Nógrád. 1978. október (34. évfolyam. 232-257. szám)

1978-10-01 / 232. szám

Világ proletárjai, egyesüljetek! NOGRAD A i ,'M S l M P ■ Ni Ű> XXXIV EVF., 232. SZÁM ÁRA: 1 FÓRINT 1978. OKTÓBER 1., VASÁRNAP POLITIK»! HŐNYIM A Romhányi Építési Kerámia-' gyárban tartott ünnepi meg­nyitóval. tegnap megkezdődött a politikai könyvnapok széles körű rendezvénysorozata a me­gyében.' A következő hetekben, hónapokban, a megye ipari és mezőgazdasági üzemeinek, in­tézményeinek dolgozói, párt­tagok és pártonkívüliek könyv­kiállításokon ismerkedhetnek a Kossuth Kiadó gondozásában megjelent legfrissebb müvekkel. Néhány munkáról író-olvasó ta- lákozón cserélhetik ki gondola­taikat az olvasók az alkotókkal. Balassagyarmaton és Rétságon o Propagandista folyóirat ké­szítésével ismerkedhetnek az érdeklődők. A Központi Bizottság 1976. októberi határozata arra ösztö­nözte a megyében tevékeny­kedő pártalapszervezeteket is, hogy a korábbinál tervszerűb­ben, következetesebben foglal­kozzanak a propagandamunká­val, a párttagok eszmei, poli­tikai nevelésével. Ahogy a ha­tározat mondja: ,,A XI. párt- kongresszus útmutatásainak valóra váltása, a fejlett szocia­lista társadalom megteremtése nagyobb követelmények elé ál­lítja a pártot, a párttagokat. A párt csak akkor töltheti be hiva­tását, ha eszmei, politikai és cselekvési egysége szüntelenül magasabb szinten megújul, ha tagjai szakadatlanul növelik marxista—leninista műveltséaü- ket, ha helytállnak, a politika képviseletében, a munkában, a közéletben. Ennek egyik leg­fontosabb forrósa a marxista- leninista elmélet elsajátítása, a társadalomtudományok új ered­ményeinek, a mozgalom gazdaa taoasztalatainak széles körű meaismerése és hasznosítása". Mindezekhez esztendőről esz­tendőre hasznosabb segítséget nyújt a politikai irodalom. A marxizmus klasszikusainak munkái mellett egyre gazda­gabb azoknak a műveknek a választéka, amelyek mai vál­tozó világunkról, gyarapodó életünkről adnak megbízható képet, hasznos útbaigazítást. Közülük jó néhányon eredmé­nyesen hasznosítanak a párt­munkában, a propagandamun­kában megyénk pártalapszer- vezetei. Az olvasók száma a párttagok és pártonkívüliek kö­rében egyre bővül. Bizonysága ennek a Kossuth Kiadó megyei kirendeltségének növekvő for­galma. A kötetek száma, a mun­kák értéke egyaránt százezrek­ben mérhető. Ügy tűnik, a politikai iroda­lom olvasóinak táborát tovább szélesítik azok a rendezvények, amelyeket megyénk legnagyobb üzemei, intézményei szerveznek az esztendő végéig a Kossuth Ki­adó megyei kirendeltségével együttműködve. A Salgótarjáni Ruhagyárban, a balassagyarma­ti kábelgyárban, a Nógrád me­gyei Állami Építőipari Válla­latnál, Pásztón a Mátraaljai Állami Gazdaságban, Nógrád több nagyközségében, középis­kolájában is könyvkiállításokat rendeznek. Balassagyarmaton, a Szántó Kovács János Szakkö­zépiskolában író-olvasó talá- kozó előkészítésén fáradoznak. A megye középiskoláiban szep­tember elején útjára indult az ,,Egy diák — egy könyv" moz­galom és egyre több azoknak a szocialista brigádoknak a száma, amelyek tagjai rend­szeres olvasmányaik közé so­rolják a politikai irodalmat. Ezekben a hetekben, hóna­pokban