Nógrád. 1978. szeptember (34. évfolyam. 206-231. szám)

1978-09-01 / 206. szám

\ „Belecsöppent” a bányászatba r Mikor a Budapesti Műszaki', nek is tartja, bár még soha gad”. Pedig hébe-hóba neki is Elvetem padjait koptatta nem félt odalent. „Bementem akadna oka rágni a körmét még sejtelme sem volt arról, hogy esztendők mt nyászatban ereszt „Amint idekerültem a gyébe, sorra jártam az üzeme­ket. A Nógrádi Szénbál nál ígértek a legtöbb fiz s a legnagyobb szakmai A megújulás jegyében Korszerűsödő technika —1 fejlődő üzem- és munkaszervezés Interjú a szénbányák igazgatójával már olyan helyekre, ahová Ha hibázna, figyelmetlen len­nem mindenki mert volna. Ez le, azt jócskán megsínylené a hogy esztendők múltán a bá- hozzátartozik a munkámhoz”, termelés, avval együtt több gyökeret. Föladata: gondoskodni arról, száz bányász pénztárcája len­nie- hogy az automatika hibátlanul ne vékonyabb. Nyomasztja-e , . fizetT^li<Ln- ”AZ leg,3r0nI t-A'aHtiUr m7p Megyénk szénbányászata megújulásának éveit éli, illet­ke . A Nógrádi Szénbányák- tosabb követelmény ez. Mert kezeztük tőle Erre meg vp en„^ folyamatnak gyorsabb sodrásában tevékenyke. “i fer,e'‘ ■iegtobb '*"S sssr«Ä «ssr. «.* s„s lödéit. így csöppentem bele . kaparóssalag. nem "“beinek mtotBen - ““..““J*” * előteremtése nemcsak a biníászok Mk" meretes, htmaiér­gÄiSSiS"; sis e*nÄy«Äen; - ÄSkiSfL «rs«“”*<*, frr t*"®* szorospataki aknaüzem dolgo- ebből aztán sok idegésség ki- éves kislánya nevelkedik. *ec^"°!0f,la fAt^teleltet IS- De me8 ez is kévés, zója. Az a bizonyos legtöbb pattan”. Mint Szalai András Hobbizik is, amivel nem csal- Az ®Jobbi®k s2“kseg van * hatékonyságot es ter­fizetés 2 300 forint volt 1975- mondta, a bányászok olykor- ja meg a szakmáját: „Elekt- melekenységet Jól segítő, magasabb színvonalú üzem- es ben, amikor a most 27 éves olykor neki is a fejéhez vág- romos készülékeket bütykölök, mui»kaszeryezesre_ is. Ezekről a kérdésekről beszélgetett la ' ' ják —, ha nem is durván, de többnyire erősítőket”. Politikai P“"k Zsuf,a Miklóssal hogy „mért érdeklődése van-e? — firtat- Am a kerte- tűk. „Mint mindenkit, engem fiatalember az egyetem védő' szárnyai alól kikerült az keményen ÉLET-be. A szakmai fejlődés rossz a telefon!' nyák igazgatójával. Nógrádi Szénbá­pedig: .mondták, hogy lés nélküli beszédért soha is kell, hogy érdekeljenek a vi­nem őrről meg, sőt ezt a vi- lág eseményei; több újságot disz- szonylagos nyersességet a ke- járatok, olvasom őket”. Ám­és az au- mény emberek erényének tart- bár diplomáján nemrég szá­kiegészítésére; ja: „Az egyik szép vonása a radt meg a tinta, nem rest többek között ipari tévét is bányászéletnek, az egyenes- tovább „csipkedni” magát a fölszerelhetünk. Minderre ség. Mindenki igazságot akar, tudás gyarapítása végett. újrafejlesztést terveznek. Nyolcmilliót kapunk a pécserrendszer tomatika — Milyen tények ér- tervidőszak hátralevő idejé- zékeltetik a szénterme- nek legfontosabb feladatait, lésben bekövetkezett Ezek a következők: A folya- előnyös műszaki, tech- matban levő szénszállítási re- nikai, technológiai fej- konstrukció meggyorsítása, lödést? tmk-rendszerünk korszerűsí­ezer tonnával vagyunk elma­radva az időarányos tervtelje­sítéstől. — Minden műszaki, technológiai fejlesztés új követelményeket te­remt az üzem- és mun­kaszervezésben is. Mi­vel