Nógrád. 1978. október (34. évfolyam. 232-257. szám)

1978-10-01 / 232. szám

A hét 3 kérdése Nem hiába szerepel már a 33-as sorszámnév az ENSZ közgyűlési ülésszakok jelzé­sére, e tanácskozásoknak ki­alakult hagyományai vannak. Miután megválasztották a vezető testületeket és végle­gesítették az egyre terebélye­sedő napirendet, az általános vita adja meg a , politikai alaphangot. Rendszerint a külügyminiszterek, de időn­ként állam, és kormányfők használják fel ilyenkor a világszervezet szószékét ar­ra, hogy felvázolják országuk legfontosabb külpolitikai tö­rekvéseit. Az első felszólaló, k így volt ez a most záródó héten is, mindig Brazília kép­viselője: az „idők kezdetén” ugyanis, amikor az ENSZ tag. államainak száma a jelenle­ginek csupán egyharmada lehetett, ez a dél-amerikai ország volt az első az ábécé- sorrendben. Azóta már Jó né­hány „a” betűs ország he- lvezkedik el a padsorokban, de a nyitás szokásjoga meg­maradt Brazíliának. 1. Mi jellemzi az ENSZ általános vitáját? Az igazsághoz tartozik természetesen, hogy a világ nem a brazil felszólalást fi­gyelte a legnagyobb érdek­lődéssel, hiszen — többek között — ezen a héten illette á szó Gronüko szovjet, Vance amerikai, Owen brit és Huang Hua kínai külügyminisztert, s a rangos névsorban ott sze­repelt Púja Frigyes, magyar külügyminiszter is. Az általános vita jól mu­tatja a világ kellemesebb, vagy kellemetlenebb közér­zetét. A nemzetközi helyzet legfontosabb vonásai ezért pontosan visszatükröződtek az ENSZ_palotában is, ki­tűnt, hogy valóban kritikus szakaszhoz érkezett az eny­hülés folytatásáért, a fegyver­kezési verseny megfékezésé­ért vívott harc és sürgős megoldást várnak a válsággó­cok problémái. A szocialista külügyminiszterek beszédei kifejezhették azt a véleményt, hogy adottak a továbblépés lehetőségei, nem zárultak be a békés egymás mellett élés kapui, a jelenlegi nemzet­közi erőviszonyok megfelelő feltételeket biztosítanak a kibontakozáshoz. Ugyanakkor szembe kell nézni bizonyos negatív tényekkel. Például azzal, hogy az Egyesült Álla­mokban és egyes NATO-or- szágokban megerősödtek a hidegháborús hangok; Pe­king politikája veszélyezteti az egyetemes békét, s külö­nösképpen növeli a feszült­séget Délkelet-Ázsiában; vagy a legutóbbi Camp Da- vid-i alku következményei­vel, amelyek során igyekez­nek gondosan megkerülni a Közel-Kelet rendezésre vá­ró feladatait. A szocialista országok kép­viselői azonban nemcsak egy reális helyzetértékelés igén vével léptek fel az ENSZ-ben, hanem megerősí­tették korábbi, konstruktív javaslataikat, s új kezdemé­nyezéseket tettek. Jól kiegé­szíthette az eddigi leszerelé­si indítványokat az a szovjet előterjesztés, hogy biztosít­sanak mindenirányú garan­ciákat az atomfegyverekkel nem rendelkező, s a területü­kön atomfegyverzettel állo­másozó külföldi csapatokat sem elfogadó országoknak. Egy ilyen rendelkezés jóvá­hagyása megerősítené a ki­terjedt területek atommen­tesítésének irányzatát, fo­kozná az atomsorompó-szerző- dés érvényét, jó hatást gya­korolna a leszerelési tár­gyalásokra. Szovjet részről ezzel messzemenően figye­lembe vették az atomfegyve­rekkel nem rendelkező or­szágok többször kifejtett igé­nyeit és aggályait. Ha mások is így járnak el. a megegye­zésnek nem lenne akadálya... 2. Miről folynak a szov­jet—amerikai tárgyalások? A New York-i üvegpalotá­ban — az ülésterem mellett — lázas munka folyik a kü­lönböző, különtermekben, kávézókban folyosókon, s fontos megbeszélések zajla­nak az ENSZ-missziók épü­leteiben is. Sor került két hosszabb Gromiko—Vance találkozóra, majd a szovjet külügyminiszter Washing­tonba utazott, hogy párbe­szédet folytasson Carter el­nökkel is. A fő téma változatlanul a SALT. Amennyiben hitelt lehet adni a kiszivárgott hí­reknek, a második stratégiai fegyverkorlátozási egyez­mény szövege 95 százalékban már készen áll. Igaz, a meg­maradt öt százalék nem egy­szerűen mennyiségi, hanem minőségi problémát képez: új fegyverek végleges beil­lesztése, a rakétacsaládok korszerűsítésének kérdése és hasonló témák várnak megoldásra. Ezen dolgoznak a hétről hétre Genfben ösz- szeülő kiváló szakértők, leg­utóbb az amerikai delegáció vezetője, Wamke utazott Moszkvába, s most nyilván Gromiko tolmácsolja majd a szovjet álláspontot. A derű­látók úgy vélik, hogy még az idén tető alá lehetne hozni a megállapodást, mások óva­tosabbak. s utalnak rá, hogy immár négy esztendő telt el eredménytelenül a vlagyi- vosztoki keretszámok elfo­gadása óta. Előrejelzést ad­ni nem lehet, hiszen, amikor ezeket az újságpéldányokat nyomják még tanácskozhat­nak Washingtonban... A fegyverkezéstechnikai kérdések valóban nagyon bonyolultak, s a fegyverek fejlődésével egyre nehezeb­ben megoldhatók. Mégis ki­jelenthetjük, hogy a legössze­tettebb problémák is rende­zésre kerülhetnek, ha erre igazi szándék mutatkozik. A Szovjetunió a tárgyalások kez­dete óta kész erre, e törek­vése Brezsnyev bakui és Gro­miko ENSZ-beli beszédében ismét megerősítést nyert. A jelek viszont azt mutatták, hogy az amerikai vezetésben nem dőlt el a vita: akarnak, vagy nem SALT-megegyezést. Talán a Carter—Gromiko ta­lálkozó után világosabbak lesznek majd ezek a frontok. 3. Mit jelent az újabb forduló Becsben? A SALT a kérdések kérdé­se, hiszen a legérzékenyebb területen, a nukleáris fegy­verzet vonatkozásában nyit­ná meg a korlátozás, szabá­lyozás és csökkentés útjait. A SALT azonban korántsem az egyetlen leszerelési téma, s ezért kísérte fokozott ér­deklődés a bécsi haderőcsök­kentési tárgyalások tizenha­todik fordulójának megkez­dését. A jó öt éve tartó megbe­szélések keretében a szocia­lista országok olyan új, kompromisszumos tervet ter­jesztettek elő júniusban, amely magába foglalta a korábbi nyugati véleményeket, ellen­vetéseket is. így a szocialista országok elfogadták azt a nyugati kívánságot hogy a közép-európai stratégiai tér­ségben mindk< ■ katonai szö­vetség tagállamai azonos szintű fegyveres erőkkel ren­delkezzenek; konkrét indítvá­nyokat tettek a haditechnika (páncélosok, repülőgépek, atomrakéták) csökkentésére, s ésszerű elképzeléseket vá­zoltak fel a részletes menet­rendre. Közzétették a szük­séges létszámadatokat is, amelyekből kiderülhetett, hogy a NATO és a Varsói Szerződés csapatkontingensei nagyjából azonosak az érin­tett térségben. Jogos volt a kíváncsiság te­hát, hogy az eltelt gondolko­dási idő nyomán, milyen lesz a nyugati reagálás a szocia­lista javaslatokra. Az érde­mi állásfoglalás egyelőre ké­sik: úgy tűnik, hogy nyugati részről sem tagadhatják a szo­cialista tervek jelentőségét, ám a gyakorlati megegyezés elől kitérnek. Hivatkoznak például a létszámadatokban való egyet nem értésre, s olyan követeléssel lépnek fel, hogy a szocialista