tehát több könyv, köz­tük a klasszikusok munkái, folyóirat és egyéb politikai jel­legű kiadvány kerül az üzemi munkás, a termelőszövetkezeti tag, az intézményekben dol- aozó, a diákolvasókhoz. A po­litikai irodalom gazdag válasz­téka mellett ebben nem kis ré­sze van a terjesztőknek. Azok­nak a párttagoknak, akik ön­zetlenül, többnyire pártmegbí- zatásként teszik dolgukat. i ~in cszséüüovi Mától 85000 egészségügyi dolgozó bérét emelik Fűzi litván főtitkár nyilatkozata Mától 85 ezer egészségügyi Mégis számos területen van dolgozó bérét emelik' a Mi- aránytalanság, mindenekelőtt nisztertanács júniusi határoza- az egyes megyék között, sok ta, illetve az- ezt követő mi- orvosi állás betöltetlen. Az niszteri rendelet alapján. idei bérrendezésnél éppen — Az érintettek ezekben a ezért területi differenciálás napokban kapják kézhez az történt néhány megye javára, új bérbesorolásokat, s a ma- Lehetőség nyílt arra, hogy az gasabb bért először november orvoshiánnyal küzdő Békés, 2-án fizetik ki — mondotta Borsod és Szabolcs-Szatmár Fűzi István, az orvos-egész- megyében, • vagy Győr, Szol- ségügyi dolgozók szakszerve- nők, Bács-Kiskun, Heves, zetének főtitkára. Nógrád és Somogy megyében- Az orvosok és más fel- az országos átlagnál maga­sőfokú végzettségűek bére át- sabb aranyban növekedjen az lagosan 20, a tavalyi közpon- °rvo®ok b<£e- A megyékben ti béremelésben nem részesült ,tov*bb differenciálták a ku- szakdolgozóké 17, a gazdasági lonbozo területek es intezme- és üevviteli dolgozóké 10 szá- nyek kozott- aml Például azt zaleS emelkedT h°gy a huzampsabb , , ideje orvos nélkül levő ta­A beremeles idei, második falvakban is nagyon tisz­„lépcsőjének’ éves költségki- tes bért fizetnek már. Itt sze- hatása 640 millió forint. A ta- retném megjegyezni, hogy a valyi emeléssel együtt — bérrendezés nyomán máris amely 126 ezer egészségügyi nőtt az érdeklődés e munka­dolgozót érintett — meghalad- hfüvpk- iránt ja az egymilliárd 400 millió _ . ' ... , forintot. Legutóbb 1971-ben “ Számottevőén, átlagban volt átfogó bérrendezés, akkor emejWett a 410 millió forintot kapott er' re a célra az egészségügy. El­mondhatjuk tehát, hogy az pályakezdő orvosok bére, az egészségügyi szakdolgozók egy része tavaly, más részük egészségügyi ilyen “SÍ“* mértékű anyagi megbecsülé­sére, mint a tavalyival együtt Erre is nagy szükség volt. A közel százezer szakdol­az idei, még nem volt pél- gozó közül igaz csupán mint- da. egy 5000 hiányzik, de 20 000­— Erre a nagyszabású in- nek nincs szakképesítése és tézkedésre kétségtelenül szűk- jelentős területi aránytalan­ság volt. Az egyes egészség- Ságokról is beszélhetünk, ügyi dolgozók keresete ugyan- Az egészségügyben dolgozó is elmaradt a népgazdaság gazdasági és ügyviteli szak­egyéb ágazataiban, a hasonló emberek helyzetét elnöksé- szakképzettséget kivánó mun- günk az utóbbi időben két al- kakörökben foglalkoztatottá- Italommal is elemezte. Sok az kétől. őket váró betöltetlen állás és — Orvosellátottságunkról a betöltött munkahelyeken szólva ne feledkezzünk el ar- sem mindenütt működnek ról, hogy a 10 000 lakosra ju- megfelelő szakképzettségűek. tó orvosok számát tekintve