Nógrád. 1978. március (34. évfolyam. 51-76. szám)

1978-03-01 / 51. szám

Döntés előtt Resztben (II.) Közérdek és egyéni kút Karancskeszi ivóvíz-ellá­tottsága olyan zavaros képet mutat, mint egyik-másik kút- ból a pohárba öntött víz. A Vizműtársulás egycsapásra kitisztítaná a helyzetet. Mi­lyen hát a keszi víz, és ami ennél is fontosabb —, mi­iyen lesz? A vízműtársulási tervbe vont községben, mintegy nyolcszáz családdal kell szá­molni — tudom meg Futó Lászlótól, a helyi tanács el­nökétől. A Kutasnak nevezett területen közkutakban, már az erre húzódó regionális ve­zetékről szolgálja a víz a nagyszámú fogyasztót. A köz­ség egyharmadát. Más a hely­zet a László-völgyben, ahol viszont mély kutakat kellett ásni, s akkor is előfordul gya­korta, hogy „kopog” a kút, nincs benne víz. Ugyanez jel­lemzi a Sipos-dombot is. Ahol meg van víz a kútban, annak többnyire .,jó íze” biz- tatgatja a gazdát, hogy ra­gaszkodjon hozzá, akármi tör­ténik is. Karancskeszi a hat legrosszabb vizű nógrádi köz­ség közé tartozik: az ivóvíz minőségét, szennyezettségét, nitráttartalmát tekintve. Az egyéni ízek lehetnek meg­szokottak, de a víznek tulaj­donképpen nincs íze. Motoros tapasztalat Érdekes, hogy például Mát- raszelén, ahol országosan is kiemelkedően jól valósították meg a vízműtársulást, álta­lános tapasztalat volt, hogy nem elsősorban a hiányos anyagiakkal rendelkezők, hanem az úgynevezett módo­sabbak ódzkodtak a társu­lástól. Az arány persze ha­mar megfordult, mert egyre többen érezték szükségét a vezetékes községi víznek, s azt is, hogy a mai növekvő igények nyomán hamar ki­sebbségbe szorulhatnak. S akkor, három év alatt fize­tik ki azt, amit mások évti­zedig könnyedén törlesztget- mek. Az utolsó adatom onnan: mindössze tizennyolcán „tar­tották magukat”. De minek? A falu felénél egy százalék­kal több „igen” is eldönti a kérdést. A társulások törvé­nyét nem Mátraszelén, vagy Karancskesziben írják. Ebben az évben már 1200 községben lesz, e törvény alapján, tár­sulás. Érdekesek a motoros tapasztalatok is. Erről egy keszi érdekelt — nem csak a iáját nevében — beszél. — Nálunk is motoros, hid­roforos megoldás van — mopdja a Karancskeszi Ál­talános Iskola igazgatója, Koczka István. — Bizony nem kell hozzá nagy szánvtantu- domány, hogy kiszámítsuk, mibe kerül egy ilyen házi megoldás. Kútfúrással min­dennel együtt 15 ezerbe. S akkor még ott van az áram- fogyasztás, a víz cseppet sem megnyugtató minősége, az állandó lehetőség arra, hogy elromlik, cserére szorul a motor. A vezetékes víznél az összes bizonytalansági ténye­ző egycsapásra megszűnik. Tulajdonképpen kényszer a saját „vízvezeték”. Kényszer és igény — ez a kettő hozta létre. De a fejlődés iránti igény és a kényszer szünteti is meg. Asszonyok vödörrel Például a filigrán termetű, kétgyerekes Gordos Sándorné. A község főútján lakik, fér­je lakatos az ipari szövetlce- nél. Szép, új házukban nincs víz, a fürdőszobák községszer- te amúgyis dísznek számíta­nak. Sokan hordják a szom­szédból a vizet, de csak mos­dáshoz, az ivásra szántat gyakran messziről, az egyet­len ivóvíz minőségű Cigány- kúttól. Gordosné hogy bírja? — Szeretek mosni, két gyerek mellett ez természe­tes is. Vödörrel hordom a vi­zet a Petőfi útról, kétszáz méterről. Naponta 10—15 vö­dörrel. Fúratni kellene, de teljességgel bizonytalan az eredmény, rossz ott a talaj, s a víz sem lenne jobb, mint a többi keszi kútban. Mi, na­gyon várjuk a megoldást, és sok fiatal anya ugyanezt mondja. A társulás