oldalon 150 ezer fővel nagyobb le­gyen a csökkentés, mint a nyugatin. Ez természetesen elfogadhatatlan, s nem más, mint a korábbi „diszparitá- sos” leszerelés felmelegítése. Vannak jelei az időhúzásnak is. Miközben az atlanti orszá­gok egy helyben topognak, a szocialista országok újabb kiegészítéssel támogatták meg tervüket: mondják ki, hogy már a bécsi tárgyalások ide­je alatt sem emelik a szem­benálló felek fegyveres erő­ik és fegyverzetük színvona­lát Közép-Eurőpában. Ez is­mét. kínos NATO-düemmát eredményez, hiszen éppen a tavaszi NATO-tanácsülés fo­gadott el ajánlásokat újabb nagyszabású fegyverkezési tervek végrehajtásáról... Erről arról Irán földrengés sújtotta te­rületein, Tabasban és környé­kén folytatódik a romok el­takarítása. A teheránl televízió na­ponta sugároz helyszíni tu­dósítást a katasztrofális föld­rengés sújtotta Tabasról. Amir Parviz mezőgazdasági és területfejlesztési miniszter a sajtóban közölt nyilatkoza­tában kifejtette, hogy szak­értők szerint a természeti csa­pás sújtotta várost nem a ré­gi, a földmozgások miatt ve­szélyeztetett helyen, hanem attól távolabb kell újjáépí­teni. Ehhez és az újjáépítés meggyorsításához a kormány jelentős kölcsönnel kíván hozzájárulni. Komoly gondot okoz, az is, hogy az átélt bor­zalmak után a lakosok' több­sége más vidéken óhajt lete­lepedni. A Hanoiba akkreditált kül­földi tudósítók egy csoport­ja meglátogatta Észak-Viet- nam azon körzeteit, amelyek a legsúlyosabb károkat szen­vedték az árvíztől. Ha Nam Ninh tartományi népi bizottságának elnökhe­lyettese elmondotta, hogy az elmúlt napokban lehullott csapadék mennyiségére ember- emlékezet óta nem volt pél­da. Az évi csapadékmennyi­ség átlagosan 1800 mm, vi­szont a szeptember 21-ről 22- re virradó éjszaka néhány óra alatt 400 mm csapadék zú­dult a tartomány több me­zőgazdasági körzetére. A tartományban 90 ezer hektár termőföld napokig víz alatt állt és a termés fele elpusz­tult. A hatóságok nagy erő­feszítéseket tesznek a lakos­ság alapvető élelmezési cik­kekkel való ellátásának biz­tosítására. ★ Az NDK munkásőrségé­nek eddigi legnagyobb sza­bású díszszemléjével, a legki­válóbbaknak adományozott magas kitüntetésekkel, a Német Szocialista Egység­párt Központi Bizottsága ál­tal rendezett ünnepi foga­dással emlékeztek meg Ber­linben a német munkás-pa­raszt állam munkásőrsége megalakulásának 25. évfor­dulójáról. A jubileumi ün­nepségeken részt vevő külföl­di vendégek közé tartozott a magyar munkásőrség küldött­sége is, Papp Árpád vezérőr­nagynak, az MSZMP KB tag­jának, a munkásőrség orszá­gos parancsnokának vezetésé­vel. A Berlin központjában, a Karl-Marx Halién rendezett díszszemlén —, amelyen je­len voltak az NDK párt- és állami vezetői — Erich Ho- necker, az NSZEP KB főtit­kára, az NDK államtanácsá­nak elnöke beszédében ki­emelte. ez az esemény kife­jezésre juttatja, milyen nagy­ra értékeli a pán, a nép az ország, a munkásosztály for­radalmi vívmányainak vé­delmében tett szolgálatokat. Brezsnyev-iávirat a Vatikánba Leonyid Brezsnyev, a Szov­jetunió Legfelsőbb Tanácsa El­nökségének elnöke a következő szövegű táviratot küldte Jean Villot bíborosnak, vatikáni államtitkárnak: „Fogadja őszinte részvéte­met I. János Pál elhunyta al­kalmából.” (TASZSZ) Réti Ervin Kiújultak a harcok Nicaraguában Costa Rica nem engedi be ezek a csapatok megvédjék az ennek a