vi- Ez is magyarázatot adhat ar- lágviszonylatban a harmadik ra, hogy miért nem kielégítő helyen állunk. A dolgozó or- az egészségügyben a gazdasá­vosok száma 1950. és 1975. kö- gi munka hatékonysága — vé- zött például több mint a két lekedett végezetül Fűzi Ist- és félszeresére emelkedett, ván. Országos múzeumi és műemléki hónap Megyei megnyitó Szécsényben A nemzetközi képzőművészeti alkotótábor anyagából nyílt kiállítás részlete az első láto­gatókkal (Bábel László felvétele) A szécsényi helytörténeti múzeumban tegnap ünnepélyes külsőségek között nyitották meg tizenhetedik alkalommal a múzeumi és műemléki hónap megyei rendezvénysorozatát. Az elnökségben helyet foglalt Géczi János, a Magyar Szó. cialista Munkáspárt Központi Bizottságának tagja, az MSZMP Nógrád megyei Bizottságának első titkára, vala­mint több megyei politikai, állami és tömegszervezeti ve­zető. Hely*etkép a határból Szedik az almát Q Rekordtermés burgonyából Készülnek a vetésre A megye mezőgazdasági hektáronkénti átlagtermés. Az nya nagy részét fedél alá üzemeiben dolgozók az őszi 548 hektár silókukorica felét szállították. A munkát telje­feladatok sikeres teljesítésé- már levágták, s folyamatosan sen gépesítették, két- és há- ért szorgoskodnak. Tart a be- szállítják. Az idén termett romsoros kombájnok igyekez- takarítás, a talaj-előkészítés, repcét tőkésexportra vitték, nek. A szakemberek 1200— néhány üzemben már hozzá- 250 hektáron földbe került a 1300 vagon termésre számíta- láttak a vetéshez is. Nehezíti íövő évi repcemag. A gépek nak. A 400 hektár rozsterület a munkát a szárazság az el- jarJak a határt. Műtrágyáz- csaknem 80 százalékán földbe múlt napokban lehullott csa- zák a csaknem kétezer hektár került a mag. Az 1200 hektár padék nem enyhítette az e vetesre varo álakat. baza veteset Oktober területeken meglevő gondo- Nem lesz gondjuk vetőmag- 5-en kezdik a tervek szerint, kát. Néhány termelőszövetke- b«. Részben saját, részben a beíejezese a hónap második zetben állami eazdasáeban Vetomagtermelteto és Érté- feleben varhato. A magagy arról érdeklődtünk hoev mi- kesít° Vállalattól kapott, táj- előkészítését nehezíti a kisza- arrol erdcktodtunk, hogy mi körzetnek megfelelő faitákat radt talaj, ami sok meghiba- kent haladnak az őszi idosze- : ,nelr megieieio íajiaaac .. . -d. „ „;n„v rű munkákkal melv felada- vetnek A nagyobb gepek két sodast, toiest okoz a gepek- kra “nnlo™Mk a műszakban gyorsítják a szán- ben. Az erogepvezetok ej sza­lonra osszpontosiijaK a ... talai-előkészítést kai, a szerelők nyújtott mu­rendelkezésre álló munkaerőt, szakban szorgoskodnak. Gépe­gépeket. A helybeli termelőszövetke- sítették a dohánytörést, s A Magyarnándori Állami cetben, mint arról Papp Lász- csaknem 800 mázsa száraz do- Gazdaságban az almabeta- "?