esetleges ellen­zőiről nem kérdeztem meg a véleményét, helyette mon­dom: a vödröt nem segítik vinni neki. Gordosné, és a többi hozzá hasonló fiatal anya, családalapítás előtt álló lány, s azok is, akik már egy-két gyereket felneveltek — hasonlóan gondolkodnak. A község egy más részéről mond véleményt Sándor Sán­dorné, Kossuth utcai lakos. — Fürdőszobánk van, vi­zünk nincs, a házunk ötven­hatban épült. Egy gyermekem van, vele együtt öten lakunk egy fedél alatt. A vizet több­nyire én hordom a szomszéd­ból, de csak mosdásra hasz­náljuk. Az ivóvizet a Cigány- kútról szállítjuk. Hogy meny­nyire van tőlünk? Messze. A fagyos föld alig ereszkedett meg, a pásztói Béke Terme­lőszövetkezetben már az erő- és munkagépekkel kivonultak dolgozni. Krizsanyik István, Takács Péter, Szabó László traktorosok napraforgó alá készítik a talajt. A vízmű mel­letti dűlőben már a tavaszt idézik a gépek.- kj. ­Hamarjában utánaszámo­lunk: nyolcszáz méter „jön ki’í Aztán nevetve mondja, hogy aki főzni akar. példá­ul babot, az is odajár. A kút- nál sokan találkoznak, van, aki biciklivel érkezik, napon­ta többször is. Érthető, hogy alig várják a társulás kezde­tét Kik döntenek? És kik fűrödnek? És mi­kor? A gyerekek, akik köz­tudomásúan imádják a vizet a fürdésre is, bizony csak íürdenének, s talán okosab­ban döntenének, mint néhány felnőtt. De őket nem kérde­zik meg. Pedig az ő jövőjük­ről van szó. De fürödne más is, ha kényelmesebben men­ne, ha kéznél volna a csap, a jó víz. Fürdenek-e, dönte- nek-e az öregek? Az ellenér­veket, az „öregek nevében”, gyakorta erejük, anyagi lehe­tőségük teljében levők han­goztatják. Pedig köztudott, hogy a szociális helyzet mér­legelése, az öregek védelme kiterjed a társulás szabályai­ra is. Döntenek-e a legérdekel- tebbek, a munkásasszonyok? A választ a tanács vezetőivel, a BRG helyi üzemegységében tizenhárom asszonytól várjuk. Nem végső döntésért jöttünk ide. Futó László tanácselnök többször is elmondja ezt, csu­páncsak az előzetes vélemé­nyükre, gondolatukra va- gyun kíváncsiak. Az asszo­nyok — két nem helybeli is van közöttük — kicsit hall­gatnak, aztán nem győzi az .elnök egyszerre válasszal. Van, aki a nyári locsolgatást félti a társulástól, van aki a vízdíjtól „tart”. Egy egész utca vízdija háromszáz forint — mondja az elnök. Van olyan is, aki kereken kijelen­ti, neki jó a régi kút. De azon már elgondolkodik, hogy ha kimarad, egyharmad idő alatt fizetheti a kölcsönt. A vég­eredmény: négyen mellette, négyen bizonytalanok, hár­man nemet mondanak. Kettő nem helybeli: Dr. László Sándor, körzeti orvos véleménye: — A megfelelő minőségű ivóvíz bevezetése elkerülhe­tetlen. Létfontosságú. A kis­mamák figyelmét fokozottan felhívjuk a csecsemőkre ár­talmas kúti vizekre, az ellen­őrzésük állandó. Szomorú ta­pasztalataink vannak, kékü­lést okoz csecsemőknél a ma­gas nitráttartalom. Néhány szellemileg visszamaradt gye­rek is a „megszokásnak” kö­szönheti helyzetét. A társulás, a felelősség is közös. És nem csak Karancs­kesziben. (T. Pataki) Harmincéves az MHSZ Három évtizede — 1948. február 29-én — a Liszt Fe­renc Zeneművészeti Főiskola nagytermében mondták ki a Magyar Partizánok Bajtársi Szövetségének és a Magyar Partizánbarátok Szövetségé­nek küldöttei a Magyar Sza­badságharcos Szövetség meg­alakítását. A Magyar Szabad­ságharcos Szövetség, a kom­munista párt politikájától át­hatva» a többi között így fo­galmazta meg alapvető célja­it: „Programunk alapja népi demokráciánk továbbfejleszté­se. nemzeti