Nógrád. 1978. június (34. évfolyam. 127-152. szám)

1978-06-01 / 127. szám

Korszerű elhelyezést biztosítanak a kicsinyek részére a rimóci óvodában. (Az óvodák fennállásának 150. évfordulója alkalmából írt cikkünk, lapunk 5- oldalán olvasható). •• Ünnepi gyűlés Prágában Leonyid Brezsnyev kitüntetéseket nyújtott át csehszlovák vezetőknek Sebestyén Tibor és Kis Csa­ba, az MTI tudósítói jelentik: Kedden délelőtt a prágai vár­ban ünnepi gyűlést rendeztek a Leonyid Brezsnyev vezette szovjet párt- és kormánykül­döttség tiszteletére. A Hrad- zsin spanyoltermében, amely sokszor színhelye a legfontosabb tanácskozások­nak, legrangosabb rendezvé­nyeknek, a csehszlovák dolgo­zók több száz képviselője és a közélet ismert személyiségei gyűltek össze, hogy köszönt­sék az SZKP KB főtitkárát, a Szovjetunió Legfelsőbb Ta­nácsa Elnökségének elnökét és a többi szovjet vendéget, méltassák az egyre erősödő csehszlovák—szovjet barátsá­got. Az eseményt a csehszlovák televízió és rádió egyenes adásban közvetítette. A résztvevők lelkes tapssal fogadták a díszelnökségben helyet foglaló Leonyid Brezs- nyevet és az általa vezetett küldöttség tagjait, valamint a legmagasabb csehszlovák párt- és állami szervek veze­tőit, élükön Gustáv Husákkal, a CSKP KB főtitkárával, az ország köztársasági elnökével. Az ünnepi gyűlést Lubomir Strougal, a CSKP KB elnök­ségének tagja, miniszterelnök nyitotta meg, majd a cseh­szlovák társadalom legkülön­bözőbb rétegeinek képviselői — munkások, szövetkezeti parasztok, értelmiségiek, a fi­atalok — sorra üdvözölték a körükben megjelent kedves szovjet vendégeket, meleg szavakkal fejtették ki, hogy mit jelent a csehszlovák nép mindennapi életében, békés alkotó munkájában a Szovjet­unió hathatós és önzetlen tá­mogatása, testvéri barátsága. A felszólalók között volt a Csehszlovákia és a Szovjet­unió Hőse címmel kitüntetett csehszlovák űrhajós, Vladimir Remek is. Ezután Gustáv Husák mon­dott beszédet, majd a jelen­levők lelkes tapsa közepette Leonyid Brezsnyev lépett a szónoki emelvényre. A gyűlésen Lubomir Strou­gal mondott zárszót, majd az Internacionálé eléneklése után a megjelentek forró ün­neplésben részesítették az SZKP KB főtitkárát és a töb­bi szovjet vendéget. (Folytatás a 3. oldalon.) Mától: Beszterce-lakótelep Nemcsak a név változott Salgótarjánban Érdekes és a város fejlődé­sével együttjáró változtatás ügyében hozott határozatot a salgótarjáni tanács végrehajtó bizottsága. A város északi ré­szét a lakosság — korábbi hagyomány alapján — Sebaj- telepnek nevezte. Ez az el­nevezés átment a hivatalos szóhasználatban is. Az utóbbi években a városrészen több száz lakás épült fel, s az új lakótelep építése tovább foly­tatódik- A következő években néhány középületet is átad­nak a városrészben. A lakótelep életében bekö­vetkezett jelentős változás in­dokolttá tette, hogy mind többen kifogásolják a Sebaj- elnevezést, amely már nem illik ehhez a gyorsan fejlődő, szép városrészhez. Ezért dön­tött úgy a végrehajtó bizott­ság, hogy elfogadja a szerve­zési osztály javaslatát a Se- baj-telep nevének megvál­toztatására. A városrészt má­tól, csehszlovák testvérváro­sunk, Besztercebánya nevének felhasználásával Beszterce- lakótelepnek nevezik. A végrehajtó bizottság el­fogadta azt a javaslatot is, miszerint a névváltozást meg­örökítő emléktáblát az ott felépülő első középület falán helyezik el, s az avatásra meghívják Besztercebánya város párt- és állami vezetőit is. \/ilág proletárjai, egyesüljetek! •í-.