Nógrád. 1978. június (34. évfolyam. 127-152. szám)

1978-06-01 / 127. szám

Si@¥|d Javaslat a fegyverkezési hajsza megfékezéséről Az alábbiakban ismertetj Ü8c a fegyverkezési hajsza megszüntetésének gyakorlati útjairól szóló, az ENSZ-közgy űlés rendkívüli, a leszerelés kérdéseivel foglalkozó ülés­szakán előterjesztett, Moszkvában kedden nyilvánosságra hozott szovjet javaslatot; A világban zajló események jelenleg a nem­zetközi politika központi kérdésévé teszik a fegyverkezési hajsza megszüntetését. Az új fegyverfajták és fegyverrendszerek kidolgozásának, gyártásának és rendszerbe ál­lításának gyorsuló és széleredő folyamata egyre veszélyesebb formákat ölt. Az országok birtokában levő megsemmisítő erő rohamo­san nő, bár már ma is elegendő ahhoz, hogy ha működésbe jön, kérdésessé tegye az em­beri élet fennmaradását a földön. Ha a fegyverkezési hajsza nem ér véget, vége szakadhat a sok állam és nép hatalmas erőfeszítései árán elért politikai enyhülésnek. Ha újból növekedni kezd a katonai összeüt­közés veszélye, akkor a nemzetközi bizalom­nak még a mai szintjét is aligha lehet meg­őrizni. E bizalom nélkül pedig elképzelhetet­lenek az országok közötti normális kapcsola­tok. Az emberiség anyagi és szellemi erőforrá­sainak egyre nagyobb részét felemésztő fegy­verkezési hajsza zsákutcába vezetheti a gaz­dasági fejlődés egyébként is rendkívül bo­nyolult problémáinak megoldását. A fegyver­kezési hajsza folytatódása esetén nehéz lesz megoldást találni olyan átfogó, az emberiség egészét érintő és az utóbbi évtizedekben rend­kívül időszerűvé vált problémákra, mint a megfelelő mennyiségű élelmiszer biztosítása, az alapvetően új energiaforrások fejlesztése, az óceánok és a világűr meghódítása, a be­tegségek kiküszöbölése, a terríiészeti környe­zet megóvása. Tagadhatatlan, hogy a fegyverkezési hajsza korlátozásáról a hatvanas és a hetvenes évek­ben kötött két- és többoldalú megállapodá­sok bizonyos mértékben fékezték, és ma is fékezik ezt a hajszát, azonban nem állították meg, mivel a megállapodások korlátozott jel­legűek, és nem minden ország, ezen belül nem minden nukleáris hatalom írta alá őket. A fegyverkezési hajsza korlátozásáról szóló megállapodások létrejöttének üteme ugyan­akkor elmarad magának a fegyverkezési haj­szának az ütemétől. Ráadásul néhány — s igen veszélyes — irányban a dolgok eljuthat­nak addig a pontig, amelyen túl már lehe­tetlenné válik a fegyverkezési hajsza korlá­tozásáról szóló, a kölcsönös ellenőrzésen ala­puló megállapodások megkötése. Már folyik azoknak a fegyverrendszereknek a kidolgo­zása és hamarosan gyártásuk is megkezdődik, amelyeknek számát és minőségi jellemzőit az eddigi módszerekkel egyáltalán nem lehet el­lenőrizni. A történelem választás elé állította az ál­lamokat és a népeket. „A nemzetközi kap­csolatok — mondotta nemrég Leonyid Brezs­nyev, az SZKP KB főtitkára, a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsa Elnökségének elnöke — olyan válaszút előtt állnak, amelynek egyik ága a bizalom növekedése és az együttmű­ködés fokozódása felé, a másik pedig a köl­csönös félelem és bizalmatlanság fokozódása, a fegyverek felhalmozódása felé vezet. Ezek az utak végső soron vagy a szilárd békéhez, vagy pedig legjobb esetben is a háború sza- kadékának szélén való egyensúlyozáshoz ve­zetnek.” Csak egyetlen választás lehetséges: határo­zott fordulatot kell elérni a fegyverkezési hajsza megszüntetéséért vívott harcban. Nem szabad több időt elvesztegetni, mivel ez rend­kívül súlyos következményekkel járna. A fegyverkezési hajsza megszüntetése min­den ország, minden kormány és minden nép közös feladata. Megoldani is közösen kell. Ezzel összefüggésben a Szovjetunió, amely változatlanul a béke és a békés együttműkö­dés lenini irányvonalát követi, azzal a felhí­vással és javaslattal fordul az Egyesült Nem­zetek Szervezetének minden tagállamához, hogy a lehető legrövidebb időn belül tcgyeK meg a fegyverkezési hajsza megállítását le­hetővé tevő lépéseket. A Szovjetunió a ma­ga részéről kész minden lehetséges módon elősegíteni ezeknek az intézkedéseknek a meghozatalát, s ha szükséges, kész közvetle­nül részt venni megvalósításukban. A Szovjetunió tehát javasolja annak meg­vitatását, hogy miként lehetne meghatározott időn belül végrehajtani a következő intézke­déseket: — a nukleáris fegyverek valamennyi fajtá­ja gyártásának megszüntetése; — minden más tömegpusztító fegyverfajta gyártásának megszüntetése és e fegyverek ' betiltása; í — a nagy romboló erejű új konvencionális fegyverfajták létrehozásának megszüntetése; | — az ENSZ Biztonsági Tanácsa állandó tagjainak és a hozzájuk katonai megálla­podásokkal kötődő országoknak a lemondá­sa hadseregeik és hagyományos fegyverze­tük növeléséről. Természetesen nem egyszerű dolog megálla­podásra jutni ezekről a kérdésekről. E feladatok megoldását ezért a nukleáris fegyverek gyártásának megszüntetésével kel­lene kezdeni. A Szovjetunió a maga részéről teljes hatá­rozottsággal kijelenti: ellenzi a nukleáris fegyver alkalmazását; csupán rendkívüli kö­rülmények, az ellene, vagy szövetségesei el­len egy másik nukleáris hatalom által vég­rehajtott agresszió kényszerítheti e végső ön­védelmi eszköz igénybevételére. FlfÍC7fÍr * mivel a nukleáris fegyverke­LlUatUl . zés fokozódása jelenti a fő veszélyforrást, az államok erőfeszítéseiben központi helyet kell elfoglalniuk azoknak az intézkedéseknek, amelyeknek célja, hogy ezen a területen minél előbb megállítsák, majd visszaszorítsák a fegyverkezési hajszát. Nem kétséges, hogy ezt a problémát sok­kal könnyebb lett volna megoldani abban az időszakban, amikor a nukleáris fegyver még éppencsak megjelent. A Szovjetunió akkor pontosan azt javasolta, hogy egyszer s min­denkorra tiltsák be a nukleáris fegyvert. Ja­vaslatát abban az időben nem fogadták el. Nagy hiba lenne azonban azt hinni, hogy végleg lehetetlenné vált a nukleáris fegyve­rekkel kapcsolatos események fejlődésének visszafordítása. Az államok és a népek nem kevésbé nehéz feladatokba ütköztek, politikai és társadalmi téren is, s megtalálták ezek megoldását. A Szovjetunió határozottan fellép a fel­adat megoldásának mielőbbi elkezdéséért. Le­onyid Brezsnyev, az SZKP KB főtitkára, a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsa Elnökségé­nek elnöke ismertette a nukleáris fegyverek valamennyi fajtája gyártásának megszünte­téséről, az e fegyverekből felhalmozódott készletek fokozatos, a készletek teljes felszá­molásához vezető csökkentéséről szóló javas­latokat. Most javasoljuk a megfelelő tárgya­lások gyakorlati elkezdésére vonatkozó kér­dés megvitatását. Véleményünk szerint a tárgyalásokon részt kell vennie valamennyi nukleáris hatalom­nak — ha valamelyikük visszautasítaná a tárgyalásokon való részvételt, akkor ez a lé­pés súlyos teherként nehezedne politikájára. A megbeszélésekbe célszerű lenne bekapcsol­ni néhány nukleáris fegyverrel nem rendel­kező államot is. Senki sem ringathatja magát illúziókban — nagy és rendkívül bonyolult kérdés­komplexumról van szó. A nukleáris fegyve­rek gyártásának megszüntetését és a felhal­mozott készletek fokozatos megsemmisítését célzó intézkedések kidolgozásával és meg­valósításával párhuzamosan és azzal Szoros összefüggésben erősíteni kell az államok biz­tonságának politikai és nemzetközi jogi biz­tosítékait. Jelentős előrelépés lenne ezen a területen, ha a világ valamennyi állama szer­ződésben kötelezné magát arra, hogy lemond az erőszaknak a nemzetközi kapcsolatokban történő alkalmazásáról. A Szovjetunió erre vonatkozó javaslatai jól ismertek. Az ENSZ- közgyűlés is hozott már határozatot az erő­szak nemzetközi kapcsolatokban történő al­kalmazásáról való lemondásról és a nukleáris fegyver alkalmazásának örök időkre való megtiltásáról. E célok elérése érdekében a Szovjetunió javasolja, hogy az ENSZ-közgyűlés jelenlegi rendkívüli ülésszaka elvi határozatban nyil­vánítsa szükségesnek a nukleáris leszerelés­sel és az erő alkalmazásáról való lemondás­sal kapcsolatos tárgyalások megkezdését, ha­tározza meg e tárgyalások előkészítésének rendjét és megkezdésük konkrét időpontját. Eulópnilcinr • a fegyverkezési hajsza UlQt>l/«lo£Ul • beszüntetésével kapcsolat­ban az egyik legfontosabb feladat a nukle­áris fegyverek elterjedésének megakadályo­zása. Az utóbbi évtizedben, a nukleáris fegy­verek elterjedésének megakadályozásáról szóló szerződés megkötése óta e feladat meg­oldásában sikerült jelentősen előbbre lépni. Nem tettek meg azonban minden szükséges lépést és most újabb erőfeszítésekre van szükség. Nyilvánvaló, hogy a nukleáris fegyver kü­lönösen nagy veszélyt jelentene azoknak az államoknak a kezében, amelyek konfliktu­sokkal és feszültséggel terhes térségekben vannak. Az említett térségek bármelyikében kirobbanó nukleáris konfliktus egy általános nukleáris összecsapás elindítójává válhatna. Ezért váltanak ki mély nyugtalanságot a nuk­leáris fegyver Dél-afrikai Köztársaságban és Izraelben történő előállítására vonatkozó, is­mertté vált tervek. E tervek megvalósítását nem szabad megengedni. Ezen kívül biztosítani kell, hogy az álla­mok szélesebb köre, köztük nukleáris fegy­verrel nem rendelkező államok is részt ve­gyenek a nukleáris fegyverek elterjedését megtiltó szerződés rendelkezései végrehajtá­sának biztosításában. Ezért figyelmesen meg kell vizsgálni azokat a kívánságokat, ame­lyeket e kérdéssel kapcsolatban az említett államok terjesztenek elő. Sok nukleáris fegyverrel nem rendelkező állam kinyilvánította azt az igényét, hogy a nukleáris hatalmak tegyenek még egy lépést — vállaljanak kötelezettséget arra nézve, hogy nem alkalmaznak velük szemben nukle­áris fegyvert. A Szovjetunió kijelenti, hogy sohasem al­kalmaz nukleáris fegyvert azon államokkal szemben, amelyek lemondanak a nukleáris fegyver gyártásáról és beszerzéséről, és sa­ját területükön nem rendelkeznek nukleáris fegyverrel. Bármely nukleáris fegyverrel nem rendelkező állammal készek vagyunk külön- megállapodást kötni erről. Felszólítjuk az összes többi nukleáris hatalmat, hogy