Nógrád. 1978. szeptember (34. évfolyam. 206-231. szám)

1978-09-01 / 206. szám

Közel-Kelet Camp David-i Anvar Szadat elnökletével az egyiptomi nemzetbizton­sági tanács szerdán este (a korábbi jelentésektől eltérő­en nem Kairóban, hanem Isz- mailiában) megvitatta a szep­tember 6-án kezdődő Camp David-i hármas tárgyalásokon képviselendő egyiptomi ál­láspontot. Az ülésről hiány­zott a testület egyik tagja, Hoszni Mubarak alelnök, aki egy órával a tanácskozás előtt meglepetésszerűen a szaúd-arábiai Dzsiddába utazott Útjának céljáról nem adtak tájékoztatást. Az egyiptomi nemzetbizton­sági tanács háromórás ülé­séről kiadott rövid közle­mény két pontban foglalta össze Szadat elnök — előre láthatóan elérhetetlen — Camp David-i célkitűzéseit: általános átfogó rendezés, ami egyben mindenfajta részle­ges, illetve kétoldalú megál­lapodás elutasítását is jelen­ti; tartós és igazságos megol­dás, ami egyben elutasítása mindenfajta ideiglenes, vagy átmenetig megoldásnak. A közlemény szerint a tes­tület részleteiben is megvizs­gált olyan kérdéseket, mint az izraeliek kivonulása a megszállt területekről, a Pa­lesztinái nép törvényes jogai, önrendelkezése- ★ Korlátozott értékű megál­lapodás jött létre szerdán az ENSZ libanoni ideiglenes erői (UNIFIL) és a dél-libanoni területeket ellenőrzésük alatt tartó jobboldali keresztény fegyveresek között. A megál­lapodásban —, amely izraeli közvetítéssel jött létre — a jobboldali fegyveresek pa­rancsnoksága hozzájárult ah­hoz, hogy az ENSZ-katonák teljes mozgásszabadságot él­vezzenek a dél-libanoni ke­resztények ellenőrizte körül­zárt körzetek területén és összesen 9 újabb megfigyelő­állást foglaljanak eL A „kék­sisakosok” ugyanakkor csak megfigyelőként és fegyverte­lenül mozoghatnak a most átengedett térségben, így olyan fontos stratégiai pon­tokon is, mint Bint Dzsbeil és Mardzsajun. Az UNIFIL és a jobboldali milíciák közötti szembenállás oldódásaként értékelt egyez­ségről tájékoztató források egyúttal hangsúlyozzák, hogy az izraeli határ övezete to­vábbra is a keresztény jobb­oldali erők teljes ellenőrzése alatt maradt. Dajan külügyminiszter szer. dán nyíltan kijelentette: jól­lehet Izraelt foglalkoztatja és súlyosan aggasztja a libanoni helyzet, de az egyiptomi—iz­raeli—amerikai csúcstalálko­zó előtt nem vállalkozik ka­tonai akcióra a libanoni jobb­oldal mellett. (MTI) Üzenet Moszkvából Miközben a nyugati sajtó jában arabellenes, kapituláns különös figyelémmel latolgat- politika megmentésére. A ja a Washington égisze alatt szovjet és a Szíriái fél egyet- egy hét múlva Camp David- értett abban, hogy az izraeli— ben sorra kerülő amerikai— egyiptomi különalkut szorgal- ígérkezik azonban ez a pax izraeli—egyiptomi csúcstalál- mazó törekvések csak az ag- americana jellegű béke, mert kozó esélyeit, a Kairó külön- resszornak és imperialista tá- a Szovjetunió határai tólag azért, hogy az USA ka­tonai jelenlétével a „leendő békeszerződést szavatolja”. Veszélyekkel terhesnek utas politikáját elutasító erők sem tétlenkednek. Ebből a köze­mogatóinak kedveznek, mert lében az amerikai katonai je- egyre távolabbra sodorják a leniét kiterjesztése automati- szempontból nagy fontossággal közel-keleti válság átfogó kusan növelné a konfrontáció bír az egyik arab frontor- rendezésének a lehetőségét. esélyeit. Épp ezért a Szovjet- szág, Szíria külügyminiszteré- A moszkvai tárgyalópartne- unió és Szíria — következe­tességről tanúságot téve — ra is, hogy a különutas tár- ismét leszögezte a válság át- tása és szovjet kollégájával, gyalásokat patronáló állam, fogó rendezésére vonatkozó ál- Andrej Gromikóval folytatott vagyis az Egyesült Államok, láspontját, amely szerint a egészen