-taP-' NÓGRÁD M MSZMP NOGRAD MEGYEI BIZOTTSÁGA ES A MEGYEI TANACS LAPJA ' XXXIV ÉVF., 127. SZÁM ARA: B0 FILLÉR 1978. JÚNIUS 1., CSÜTÖRTÖK Budapestre érkezett Samora Meises Mache/ A Magyar Szocialista Mun­káspárt Központi Bizottsága és a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa meghívására, Samora Moises Machelnek, a Mozambiki Felszabadítási Front (FRELIMO) elnöké­nek, a Mozambiki Népi Köz­társaság elnökének vezetésével szerdán mozambiki párt- és állami küldöttség érkezett hi­vatalos, baráti látogatásra Bu­dapestre. A mozambiki el­nökkel hazánkba érkezett fe­lesége, Graca Machel is. A küldöttség tagjai: Joaqu- im A. Chissano, a FRELIMO állandó politikai bizottságá­nak tagja, külügyminiszter, a nemzetgyűlés állandó tagja, Mario G. Machungo, az állan­dó politikai bizottság tagja, ipar- és energiaügyi minisz­ter, nemzetgyűlési képviselő, Jósé Luis Cabaco, a Központi Bizottság tagja, közlekedés- és hírközlésügyi miniszter, nem­zetgyűlési képviselő, és Sér- gio Vieira, a Központi Bizott­ság tagja, a mozambiki bank elnöke, nemzetgyűlési képvi­selő. A Ferihegyi repülőtéren több ezer budapesti dolgozó, köztük sok fiatal gyűlt össze a vendégek fogadására. A re­pülőteret mozambiki, magyar és vörös zászlók, üdvözlő fel­iratok díszítették, a betonon katonai díszzászlóalj sorako­zott fel csapatzászlóval. A küldöttség fogadására megjelent Kádár János, az MSZMP Központi Bizottságá­nak első titkára és felesége, Losonczi Pál, az MSZMP Po­litikai Bizottságának tagja, az Elnöki Tanács elnöke és fe­lesége, Gyenes András, az MSZMP Központi Bizottságá­nak titkára, Trautmann Rezső, az Elnöki Tanács helyettes elnöke, továbbá Katona Imre, az Elnöki Tanács megbízott titkára, Bíró József külkeres­kedelmi miniszter, Czinege Lajos vezérezredes, honvédel­mi miniszter, Soltész István, kohó- és gépipari miniszter, az MSZMP Központi Bizottságá­nak tagjai, Trethon Ferenc, munkaügyi miniszter, vala­mint Rócz Sándor, az MSZMP Központi Bizottságának osz­tályvezetője, Szépvölgyi Zol­tán, a Fővárosi Tanács elnöke, Rácz Pál külügyi államtitkár, Várkonyi Péter államtitkár, a Minisztertanács Tájékoztatási Hivatalának elnöke, a Köz­ponti Bizottság tagjai, Soós Gábor, mezőgazdasági és élel­mezésügyi államtitkár, to­vábbá a politikai élet több más vezető személyisége. > Je­len volt Sütő Gábor, hazánk maputói nagykövete. Ott volt a Budapestre akkreditált dip­lomáciai képviseletek • számos vezetője és tagja. A repülőgépből kilépő ven­dégeket Kádár János és Lo- sonczi Pál szívélyes, baráti kézfogással, meleg szeretettel üdvözölte. A díszzászlóalj parancsnoka jelentést tett a mozambiki el­nöknek, majd felcsendült a mozambiki és a magyar him­nusz, közben 21 tüzérségi dísz- lövés hangzott el a küldött­ség vezetőjének tiszteletére. Samora Moises Machel Ká­dár János társaságában ellé­pett a díszzászlóalj előtt, kö­szöntötte a katonákat. Úttörők virágcsokrokat nyújtottak át az elnöknek és feleségének. Sa­mora Moises Machel üdvözöl­te a küldöttség fogadására megjelent magyar közéleti sze­mélyiségeket, és a diplomáciai testület tagjait, majd a ven­dégek elhaladtak a mozambi­ki és magyar zászlókkal in­tegető fővárosiak hosszú so­rai előtt. Az ünnepélyes fogadtatás a díszzászlóalj díszmeneté vei fejeződött be, majd a vendé­gek a magyar államférfiam társaságában, rendőri díszmo­torosok kíséretében szállásuk­ra hajtattak. (A fogadásról szóló kép a 3. oldalon). MTESZ műszaki aktívaértekezlet Salgótarjánban Áz ipari gyártmányszerkezet átalakításának • I rr ww § r I r • időszerű kérdéséi A MTESZ megyei szerve­zete a hagyományoknak meg­felelően május végén — pon­tosabban tegnap délután — rendezte meg műszaki aktíva­értekezletét Salgótarjánban, a TIT megyei székházéban. Az' aktívaértekezlet témaköréül az ipari gyártmányszerkezet át­alakításának időszerű kérdése­it választották. Ez a választás nagyon tudatos volt — emel­te ki megnyitó szavaiban Ür- mössy László, a MTESZ me­gyei titkára —, hiszen e fon­tos témakörben országos és helyi feladatok sokaságát kell megoldani. Ezeknek a felada­toknak a megoldásához kí­ván hozzájárulni a MTESZ, a tudományos egyesületek tag­sága, azáltal, hogy nemcsak a munkahelyeken, hanem tár­sadalmi eszközökkel is szeret­né a kívánt eredményeset produkálni. A megnyitót követő vitain­dító előadásban dr. Kis- marthy Lóránt, az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság szaktanácsadója elöljáróban arra a kérdésre adott választ, hogy miért most időszerű az a gazdasági mikrokörnyezet­ipari gyártmányszerkezet át- ben, a vállalatoknál zajló alakítása. Szólt az országos gyártmányszerkezet-alaki tás struktúrapolitika és külgazda­sági politika kérdéseiről, majd (Folytatás a 3. oldalon.) Három év tapasztalatait összegezték A legtöbb saját ötletből Az újítások helyzetét tárgyalta a [SEB Salgótarján egyik új városnegyede a Beszterce-telcpi lakóközpont.. — kép: kj — A Nógrád megyei Népi El­lenőrzési Bizottság tegnapi üléséin —, amelyen megtár­gyalták a beruházások idő­arányos terveinek teljesítését, valamint a fogyasztói érdek­védelemmel kapcsolatos ta­pasztalatokat — napirendre került, s fontos helyet kapott az újítómozgalom helyzetét, s fejlesztésének lehetőségét tár­gyaló anyag is. A utóbbi három évben, s az idei esztendő áprilisában a megye tizenegy vállalatánál, szövetkezetében, telephelyén és gyáregységénél tartottak minden apró részletre kiter­jedő vizsgálatot a népi ellen­őrzés munkatársai. Ezek kö­zött szerepelt, a többi között, a Nógrádi Szénbányák, a BRG salgótarjáni gyáregysé­ge, a Magyar Alumíniumipa­ri Tröszt Balassagyarmati Fémipari Vállalata, a Váci Kötöttárugyár kazári telep­helye, valamint a nagybáto- nyi Pentamer Szövetkezet. A három évvel ezelőtt élet­be lépett új minisztertanácsi rendelet a gazdasági élet va­lamennyi területén egysége­sen szabályozta az újítások ügyintézését, az újítók anyagi és erkölcsi elismerését. Ami időszerű is volt, hiszen az újítók aktív tevékenysége olyan műszaki és szellemi kapacitást tartalmaz, amely jelentősen hozzájárul a nép­gazdaság előtt álló feladatok megoldásához. S bár —, mi­ként a NEB megállapította — a megyében vizsgált egysé­gek mindegyike rendelkezik újítási szabályzattal, de a Nógrádi Szénbányák, a nagy- bátonyi Pentamer és a dré­gelypalánki Szondi Szövetke­zet, valamint a Nagybátonyl Harisnyagyár és a Balassa­gyarmati Fémipari Vállalat kivételével, a többi gazdál­kodóegységnél ezek számos hiányosságot tartalmaznak. Az újításokkal kapcsolat­ban főleg a nem megyei köz­pontú vállalatoknál — a vizs­gáltak közül a BRG, a BFK, valamint a jánosaknai Páva Fehérneműgyár — okozott gondot a döntések előkészíté­sének vizsgálata. Már csak azért is, mert a javaslatok irattározása a központokban történik. Roppant szélsőséges képet mutatnak egyébként az újítások „átfutási idejéről” készített felmérések is- A múlt évben a szénbányáknál harmincegy, a ruhagyárban ugyanennyi, az Országos Bá­nyagépgyártó Vállalat salgó­tarjáni gyárában száznegy­venet, a Nagybátonyi Harisnya­gyárban negyvenhat, a Pen­tamer Szövetkezetben pedig százkilencvennégy napot for­dítottak a benyújtott javasla­tok elbírálására. A dolgozók — emeli ki a NEB írásos anyaga — még több újításra lennének képe­sek. Hiszen csupán a saját ötletet „felhasználók” aránya meghaladja a nyolcvankét százalékot —. s ,a javaslatok, ésszerűsítések száma, ami sok esetben az ő általuk végzett munka gazdaságosabbá téte­lére, egyszerűbb technológia bevezetésére irányul, a többi elképzelés negyvenegy száza­lékát jelenti. További teen­dőkre van szükség, amelyek megtétele nélkül csak félka­rú óriás maradna az újítór mozgalom.

Next

/
Oldalképek
Tartalom