Nógrád. 1978. május (34. évfolyam. 102-126. szám)

1978-05-03 / 102. szám

A bányamentők határozott csa pata Ruhagyári fiatalok Az apák gyermekeiket is elhozták Indulók harsantak ................. m ■ m\.- W r őt mutató lelkes májú (Folytatás az f. oldalról.) és a KISZ győzelemr? visz!” „Éljen a szocializmust építő magyar nép!”. „Hatékonyabb, fegyelmezettebb munkával terveink teljesítéséért!” A kék zászlóerdő után „Tiltakozunk a neutronbomba gyártása ellen” felirat adta hírül a salgótarjá­ni kohászok követelését. El­haladt a dísztribün előtt Mol­nár Sándor állami díjas bri­gádja: „Éljen a Szovjetunió, a világbéke őre!” Egyenruhában, fegyelmezett sorban haladtak el áz emel­vény előtt a Volán 2. sz. Vál­lalat dolgozói, a baglyasaljai iskolások társaságában. A sze­mélyi forgalom egyenruhásai „Békét, biztonságot Európá­nak!” követelték táblájukon. A teherforgalom dolgozói a neutronbomba gyártása ellen tiltakoztak, őket követte az írószer Szövetkezet, a Köny- nyűipar kiváló szövetkezete dolgozói, akik a dísztribünhöz érve hatalmas léggömböt en­gedtek a levegőbe. Mint min­dig, ezúttal is kiemelkedtek a sorból a Zománcipari Művek salgótarjáni gyára dolgozói, és a Csizmadia úti iskolások. A kis úttörők tánccal kedves­kedtek az elnökségnek. A gyá­riak között ott voltak a gép­ipari szakközépiskola tanárai, tanulói, akik „Éljen a párt!”, „Békét a világnak!” hirdették a transzparenseken. A gyár dolgozói „Éljen a magyar és a szovjet nép megbonthatatlan testvéri barátsága!” „Előre a XI. kongresszus határozatai­nak megvalósításáért!” jel­mondatot hirdették a táblá­kon. Magasba emelték vezető­ink arcképeit. Az AGROBER követte a sort. A Nógrád me­gyei Állami Építőipari Válla­lat dolgozói hírül adták, hogy ebben , az évben 3,2 milliárd forintot termelnek, 434 lakást adnak át. A legkorszerűbb építőipari gépeket is elhozták a felvonulásra. A Mártírok úti Általános Iskolások, a Madách Imre Gimnázium és Szakkö­zépiskola tanulói díszítették a sort. A NÓGRÁDTERV dolgo­zóinak rajzasztalán már a hol­nap Salgótarjánja, Nógrád megyéje bontakozik ki. Először vonultak fel május elsején piros-fekete színben, új címerrel szakosztályonként, fegyelmezetten az STC sporto­lói. A Nógrád megyei Ipari Szövetkezetek Marx, Engels, Lenin, Kádár János, Losonczi Pál, Lázár György fényképeit emelték magasba. Fiatal lá­nyok az 1919-es veteránoknak szegfűkkel kedveskedtek. A kisiparosok között harminc szakma képviselői vonultak fel. A Kötőipari Szövetkezetét, a BRG-t a Bolyai Gimnázium, a ruhagyár követte. A gimna­zisták fehér blúzban, kék nyakkendővel, magasba emel­ték a táblát „Mindig békében akarjuk ünnepelni május else­jét!” — hirdették. A ruhagyár asszonyai, lányai egyenruhá­ban, maguk készítette blúzok­ban, szoknyákban, vonultak el a dísztribün előtt. A legkiseb­bek szegfűket adtak át a vete­ránoknak. Látványos volt az egyenruhás vasutas dolgozók menete, őket követte a köz- művelődési intézmények cso­portja, közöttük a Kulturális Minisztérium dicsérő okleve­lét elnyert moziüzemi vállalat kollektívája. A VEGYÉPSZER dolgozóinak menetét a Jurij Gagarin Általános Iskola út­törőinek fegyelmezett sora tet­te derűssé, akik vörös