Nógrád. 1978. július (34. évfolyam. 153-178. szám)

1978-07-01 / 153. szám

Hol nyaraljunk? — „Erre a nyárra még nincs semmi ter­vünk. Tavaly Bulgáriában voltunk az Exp- resszel, 10 napig Várnában és Burgasban töltöttük szabadságunkat. Jó lenne az idén is egy nemzetközi ifjúsági táborba kerülni!” — mesélték a Balassagyarmati Ruhaipari Szö­vetkezetben Hanzel Mária és Benkó Magdol­na. Szívesen utaznának az idén is együtt, azonban Marika már elígérkezett a szabad idejére. Uborkát szed szüleivel, s ha marad ideje, talán egy szegedi kirándulásra futja belőle. Magdi Bulgáriára szavaz most is, Primorskóba hívják. Talán megvalósul vá­gya. Mindenesetre az utazási prospektusokat, még forgatják. Lehet válogatniuk. — kj ­A bányászatban elért eredményekről és feladatokról A szakszervezeti testületek és aktivisták munkája is hozzájárult ahhoz, hogy a bányászat ágazatai az utóbbi két és fél évben energiahordozókból, ásványi nyersanya­gokból lényegében megfelelő minőségben és választékban elégítették ki az ország igényeit — állapította meg a Bányaipari Dolgozók Szakszervezetének központi vezetősé­ge pénteki ülésén, amelyen részt vett Vas János, a SZOT titkára. Különösen nagy erőfeszítése- művelődési háza és üzemi két tettek a szénbányászok, klubja, 197 vállalati és üzemi akik a terven felüli igények oktatóterme és 169 könyvtára, kielégítése érdekében — a amelyeknek fejlesztése az kommunista szombatokat nem eddiginél is gyorsabb előre­számítva — évi átlagban 7— 8 szabadnapjukon, pihenés helyett dolgoztak. Munkájuk és gazdálkodásuk hatékony­ságában azonban csak mér­sékelt volt a fejlődés, s ezért indokolt a gépesítés gyorsabb ütemű fejlesztése. A szénhid- rogénbányászok az ötéves terv első két évében 40—40 ezer tonnával túlteljesítették kőolajtermelési tervüket és jelentősen bővítették a föld­gáz és a propán-bután gáz termelését is. Az érc- és ás­ványbányászok túlteljesítet­ték tőkés- és szocialista ex­portjukat. A bányászok életkörülmé­nyeinek javítását célzó köz­ponti intézkedések alapján előirányzott 10 ezer bányász­lakásból az elmúlt két évben 2344-et adtak át, de 764 nem épült meg határidőre. . Általában javultak a mun­kásszálláson elhelyezett dol­gozók életkörülményei, de az ötéves terv hátralevő idősza­kában a lakásépítéshez ha­sonlóan a különböző szociális beruházások munkálatait is gyorsítani szükséges. A baleseti statisztikák tanúsága szerint egy pillanatra sem lankadó, nagy figyelmet kell fordítani a tömeges baleseteket elő­idézhető veszélyforrások csökkentésére, a biztonság- technikai szabályok szigorú betartására, a fegyelmezett munkára. A felvilágosító, meggyőző szó erejével ösztönözték a szakszervezeti aktivisták a közművelődést kibontakozta­tó társadalmi összefogást. Fontos technikai bázisa e munkának a bányászok 97 haladást igényel. Újabb földmozgás Békésben Pénteken reggel 8.34 órakor ismét rengett a föld Békés megyében. A földmozgás köz­pontja feltehetően ismét Bé­kés városban volt. De a moz­gást észlelték Békéscsabán, Gyulán és a környező közsé­gekben is. A Magyar Távirati Irodának adott tájékoztatásá­ban Kovács László, Békés város Tanácsa műszaki osztá­lyának vezetője elmondta, hogy a rengést követően több bejelentés érkezett, ame­lyek arról tájékoztattak, hogy a földszintes épületekben