ez a terület igen szerteágazó, arra kér­jük, hogy jelezze. hol sikerült előbbre lépni? — A közelmúltban .minden gépi munkahelyet felölelő munkaidő-felmérést végez­tünk. Ennek segítségével fel­tártuk azokat a lehetőségeket, ahol technológiai módosítá­sokkal, munkaerő-átcsoporto­------------------ —. .. _ _ - -e. - , Nálunk a szénbányászat- tése, a külszíni anyagmozga- megoldásokkal a pro­1 979-ben kerül sor. Ez jelent egyikőjük sem szívja mellre Szeptembertől ujfent a Buda- ban az egy műszakra eső ná- tás racionalizálása a széntá- ouktív munkahelyek geplán­J nfncnUUi l-i »-t r-f+ ** C wv í 1 j- A w nocti M i'í 0*7 o lzí TT mrotűm r-o. ioi* ,, . . . . . . . „ , r> n i n CJ Ir form ol tóetóf Mr.tralní tn/1_ fejlődési lehetőséget a szak­mában egy mérnöknek”. A az erősebb hangot.’ S miképp pesti Műszaki Egyetemre jár, pj termelés, az úgynevezett roló helyek bővítése, a nagy cainak termelését növelni tud­_ reagál ő a feszült helyzetek- irányítástechnikai szakmer- összüzemi teljesítmény alakú- értékű gépek, berendezések, - Másik sokat ígérő lehe­„ belecsöppenés” ellenére alig re? — faggattuk. „En nyugodt nőkké képezi-képezteti magát. iása fejezi ki leginkább a mű- gépláncok eddiginél folyama- tose§unk a gépi hasznos műn­több mint két év után már vagyok mindig. A nyugodt vi- Erre minek van szükség? szald fejlesztésben bekövetke- tosabb kihasználása, valamint ka‘dóalap növelése, a folya- magabiztosan kijelenti: meg- selkedés a legjobb orvosság a „1979-ben jönnek a va- zq változások eredményét. A a diszpécserrendszer kiépíté- matosabb munkarend széle­szerette a bányászmunkát. Pe“ többiek bosszankodására. Ha donatúj digitális berendezé- korábbi évek visszafejlesztési se összegezve a megtett út sebb körű alkalmazása. Ennek dig ő is úgy véli: „Nagyon az ember nyugodt képpel be- sek; kell, hogy ko- tendenciáidnak megállása után. eredményeit azt mondhatom, érdekében megvizsgáltuk a nehéz élet” a nap mint nap megy egy dühös társaságba, nyítson hozzájuk az ember, föld alá menőké. És veszélyes- előbb-utóbb mindenki lehig- mól— Nem temetkezik „papírmelókba” r Äkadnak-e irigyei? — fag- A több gond több hosszan- ek csak. Közös akciót ösz- gattam Balázs Pált, a kányá- kodással jár- Bár a fiatal- szehozni így nagyon bajos-.. si aknaüzem KISZ-titkárát. ember kiegyensúlyozottnak, Számolnunk kell azzal is, A huszonhat esztendős ^ fia- derűsnek ^ látszik, azt mond- hogy alacsony az átlagos lenül a széntermelő munka- V. ötéves terv végére mara­talembert idén februárban ta: a bajokon ó se teszi túl műveltségi szint, van olyan helyek gépeinek és berende- déktalanul teljesítsük kitű tendenciájának megállása után, eredményeit azt ... , , , az V. ötéves tervben lehető- hogy a széntermelést végző *°roegtermelo munkahelyek ez séget kaptunk , a szénmedence gépek számában elértük azt a 'raIlY.U °S- . A koze‘­korszerűsítésének megindító- szintet, amely ma az ország- )°vö,b®n Kányas-aknan uze- sára. A jóváhagyott középtávú ban a szénbányavállalatokat m.e:°,.on.-|aros frontfejtésen, ki- tervünk szerint több mint öt- jellemzi. Erőfeszítéseinket a serletl J®jjef!gel bevezetjük a százmillió forintot költhetünk továbbiakban az elavult gé- n8gF értékű berendezések fo. a fejlesztési célokra, felada- pék cseréjére, illetve korszerű­tokra. Ennek az összegnek sítésére, a gépi teljesítmények csaknem 70 százalékát közvet- növelésére fordítjuk, hogy az lyamatos kihasználását bizto­sító munkarendet. Az előbbi­ek mellett jelentős eredmé­nyeket értünk el a korszerű fejtési technológiák alkalma­választották meg az ifjúsági magát ^„rezdülés nélkül . Mit tagunk, aki csak két osztályt zéseinek korszerűsítésére for- zott teljesítményfeladatainkat, zásában is. szövetség helybeli tagjai a vesz észre ebből az asszony? végzett... dítjuk. Ezzel a programmal el Ez azt jelenti, hogy a mos- — Elégedett-e az vezetőjükké. Azóta valamivel — kérdeztük (merthogy Ba- Megkérdeztük Balázs Pált, szeretnénk érni, hogy öt év tani napi 1200 kilogramm/ üzem- és munkaszerve­kevesebbet foglalkozik- a lázs Pál családos, egy kisfia motoszkál-e olyan gondolat a alatt az összüzemi teljesít- műszakról, 1400 kilogramm/ zésben bekövetkezett villanyszereléssel, ami koráb- van Nagybátonyban, ahol él. fejében, hogy később vég- mény megközelítőleg 40 szá- műszak fölé emelkedik ászén- változásokkal? bi munkája volt, egyre gyak- nek). képp fölhagy a villanyszere- zalékkal emelkedjen. — A feleségem mindebből léssel, főállásban lesz funk- __ Hit* t c sak annyit vesz észre, hogy cionárius. ° Iar anak ma. több az időbeni elfoglaltsá- — Nem vetődött fel ben- „— ,A jelenlegi tervciklus el­gom, gyűléseken, társadalmi nem — válaszolta. — Szűk- s° k®t ás fél évében a pro­munkákban kell részt ven- ségem van azokra az emberi duktív teljesítménnyel kap­nem. De hát, azt mondják, kapcsolatokra, amiket csak csolatos elképzeléseinket idő­egy KISZ-titkárnak ez is hoz- üzemben lehet teremteni- arányosan zátartozik a munkájához.. • Egy irodában élni, ahonnan összüzemi rabban szólítják el a politikai föladatok a műhelyből­— Talán vannak, akik or- rolnak rám a távolabbi is­merősök közül — válaszolt kertelés nélkül a hosszú ha­jú, arányos testalkatú fia­talember. — De azok, .akikkel egy műhelyben dolgozom, termelés összüzemi teljesítmé- Nem. Sajnos, a vágat­nye. hajtásnál alkalmazott géoi- Jelenleg milyen té- tecb^Áfánál mind ez ideig mák foglalkoztatják a n,em .tu£tunk taAos pereket bányászkollektívákat? flerni‘ Figyelembe veve sajá­tos geológiai viszonyainkat ar- , — Mindenekelőtt az, hogy ra törekszünk, hogy a rendel­teljesitettük, az minél jobban kihasználjuk a kezésre álló gépekkel ilyen teljesitmenyeknél rendelkezésre álló gépeket és körülmények között is meg­általán nem fenékig tejfel; így aztán ők nemigen cserél­nének velem. Mert igaz, hogy ^,“7° mert többször vagyok utcai ruhá- ban, mint azelőtt; de ameny* nyit emberek után kell fut­kosnom, azt nerh hiszem, hogy szívesen vállalnák... Hányáson két alapszerve- az ember nem látja, mi fo- '/LSZont elmaradtunk elképze- berendezéseket, fokozzuk tel- felelő eredményeket biztosít­láHáu- hnov a titkárélet eev zete van az ifjúsági szövet- lyik az életben „pocsék” do- leseinktől. jfesítményüket. A géppel dől- sunk itt is. Jelenleg többirá­/.wÍtA J - ségnek. Azt a kettőt fogja log. Egy függetlenített KISZ- — Miért? gozó szocialista brigádoknak nyú kísérletet folytatunk an­össze Balázs Pál. Sokszor a titkárnak, úgy látom, ritkán — Amíg a frontfejtésben az biztosítanunk kell a folyama- nak érdekében, hogy gyorsít­két másik titkár föladatait is van ideje kijárni a munka- új gépi berendezések segítsé- tos termelés feltételeit: az suk vágathajtásunkat. Kedve­neki több helyekre, csak beletemetke- gével sikerült előbbrelépni a üzemképes gépeket, a szüksé- zőtlen a helyzet a kiszolgáló a politikai zik a „papírmelókba”. Pe- technológia fejlesztésében, ad- ges tartalék alkatrészeket és a munkahelyeknél is. A mosta­mupkára. dik sokszor elfogadnánk gya- dig a frontfejtéseket kiszolgá- megfelelő kiszolgálást. A párt- ni állapot előnyös megváltoz­— Elég mostohák a körül- korlati tanácsokat... ló munkafolyamatoknál, — bizottság cselekvési program- tatását szolgál ják azok a mények ami a KISZ-munkát Balázs Pál ötödik éve párt- szénszállítás, anyagellátás, jából adódó napi üzem- és szervezési elképzelések, racio­illeti- A száz tagból 55 föld tag- Szeptemberben kezdi a karbantartás stb. — nem tud- munkaszervezési feladatok ké- nalizálási intézkedések, ame­Balázs Pál elmondta, hogy aiatt dolgozik: aknászok, második évet a marxista tűk valóra váltani elképzelé- pezik a bányászkollektívák és lyeknek kidolgozása most amióta titkár, megváltozott vájárok, lakatosok, segéd- egyetemen. A külső szemlé- seinket. Ennek számos oka -vezetők alapvető tennivalóit van folyamatban, s jó vég­a napi- és a munkarendje. munkások. Legtöbbjük há- lő elfoglalt embernek véli. van. Ezeket a megyei párt- Mégpedig azért, mert a mai rehajtásukkal jelentős telje­— Műszakváltáskor jóval rom műszakban jár; velük Van-e azért valami kedvtelé- végrehajtóbizottság áprilisi géppark a mostaninál na- sítménynövekedést tudunk többet kell sürögni-forogni. nagyon nehéz foglalkozni, se is? ülésén, amikor a szénbánya- gyobb teljesítmények elérését elérni ezeken a területeken is. Napközben is sok a gondom, háromhetenként látom őket. — Ezek mellé még hobbi?... szat helyzetét és a további teszi lehetővé. Ezt mint leg- Célunk, hogy a jelenleginél több mindent kell fejben Baj az is, hogy elszórtan dől- — tárja szét a kezét- — Any- feladatait kritikusan elemez- főbb tartalékot nekünk oko- kevesebb létszámmal - oldjuk tartanom. Most vitték el a goznak. Nem úgy. mint egy nyi, hogy családi házat épí- te és a Magyar Szénbányászati san ki kell használni az évi meg a termelő bányaüzemek' KISZ-vándorkiállítást nem- gyárban, ahol mindenki egy tek —, ha ez annak nevez- Tröszttel egyetértésben meg is tervteljesítés szempontjából, folyamatos jó kiszolgálását — rég, ma már a bányásznapi csarnokban van, hanem hető... jelölte a tennivalókat. Ennek Ugyanis jórészt különböző ob- fejezte be nyilatkozatát Zsuf­dekorációt kell csinálnom, egyik KISZ-tag öt kilométer- — mo — ismeretében állítottuk össze a jektív okok miatt csaknem 10 fa Miklós. Venesz Károly Hamarosan targoncavezetői re van a másiktól. Tömén­versenyt rendezünk és Kazá- télén gondot okoz az is, hogy t ron érdekvédelmi fórumon majdnem mindenki bejáró: veszünk részt. a szúz közül nyolcán telepi­Kézzel toltuk a csillét... Jelenleg a tiribesi aknaüzem dolgozóinak van a legnagyobb előnyük a széntcrmelési versenyben. Év elejétől több mint háromezer tonna szénnel termeiiek többet az előírtnál. Ké­pünkön: Róka Gábor vájár, a főte deszkabélelését végzi „A bányában egy ember nem ember. Rá van utalva egyik a másikára- De soha nem kell kérni a segítséget, örül a bányász, ha a társán segíthet” — mondja Világo­si József, a tiribesi aknaüzem negyvennyolc esztendős