más cél érdekében megoldás alapja az izraeli nek, Abdul Halim Khaddam- rek felhívták a figyelmet ár­nak Moszkvában tett látoga­megbeszélése. „Szilárd meggyőződésünk, hogy az egyiptomi—izraeli különutas tárgyalások nem fáradozik az ügyben. Neveze- csapatok kivonása a megszállt tesen azért, mert így akarja arab területekről, a Paleszti­nái arab nép törvényes jogai kiszélesíteni pozícióit a Kö­hozzák meg a Közel-Kelet bé- zel-Keleten, beleértve a kato- elismerése, valamint a térség jét” — hangsúlyozta Gromi- naiakat is. Ez utóbbit tá- valamennyi állama számára a ko azon az ebéden, amelyet masztja alá a Washington béke és biztonság szavatolá- szíriai vendége tiszteletére Post című lap friss értesülése, sa. Az út ehhez pedig a gen­adott. Külön súlyt ad ennek miszerint Carter elnök fontol- a közös állásfoglalásnak, hogy gatja, ne ajánlja-e fel ame­akkor hangzott el, amikor két- rikai légitámaszpont létesíté- ségbeesett kísérlet történik a sét a Sínai-félszigeten, vala- sorban a Szadat egyiptomi elnök által mint amerikai csapatok álló- 'bén Sorra kezdeményezett és békemisz- másoztatását -a Jordán folyó csúcstalálkozó részvevőinek. fi békekonferencián át vezet — üzentek Moszkvából az arab világnak, de nem utolsó­Camp kerülő David­hármas sziónak reklámozott, de való- nyugati partján. Mindezt állí­Pálfi Viktor Mongol nyilatkozat a kínai—japán szerződésről A Moncame mongol hírügy- leplezni igyekszik azt a stra- most engedményt tett Kíná- nökség jelentése szerint Sz. tégiai célját, hogy az egész nak, belső és külső nyomás- Dambadarzsa külügyminisz- világon vezető szerepre törek- , , ter-helyettes magához kérette szik. — Japán ezeknek a tó- a’ em les "e WDDet 1S- Akijama Terudzsit, Japán rekvéseknek enged. amikor Mindebből az következik, mongóliai nagykövetét és nyi- tudatosan szemet huny a kínai hogy a japán—kínai „béke- es latkozatot tett előtte a nem- politika agresszív jellege Ee- barátsági szerződés” megkötése rég megkötött japán—kínai lett. olyan következményeket von­„béke- és barátsági szerződés- Az, hogy Japán a kínai hat maga után, amelyek ked­sel” kapcsolatban. nagyhatalmi törekvések része- vezőtlenül befolyásolhatják a A nyilatkozat hangsúlyozza, sévé vált, olyan légkört hozott nemzetközi helyzetet és súlyos hogy az államoknak szuverén létre, amely kedvez a japán károkat okozhatnak a péké joga nemzetközi szerződéseket militarizmus erőinek. Tévé- ügyének, Ázsia és az egész vi- kötni az egyes országok azon- kenységük megélénküléséről lág népei biztonságának és ban ’ más államok különböző nap mint nap új híreket kö- nemzeti függetlenségének, va- akcióit annak alapján ítélik zölnek japán és külföldi for. larnint a japán nép érdekei- meg, hogy azok mennyiben rások. Nem lehetünk biztosak nek is — hangoztatja végeze- érintik nemzeti érdekeiket és abban — mutat rá a nyiiatko- tül a mongol nyilatkozat, hogyan befolyásolják a nem- zat —, hogy miután Japán (MTI) zetközi helyzetet. _ _____________________________________________________ A japán—kínai szerződés értékelésénél mindenekelőtt azt a cáfolhatatlan tényt kell figyelembe venni, hogy a kínai vezetők mind aktívab­ban nagyhatalmi, egyedura­lomra törő politikát folytai­nak, terjeszkedésre irányuló akciókkal kísérleteznek. Az, hogy Japán megkötötte a „béke- és barátsági szerző­dést”, amelynek hegemóniael­lenes tételét kínai részről nyíltan a szerződés lényegé­nek mondják és fennen hirde­tik e tétel szovjetellenes cél­zatosságát, a Mongol Nép- köztársaság véleménye sze­rint azt mutatja, hogy Japán gyakorlatilag szemet huny a kínai vezetőknek Mongóliával és más békeszerető országok­kal szembeni nagyhatalmi so­viniszta cselekményei felett. A mongol nyilatkozat em­lékeztet arra, hogy mindazok az országok, amelyekben kí­nai bevándorlók élnek, saját maguk számára is valós ve­szélyt látnak a kínai vezetők­nek a Vietnami Szocialista Köztársaság szuverenitását és függetlenségét fenyegető cse­lekményeiben. A japán—kínai szerződés második cikkelyével Peking Eltemették Kenyattát Csütörtökön eltemették Jo- mo Kenyattát, a Kenyai Köz­társaság első és az ország füg­getlenségének 1963-ban tör­tént elnyerése óta egyetlen el­nökét. Kenyatta a múlt hét keddjén halt meg életének 87. évében. A kenyai alkotmány alapján az elhunyt köztársasági elnök helyébe ideiglenesen, kilenc­vennapos időtartamra Dániel Arap Moi elnökhelyettes lé­pett, a 171 tagú egykamarás nemzetgyűlésnek ez időszak glatt kell megválasztania az új államfőt. (MTI) Bírálják az új portugál kormányt A portugál volt kormány­zó pártok — a szocialista párt és a demokratikus cent­rumpárt (CDS) — egyre ke­ményebben bírálják Afredo Nobre da Costa párton kívüli szakértőkből álló kormányát, amelyet e héten iktattak be hivatalába. A konzervatív CDS egy közleményben azzal vádolta meg Nobre da Costát, hogy „korlátlan és ellenőrizetlen hatalomra” tör. A szocialista párt szóvivője azt hangoztat­ta a nemzetgyűlésben, hogy „nem tűrhető el a pártok félreállítása és a demokrati­kusan választott törvényhozó testület mellőzése”. A kommunista párt és a szociáldemokrata párt egye­lőre nem nyilatkozik Nobre da Costa kormányával kap­csolatban, hanem megvárja annak részletes programját, hogy állást foglaljon. (MTI) A rendezést sürgetik Washingtonban nyilvános­ságra hozták az amerikai kongresszusi küldöttség vi­etnami látogatásának ered­ményeiről szóló jelentést. A je­lentés szerzői a külügyminisz­tériumnak azt javasolják, hogy vegye fontolóra az ame­rikai—vietnami diplomáciai kapcsolatok rendezését célzó tárgyalások felújítását, az el­nököt pedig arra sürgetik, hogy vizsgálja meg az ame­rikai—vietnami kereskede­lemre elrendelt tilalomnak a diplomáciai elismeréssel egy­idejűleg történő feloldását. A bizottság tagjai —, akik Pham Van Dong miniszter- elnökkel és más vietnami ve­zetőkkel találkoztak és tár­gyaltak — arra a következ­tetésre jutottak, hogy a viet­nami vezetők rendezni akar­ják az amerikai—vietnami kapcsolatokat. Ezzel össze­függésben rámutatnak, hogy a rendezésnek mindkét fél javát kell szolgálnia és hogy a két fél számára kölcsönösen elfogadható megoldásokat kell találni. (MTI) .Nicaragua Diákok karáéinak a nemzeti gárda étién A nlcaraguai Matagalpát tagalpába utazott, hogy békítő elnök diktatúrájának megdön- megszállva tartó több mint tárgyalásokat kezdeményezzen téséhez. 500 diák szerdán a várost a felkelők és a hatóságok kö- „szabad területnek” nyilváni- zött. tóttá. A diákok könnyűfegy ve­Somoza elnök szerdai nyi­rekkel házi készítésű bombaic- latkozatában cáfolta a Mata kai folytatlak a vedekezest a j bombázásáról érkezett nemzeti garda egyre meguju- gír£ket ismételten hangozta! lo tamadasai ellen. A nicara- - ­guai polgárháborús eseményso­rozat keddi csatájában legke­vesebb 5 személy vesztette nöke kíván maradni és „latin amerikai kommunista szerveze- ... . . _ ... , ... teket” vádolt azzal, hogy na­talmának megdöntésére töc­Az Egyesült Államok kor­mánya fontolgatja annak te­hetőségét, hogy „közvetítő­ként” lépjen fel a belpolitikai válságban —, jelentette be.szer- , , dán az amerikai külügyminisz­ta hogy 1981-ig Nicaraguáéi- térium Washingt0n igyekszik nrwo Iriwun maranni ntin- ... . . . tét szállítottak a város kórhá­zaiba. A lakosok nyílt támo­gatást nyújtanak a felkelést nek. Gabriel Chamorró — a ja­vezető diákoknak, ellátják nuár 6-án meggyilkolt haladó őket élelemmel, vízzel és a szükséges felszerelésekkel. érintkezésbe lépni a szemben­álló felekkel, hogy tárgyalá­sokat kezdeményezzen közöt­tük. Az Emberi Jogok Nemzet­közi Ligája, valamint a De­mokráciáért és Szabadságért Miguel Obando Bravo Ma­nagua katolikus érseke —. 