>. a közös gazdaság elnöke hányt takarítottak be, ami jó karítás az egyik legjelentősebb tájékoztatott, a korábbi le- jövedelmet biztosít a gazda­feladat. A feltételek kedvező- maradast sikerült behozni, ságnak. Gondot okoz a talaj- ek, a tervezett 350 vagon al- ,zi ,Y® ,?s aa a ,terület 80 meszezés, mivel a megrendelt ma 60—70 százaléka már re- szazalekat szántották fel. Ta- mészport eddig nem szállítot- keszekbe került. Csehszlová- va®zL Ye ,F.e 22‘Y hektárt ké- ták. Az Ipoly menti rétekről kiába szállítják a leszedett szlt;ettek elő, 8a hektárt szer- betakarították a szénát, amit termés zömét. Előreláthatóan Y®® trágyázták es befejezték a az állatállomány téli takar- 200 vagonnal exportálnak, hektár legelő telepiteset. mányozására használnak fel. folytatva a több éves gyakor- helftáror^rüllf^UalaflLítá0 A szandai termelőszövetke- latot. A kornyék, az erdogaz- gfval Co^diuk ^nev elik zetben a 37 hektár kukorica daság 2-300 asszonya dolgo- 100-150 hektárt tudnak vetm silózasat befejezték, s javában zik a gyümölcsösökben. Ev _nem esikszámottevő tart a 183 hektár altala-i lazí‘ vegeig 25 hektárral bővítik ^nariék k szamottevo tása. E munkát a Dunántúli területüket. A burgonya ma- .~r , t , Talajerő-javító Vállalat két gas átlagterméssel fizet a gon- silozast^ szandekosan_ ke- SZ—100-as és a saját K—700­dos munkáért. A gazdaság 250 -son kezdték, hogy minősége as erőgép végzi. Őszi búzát hektáron ültetett, amiből 160 kifogástalan legyen. Akad 474 hektáron, őszi káposztát és hektárt már kiástak, raktárok- olyan kukoricatabla, amely- repcét 188 hektáron vetnek, ba szállítottak. Gondot okoz a ben a jövő héten kezdhetik a Feladatot jelent még a gyep- nagy mennyiség tárolása. betakarítást. telenítés, amit 1971-től folya­A burgonya szereti a vidé- Az őrhalmi termelőszövet- matosan, eddig 400 hektáron két, bizonyítja a 300 mázsás kezetben a 360 hektár burgo- végeztek el. részesítették Vongrey Béla Tar földrajzi nevei című dol­gozatát. Könyvjutalmat Csor­dás István kapott. Ifjúsági kategóriában 17 munkát érté­keltek. Első díjban részesült Kazareczki Mária és Mezei Mónika, két salgótarjáni köz­gazdasági szakközépiskolás — a nagyoroszi építőmunkás- A múzeumi és műemléki országban. Közben több száz szakszervezet történetéről írott hónap megyei megnyitóün- új munkatárssal, tudományos _ dolgozata. Második díjjal népségének szónoka dr. Hüt- kutatóval gyarapodott a mú- jutalmazták Kövesligeti Ildi- ter Csaba országgyűlési kép- zeumi dolgozók száma. Az el- kó és Banos Julianna, harma- viselő, a szécsényi mezőgaz- múlt esztendőben az intéz- dikban Batta Mária, illetve dasági termelőszövetkezet tér- ményeknek 15 millió látogató- Jónás Ildikó és Lelkó Mária melési főmérnöke volt. Ud- ja volt. • pályaművét. Könyvjutalomban vözlő szavait követően szólt a Megyénkben a fejlődés részesült: Boldvai László, Dar- múzeumok és közönség egy- „vízválasztója” az 1975-ös esz- vasi Éva, Papp Zsuzsa, másra utalt, elválaszthatatlan tendő, amikor átadták rendel- a múzeum; ás műemléki kapcsolatáról, a múzeumok tetősének a több millió forin- hónap alkalmából dr. Gordos tudományos gyűjtő-, rendsze- tos költséggel újjáalakított János, az MSZMP Nógrád rező, kutatómunkájáról, köz- szécsényi Forgách-kastélyt, s megyei Bizottságának titkára művelődési, ismeretterjesztő berendezték a helytörténeti nyitotta meg az öt éve műkö- tevékenységéről. Emlékezte- múzeumot. A korábbi évi 40— dő salgótarjáni nemzetközi tett arra a másfél évtizeddel 50 ezer látogató helyett ma 200 művésztelep válogatott