köves­sék példánkat és vállaljanak hasonló köte­lezettségeket. Az atomfegyvermentes övezeteknek a vi­lág különböző térségeiben való létrehozása elősegítheti a nukleáris háború veszélyének csökkentését, az atomsorompó-szerződés ha­tékonyabbá tételét. A Szovjetunió a különbö­ző államok azon törekvését támogató elvi álláspontjából kiindulva, hogy nem engedik meg a nukleáris fegyver megjelenését terü­letükön, elhatározta, hogy aláírja a nukleáris fegyver Latin-Amerikában történő betil­tásáról szóló II. szerződés (Tlatelolcói szerző­dés) kiegészítő jegyzőkönyvét, s ezzel együtt vállalja, hogy tiszteletben tartja az atom­fegyvermentes terület státuszát ezen a kon­tinensen. Kötelezettségvállalásunk természe­tesen csak abban az esetben érvényes, ha más nukleáris hatalmak is tiszteletben tartják e terület státuszát és a szerződést aláíró felek biztosítják, hogy a terület valóban atom­fegyvermentes legyen. A nukleáris energia békés felhasználásá­nak fejlesztése tagadhatatlanul egyik ígéretes útja az energetikai problémák megoldásának és a Szovjetunió síkraszáll az e területen folytatott nemzetközi együttműködés széle­sítéséért. Ugyanakkor teljes bizonyossággal ki lehet jelenti, hogy a nukleáris energia, bármilyen jelentőséggel bírjon is, nem egyetlen módja az energetikai problémák megoldásának. Már kezdenek kirajzolódni e problémák megoldásának azok az alternatív lehetőségei, amelyek nem járnak együtt a nukleáris ve­szély növekedésével. Ezek közé tartozik a ter­monukleáris szintézis, a nap- és a geoter- mális energia, valamint más, nagy jövővel rendelkező energetikai források felhasználása. Az említett energiaforrások felhasználásának fejlesztésével a nukleárisnál olcsóbb energiá­hoz lehet jutni. A Szovjetunió kész konstruktív módon együttműködni más államokkal az új ener­giaforrások és energiafajták kutatásában. ■ a nukleáris fegyverek el­■ terjedésének megakadályo­zásáról szóló szerződés rendelkezéseinek ha­tékonyabbá tételéhez közvetlenül kapcsolódik egy másik, nem kevésbé időszerű kérdés — a nukleáris fegyver olyan államok területén történő elhelyezésének megakadályozása, ame­lyek jelenleg nem rendelkeznek ilyen fegy­verrel. Ezt a kérdést szintén meg kell oldani. Gyakorlatilag arról van szó, hogy azoknak az államoknak a területén, ahol jelenleg nincs nukleáris fegyver, a jövőben se legyen ilyen fegyver, sem katonai célú nukleáris fegy­verrendszerek formájában, sem nukleáris rob­banófejek, bombák, töltetek, aknák készletei­nek formájában. Ha erről sikerülne megálla­podni, akkor véget érne egy veszélyes kö­vetkezményekkel, Így a fennálló stratégiai helyzet bizonytalanná válásával fenyegető fo­lyamat. Jelentős, pozitív lépés lenne a nukleáris hatalmak részéről, ha vállalnák azt az egy­értelmű és egyszerű kötelezettséget, hogy nem helyeznek el nukleáris fegyvert azon orszá­gok területén, amelyekben jelenleg nincs ilyen fegyver. A Szovjetunió kijelenti, hogy kész ilyen kö­telezettséget vállalni és felszólít ennek meg­tételére minden más nukleáris hatalmat. Ha a nukleáris hatalmaknak sikerül elvi meg­állapodásra jutniuk ezen a téren, akkor le­hetségessé válik véleménycseréjük arról, hogy milyen formában nyilvánuljon meg ez a kö­telezettségvállalás. Uoni>Q(lc70r ■ a nemzetközi kérdések kö- ntiyytiUoLul • zött jelentős helyet foglal el a tömegpusztító fegyverek