Nógrád. 1978. május (34. évfolyam. 102-126. szám)

1978-05-03 / 102. szám

Impozáns környezetben Fiatalos hévvel Magabiztosan haladhatunk tovább Iiádár János Kádár János, a Magyar Szocialista Mun­káspárt Központi Bizottságának első titkára a fővárosi dolgozók május elsejei felvonulásán nyilatkozatot adott: — Élve a lehetőséggel, e nagyszerű, lelkes budapesti felvonulásról szívből köszöntőm munkásosztályunkat, szövetkezeti parasztsá­gunkat, értelmiségünket, a dolgozók legszéle­sebb köreit, a nőket, az idősebbeket és a fia­talokat, szocializmust építő egész népünket. — Bizonyos vagyok abban, hogy miként itt, Budapesten szemünk előtt lelkesen, jó hangulatban ünnepel népünk, így van ez az ország minden helységében, s így a világ min­den térségében, ahol öntudatos dolgozók él­nek. Az elmúlt hetek szinte az élet minden területén a mérlegkészítés hetei voltak. En­nek nyomán április 4-én magas erkölcsi el­ismerést, kitüntetést kaptak a fizikai és a szellemi munka legjobbjai, munkás-és paraszt- emberek, alkalmazottak, tudósok, művészek, írók és sokan mások, akik élen jártak a mun­kában. A napokban a múlt év termelőmunkájá­nak eredményeit is mindenütt számba vették, s az élenjáró üzemeket kitüntették, méltón köszöntötték. A Központi Bizottság is elbírálta a tavalyi nagyszerű szocialista munkaverseny eredményeit. Átadták a szocialista munkaver­seny legjobbjainak, 27 vállalatnak a magas erkölcsi kitüntetést, a kongresszusi zászlót, továbbá a munka versenyben legjobbnak bi­zonyult szocialista brigádoknak a kitüntető oklevelet. — Mindennek hatása itt, ezen az ünnepsé­gen is érzékelhető, mert a becsületes munka erkölcsi elismerése rendkívül fontos, szüksé­ge van rá mindenkinek, aki a magas köve­telményeknek eleget tesz. — Mint köztudott, a Központi Bizottság egy másik, talán még nagyobb jelentőségű mérleget is megvont: legutóbbi ülésén felmér­te a párt XI. kongresszusa óta végzett mun­kát. E mérleg is pozitív eredményeket muta­tott. — Kitűnt, hogy a kongresszus irányvo­nala helyes: fejlődés tapasztalható országunk belpolitikai helyzetében, tovább szilárdult né­pünk szocialista nemzeti tömörülése, előbbre küzdöttük magunkat a gazdasági, a kulturális építés területén, növekedett az életszínvonal. A kongresszusi határozatokat *— az igen ne­héz körülmények ellenére is — társadalmi életünk minden területén eredményesen vég­rehajtjuk. Ebből nagyon fontos következtetés adódik. Az, hogy távlataink világosak, a ki­jelölt, a bevált úton. amelyen eddig is jár­nyilatkoxata tunk, nyugodtan és magabiztosan haladha­tunk tovább. Az a feladatunk, hogy a XI. pártkongresszus határozatait — amelyek a szocialista építés feladatainak foglalatát ad­ják —, s az V. ötéves tervet sikeresen végrehajtsuk. Ahogy a Központi Bizottság megállapította, a sikeres munka feltételei adottak, illetve a továbbiakban megteremt­hetők. Nagyszerű dolog, hogy ez így van, biz­tonságot adhat mindnyájunknak. Jóleső tud­ni, hogy a roppant nagy nehézségeket leküzd­ve jelentős lépésekkel haladtunk és haladha­tunk előre. Népünk tudatos és eredményes építője a fejlett szocialista társadalomnak. — Természetes, hogy május 1-én, a mun­ka ünnepén elsőként a munkáról ^szólunk, és nyugodt lelkiismerettel, jó érzéssel, a jövőbe vetett biztos hittel, reménnyel ünnepelhetünk. Május 1-ének nagy nemzetközi ünnepét né­pünk hazafias érzéssel és internacionalista szellemben köszönti. A felvonulások, a transz­parenseken olvasható jelszavak, harci célok egyszersmind üzenetet jelentenek a világ né­peinek is. Üdvözöljük a nagy szovjet népet, a szocialista világ népeit, a kommunista és munkáspártokat, a szervezett dolgozókat, a társadalmi haladásért küzdőket, a nemzeti függetlenségért és a békéért harcolókat. Üze­netünk