2 nicaraguai újságíró, Joaquim Küzdő Amerikaközi Társaság Chamorro bátyja — a kolum- szerdán levélben tiltakozott biai rádiónak adott szerdai Kurt Waldheim ENSZ-főtit- interjúiában megerősítette a kárnál „a Somoza elnök nad- aki a politikai foglyokat ki- matagalpai bombázások hírét, serege által Matagalpa fegy- szabadító sandinista gerilla- s beszámolt a harcok részle- vertelen polgári lakossága el- akció során közvetítőkéntsze- teiről. len intézett bombázások m>­repelt a gerillák és a tor- att”. A két szervezet felkérte mány között — szerdán Ma- Gabriel Chamorro nyiiatko- az ENSZ-főtitkárt, hogy küld­zatában a latin-amerikai or- jön a helyszínre vizsgáló bi­1 szagok szolidaritását és erköl- zottságot a helyzet tanulmá- csi támogatását kérte Somoza nyozására. (MTI) Intő figyelmeztetés Ingerült, szinte felháborodott hangon csattan fel mel­lettem valaki az autóbuszon: „Már megint háborús film!”. Indulatából érezni: nem akar többet hallani a 33 évvel ez­előtt befejeződött világégésről. Pedig az ő számára aligha lehet más a háború, mint olvasmányélmény, néhány film. Másik kortársam harmincéves és boldog apa. Négyéves kis­fia élethű, fahangon kereplő játékgéppisztollyal rémiszti a ház lakóit A statisztikák szerint ma már mi, háború után szüle­tettek. vagyunk többségben a világon. Vannak országok, ahol az átlagéletkor a harminc alatt van. A harminchárom évvel ezelőtt befejeződött harminckilenc éve kezdődött há­ború számunkra, számukra egyértelműen történelem. Vagy talán mégsem? A háború utáni években születettek is csont­jukban hordják a pusztító évek iszonyatát. Szülők, nagy­szülők elbeszéléséi, a deportálások, hadifogság, front és az ostrom emlékei sokunk első emlékezetes meséi. De talán már valóban nem kellene annyit emlékezni, talán ideje már, hogy a háború valóban végleg történelem­mé váljon? Aligha. Hiszen tény: az elmúlt harminchárom évben sepi volt egyetlen olyan nap, amikor földünkön ne ropogtak volna a fegyverek, valahol mindig háborúztak, va­lamelyik kontinensen mindig gyilkolt az erőszak. Igaz vi­lágháború, általános, mindent elpusztító fegyveres küzde­lem nem robbant ki, s Európa, szintén „háborúmentes” maradt. A veszély azonban nem múlt el. A föld lakói számára soha nem volt ennyire világos mint ma a világháború ki­robbanásának veszedelme. Az atomkorszak fegyverei elől nem lehet elbújni, nincsenek többé olyan „félreeső helyek”, amelyeket elkerül a pusztítás. A hirosimai és nagaszakl atombombák mai utódai sok ezerszeres pusztításra képesek, a nagy hatósugarú rakéták, bombázórepülőgépek rövid pil­lanatok alatt a föld legtávolibb sarkaiba iß eljuttatják a halált. Az elmúlt évtizedben született meg az angol szó: overkill. Ez az jelenti, többszörösen képes az emberiség egyik fele elpusztítani a másikat. A hatalmas mennyiségű atomfegyver, a rakéták egyre korszerűbb változatai önmagukban hordják a háború ki­robbanásának lehetőségét. Ez a veszély tudatosodott az em­beriségben. Az elmúlt évtizedekben a Szovjetunió és a szo­cialista országok egymás után tették meg békejavaslatukat, leszerelési indítványaikat. Az, hogy ezek nem lehettek eredményesek, nem rajtuk múlott. Az viszont igen, hogy erejükkel megakadályozták a háború legagresszívebb híve­it a végzetes gomb megnyomásában. Több mint egy évti­zede már, hogy a nyugati világ józanabb politikusai számá­ra is világossá vált: a békés egvmás mellett élésnek nincs alternatívája. A Szovjetunió aktív békepolitikája, s ez a felismerés vezetett el ahhoz a folyamathoz, amelyet eny­hülésnek nevezünk. Ma ez a folyamat került veszélybe. Jól látható: van­nak olyan, igen jelentős erők az Egyesült Államokban, amelyek nem az államok és állampolgárok közötti sokolda­lú, kölcsönösen előnyös kapcsolatok fejlesztését kívánják, hanem egy új hideg-, vagy „langyos” háborút akarnak. Er­re mutat a fegyverkezési verseny fokozása a Nyugat or­szágaiban, a szocialista országok elleni sajtókampány az „emberi jogok védelmének” ürügyén,, s az a viszony, amely ezeket a köröket a „NATO 16. tagállamához”, Kínához fű­zik. Ma ugyanis egyedül Peking vezetői azok, akik nyíltan az új háborút hirdetik, s a kínai társadalom militarizálása, a szomszédokkal szembeni hegemonisztikus politikájuk va­lóban iszonyú következményekhez vezethet. Szomszédom, aki kattogó géppisztolyt ad csemetéje ke­zébe, aligha akar belőle katonát nevelni — de biztos, hogy nem neveli a békére sem. S az ingerült utastárs, aki le­zárja a tévét, ha ott háborús filmet mutatnak, elzárja ma­gát a történelem mának szóló tanítása elől Is. 1939. szeptember 1. a legpusztítóbb világháború első napja volt. Azoknak, akik még fülükben hallják a szirénák sikoltását — mindmáig a rombolás, a halál napja. Azoknak, akik számára „csupán” történelem: legyen intő figyelmez­tetés. Palotai Gábor Kínai koholmány Az Üj Kína hírügynökség augusztus 26-án és 27-én pe­kingi keltezéssel jelentést tett közzé arról, hogy a vietna­mi fél „elfoglalta” a Kínához tartozó Bő Nien magaslatot és a fent • nlített kínai terü­leten a térséget szögesdrótok­kal vette körül. A VNA hírügynökséget fel­hatalmazták annak közlésé­re, hogy a szóban forgó kínai hírek puszta koholmányok. A rágalmazással a kínai fél ta­karni próbálja augusztus 25-i durva provokációját és más Vietnam-ellenes tevékenysé­gét. — A fenti hírekkel ellen­tétben a valóság az — mutat rá a vietnami hírügynökség nyilatkozata —, hogy amióta a kínai fél közzétette az ún. „határellenőrzési megállapo. dást”, s megtiltotta a hoa lakosság Kínába való befoga­dását, Peking gyakorta kül­dött polgári ruhába öltözött katonákat és rendőröket a vietnami határtérségbe. Eze­ket a személyeket azzal a feladattal bízták meg, hogy lépjék át a határt, vegyülje­nek el a vietnami határállo­máson várakozó hoák között, s arra biztassák őket, szánja­nak szembe a vietnami biz­tonsági szervekkel. Így au­gusztus 25-én, a kínai fél ál­tal előidézett Cao Lang-i vé­res incidens után, fegyveres vietnami biztonsági szervek­nek kellett helyreállítaniuk és biztosítaniuk a rendet Vietnam határtérségében — hangsúlyozza végül a hanoi nyilatkozat. (MTI) Tragikus emberrablás Fegyveres banditák elrabol­ták, majd megölték Mexikó washingtoni nagykövetének a fiát. Rendőrségi tájékoztatás sze­rint öt fegyveres kedd este a mexikóvárosi egyetem mellett egy fekete Ford-személygép- kocsiba kényszerítette Hugo Margain Carlost, miután tűzpárbajt vívott testőreivel. A lövöldözésben két testőr és egy terrorista megsebesült. A ban­diták elhajtottak a helyszín­ről; a fekete Fordot később a rendőrség a főváros közelében találta meg. Hugo Margain Carlos holt­testére szerda reggel bukkan« tak rá egy Mexikóváros mel­letti településen. A 35 éves Margain a mexi­kóvárosi egyetem filozófiai in­tézetének a vezetője volt. El­rablása után az egyetem mel­lett parkoló gépkocsiban a rendőrség egy cédulát talált — a „Szeptember 23; csoport ki­végzőosztaga” aláírással. Az AP úgy értesült, hogy a terrorcsoport 2 millió dollárt követelt a Margain családtól. Az eddigi jelentésekből nem tűnik ki, hogy a fegyveresek miért végezték ki foglyukat. (MTI*

Next

/
Oldalképek
Tartalom