új fajtái és rendszerei létrehozásának megtiltása. A Szov­jetunió véleménye szerint ezt a kérdést már néhány évvel ezelőtt meg lehetett volna ol­dani, akkor, amikor először felvetődött. Né­hány állam álláspontja sajnos a kérdés meg­oldásának elhalasztásához vezetett. Annál na­gyobb szükség van azonban arra, hogy most, amikor a legkülönbözőbb területen folyó tu­dományos kutatások fejlődése érezhetően megnöveli a tömegpusztító fegyverek új faj­tái és rendszerei megjelenésének veszélyét, e területre összpontosuljanak az erőfeszítések. Rövid időn belül olyan nemzetközi intéz­kedésekre van szükség, amelyek véglegesen megakadályozzák a neutronfegyver megjele­nését és kifejlesztését. A neutronfegyver be­tiltásáról az utóbbi hónapokban szó volt kü­lönböző államközi szinteken, beleértve a leg­magasabb szintet is, a nemzetközi közvéle­mény körében és korunk legnagyobb tudósai között. A vita eredményei lehetővé teszik a következők egyértelmű kijelentését: — a neutronfegyver az emberek tömeges megsemmisítésének különösen embertelen eszköze; — a neutronfegyver csökkenti a nukleáris küszöböt, s következésképpen valószínűbbé teszi az atomháború kitörését; — ha az államok egy csoportja rendszerbe állítja a neutronfegyvert,'az elkerülhetetle­nül maga után vonja, hogy az államok más csoportja is ugyanezt teszi, s ez újabb sza­kaszt nyitna a nukleáris fegyverkezési haj­szában — hasonlóan althoz —, ahogyan a 40-es években az atomfegyverrel, az 50-es években pedig a termonukleáris fegyverrel történt; — egy bizonyos fajtájú neutronfegyver megjelenése csak a kezdete lenne ennek a hajszának: az első után elkerülhetetlenül újabb, még nagyobb Utőképességű, még szélesebb körű feladatok végrehajtására ké­pes fegyverfajták jelennének meg, mint ahogy most el tudjuk képzelni, s köztük olyanok is, amelyek túlnőnek egy-egy föld­rész határain. Ezekből a vitathatatlan tényekből Indultak ki azok az államok, köztük a Szovjetunió is, amelyek a leszerelési bizottság elé terjesztet­ték a neutronfegyver gyártásának, felhalmo­zásának, fejlesztésének és alkalmazásának be­tiltásáról szóló nemzetközi konvenció terveze­tét. Annak kapcsán, hogy az Egyesült Álla­mok kormánya elhalasztotta a neutronfegyver gyártásának megkezdésére vonatkozó végső döntés időpontját, a Szovjetunió sem kezdi meg e fegyver gyártását, ha az Egyesült Ál­lamok sem teszi ezt. A Szovjetunió azonban továbbra is a ne­utronfegyver teljes betiltásának híve maradj Még nem késtünk el. A neutronhalál fe­nyegetése előtt még elzárhatjuk az utat, még megakadályozhatjuk, hogy anyagi formát ölt­sön. De gyorsan kell cselekednünk. A Szovjet­unió ismételten erre szólít fel minden álla­mot. ntÜHC7Íír ■ a fegyverkezési hajsza meg- UlUliöcUI • szüntetésének feladata meg­követeli a már folyamatban levő, kétoldalú, regionális és nemzetközi szintű tárgyalások mielőbbi sikeres befejezését. Ez mindenekelőtt a stratégiai támadó fegyverzetek korlátozásával kapcsolatos szov­jet—amerikai tárgyalásokra vonatkozik, ame­lyek arra hivatottak, hogy határt szabjanak a legveszélyesebb, legpusztítóbb fegyverek ki- fejlesztésének — azon fegyverek kifejleszté­sének, amelyek bevetése a nukleáris világ­háború kitörését jelentené. Ismeretes, hogy a stratégiai támadó fegy­verzetek korlátozásával kapcsolatos tárgya­lásokon nem egyszer komoly nehézségek me­rültek