úgy szól, hogy a magyar nép szilár­dan és eltökélten megoldja hazai feladatait, tovább halad a szocialista társadalom építésé­nek útján és szerény lehetőségeihez kénest mindenütt ott van, s a jövőben is ott lesz, ahol síkra kell szállni a társadalmi haladás­ért, a nemzeti függetlenségért, a békéért. Ezt üzenjük harcostársainknak, a világ minden haladó emberének, s ezt a kapitalista világ jó­zanul, reá'isan Gondolkodó politikusainak és tényezőinek is. Üzenjük, hogy a haladó erők harcostársai vagyunk, s nagyon komolyan gondoljuk a különböző társadalmi rendsze­rű országok békés egvmás mellett élését és azt a magunk lehetőségei szerint igyekszünk előmozdítani. — E gondolatok töltik el az emberi, látva e nagyszerű felvonulást. Jómagam is örömmé', jó érzéssel ünnepelek, s mindenkinek szívből ugyanezt kívánom. Kívánom, hogy dolgozó népünk jó egészségben, erőben, eltökélten és a jövendő sikerek reményében végezze be­csülettel munkáját és mint eddig, a jövőben is álljon helyt. Bizonyos, hogy az új sikerek nem fognak elmaradni, s akkor a következő május 1-ét is hasonló, örömteli érzésekkel fogjuk ünne­pelni. (D,ITI) —---------'----------------------------------• / • R endhagyó majális Fiikor Albert — oklevéllel és kitüntetésekkel a kezében — brigádtársai körében örül az elismerésnek. i Mozaik Délután a Zója-ligetbcn Majálisra — s rendhagyóra — gyűltek össze május elseje délutánján sportpályájukra a salgótarjáni síküveggyár dol­gozói, akik e napon tartották munkaünnepi, hivatalos meg­emlékezésüket. Mások ezt megelőzően kiosztották a ki­tüntetéseket, mi ragaszkodtunk ehhez a dátumhoz — mondo­gatták a résztvevők. így van íze, zamata, aktualitása igazán a megemlékezésnek. Hagyjuk rájuk a szavakat, s valljuk be magunk is: az ün­nepség tényleg nem volt hí­ján ünnepélyességnek, emel­kedett hangulatnak, a dolgos napokhoz illő méltóságnak. Már csak azért sem, mert a síküveggyáriak — miként er­ről beszédében Juhász Gyula igazgató is beszámolt — jelen­tős munkasikerekkel járultak hozzá ötéves tervünk, s az Üveg­ipari Művek célkitűzéseinek teljesítéséhez. Hiszen a szocia­lista brigádok már a múlt év­ben is jelentősen csökkentet­ték a selejtet, növelték a mun­ka termelékenységét, s nekik köszönhető, hogy a felújított Zagyva III. üzem a kitűzött határidő előtt kilenc nappal kezdhette meg termelését. Ami jelentős segítség az ez évre tervezett kilenc és fél millió négyzetméter síküveg gyártá­sához, a népgazdaság jármű- és lakásprogramjának teljesí­téséhez. A résztvevők legnagyobb tapsa' akkor hangzott el, ami­kor az igazgató bejelentette: idén áprilisban, a gyár fenn­állásának nyolcvanötödik évé­ben első ízben történt meg, hogy ennyi idő alatt több mint. egymillió négyzetméter üveget sikerült előállítaniok. Másodjára akkor verték össze szinte pirosodásig te­nyerüket az ünneplők, amikor Juhász Gyula bejelentette: az 1977. évi munkaversenyben el­ért kimagasló eredményeiért a Fiikor Albert vezette Szo­cialista munka nevet viselő edzőüzemi kollektíva megkap­ta az MSZMP Nógrád megyei Bizottsága jubileumi okleve­lét, s elnyerték egyben a Vál­lalat legjobb brigádja címet. Őket, s a gyárban dolgozó valamennyi munkást is kö­szöntötte az elnökségben he­lyet foglaló Devcsics Miklós, a megyei pártbizottság titká­ra, aki a további teendőik el­végzéséhez sikereket, erőt es egészséget kívánt. Az ünnepség további részé­ben hét szocialista brigád ve­zetőjének nyújtották át az arany fokozatot, negyvehket- ten kaptak Kiváló dolgozó ki­tüntetést, s harmincöt éves törzsgárdatagságuk. a gyár iránti hűségük jeléül tizen­egyen vehettek át aranygyűrűt, illetve nyakláncot. Késő estig tartó műsorral, vigalommal ünnepelték a munka ünnepét a síküveggyár dolgozói. i

Next

/
Oldalképek
Tartalom