to­vábbi rongálódások követ­keztek be és néhány kémény is ledőlt. Békéscsabán és Gyulán a mozgás következté­ben a lakásberendezések moz­dultak el. Világ proletárjai, egyesüljetek! NŐGRAD AZ MSZMP NOGRAD MEGYEI BIZ OTTS.AGAr- ES A MEGYEI TANÁCS LAPJA XXXIV ÉVF., 153. SZÁM ARA: 80 FILLÉR 1978. JÚLIUS 1., SZOMBAT Semmeliveis-emlékünnepaég — Kitüntetések, Jutalmak az egészségügy dolgozóinak Ezekben a napokban emlé­kezünk meg a nagy magyar orvos, az anyák megmentője, Semmelweis Ignác születésé­nek évfordulójáról. Az egészségügy szép hagyománya, hogy évről évre ez alkalom­mal nyújtják át a kitünteté­seket, jutalmakat, a törzsgárda- elismerést a kórházakban, rendelőintézetekben, körze­tekben tevékenykedő egész­ségügyi dolgozóknak. Nógrád megyében pénteken kezdődtek a Semmelweis-em- lékünnepségek. Délelőtt Ba­lassagyarmaton a városi kór­házban dr. Harakály Mária, a megyei tanács egészségügyi osztályának vezetője nyújtotta át a Nógrád megyei Perlicz: János-emlékplakettet. A ki­tüntető díjat egy esztendővel ezelőtt alapította Nógrád me­gye Tanácsa, és azok az orvo­sok és gyógyszerészek kapják, akik kiemelkedő munkát vé­geztek a megye egészségügyi ellátásában. Az idei esztendőben a Per- liczi János-emlékplakettet hárman nyerték el. Ebben a megtiszteltetésben részesült dr. Oppe Emil, a Balassagyar­mati városi Tanács kórházá­nak osztályvezető főorvosa, dr. Sabján Imre, Nógrád község­ben tevékenykedő körzeti főorvos és dr. Orsai Katalin, a Madzsar József megyei Kórház főigazgató-helyettes főorvosa. Délután Salgótarjánban, a megyei kórházban folytató­dott az ünnepségsorozat. Dr. Telek Vilmos főigazgató főor­vos köszöntötte az egész­ségügy dolgozóit, majd. dr. Orsai Katalin mondott ünnepi beszédet, amelyben méltatta Semmelweis Ignác munkás­ságát, szólt arról az áldozatos és sokoldalú tevékenységről, amelyet az orvosok, ápolónők, asszisztensnők, az egészségügy valamennyi dolgozója végez nap mint nap a betegágyak mellett. Magyarországon ál­lampolgári jogon részesülünk ingyenes és lelkiismeretes or­vosi ellátásban, ez nagy kö­vetelményeket ró az egészség­ügyre, a sokszor túlterhelt emberekre, akik megérdemlik az elismerést. A Semmelweis-emlékün- nepség jegyében értékelte dr. Turay Pál főorvos, a tudomá­nyos bizottság elnöke az el­múlt évben végzett kutató- és tudományos tevékenységet, majd dr. Gyepes Péter, az egészségügyi fiatalok tanácsá­nak elnöke méltatta az öt éve folyó versenymozgalom eredményeit. Tizenhét fiatal­nak nyújtották át a Kiváló if­jú orvos, illetve Kiváló egész­ségügyi szakdolgozó elisme­rést. Semmelweis Ignác születés­napján kerül sor minden esz­tendőben a kitüntetések, ju­talmak átadására. Ma veszi át Budapesten, az országos ün­nepségen dr. Kovács András, a pásztói kórház sebészeti osz­tályának vezető főorvosa a Kiváló orvos kitüntetést. Sal­gótarjánban az egészségügyi miniszter által adományozott Kiváló munkáért elismerést huszonkilenc egészségügyi dol­gozónak nyújtották át, mi­niszteri dicséretben harminc­négyen részesültek. Ezen az ünnepségen vették át az évek, évtizedek óta az egész­ségügyben dolgozók a törzs- gárdajutalmakat. Tanácskozott a MEDOSZ megyei bizottsága Szélesedett a munkaverseny-mozgalom, javultak az élet- és munkakörülmények A MEDOSZ XXIV. kong­resszusa óta