front­mestere. Éppen harminc éve ment először föld alá, s azóta is ott keresi a kenyerét. Csak a bányákat váltogatta a visz- szafejlesztés idején. Két év­tizedet húzott le Rónabányán, az akna bezártával Inászóra, az ottani szénfejtés vége szakadtával Forgácsra ke­rült, 1972-ben kötött ki Ti- ribesen. ahol — előrelátha­tólag — végleg lehorgonyzóit. Harminc esztendő a föld alatt — nem irigylésre mél­tó- .. — .. .sokat kellett szen­vedni. Fizikailag is nehéz volt, főleg az ötvenes években; kézzel toltuk a csillét, lapá­toltuk a szenet. ’48—49-ben még fúrógépünk se volt Az­tán az idegesség-.. Főleg ha nem úgy megy vajami, ahogy kéne. Mert a bánya nem olyan, mint egy üzem, ahol mindent ki lehet előre számítani. Itt közbeszólnak a nyomásviszonyok; és ha a föld megmozdul. minden mozdul. ■ , Zömök, izmos ember Vilá­gosi József. Arcára rávésőd­tek a kiállt nehézségek nyo­mai, de a kedélyét nem ron­totta meg a kockázatos hely­zetek, vészes próbák légiónyi sora. Derűsfen feleli meg a kérdéseket, legföljebb a hom­lokát ráncolja néha össze. Frissnek látszik fél órával a műszak után. 1951-től mindig valami­lyen vezető beosztásban dol­gozik- Ma szakvezető front­mester. (De ezt a személyze­tistől halljuk, mert Világosi József egyszerűen vájárnak mondta magát. „Ügyesen kell kikérdezni, mert magárói mindig nagyon szerényen be­szél” — figyelmeztet ujját fölemelve a személyzetis.) Megtudjuk, hogy harminc ember van a keze alatt egy szakban; de brigádvezető is; a Dózsa György nevét bíró kollektíva első embere, s ez a bányászközösség 93 főt számlál. — •. .csak az tud parancsol­ni, aki bizonyítani is tud. Én úgy érzem, megtettem azt, ami egy embertől elvárható. Világosi József 1950 óta tag­ja a pártnak. — ’45 előtt gyakran mond­ták: a kommunisták csak rombolni tudnak. Talán ez­zel oltották belém, * hogy megmutassam: ennek az el­lenkezője igaz. Az a vélemé­nyem, hogy ma is a bányá­szok a legjobb proletárok- Bármilyen társadalmi mun­ka van, aki el tud, eljön. Legtöbbünk apja is bányász volt. így nevelkedtünk... A frontmesternek is van egy fia, 23 éves. Belőle nem lett bányász, lakatos a NAÉV-nél­— Én nem tiltottam ettől a szakmától, nincs annak ér­telme. De, amikor ő szak­mát választott, javában tar­tott a visszafejlesztés. — Hallottam már olyan bányászról — mondom Vi­lágosi Józsefnek —, aki rio­gatja fiát a föld alatti mun­kától. .. — Az az igazság: más cé­geknél is megkeresik a pénzt, s nem mindegy, hogy az em­ber odalent van. vagy fönt a szabad levegőn- Az én időm­ben nem volt más választás, örültünk, hogy lent is kap­tunk munkát. Ma már nem kívánkozik senki lefelé... — Ezek szerint nincsen jövője a bányászatnak? — De van. Meg kell job­ban fizetni, és tovább kell fokozni a gépesítést­A- bányász Cereden lakik, így a bejárással napjában ti­zenkét órát van távol hazul­ról. — Szerintem a jó eredmé­nyekhez legfontosabb a ren­des családi élet. Az ember akkor tud a munkájára oda­figyelni, ha tudja, hogy ott­hon minden rendben van. Nekem nagyon jó a családi életem, soha nincsen vesze­kedés. Házat építünk a fiam­mal; kétszinteset, mert nem akar tőlünk elszakadni. Ha azt kérdezi.1 megérte-e. hogy harminc évig a föld alatt ke­restem a kenyeret, azt mon­dom. ez a család mindent megért-.. Molnár Pál NÓGRÁD — 1978. szeptember 1., péntek 3

Next

/
Oldalképek
Tartalom