függetlenségünk további megszilárdítása, ma­gyar hazafias hagyományaink ápolása... Elsősorban azt a magyar ifjúságot hívjuk tábo­runkba» amelynek elődje száz esztendővel ezelőtt a szabad­ságharc legfőbb hajtóereje volt... Célunk: tagjaink sza­badságharcos szellemét mű­velni, testét edzeni..., hogy al­kalmassá váljanak azokra a feladatokra, amelyeket a népi demokrácia továbbfejlesztése és védelme tőlünk megköve­tel.” E felhívás nyomán az or­szág minden területén — Nóg- rád megyében is» elsősorban az ipari üzemekben, mezőgaz­dasági gépállomásokon és ál­lami intézményekben — gyor­san alakultak meg és sokasod­tak a szabadságharcos szerve­zetek. Ahogyan az elmúlt három évtized alatt erősödött ha­zánkban a dolgozó nép hatal­ma, amilyen ütemben gyara­podtak a szocialista vívmá­nyok, a Magyar Szabadság- harcos Szövetség, majd az örökébe lépő Magyar Önkén­tes Honvédelmi Szövetség, a Magyar Honvédelmi Sportszö­vetség és legifjabb jogutód­szervezete a Magyar Honvé­delmi Szövetség lelkes, áldo­zatkész társadalmi aktivistái, vezetői és munkatársai pár­tunk útmutatásával mindig képesek voltak a fejlődésnek megfelelő szervezeti formára átállni, az állandóan növekvő követelményeknek eredmé­nyesen megfelelni. Az elmúlt három évtized alatt az MHSZ társadalmi bá­zisát képező klubok szervezeti keretei kiszélesedtek. Me­gyénk 160 különböző szakági — lövész, rádió» modellező, könnyűbúvár és tartalékos — klubjában több mint hétezer klubtag a különböző képzési és szakköri tevékenység kere­tében évente több mint négy és fél ezer fiatal sajátitja el a gépjárművezetés, a rádió- távírász, a könnyűbúvár, a lövészet és modellezés tudo­mányát. Az MHSZ kiterjedt klubhálózatával, tartalmas és hasznos rendezvényeivel, néo- szerű honvédelmi sport- és technikai bemutatóival, főleg az ifjúság nagy tömegeit moz­gósító technikai-honvédelmi sportágaival a haza védelmé­re való felkészülés széles körű bázisát alkotja. Elismerés illeti mindazokat, akik — az MHSZ-re háruló feladatokat ismerve — sokol­dalú segítséget nyújtanak megtisztelő feladatainak ered­ményes megoldásához. A 30. évforduló alkalmából szívből köszöntjük az alapító tagokat, az MHSZ jelenlegi ve­zetőit» dolgozóit, társadalmi aktivistáit és klubtagjait. Exportfejlesztő beruházások A 45 milliárd forintos exportfejlesztő hitel már érzékelteti hatását a külkereskedelem­ben. Néhány üzem és vállalat ugyanis befe­jezte fejlesztését, amelynek nyomán jelentő­sen növelte exportját. A tervezettnél kétszer többet exportál az Üvegipari Művek, a Bu­dapesti Rádiótechnikai Gyár jelentéstárolói és rádiótelefonjai olyan sikereket értek el kül­földön, hogy az előírt mennyiség dupláját is sikerült értékesíteni. De folytathatnánk a sort a Jászberényi Hűtőgépgyárral, a Csepeli Ke­rékpárgyárral, csakúgy mint a Beloiannisz Híradástechnikai Gyárral. Két és fél esztendeje, hogy a Magyar Nem­zeti Bank pályázatot hirdetett kedvezményes hitel nyújtására, olyan vállalati fejlesztések­hez, amelyekkel javítják termelési szerkeze­tüket, bővítik a gazdaságosan értékesíthető exportárualapot. Ez a hitel hosszú távú külkereskedelmi cél­jainkat szolgálja. Hazánk nyersanyag- és energiaszegénysége folytán ezek az árucsopor­tok jelentős arányt képviselnek behozatalunk­ban. Az olajárrobbanás, s azt követő energia- és nyersanyagár-emelkedéseket mindeddig nem tudtuk ellensúlyozni kivitelünkkel. Ex­porttermékeink árai ugyanis kevésbé emel­kedtek a világpiacon. Ugyanannak a termé­keknek behozataláért