szervezetnek — mon- fekvő San Carlos városából ér­területére az Amerikai Álla- országot. dotta a Costa Rica-i belügy- kező jelentések a nemzeti mok Szervezetének csapatait „Ha az AÁSZ valóban érdé- miniszter. gárda egységei és a sandinis­_ jelentette ki San Jóséban kelt abban, hogy véget vés- A Somoza-rezsimnek az el- ta partizánok között kirobbant J uan Echeverria Brealey sen az ilyesféle határsérté- lenzéki felszabadító mozgal- összecsapásról szólnak. Costa Rica-i, belügyminiszter, seknek, akkor csapatait nem mák brutális elnyomás elleni Somoza elnök pénteken rá- a rvicta Rira-i nnlitikiis az Costa Ricába kell küldenie', tiltakozásul az NSZK korma- dióbeszédében jelentette be. ... . _ egy olyan országba, amely nya úgy döntött, hogy átme- hogy az Egyesült Államok Amerikai Államok szervezete sen^j| sem támadott meg, ha- netileg szünetelteti a Nicara- Guatemala és a Dominikai különleges bizottságának arra nem Nicaraguába. Ha a szer- guának szánt feljesztési se- Köztársaság közvetítésével ' a javaslatára adott választ, vezet nem képes szavatolni gélyt. hajlandó tárgyalásokat kez­mrfv szerint a szervezet tae- tagállamai biztonságát, szu- A nicaraguai fővárosban és deni az ellenzéki erőkkel. Is- . ...... , . verenitását és területi integ- az ország Costa Rica-1 hatá- mételten hangoztatta azonban. allamai csapatokat kuidnetne- rjjását Costa Ricának fonto- rának szomszédságában újra hogy nem mond le, de sild­nek Costa Ricába, hogy egy lóra kell vennie, hogy to- kiújultak a harcok. Managua- tásba helyezte, hogy az Ame- nlcaraguai támadás esetén vábbra is tagja maradjon-e ban pénteken éjszaka több po- rikai Államok Szervezetének kolgép robbant. A főváros ut- felügyelete mellett kész va­------------------------------— ' l cáit fegyveres járőrök ellen- lasztásokat rendezni az or­2 NÓGRÁD — 1978. október 1., vasárnap J őrzik. A keleti határ mentén szágban. Ideológiai értekezlet Varsóban Véget ért Varsóban az a nak a szocializmusban való ér-' pártközi-tudományos konfe­rencia, amelyen a testvérpár­tok központi bizottságainak küldöttei a demokrácia fej­lődésének és az emberi jogok megvalósításának kérdéseivel foglalkoztak. A küldöttek há­rom munkabizottságban tevé­kenykedtek, majd beszámoló­jukat a plénum elé terjesztet­ték. Az első számú bizottság a demokrácia tökéletesítésének kérdéseivel foglalkozott, a második — az emberi jogok­vényesülésével, a harmadik pedig az emberpek a békében éléshez való jogával. A konferencián Andrzej Werblan professzor, a LEMP KB titkára, a KB marxizmus— leninizmus intézetének igaz­gatója tartott záróbeszédet. Méltatta a szovjet párt- és a szovjet állam óriási tapaszta­latainak jelentőségét és rámu­tatott arra, hogy értékesen já­rulnak hozzá a szocialista de­mokrácia fejlődésének kibon­takozásához. Világcsúcs az űriben Csak szombattól vált hiva­talossá Vlagyimir Kovaljonok és Alekszandr Ivancsenkov új világcsúcsa: a Szaljut—6 űr­állomás második személyzete ezen a napon lépte túl (tíz százalékkal) az első állandó kettős Jurij Romanyenko és Georgij Grecsko világűrben töltött idejét. A 107. munka­napon a két újdonsült hiva­talos világcsúcstartó folytatta a munkát, a másik „jubiláns” a világűrben immár második évet töltő űrállomás, a Szal­jut—6 fedélzetén. A világrekorder-kettős foly­tatja megfigyeléseit az űrállo­máson. Szombaton a sportgya­korlatokon