anya­ezelőtti változtatásra, ezernél is több látogatóval gából rendezett kiállítást. A amelynek eredményeképpen a büszkélkedhetnek a Nógrád gyűjteményes formában bemu- múzeumi intézmények tanácsi megyei Múzeumok Igazgatósá- tatott műveket Krunák Emese fenntartásba kerültek, s ezzel gának intézményei, rendezvé- művészettörténész válogatta, elkezdődött fejlődésük törté- nyei. a kiállítást rendezte, netének újabb szakasza. Az A februárban meghirdetett Délután a csesztvei emlék­akkori 174 múzeum helyett helytörténeti és néprajzi pa- háznál megkoszorúzták Ma­ma több mint 430 működik az lyázatot dr. Horváth István dách Imre szobrát. Emlékbe­4megyei múzeumigazgató érté- szédet Csík Pál, a salgótarjá- ” kelte, majd átadta a díjakat, ni Madách Imre Gimnázium Felnőtt kategóriában nyolc és Szakközépiskola igazgatója pályázat érkezett a kiírásra. A mondott. Kulturális műsort bírálók kiemelt első díjban adtak az iskola tanulói. Zenei világnap Kórushangverseny Salgó tárj án b an Hagyományosan minden év cos királylány, Aranyszárnyú októberének első napján ren- méhecske — is bemutattak. Az dezik meg a zenei világnap úttörőkórusok hat évvel ez- művészeti eseményeit. Ma- előtti fesztiválján aranyérmet gyarországon a jeles esemény nyertek, megkapták Miskolc alkalmából Budapesten, Buda- város zenei díját, s az idei fokon, Esztergomban, Nyír- debreceni nemzetközi kórus­egyházán, Székesfehérvárott, versenyen harmadik díjat sze- Vácon és Salgótarjánban szer- reztek. veznek hangversenyt a Kóru- . . , , . „ , , sok Országos Tanácsa, a Ma- A nuskolci 6. sz. enek-ze­gyar Zeneművészek Szövetsé- altalan°s iskola énekkara ge és az illetékes városi ta- T1954;ben alakult: s,hat eve a nácsok művelődésügyi osztá- dljas. Reményi Janos ye­lyai. (Az országos program a zeb; A k°F.u® háromszor ka­4. oldalon.) Salgótarjánban a Pott a Magyar Ra­hangversenyt ma 16 órakor bl° éneklő ifjúság versenyen, tartják a József Attila Műve- A dehrecem nemzetközi ko- lődési Központban. Ünnepi fényén 1970-ben dijat bevezetőt Turcsányi Emil fő- n-veríek, hat, majd nyolc ev- iskolai tanár, a Kórusok Or- Yeí he-sobb pedig mar első szágos Tanácsa Elnökségének le yer! yeSeztek. Sikereik el- tagja mond. ismeresekeppen megkaptak a A koncerten négy kórus Mjsfcolci városi Tanács VB ál­lép színpadra. A miskolci a. a?p!j0tt Reményi _Ede_ ze- Egressy Béni Zeneiskola gyér- í\ei. alY9dlJat es a Nepmuve- mekkara dr. Farbaky Gézáné 1?S1 Intezet zenei mvodijat. A vezényletével többi között flnn°rszagi nemzetközi korus- Bartók-, Kodály-, Bárdos-, Pét- yerfeny*n három aranyérmes rovics- és Brahms-műveket dlpomat nyertek. szólaltat meg. Az énekkar az A salgótarjáni zenei világ­intézmény megalakulása óta, nap hangversenyének további 25 éve működik, repertoárján szereplői: az egri Ho Si Minh madrigáloktól a kortárs szer- Tanárképző Főiskola női kara, zők alkotásáig minden műfaj Tar Lőrinc vezetésével, vala- megtalálható. Több bemutató mint a budapesti KISZ Mű- — például Vass Lajos szerze- vészegyüttes központi énekka- vénye — fűződik nevükhöz, s ra, Strausz Kálmán és Ge- gyermekoperákat — Makran- renday Ágnes vezényletével.

Next

/
Oldalképek
Tartalom