Nógrád. 1978. július (34. évfolyam. 153-178. szám)

1978-07-01 / 153. szám

Poliárli őszön tők Elutazott lUloszkwöből Madagaszkár elnöke A hivatalos látogatáson' a Szovjetunióban tartózkodó Didier Ratsiraka madagasz- kári elnök tiszteletére a Kremlben csütörtökön este adott díszvacsorán pohárkö- szönlőt mondott a szovjet és a madagaszkári államfő­Az SZKP KB főtitkára méltatta a Madagaszkári De­mokratikus Köztársaság im­perialistaellenes politikáját, azt a törekvését, hogy impe­rialistaellenes, gyarmatosí­tásellenes alapon kívánja megszilárdítani az afrikai egységszervezetet. Az ország kérlelhetetlenül szembeszáll az Afrika déli részén fennálló fajüldöző és gyarmatosító rendszerekkel. „Afrika most rendkívül ki­terjedt, és mondhatnám nem túlzottan egészséges érdeklő­dés tárgya az imperializmus erői részéről — folytatta Brezsnyev. A nyugati fővá­zottan ellenzünk mindenfajta, beavatkozást az afrikai orszá­gok és minden más ország belügyeibe­A szovjet államfő kijelen­tette: a két ország nézetei azonosak a béke megszilárdí­tása és a nemzetközi bizton­ság feladatait illetően. Leonyid Brezsnyev mél­tatta a Szovjetunió és a Ma­dagaszkári Demokratikus Köztársaság kapcsolatainak fejlődését, majd így folytat­ta: „Szeretnék még egy kérdés­ről szólni ma. Július elején ünnepli meg a testvéri Viet­nam népe, s vele együtt sok millió barátja, a Vietnami Szocialista Köztársaság kiki­áltásának második .évforduló­ját. Mi, szovjet emberek tisz­teljük és szeretjük Vietnam népét, harcokban edzett ve­zetőit elviségükért, a szocia­lizmus eszméi iránti mélysé­ges odaadásukért. Barátsá­rosokban a rossz emlékű gyár- __‘ „ m ati időkhöz hasonlóan egy- g k VietnammaI azokban a mást érik az afrikai problé­mákkal foglalkozó tanácsko­zások. Korántsem világos azonban, ki hatalmazta fel őket arra, hogy az afrikaiak nevében beszéljenek, róluk határozzanak, a földrajzi té­nyek ellenére Afrikát az észak-atlanti tömbérdek ér­dekszférájába kapcsolják. Vajon ki, kérte fel őket arra, hogy fegyveres erővel durván avatkozzanak be a zaire-i eseményekbe, össze­kalapálják az úgynevezett arabközi erőket, amelyek célja, hogy afrikaiak kezével gyilkolják az afrikaiakat”. Brezsnyev emlékeztetett a szovjet kormány Afrikával foglalkozó nyilatkozatára, amely kimondja, hogy az im­perialisták elképzelései ve­szélyeztetik az afrikai népe­ket, ártanak a békének és az enyhülésnek. Nincsenek önző érdekeink Afrika földjén. Szilárdan fel­lépünk az ellen, hogy az im­perialista monopóliumok el­rabolják az afrikai országok természeti kincseit. Határo­nehéz években kovácsolódott össze, amikor ez a hősi nép az imperialista intervenció- sok ellen küzdött- Ma e ba­rátság új formákat ölt, el­mélyül a békés szocialista építés feltételei között az egy­séges, szabad Vietnamban. Ma, amikor a vietnami népnek, a durva és igazság­talan külső nyomással kell szembenéznie, ismét biztosít­juk a testvéri Vietnamot ar­ról, hogy határozottan támo­gatjuk az új társadalom épí­tésére, a nép életfeltételei­nek megjavítására, elidege­níthetetlen szuverén jogainak megvédésére, a Vietnami Szo­cialista Köztársaság, a szo­cializmus megbízható dél­kelet-ázsiai előőrse nemzet­közi helyzetének megszilárdí­tására irányuló erőfeszítéseit. Vietnammal voltunk, va­gyunk és leszünk. Közös ügyünk, a tartós béke, a né­pek függetlenségének és a tár­sadalmi haladásnak ügye, a föld sok milliárd embere lét­érdekeinek felel meg” — je­lentette ki Brezsnyev. Beszéde végén az SZKP Nincs elnök r Az olasz köztársasági elnök- választás második fordulóján sem sikerült megválasztani Leone utódját. A pénteken délelőtt megtar­tott szavazáson 983 képviselő vett részt. A keresztényde­mokrata Guido Gonel- lára, 383-an, a kommu- rista Giorgio Amendo- lára 337-en és a szocialista Pietro Nennire 86-an szavaz­tak. Tehát egyik jelölt sem érte el a szükséges kéthar­mados többséget, a 674 sza­vazatot. Mondáié Izraelben Walter Mondáié, az Egye­sült Államok alelnöke pénte­ken Izraelbe érkezett, ahol részt vesz az ország fennállá­sának harmincadik évforduló­jára rendezendő ünnepsége­ken. Kíséretében magas ran­gú amerikai zsidó személyisé­gek is helyet kaptak. Az amerikai kormány azt reméli, hogy az alelnök nem- hivatalos látogatásával sike­rül egyengetni az utat az egyiptomi—izraeli béketár­gyalások előtt­KB főtitkára hangoztatta: meggyőződése, hogy a mada­gaszkári elnök látogatása, moszkvai tárgyalásai hatéko­nyan hozzájárulnak a baráti kapcsolatok elmélyítéséhez és kiszélesítéséhez, a béke és a haladás érdekében kifej­tett közös külpolitikai tevé­kenység aktivizálódásához­A Madagaszkári Demokra­tikus Köztársaság elnöke po­hárköszöntőjében hangsú­lyozta: a két népet a közös célok fűzik össze szoros ba­ráti kötelékkel. Didier Ratsiraka részlete­sen 'foglalkozott az afrikai helyzettel, elítélte azokat az imperialista erőket, amelyek azért akarnak tüzet szítani ezen a földrészen, hogy meg­mentsék pusztulásra ítélt po­zícióikat. — Meggyőződésünk min­den erejével támogatunk min­den olyan erőfeszítést, amely a világ békéjének megterem­tésére irányul, nagy remé­nyeket fűzünk ahhoz, hogy a Szovjetuniónak erre irányuló állhatatos tevékenysége meg­hozza a sikert. Ugyanezek az érzések vezetnek bennünket az enyhülést és a leszerelést illetően is — mondotta a töb­bi között. Ratsiraka rámutatott: az imperialista hatalmak propa­gandagépezete most arra tö­rekszik, hogy igazolja agresz- szív tevékenységüket a föld minden olyan térségében, ahol a népek valóban szaba­dok, s a haladó vezetőknek nincs más választásuk, mint az, hogy osztályszövetségese­ikhez forduljanak és ellen­álljanak az ellenük irányuló véget nem érő összeesküvé­seknek­Pénteken elutazott Moszk­vából Didier Ratsiraka, a Ma­dagaszkárt Demokratikus Köztársaság elnöke, aki csü­törtökön érkezett rövid hiva­talos látogatásra a szovjet fővárosba. Didier Ratsiraka csütör­tökön tárgyalásokat folytatott Leonyid Brezsnyewel, az SZKP KB főtitkárával, a Leg­felsőbb Tanács elnöksége el­nökével és Andrej Gromikó- val, az SZKP KB Politikai Bizottsága tagjával, kü- ügyminiszterrel. A madagaszkári államfőt, a vnükovói repülőtéren Leo­nyid Brezsnyev, Andrej Gro- miko és más szovjet hivata­los személyiségek búcsúztat­ták. Madridban a francia elnök Valéry Giscard d’Estaing francia államfő spanyol ve­zetőkkel folytatott tárgyalá­sai sorában pénteken Madrid­ban rövid megbeszélést tar­tót Santiago Carrillóval, a Spanyol Kommunista Párt főtitkárával. „Nagyon udvariasnak és na­gyon barátinak” nevezte a spanyol kommunista vezető a A tárgyaláson —- jelentette ki Carrillo — kérte az SKP nevében a francia elnök se­gítségét ahhoz, hogy országa tagja lehessen a Közös Piac­nak. A Carrillóval folytatott tár­gyalások után a francia ál­lamfő a francia nagykövet madridi rezidenciáján fo­francia államfővel folytatott gadta Felipe Gonzálezt, a eszmecseréjét a találkozó után Spanyol Szocialista Munkás­újságíróknak adott nyilatko- párt főtitkárát — jelentették zatában. hivatalos forrásokból. Eljött a pillanat Paul Warnke, az amerikai leszerelési és fegyverzet-el­lenőrzési hivatal igazgatója, a genfi SALT-tárgyalásokon résztvevő amerikai küldöttség vezetője újabb nyilatkozatban erősítette meg, hogy a szov­jet—amerikai SALT II. meg­állapodás mielőbbi aláírása megfelel az Egyesült Államok és a Szovjetunió létérdekei­nek. A Wisconsin állambeli Ra­cine városban folyó tanácsko- sült Államok egyoldalú záson, amely a Szovjetunió és nyök kieszközlésére kijelentette: eljött a pillanat, amikor meg kell állítanunk a stratégiai nukleáris erők mindkét oldalon folyó szün­telen emelését. A nukleáris készletek korlátlan növelé­sének folytatása egyik félnek sem jelent előnyt. Warnke elutasította azok­nak az amerikai köröknek a követeléseit, amelyek ragasz­kodnak hozzá, hogy az Egye­elő- hasz­Űrha jósok Izek a kozmoszban Újabb tudományos kísérte- lik az oximeterkísérletet, amit tekkel foglalkozott pénteken csehszlovák tudósok dolgoz- a Szaljut—Szojuz űrállomás tak ki, s annak idején Vladi- négytagú nemzetközi személy- mir Remek űrrepülése során zete. Vlagyimir Kovaljonok, próbáltak ki először. Alekszandr Ivancsenkov, il­letve Pjotr Klimuk és az el­A jelenlegi űrutazás során pszichológiai tesztekre is ső lengyel űrhajóskutató Mi- sor kerül. Az űrhajósok pél­dául — roslaw Hermaszewski befe­jezte az első kísérletet a meghatározott Szplav mini-olvasztókemencé- re megadott vei, amelyben új félvezetők válaszolva előállítását próbálták ki. A szakértők által formában, elő- tesztkérdésekre naplót vezetnek, közérzetükről, képességeik kísérleti kapszulát a Szojuz— esetleges módosulásáról, az 30 űrhajósai visszahozzák a általuk fontosnak tartott fi- földre, ahol a kristályokat ziológiai és lélektani hatá- szovjet és lengyel kutatóin- sokról. A naplók alapján a tézetekben meg. vizsgálják majd szaktudósok vizsgálatokat A tudományos program ér- ni a tartós összehasonlító tudnak végez- a rövid űruta­zás lélektani hatásairól és az űrben töltött idő egyéb kiha­dekes része egy vizsgálat. A világűr eddigi utasai közül többen úgy tapasztalták, hogy tásairól. a tartós űrutazás során meg- A feladatok között szere- változik az ízlelési ingerkü- pelnek természetesen megfi- szöb, másként érzékelnek gyelések, valamint a tengerek bizonyos ízeket. A lengyel tu- és a szárazföldi területek dósok megfelelő műszert fényképezése is. szerkesztettek az ingerküszöb A négy űrhajós változásainak mérésére. A műszer elektromos impulzu­sok formájában jelzi a savas, illetve a lúgos ízekre bekö- Hermaszewski