és kék zászlókat lengettek. Az ötvö­zetgyár munkásai között, akik léggömböt ötágú csillaggal és zászlókkal engedtek a magas­ba, a zagyvarónai iskolások meneteltek. A hőerőmű dol­gozói békegalambokat hoztak magukkal. A bányagépgyár menetét út­törők, szakmunkások nyitot­ták meg, s a gyár szocialista brigádjainak termelési ered­ményeit hirdették a feliratok. A síküveggyári dolgozók Le­nin portréját vitték, s az út­törők sok színű bokrétákat lengettek. A gyár termékeit és az alapanyagait is bemutatták gépkocsin. A sort - a sportolók zárták. Az ingatlankezelő vál­lalat kollektívájának sorát a Bartók Béla úti iskolások nyi­tották meg: „Tovább szépül városunk, ha együtt dolgozunk érte”. Népi zenekar, fehér­köpenyes felszolgálók, a ke­reskedelmi és vendéglátó szak- középiskola egyenruhába öl­tözött növendékei vonultak fel a vendéglátó vállalat táblája mögött. A söripar, az élelmi­szer-kiskereskedelmi vállalat dolgozói után először vettek részt a salgótarjáni felvonulá­son a Karancshús dolgozói, a Karancs Szálló, a Kiváló vál­lalat FÜSZÉRT, a vegyianyag az egyenruhás postások után a Nógrád megyei Tanácsi Építő­ipari Vállalat kollektívája vo­nult el a dísztribün előtt. Rendkívül látványos volt a megye több mint kétezer tag­ját képviselő .MHSZ-csoport felvonulása. Úttörők, lövészek, távírászok, híradósok, model­lezők, búvárok, gépjárműveze­tők egyenruhás, fegyelmezett sora tarkította a menetet. Fel­vonultak az egészségügyi dol­gozók, a városi és a megyei ta­nács alkalmazottai, s először vettek részt a menetben a sal­gótarjáni számítóközpont dol­gozói, akik „Békét, biztonságot Európának!” jelmondatot hir­dették a táblán. Ott voltak a sorban a pénzügyi és számvi­teli főiskola tanárai és hallga­tói, a pénzintézetek dolgozói, a TIGÁZ, az ÉMÁSZ, az AFIT. a Patyolat, az irodagépjavító vállalat, a TÜZÉP képviselői. Az ÁFÉSZ, a MÉSZÖV, a ZÖLDÉRT Vállalat dolgozói, a pártszervezetek zászlóit vitték elől. Az iparcikk-kiske­reskedelmi vállalat dolgozói hírül adták, hogy 1977-ben 794 millió forintot forgalmaztak. A Csemege, a Centrum Áruház, a nyomda dolgozóinak fegyel­mezett sora következett. A Ve­gyesipari Javító Vállalat, a FOK-GYEM Szövetkezet, a sütőipari vállalat, a vízmű, az erdészet, majd a KPM dolgo­zóinak és munkaeszközeinek felvonulása zárta a sort. A zárókép következett. Fel­csendült a DlVSZ-induló, s vöröszászló-erdő borította el a Rákóczi utat. A zárókép a VIT jegyében zajlott le. Fia­taljaink a VIT-ek történetét mutatták be. Sportolók, népi- táncosok, majd feliratok — „Béke, barátság, szolidaritási", „Köszöntünk VIT — köszön­tünk Havanna!” felirat. Álta­lános és középiskolások, szak­munkástanulók, dolgozó ifjú­munkások emelték magasba a kék zászlókat. Énekeltek és jelszavakat hangoztattak. Szín­pompás, nagyszerű volt a ’zárókép. A salgótarjáni felvonulást a zenekar és a rendezők elvonu­lása zárta, majd ezrek lepték el a város főutcáját. Délután az üzemekben, s a város kirándulóhelyein majá­lisokra került sor, a nemzet­közi munkásosztály ünnepét, derűsen, vidáman köszöntötték a salgótarjániak. Zászlók — fényes szelek Színes kendők kígyóztak A diákok sportbemutatója

Next

/
Oldalképek
Tartalom