végzett munka tapasztalatait elemezték pén­teken Salgótarjánban, a ME­DOSZ Nógrád megyei Bizott­ságának ülésén, amelyen részt vett dr. Varga György, a központi vezetőség titkára is. Kanyó Béla, a megyei bizott­ság titkára számolt be az el­múlt 33 hónap tevékenységé­ről. Kiemelt feladatnak tekin­tették az alapszervezetek vezetőinek felkészítését az V. ötéves terv és az éves tervek kidolgozá­sában való közreműködés­re. A szakszervezetek rész­vétele a tervezésben kedvező eredménnyel járt. Az alapszervezetek kiemel­kedő szerepet töltöttek be a szocialista munkaverseny- mozgalom szélesítésében. Áz idén például a MEDOSZ-hos tartozó vállalatok, gazdasá­gok, üzemek és intézmények kollektívái több mint ötven­millió forint értékű felaján­lást készítettek, melyhez még ötmillió forint értékű társa­dalmi munka párosul. A szo­cialista brigádok tagjai rend­szeresen gyarapítják szakmai és politikai ismereteiket, gyermek- és oktatási intézmé­nyeket patronálnak. A mun­kaverseny népszerűsítését bi­zonyítja, hogy a MEDOSZ küldöttértekezlete óta 66 szá­zalékkal emelkedett a részt­vevők száma, elsősorban a termelőszövetkezetekben. Az alapszervezetek az újí­tómozgalmat is felkarolták, örvendetes, hogy az újítók száma az elmúlt két eszten­dőben 64 százalékkal nőtt. Javult a benyújtott, elfoga­dott és meghonosított újítá­sok aránya is. E területen fel­adatként jelölték meg az újí­tási feladattervek és a válla­lati műszaki fejlesztési elkép­zelések összhangjának meg­teremtését. Főként a mező- gazdasági üzemeknél akad pó­tolnivaló az újítómozgalom­ban. A megyei bizottság rend­szeresen figyelemmel kí­séri a dolgozók élet- és munkakörülményeinek javítását. A teljes munkaidőben fog­lalkoztatottak bére 1975-höz képest 14,5 százalékkal emel­kedett, növekedett az ala­csony keresetűek jövedelme, mérséklődtek az aránytalan­ságok a nők, a fiatalok bére­zésében. Ennek ellenére né­hol az országos szakmai bér­táblázat alsó határát sem érik el a besorolások. Az ágazat­hoz tartozó vállalatok, gazda­ságok célul tűzték ki az éves munkaidő 2300 órára való csökkentését. Az eddigi ta­pasztalatok szerint a végre­hajtás nehézkes. örvendetes viszont, hogy a munkahelyi körülmények javítására, köz- mű-elődési feladatokra az állami gazdaságok, erdészeti és vízügyi szervek 153 millió forintot költöttek. Megoldották a dolgozók kulturált szállítását, 350 építkezőnek adtak támo­gatást. Többen veszik igénybe az üzemi étkeztetést, új üzemi konyhák létesültek. Évről évre növekszik az üdülők száma is. Tavaly már több mint másfél ezren jutot­tak beutalóhoz, szociális se­gélyezésre az alapszervezetek évente egymillió forintot for­dítanak. A MEDOSZ kongresszusa óta növekedett a szakszerve­zeti tagok száma, a termelő- szövetkezetekben 14 új alap­szervezet jött létre. E terüle­ten azonban előbbre kell lép­ni, hiszen a közös gazdasá­gokban a szervezettség a megyei átlag alatt van. A megyei bizottság a szak- szervezeti munka javítására intézkedési tervet fogadott el. Kádár János fogadta Le Thanh Nghit Kádár János, az MSZMP Központi Bizottságának első titkára pénteken a Központi Bizottság székházában fogad­ta Le Thanh Nghit, a Viet­nami Kommunista Párt Po­litikai Bizottságának tagját, miniszterelnök-helyettest a magyar—vietnami gazdasági, műszaki-tudományos együtt­működési kormánybizottság VII. ülésszakán résztvevő vi­etnami küldöttség vezetőjét. A szívélyes, baráti hangulatú találkozón jelen volt Gyenes András, az MSZMP Közpon­ti Bizottságának titkára. Ott volt Nguyen Phu Soai, a Vi­etnami Szocialista Köztársa­ság budapesti nagykövete is. Üflest tartott EEEnöki Tanács A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa pénteken ülést tartott. Az Elnöki Ta­nács meghallgatta és jóváha­gyólag tudomásul vette Lo- sonczi Pál tájékoztató jelen­tését Somora Moises Machel, a Mozambiki Felszabadítási Front és a Mozambiki Népi Köztársaság elnöke vezette mozambiki párt- és állami küldöttség magyarországi hi­vatalos, baráti látogatásáról. Az Elnöki Tanács megelége­déssel állapította meg, hogy a magyar—mozambiki kapcso­latok jól fejlődnek, a két párt és állam alapvető céljai és törekvései azonosak, azokat az imperializmus és a neoko- lonializmus elleni harc és a marxizmus—leninizmus esz­méi vezérlik. A látogatás és a lefolytatott tárgyalások tovább erősítik a két párt és állam sokoldalú, eredményes együtt­működését. Ezután Muammar Al-Kad hafi, a Líbiai Arab Szociális ta Népi Dzsamahirija általá nos népi kongresszus főtit kárságának főtitkára ma gyarországi hivatalos, baráti látogatásáról tájékoztatta az Elnöki Tanácsot Losonczi Pál, Az Elnöki Tanács megállapí tóttá, hogy a líbiai államfő Iá togatása és a magas szintű őszinte, baráti légkörű esz mecserék új távlatokat ad tak á két állam sokoldah együttműködésének tovább fejlesztéséhez, a politikai, gazdasági és a kulturális kap csolatok szélesítéséhez, meg erősítették népeink antiimpe rialista szolidaritását. Az El nöki Tanács a beszámolót jó váhagyólag tudomásul vette. Az Elnöki Tanács bírákat választott meg és mentett fel, végül egyéni kegyelmi ügy­ben döntött. (MTI) A KNEBülése A Központi Népi Ellenőrzé­si Bizottság pénteken ülést tartott. Szirmai Jenő, az OTP vezérigazgatója a KNEB fel­kérésére tájékoztatta a bizott­ságot a lakosság hitelellátásá­ról. A KNEB a helyzetet rész­letesen elemző tájékoztatást, javaslataival kiegészítve, tu­domásul vette. Dobos István, az Országos Tervhivatal főosztályvezetője, a KNEB tagja előterjesztése alapján megtárgyalták a tej­termelés, -feldolgozás és -fo­gyasztás helyzetének vizsgála­táról készült jelentést. A széles körű felmérés meg­állapításaira alapozva a KNEB javaslatokat dolgozott ki a ter­melési eredmények megszilár­dítására, a tej minőségének javítására, a termelés, a fel­dolgozás, a forgalmazás tech­nikai feltételeinek fejlesztésé­re. A KNEB megtárgyalta és elfogadta a Kulturális'Minisz­térium irányítása alá nem tartozó filmgyártás, illetve filmstúdiók tevékenységének ellenőrzésére készült progra­mot. (MTI) Megemlékezés a nemzetközi szövetkezeti napról A nemzetközi szövetkezeti nap alkalmából tegnap a mezőgazdasági, fogyasztási és ipari • szövetkezetek megyei szövetségének elnökségei közös ünnepi megemlékezést tar­tottak Salgótarjánban. Az 56. nemzetközi szövetkezeti nap jelentőségéről Szalai Gáspár, a KISZÖV elnöke szólt. Méltatta a magyar szövetkezeti mozgalom fejlődését, amely az elmúlt évben a nemzeti jövedelem 24 százalékát állította elő. Ezt köve­tően a megye szövetkezeteinek eredményeiről és felada­tairól beszélt.

Next

/
Oldalképek
Tartalom