most többet kell expor­tálnunk. Ez a cserearányromlás igen nagy veszteséget okoz a magyar gazdaságnak. Népgazdaságunk egyensúlyát csakis úgy ál­líthatjuk helyre, ha olyan jó minőségű, ma­gas műszaki színvonalú termékeket tudunk gyártani és exportálni, amelyeket kedvezőbb áron vásárolnak meg tőlünk külföldön. A Magyar Nemzeti Bank hitelkonstrukciója ehhez kívánt segítséget nyújtani. Kedvező fel­tételek mellett adott hitelt azoknak a vállala­toknak, amelyek vállalták, hogy még ebben a tervidőszakban növelik gazdaságosan érté­kesülő kivitelüket. Az exportbővítő hitelt 8 év helyett 12 évre nyújtotta a bank és 8 száza­lékos kamat helyett 6 százalékossal. A vál­lalatok csak olyan, jól megalapozott fejlesz­tési tervekre kaptak hitelt, amelyek a meg­valósulás után az exportbevételekből lehető­leg 3, de maximálisan 5 év alatt megtérül­nek. A bank szakemberei gondosan megvizs­gálták a fejlesztés piaci megalapozottságát és hatékonyságát, a beruházás előkészítését. Az exportfejlesztő hitelről a köztudatban el­terjedt, hogy kizárólag „dollárszerző” akció. Pedig nemcsak a tőkésexportot növeli, az új kapacitások termékeiből többnyire mind bel­földre, mind a szocialista országokba is jut. Egyébként is az a feladat: olyan árucikkeket kell előállítani, amelyek több piacon egyaránt megállják helyüket. Tehát a hitelkonstrukció miközben a tőkéspiaci versenyképességünket javítja, szolgálja a KGST integrációba való bekapcsolódásunkat is. A 45 milliárd forint gyakorlatilag már tel­jes egészében gazdára talált. Az egyes ágaza­tok részesedése azt tükrözi, hogy a fejleszté­sek nyomán javul az export szerkezete. A hi­telek háromnegyed részét a feldolgozóipar kapta, a legnagyobb arányban, 31 százalékkal a gépipar, és 22 százalékkal az élelmiszer- ipar részesedett. A hitelkérők között talá­lunk világszerte ismert nagyvállalatokat, mint a Rába, az Izzó, a Csepel Művek, a Taurus, csakúgy, mint kisebbeket és szö­vetkezeteket. A beruházások megvalósulását, a kötelezett­ségek teljesítését a Magyar Nemzeti Bank ál­landóan figyelemmel kíséri. Az eddigi tapasz­talatok szerint általában beváltak az export­bővítő fejlesztések. Ugyanakkor számos eset­ben kiderült, hogy jó néhány fejlesztés kivi­telezése késve kezdődött, s a hatásuk a ki­vitelben ugyancsak megkésve jelentkezik majd. Ennek ellenére az összkép kedvező, a hitelt igénybe vevő .vállalatok tőkés kivitele dinamikusan fejlődik. A bizonyítás neheze még hátravan, csak a tervidőszak második felében — idén és a s oron következő két esz­tendőben — bírálható el, hogy a sok export- fejlesztő beruházás együttesen és külön-külön hogyan váltja be „ígéretét”, s növeli áz or­szág konvertibilis devizabevételeit. B. Mezei Éva A 97 millió forintos éves tervét tavaly 101 millióra tel­jesítette a Nógrád megyei Ta­nácsi Építőipari Vállalat. Elé­gedett-e ezzel az igazgató, Go­dó Dezső, avagy további ki­bontakozást vár a vállalattól? — A számokból is látszik: feszített volt a terv. Bár a termelési érték jól alakult, a tervszerűség néhány munká­ban csorbát szenvedett. Több építkezés indulásával szárml- tunk. Am ezek egy részét ka­pacitás hiánya, másik részét a tervek késése miatt halaszta- nunk kellett. Ennek hátránya­it idén is érezni fogjuk, mert az év elején alacsonyabb ké­szenléti fokról láttunk neki a munkának. Ami a termelé­kenységet illeti, haladtunk, de még mindig több van a vál­lalatban. 1976-ban 264 ezer fo­rint volt a termelékenység, tavaly a tervezett 285 ezer helyett 315 ezerre nőtt ami még mindig elmarad az átlag­tól. Úgyhogy azt mondha­tom: nem ugrottuk meg a tripla Lutzot. Sima kis Lutzot ugrottunk, amiért — bár szé­pen kivitelezett volt — nem dukál pluszpont. — Hogyan látja: milyeh módszerekkel lehetne a válla­lat termelését annyira fokoz­ni, amennyivel már kiérde­melnék a pluszpontot is? — Ügy vélem, elsősorban a volument kell fokoznunk. En­nek az extenzív feltételei Nem ugrottunk tripla Lutzot azonban reménytelenek. Ha­csak egyéb termelőegységekkel való összevonás nem történik. Ez veszélyeket is rejt magá­ban: több a sértődés, miegy­más. Célravezetőbb az inten­zív fejlesztés. Ehhez a saját házunk táján kell körülnéz­nünk. Gyakran emlegetjük az üzem- és munkaszervezést. Ügy látom, ebben néha több a szöveg, mint a cselekvés. Min­denki egyetért vele, a vissza­csatolásoknál mégis az sül ki, bolhaugrásnyit léptünk előbb­re. Vannak persze jó példák is: nemrég az öblösüveggyári rekonstrukciónál láttam egy művezetőt munka közben, aki megértette ennek a fontosságát, és szigorúan betartatta. Becs­lésem -szerint a jó szervezett­ség megvalósításával 30 szá­zalékkal nagyobb teljesítmény­re lenne képes ugyanez a vállalat. Csak egyvalamire kell ügyelni: fokozatos és egyenletes legyen a követel­mények növelése, nem pedig kampányszerű. — Jószerivel az egész épí- nem: ezzel a technikával lé- tőiparunk a korszerű gépesí- nyegesen magasabb igényt kihasználva. Egy dózert pél­dául nem lehet éjjel-nappal üzemeltetni. Ciklikusan ie- lentkeznek a munkák. Fő gond hogy nincsenek meg a komp­lex gépláncok, emiatt körül­ményes egy-egy nagyobb vol- lumenű munkába fognunk. Ügy próbáltunk a helyzeten javítani, hogy január 1-től né­hány kiszolgáló egységet — a szállító-, az építő- és földgép­üzemet — nagymértékben önállósítottunk. Saját tervszá­mot kaptak, önálló lett az el­számolásuk. Ezzel együtt a teljesítménybért vezettük be náluk, azaz időbért plusz pré­miumot kapnak. Ha a gépek egy bizonyos szintnél keveseo- bet dolgoznak, csökken az is­teniek fizetése is, de ha töb­bet járnak a masinák, vasta­gabb pénztárcával mehetnek haza. Úgy gondoltuk, ezen a területen is rá kell szorítani az embereket a nagyobb tel­jesítményre, akár a kőműve­seknél meg a sofőröknél tet­tük. De azt is le kell szögez­téssel vajúdik. Miként állnak ezzel önök! —r A gépek legrosszabbul, talán az építőiparban vannak ellátni nem lehet. Mostanában dívik emleget­ni a technológiai váltást. Ho­gyan valósul meg ez a válla­latnál ? — Nekünk már arra is gon­dolnunk kell, mi lesz 1979 után. Szándékosan nem '80-at mondtam, mert úgy vélem, az ötéves tervek váltását koráb­ban kell előkészíteni. Ha az ember elveszik a napi problé­mákban, hosszú távon holtvá­gányra kerül. Ezért a távolab­bi jövőben is megfelelő tecn- nológiát jóval korábban —* már most — kell kiválaszta­ni, és dönteni felőle. Számítá­som szerint a házgyári tech-' nológia volna számunkra 3 legelőnyösebb. Ez a legkevés­bé pénzigényes: ha rátérnénk a PEVÁ-ra, 15—18 milliós fej­lesztést kellene végrehajta­nunk. S ha a 200 darab Blok­kos lakás helyett 200 házgyári építenénk, fele annyi munka­erőt használnánk fel, s ezt a felszabaduló — körülbelül évi 30 millió értékű — élőmunka­kapacitást másutt nyílna mó­dunk kihasználni. Ez az egyéb megtakarításokkal egyetem­ben számításom szerint 60 mil­lió forintos volumennöveke­dést eredményezne. Ügy rrár jócskán kedvező lenne a mér­legünk. —molnár— 1 NÓGRÁD - 1978. március 1., szerda 3 V'

Next

/
Oldalképek
Tartalom