fel. Ezek közül már sokat leküzdöt­tünk, s jó lehetőségei vannak a függőben ma. radt kérdések megoldásának is, a megállapo­dás a legközelebbi jövőben létrejöhet, s létre is kell jönnie. A stratégiai támadó fegyverzetek korláto­zására vonatkozó megállapodás létrejötte után a legkisebb késlekedés nélkül folytatni kell ez irányú erőfeszítéseinket. Ezeknek az erő­feszítéseknek a stratégiai támadó fegyverze­tek szintjének lényeges csökkentéséhez, mi­nőségi tökéletesítésük további korlátozásához kell vezetniük — nyilvánvaló, hogy a felek egyenlő biztonsága és az ezzel kapcsolatos valamennyi tényező figyelembevétele alap­ján. A Szovjetunió kész komoly, tárgyszerű tárgyalásokat folytatni ezekről a kérdések- rőL Reális lehetőségünk van arra, hogy gyorsan eljussunk a sikeres befejezéshez az atomfegy­ver-kísérletek általános és teljes betiltásával foglalkozó tárgyalásokon. A népek másfél évtizede várnak erre a lehetőségre, a légköri, kozmikus és víz alatti atomfegyver-kísérletek betiltásáról szóló szerződés megkötése óta. Az atomfegyver-kísérletek általános és tel­jes betiltására vonatkozó konstruktív meg­állapodáshoz vezető út megtisztítása érdeké­ben a Szovjetunió, mint ismeretes, az utóbbi időben számos lépést tett azokon a területe­ken, amelyeken a legtöbb nehézség mutat­kozott. Beleegyeztünk az önkéntes alapon történő ellenőrzésbe, a békés célú atomrob­bantások moratóriumába, s abba is, hogy a megállapodás abban az esetben is érvény­be lépjen, ha kezdetben nem csatlakozik hoz­zá mind az öt atomhatalom, hanem csak há­rom — a Szovjetunió, az Egyesült Államok és Nagy-Britannia. Támogatjuk e megállapo­dás kidolgozásának mielőbbi befejezését és a dokumentum aláírását. Ténylegesen tárgyalások folynak a vegyi fegyverek fejlesztésének, előállításának és felhalmozásának betiltásáról és megsemmisí­tésükről szóló szerződéstervezettel kapcso­latban is. Bár a vegyi fegyverek betiltásával foglalkozó tárgyalásokon és konzultációkon felmerültek bizonyos nehézségek — elsősor­ban az ellenőrzés problémájával kapcsolat, ban —, ezek nem leküzdhetetlenek. A Szovjetunió a maga részéről továbbra is erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy a vegyi fegyverek betiltásával foglalkozó tár­gyalások sikeresen befejeződjenek. De ugyan­ilyen erőfeszítésekre van szükség a tárgyalá­sok többi résztvevőjének részéről is. Előrehaladott szakaszban van a tömeg- pusztító fegyverek egy további fajtája: a su­gárfegyverek betiltásáról szóló megállapodás előkészítése is. Ezek a fegyverek a radioak­tív anyagok bomlása során keletkező radio­aktív sugárzással hatnak az élő szervezetekre. A tárgyalások résztvevői már részlegesen egyeztették a sugárfegyverek kidolgozását, gyártását és alkalmazását betiltó konvenció- tervezetet. A Szovjetunió úgy véli, hogy min­den felesleges huzavona nélkül be kell fejez­ni ezt az ügyet. Lehetőség van arra, hogy gyakorlati jel­leget adjunk a fegyveres erők és a hagyomá­nyos fegyverzetek csökkentésével kapcsolatos kérdések megoldásának. A Szovjetunió kö­vetkezetesen és állandóan síkraszáll az erre vonatkozó hatékony intézkedések megvalósí. tásáért. Ezekről az intézkedésekről különböző időpontokban már folytak véleménycserék. Ideje az általános vitákról áttérni a lényegi re. (Folytatás a 3. oldalon.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom