai berendezések előfutá­rai. Az R—10 M a VIDEOTON- számítógépcsalád legkisebb tagja, a VIDEOTON R—10- es modernizált változata. Az R—11-es univerzális számító­gép nagyobb teljesítményű, mint az R—10-es. 1979—80­ban kezdjük a gyártását. Az említett két típus olyan fel­építésű, hogy alkalmas az R—10-es és R—12-es számí­tógépeken feldolgozható prog­ramok futtatására. A miniszá- mítógép-programról már be­széltünk. Ez még valóban csak a fejlesztés stádiumában van. Az a géptípus, amit rövidesen forgalomba hozunk, a VIDEO- TON-nál gyártott minigépek legnagyobb tagja lesz. Ehhez is kapcsolhatók azok az adat- kivetítők — displayk —, amelyek új változatai is rö­videsen megjelennek. Ezek az adatkivetítők teszik lehetővé a párbeszédes üzemmódot a számítógépekkel. A DT 340- es alaptípusunk továbbfejlesz­tésén dolgozunk. A kisebb tel­jesítményű és olcsó display- vel és egy nagy teljesítményű­vel még ebben az évben, vár­hatóan az esztendő vége felé megjelenünk a piacon. De 1980-ig még néhány új tí­pussal szeretnénk jelentkezni. Ismerik-e hazai vállala­taink? Számíthatnak-e az adatkivetítőkre, a terminálok­ra, a kis számítógépekre saját fejlesztésükkor? — Bízom abban, hogy isme­rik és használják a VIDEO­TON számítógépeit. Mi a fej­lesztéssel párhuzamosan a gyártásra is fölkészültünk. Ahogy mondani szokták, min­den igényt ki tudunk elégíte­ni. — A berendezések karban­tartása, a gépeken futtatott programok teljes feldolgozása a számítógépek és a kapcsoló­dó berendezések jó működte­téséhez tartozik. Ma már az ország sok vállalata működtet VIDEOTON számítástechnikai berendezéseket. Vevőszolgála­tuk csak Budapesten műkö­dik. — Ez gond nekünk is, hi­szen valamennyi felhasználó azt kívánja, hogy a hiba után egy órán belül üzemképes le­gyen a milliókat érő beren­dezés. Tervezzük, hogy Szé­kesfehérváron még ebben az évben megnyitjuk szervizün­ket vevőszolgálatunk kereté­ben. A hálózatot a VI. ötéves tervben tovább bővítjük, hogy hol, arról nem született még végleges döntés. Eddig első­sorban kapacitás hiánya miatt nem vállaltuk a programok földolgozását. A VI. ötéves tervben nemcsak számítógé­pek fejlesztésével, gyártásá­val foglalkozunk, hanem tel­jes programok feldolgozásá­val is, készen adjuk át part­nereinknek a csomagot. És ez a jövőre nézve mindenképpen előrelépés. Csillag Sándor Korunk jellegzetes eszköze, a zárt munkakamra A tudományos kutatásban és a műszaki gyakorlatban egyre több olyan feladat akad, ame­lyet csak a környezetünkétől eltérő állapotú, összetételű, hő­mérsékletű, nyomású légtér­ben végezhetünk el. Ilyen kü­lönleges körülményeket — sza­bályozott légállapotú munka­tereket — légmentesen zárt „dobozokban”, vagy fülkék­ben, kamrákban teremthetünk. Zárt munkakamrákkal ku­tatóintézetekben, laboratóriu­mokban és ipari üzemekben egyaránt találkozhatunk, ám szinte mindenütt más és más feladat hárul rájuk, s ezért e munkahelyek légállapotával kapcsolatos kívánalmaink is sokfélék. A leggyakoribb kö­vetelmény az, hogy a fülke légterében vizgőz vagy egy­általán ne, vagy csak nagyon kis mennyiségben legyen. Olykor az oxigént kell szám­űznünk a kamrából, máskor még a széndioxidot, a kén­vegyületeket, az oldószergőzö­ket, esetleg a nitrogént, az ammónianyomokat. Nem ke­vésbé gyakori, hogy valamely művelethez portól és biológiai­A bulgáriai elektronikus kon­vertergyárban zárt munka­térben precíziós rezonátorokat szerelnek. lag aktív mikroorganizmusok­tól mentes környezetet kell teremtenünk. Az órajavító megelégszik a munkahelye fölött elhelyezett üveglappal, amely a levegőben levő, s lassan ülepedő por­szemcséket távol tartja az al­katrészektől és a szerszámok­tól. A finommechanikai sze­relőhelyeken a munkaasztalo­kat olykor átlátszó lapokkal fedik le, s a munkatérbe a szerelést végző személynek csak a keze fér be. Itt a fedő­lap nemcsak a port, hanem az ember által kilehelt, vízgőz­zel telített és sok széndioxidot tartalmazó levegőt is ( távol tartja az összeszerelendő al­katrészekből. Bizonyos pre­cíziós műszereket és készü­lékeket azonban már csak teljesen zárt munkaterekben lehet szerelni, ellenőrizni és csomagolni: ha ugyanis a műszereknek, készülékeknek pontosan illeszkedő felületei­re por vagy korróziót okozó vegyi anyag kerül, pontatlan­ná, s használhatatlanná vál­nak. A mágneses mező és az élő sejtek Az elmúlt évtized felfede­zései közé tartozik a mágneses erőterek élő szervezetekre gyakorolt hatásának a felis­merése. Bizonyos megfigye­lések szerint az erős mágneses erőtér az állatok szaporodásét is befolyásolja. A probléma tisztázása végett NDK-beli kutatók bikaondósejteket he­lyeztek 10 percre 8500 gauss erősségű mágneses térbe. A mágneses tér hatására mintegy 7,5 százalékkal fokozódott az ondósejtek oxigénfelvétele. A fokozott oxigénfelvétel az ondósejtek megnövekedett mozgékonyságának volt a kö­vetkezménye. A kísérlet so­rán megvizsgálták az így ke­zelt ondósejtek megterméke­nyítő képességét és azt ta­pasztalták, hogy ' az is foko­zódott. A kutatók véleménye szerint a mágneses tér a sejten belüli anyagcserére hat. Való­színűleg az enzimfehérjék — közülük is főleg a fémionnal vagy az aromás aminósav-ma- radékkal vegyületben levők — fogékonyak az erős mágneses hatásra. A mágneses térben a sejten belül vizes közegben meghatározott szerkezeti át­rendeződés következik be, s ez okozhatja a biológiai működés­beli változásokat. Az abszolút nulla tok közelében A Szovjet Tudományos Akadémia szibériai tagozatá­nak hőfizikai intézetében a tudósok olyan kutatásokat folytatnak, melyek célja, hogy megállapítsák az igen ala­csony, kriogén hőmérsékleten végbemenő hősugárzás sajá­tosságait. Az eddig kapott eredményeket a gyakorlatban fel tudják használni, a lézer- technika, a repülés, az űr­hajózás, az energetika terü­letén, vagyis mindenütt, ahol nagy hő és hideg találkozik. A szibériai tudósok keresik azokat a módszereket, me­lyek segítségével megbízható­an lehet szigetelni az ala­csony hőmérsékletre hűtött testeket, meg lehet védeni azokat a melegebb környezet hatásától. Így például a lézer­sugarakat előállító berende­zésben levő rubinkristályokat — miközben azok hatalmas mennyiségű energiát sugá­roznak ki, hűtött állapotban kell tartani, az űrlaboratóri­um kémlelóüvegének pedig nem szabad átengednie sem a sugarak melegét, sem a kozmosz hidegét. Az energetikában igazi fordulathoz vezetett a külön­leges szupervezető kábelek alkalmazása. A jelenlegi táv­vezetékekben az elektromos energia 15 százaléka kárba vész. Az új szupervezető ká­beleknek egyáltalán nincs el­lenállása, ugyanakkor a je­lenleginél ezerszer magasabb feszültségű áramot lehet raj­tuk továbbítani. A kábel szu­pervezető tulajdonságát csak abban az esetben őrzi meg, ha erősen hűtjük, csaknem az abszolút nulla fokig. Ennek elérésében á fő nehézséget a környezet melege jelenti. Növényi és állati sejt sikeres egyesítése Évtizedekkel ezelőtt — ami­kor Micsurinnak és követői­nek sikeres kísérletei eredmé­nyeit közelebbről megismer­hettük — még a közelrokon növényfajok hibridjeit is meg­csodáltuk. Az állatvilágban még ritkább jelenség, ha va­lahol fajhibridek jönnek létr re. Most pedig az egyik is­mert angol folyóirat (New Scientist) szenzációs hírt kö­zöl hasábjain: ma már növé­nyi és állal sejt hibridizáci­ója sem lehetetlen. A világ három különböző helyén foly­nak ilyen kísérletek, ame­lyek ugyan még csak a kez­detén tartanak, mégis új táv­latokat nyitnak elsősorban szemléleti és kísérleti bioló­gia számára. Amerikában a brookhaveni National Laboratóriumban Harold Smith munkacsoport­ja, Angliában Edward Coc­king botanikus nottinghami laboratóriumában és Dudich Dénes és munkatársa a Sze­gedi Biológiai Központban végeztek ilyen irányú vizs­gálatokat. Az elmúlt évben E. Cocking, a londoni J. .Lucy munkacsoportjával együtt­működve, tyúk-vörösvérsejtet hibridizáltak élesztőgomba­sejttel. Az amerikai munka- csoport a dohány sejtjét ke­resztezte a He-La-sejttel (rá­kos szövetből származó és kí­sérleti célokra életben tartott speciális sejttörzs, amelyet tiszta kultúrában tenyészte­nek tovább). A szegedi ku­tatók a sárgarépa sejtjét egye­sítették a He-La-seittel. A növény- és állatvilág között mesterséges tűdként létreho­zott új hibrid előállitásánál a növénysejtfal jelenti az első nehézséget. Ezt tehát enzima- tikus úton kell eltávolítani ahhoz, hogy a két sejt egye­sülhessen. A sejtfal alatt levő élő sejthártya (a plasmolem- ma) már igen hasonlít az ál­lati sejthártya struktúrájához, ezért ez már nem jelent kü­lönösebb akadályt. A kétféle sejt összeházasításában a leg­nagyobb nehézséget a geneti­kailag eltérő sejtmaganyaguk és a folyamatokat ellenőrző vitoplazma sejtszervecskék okozzák. A magyarországi kisérletek során a sejtmagok sikeres egyesülését figyelték meg. Az amerikai kutatók kísérletei során a He-La-sejt magja a hibridsejtben osz­tódásnak indult. A hibrid- sejt további életben tartását és fejlődésének biztosítását azok a különbségek nehezítik, il­letve akadályozzák, amelyek a kétféle sejt eűérő növeke­dési feltételeiből adódnak. Megoldásra vár a sejtmag és a kromoszómaszám tekinte­tében felmerülő különbségek leküzdése is. Feltételezik a kutatók, hogy az egyik seit kromoszómagarnitúrája (fel­tehetően a He-La-seité) tel­jesen eltűnik a hidridsejtben. Az így továbbélő hibridse.it —, amely az eltérő eredetű eitoplazmakeverékben be­ágyazódó sejtmaggal rendel­kezik — igen érdekes kuta­tási lehetőséget kínál a gene­tikusok számára, hiszen ma már a sejtműködések ellenőr­ző folyamataiban sokkal na­gyobb jelentőséget tulajdoní­tunk a citoplazmának, mint korábban. Az új eredmények feletti első örömérzést azonban nyomban aggályok is kísérik. Elképzelhető, pl hogy a hib­ridsejt megőrzi a tumorkéo- ző sajátosságot és igy eset­leg növelheti a rákos meg­betegedések számát. I 1 NÓGRÁD — 1978. október 29., vasárnap 11

Next

/
Oldalképek
Tartalom