kívül folytatták a Föld és az atmoszféra jelen­ségeinek megfigyelését, az egyes égitestek vizsgálatát. AZ ORSINI-JELENTÉS Néhány héttel ezelőtt feje­ződött be az olasz parlamenti vizsgálat az észak-olaszországi Seveso melletti Meda faluban történt mérgezés ügyében. A vizsgálat megállapította, hogy a felelősség mindenekelőtt a két évvel ezelőtt leállított Ic- mesa gyógyszertár vezetőit terheli. De nem kisebb a bű­ne a Givaudan genfi anyavál­lalat, valamint a Hofmann— La Roche baseli világcég igaz­gatóságának sem. 1976. július 10-én egy bizto­sítószelep meghibásodása kö­vetkeztében életveszélyes mé­reg került a levegőbe. A kö­vetkezmény: 1808 hektár terü­let fertőződött meg. Több mint 600 lakost egy évre, további 200-at két évre kitelepítettek. Az orvosok 8 ezer iskolás gyermeket vizsgáltak meg és közülük több százat küldtek kórházba. A spontán abortu­szok száma ezen a vidéken az 1976. évi négyről, 1977-ben harmincnyolcra emelkedett. A Die Zeit című nyugatnémet lap arra figyelmeztetett, hogy a katasztrófa a vietnami ve­gyi háborúra emlékeztet, ahol ugyanezt a mérges gázt hasz­nálták. Tizennégy hónappal a sze­rencsétlenség után, a múlt év szeptemberében az olasz par­lament egy 30 tagú vizsgáló- bizottságot küldött ki. Száz­négy érintett személyt hallgat­tak ki, 74 ülést tartottak és a bizottság elnöke, a keresz­ténydemokrata Bruno Orsini most 470 oldalas jelentést tett le az asztalra. Az Orsini-jelentés szerint az Icmesa ismerte a veszélye­ket, amelyek a Trichlorphenol termelésével együtt járnak. A kísérleteket a baseli Hoffroche kutatóközpontban folytatták le, ahol megállapíthatták, hogy az anyag előállítása köz­ben súlyosan mérgező TCDD keletkezhet. De, mint a vizs­gálat megállapította, az Icme­sa nem szerezte be a szüksé­ges védőberendezéseket. A kemény olasz ítélet a ba­seli monopóliummal szemben már az Orsini-jelentés előtt megszületett. A konszern ve­zetősége a szerencsétlenség ál­dozataival szemben érzéketlen magatartást tanúsított A ká­rosultaknak több mint egy évig kellett várniuk a kárta­lanításra, és a cég vezetői a további igényekre vonatkozó­lag kijelentették, hogy azok tisztázása és kielégítése 10— 15 évig is eltarthat „Nem vár­hatják tőlünk — gúnyolódott Adolf Jann, a konszern Igaz­gatója —, hogy egész Lombar­dia adósságát ml fizessük ki”. A jelentés mindenesetre az olasz hatóságok mulasztásait is megállapítja. (gáti) , Indiánok a földjeikért Az amerikai Rhode Island hektár földet sajátítottak ki szövetségi állam Providence például a mohikánoktól New nevű kisvárosában pénteken York államban. Az amerikai kétnapos konferencia kezdő- ,,Daily World” című lap ada- dött az észak~amerikai indi- tai szerint évente 18 ezer án törzsek vezetői, valamint hektár földtől fosztják meg a szövetségi kormány, s az az észak-amerikai indiáno- ipari nagyvállalatok, föld- kát, jórészt csalás, veszte­birtokosok képviselői között, getés, megtévesztés révén. A Az egyetlen napirendi pont: monopóliumok sokéves rabló- az indiánoktól jogtalanul el- politikája oda vezetett, hogy ragadott, hatalmas földterü- az Egyesült Államok nemze- letek visszaadása jogos tu- ti kisebbségei között a leg- lajdonosaiknak. szegényebbek a rezervátumok­Jogellenesen 3,6 millió ba kényszerített indiánok. a salgótarjáni Lakberendezési Áruházban október 3-tól \ \

Next

/
Oldalképek
Tartalom