vetkező reakciót az űrhajó- bár kétségkívül kitűnően érzi magát és jól végzi az együttes munkát. A csütörtök esti televíziós közvetítésben elmondotta: megérzik az soknál, s mérhetővé teszi az átállással járó problémákat, ingerküszöb esetleges meg- munkaképességük jó. az élő- változását. Ez a vizsgálat írt feladatokat hiánytalanul hozzájárul annak tisztázásá- végre tudják hajtani, s külö- hoz, hogyan hat a tartós súly- nősen hasznos, hogy az együt- talanság az emberi szervezet- tes munkában az állandó sze­mélyzet már igen nagy segít- újonnan (MTI) Egy másik orvosi vizsgálat séget tud adni az során az űrhajón megismét- jöttek számára. Záróokmány az ENSZ-közgyűlésen Az ENSZ-közgyűlés rendkí­vüli leszerelési ülésszaka zá­róokmányának szövegegyez­tetési munkálatai helyi idő szerint csütörtök estére ered­ményesen befejeződtek, j ól­megállapodást, amelyet négy atomnagyhatalom és a vezető el nem kötelezett országok képviselői értek el a genfi leszerelési bizottság átszer­vezésének kérdésében. A lehet az ülésszak eredetileg Szovjetunió, az Egyesült Álla­tervezett zárónapjára — júni­us 28-ra — a küldöttségek nem tudták befejezni az egyes szövegrészekkel kapcsolatos vitákat. A záróokmány négy részből áll: a bevezetőből, a nyilatkozatból, az akcióprog­ramból és a leszerelési tár­gyalások nemzetközi mecha­nizmusával foglalkozó feje­zetből. A szerkesztési koordinációt kézben tartó ad hoc bizott­ság csütörtök délutánra ter­vezett ülését késő éjszakára halasztották el. Azután, hogy a bizottság megvitatta és jó­váhagyta a záróokmány terve­zetét, a dokumentum a plená­ris ülés elé kerül. . Hírügynökségek a rendkívüli ülésszak egyik legfontosabb eredményének tekintik azt a ben.) mok, Nagy-Britannia és Fran­ciaország javasolta, hogy az eddig 31 tagú genfi testületet bővítsék ki újabb hat ország­gal. Az el nem kötelezettek ajánlása szerint a genfi bi­zottság 40 tagúra bővülne. A küldöttek a testület átszerve­zésére tett alapjavaslat elfoga­dásán kívül megegyeztek ab­ban is, hogy a leszerelési tes­tület kibővítéséről akkor dön­tenek, amikor az új résztve­vők listájáról tárgyalnak. Á genfi leszerelési bizott­ság az átszervezés után janu­árban ül össze először, s ak­kor már jelen lesz a testület munkáját eddig bojkottáló Franciaország képviselője is. (Párizs 1961 óta nem vesz részt a bizottság tevékenységé­Közös munkával az Egyesült Államok kapcso- nálja fel a SALT-tárgyalá- lataival foglalkozik, Warnke sokat. 2 NÖGRÁD - 1978. július 1,, szombat Ünnepélyes nyilatkozat és közös közlemény elfogadásával befejeződött a KGST XXXII. ülésszaka. A szocialista gazdasági integrációs szervezet legfelsőbb szerve optimista hangon ítélte meg a tagállamok gazdasági életének fejlődési tendenciáit, s azokat a momentu­mokat, amelyek ma és a jövőben meghatároz­zák a további közös munkát. Közös munka. Talán ez az egyik legfonto­sabb a kiemelendők közül. Hiszen ebben a szervezetben a tagállamok nem csupán ke­reskedelmi megállapodások kötésére töreked­nek. Céljuk az, hogy valamennyien, közösen járuljanak hozzá a szocialista társadalom épí­téséhez. A jelen szakasz az építőmunka új fá­zisát jelzi. További célprogramokat elfogadva, közös beruházásokat megvalósítva a KGST- országok arra törekszenek, hogy bizonyos mértékig semlegesítsék a világgazdasági hely­zet kedvezőtlen hatását is. Jól példázza ezt a közös energiatermelő és -szállítórendszerek fejlesztése, a tagállamok nyersanyagkincsének kiaknázására tett együttes lépések. A KGST, amely közel harminc esztendeje, mint az európai szocialista országok gazdasá­gi szervezete jött létre, ma már további két földrészen tevékenykedik Tagjainak sorába lépett Mongólia és Kuba, s most az egységes Vietnami Szocialista Köztársaság is. Ez a tény sok mindent kifejez. Ismeretes, hogy a szocialista közösség országai a kezdetektől fogva erejükhöz mérten támogatták Vietnam népét. A gazdasági segítség azonban egy időre a katonai segítség mögé szorul. A háború hosz- szú éveiben a szocialista vívmányok megvé­dése volt a feladat az indokínai országban. Ma, az immár újra egységes Vietnam 50 milliós népe a szocialista építés hatalmas fel­adatainak megvalósítását tűzte ki célul maga elé. Nyilvánvalóak a nehézségek. Nem csupán azért, mert az évtizedes háborúskodás súlyos sebeket okozott, s visszavetette az országot a gazdasági fejlődésben. Vietnam a történelmi elmaradottság, az évszázados gyarmati múlt terhét is viseli. A Vietnami Kommunista Párt, a kormány arra törekszik, hogy a nép ener­giáit, az ország kincseit a fejlesztés szolgála­tába állítsa. Erre meg is vannak a feltéte­lek, s Vietnam bizton számíthat a szocialista közösség segítő támogatására is. Sajnálatos azonban, hogy az ötvenmilliós Vietnam még ma, győzelme után több mint három évvel sem koncentrálhat a gazdaság kérdéseire. Is­meretes: a kalandorpolitikát folytató sovinisz­ta kambodzsai vezetés háborús összetűzése­ket provokált ki szomszédjával, s kiéleződött a vietnami—kínai viszony is. Nem titok: Pe­king nem utolsósorban azért folytat Vietnam­mal ellenséges politikát, mert Hanoi nem szolgálja ki a maoisták szovjetellenes céljait, s a szocialista közösség részének tartja magát. A bukaresti tárgyalóasztalnál megfigyelő­ként más országok képviselői is ott voltak. Különösen fontos tény, hogy az afrikai szo­cialista orientációjú államok közül Angola és Etiópia is érdeklődik a KGST munkája után. Arra mutat ez, hogy megvan a lehetőség a széles körű kölcsönösen előnyös együttműkö­désre a fejlődő országokkal is. Magyarország a KGST alapítótagjai közé tartozik. Hazánk, amely nyersanyagban és energiahordozókban szegény ország, élvezi azt a lehetőséget, hogy ilyen szükségletei je­lentős részét kedvező feltételek mellett a KGST-n belül elégítheti ki. Jól bizonyítja ezt az olaj- és gázvezetékek hálózata, a Vinnyi- ca—Albertirsa villamosvezeték, s az orszá­gunkba szállított nyersanyagok, ércek tömege. Természetesen a gazdasági integráció előse­gíti iparunk fejlesztését, piacot biztosít szá­munkra. A tanácsülés megállapította: az együttműködésnek nagy tartalékai vannak még kihasználatlanul, melyek a tagországok gazdasági fejlődését, az életszínvonal emelé­sét szolgálhatják. Az 1990-ig érvényes cél­programok következetes végrehajtása is ezt szolgálja. Miklós Gábor Győzött a miniszterelnök Andreas van Agt holland miniszterelnök péntek hajnal­ban, egész éjszakán ót tartott parlamenti vita után végül győztesen került ki a holland közvéleményt régóta foglal­koztató, Brazíliának szállí­tandó uránium ügyéből. A holland kormány, az NSZK és Nagy-Britannia kor­mányával együtt 1976-ban kö­telezte magát, hogy mintegy 2 ezer tonna dúsított urániu­mot szállít Brazíliának. Van Agt miniszterelnök at­tól tartva, hogy az NSZK-val és Nagy-Britanniával történő együttműködés veszélyben forog, s országának kereske­delmi szavahihetőségét is kockáztatná, keresztül vitte, hogy a parlament végül is, ha kis többséggel is, de elfo­gadja a kormány álláspontját. A Holland Munkáspárt és a többi ellenzéki párt már az év elejétől kezdve heves ellenállást tanúsított ebben az ügyben a kormánnyal szemben és eleinte csatlakozott az ellenzékhez a kormánykoa­lícióban résztvevő keresz­ténydemokrata párt balszár­nya is. A péntek hajnali vita után azonban a keresztényde­mokraták meghajoltak a mi­niszterelnök érve előtt és így Hollandia külön nemzetközi ellenőrzés nélkül leszállíthat­ja a dúsított urániumot Bra­zíliának. Bilincs n\yr&fl$3CBBom A libanoni nemzeti haladó mozgalom vezetősége felszó­lította az ország kormányát, haladéktalanul tegyen haté­kony intézkedéseket az izra­eli csapatok Dél-Libanonból való maradéktalan eltávo­lítására. Csütörtöki nyilatkozatában a haladó pártokat és szerve­zeteket egyesítő mozgalom kö- i vetelte, hogy a reakciós erők­kel szövetkező tiszteket azonnal bocsássák el a had­seregből, s különösen fontos­nak nevezte az izraeli ag- resszorral együttműködő Szaad Haddad őrnagy mielőb­bi eltávolítását a hadsereg kötelékeiből. Dél-Libanonbój származó hírek szerint csütörtökön az izraeliek és a libanoni jobb­oldal fegyveresei — a héten már másodszor — tüzet nyi­tottak a norvég ENSZ-ala- kulatra. Egy norvég katona megsebesült. Libanon északi részén — a különböző színezetű jobb­oldali csoportok „hadműveleti területén” — változatlanul nyugtalanító a helyzet. Pén­teken járt le Frangié volt el­nök ultimátuma, amely azt közölte a vele szemben álló jobboldali pártok fegyvere­seivel, hogy vagy péntek éj­félig távozzanak az ország­részből, vagy pedig „fizetni­ük kell” a június 13-i tömeg­mészárlásért, Tony Frangié és családja meggyilkolásáért. A libanoni kormány — ennek tudtával — csütörtökön rend­kívüli ülést tartott, amelyen —, mint a belügyminiszter közölte — különleges bizton­sági tervet dolgoztak ki. j Nem süllyed „hajó’ A mexikói kormánynak a hatalomra jutása óta eltelt másfél év alatt sikerült meg­fékezni a gazdasági válságot az országban — jelentette ki nemzetközi sajtóértekezletén, Jósé Lopez Portillo mexikói elnök. Hangoztatta, hogy ebben az időszakban meg­szüntették a tőke „menekülé­sét”, valamelyest csökkentet­ték a^ inflációt, s általában megakadályozták az „állam hajójának elsüllyedését”- A mexikói kormány nagy figyel­met szentelt az infláció elle­ni harcnak. Az új olajlelőhe­lyek felfedezése lehetővé tette a kőolajipar jelentékeny fej­lődését. Változatlanul jelentős az elmaradás a mezőgazdaság­ban, mivel nem sikerült vég­legesen megoldani a földhasz­nálati problémákat. 1

Next

/
Oldalképek
Tartalom