Nógrád. 1978. március (34. évfolyam. 51-76. szám)

1978-03-01 / 51. szám

\ Világ proletárjai, egyesüljetek! XXXIV. ÉVF.. 51. SZÁM ARA: 80 FILLÉR ’ 1978. MÁRCIUS 1. SZERDA Lázár György látogatása Kőbányán Hárommillióval több Kevesebb íijílái, ' Lázár György, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, §i Minisztertanács elnöke ked­den Budapest X. kerületébe látogatott. Részt vett a látoga­táson Molnár Endye, a buda­pesti pártbizottság titkára. A kerületi pártbizottságon Zarnóczi József első titkár és Barta Györgyné tanácselnök fogadta. Lázár György elbe­szélgetett a kerületi párt-vég­rehajtóbizottság tagjaival, az állami és társadalmi szerveze­tek vezetőivel, akik tájékoz­tatták Kőbánya politikai, gaz­dasági, társadalmi helyzetéről, időszerű feladatairól. Ezt kö­vetően a Politikai Bizottság tagja felkereste a Pataky Ist­ván Művelődési Központot, megtekintette az Újhegyi la­kótelep építkezéseit és az új ABC-óruházat. A továbbiak­ban ellátogatott a szocialista brigádok parkjába, amelyet a kőbányai dolgozók és a kerü­let lakói az ideiglenesen ha­zánkban állomásozó szovjet déli hadseregcsoport katonái­val közösen építettek és a Nagy Októberi Szcialista For­radalom 60. évfordulója tiszte­letére adtak át. Lázár György ezután a finommechanikai vállalathoz látogatott. ahol Láng Géza vezérigazgató és Pécsi József, a pártbizottság titkára ismertette a vállalat eredményeit, idei feladatait, majd megtekintett néhány üzemet. Lázár György pártna­pot tartott időszerű gazdaság- politikai kérdésekrőL (MTI) de nagyobb eredmények Értékelték a ZIM-ben a múlt évi munkaversenyt Tavaly hatvanhárom szoci­alista brigád több mint ezer­kétszáz tagja tett jelentős fel­ajánlásokat a ZIM salgótarjá­ni gyárában. A többi között vállalták, hogy közel negyvenezer óra , társadalmi munkát végez­nek, s több mint négymillió forint értékű összeget takarítanak meg, hatékony, jól szervezett gazdálkodással. Amik — mi­ként az értékelés is bizonyítja — valóra váltak. Mindehhez nagyban hozzájárult, hogy a gyár szocialista brigádjai a megyében elsők között csatla­koztak a csepelieknek a Nagy Októberi Szocialista Forrada­lom 60. évfordulója méltó megünneplésére kezdeménye­zett felhíváshoz, s ez a mun­kaverseny további lendületét eredményezte. A brigádvállalások nagy ré­sze szervesen illeszkedett a gyár komplex intézkedési ter­vébe, s részét alkotta a,cse­lekvési programnak, valamint a szakszervezet elképzelései­nek is. A fő célkitűzés az volt: legyen 1977. a minőség javítá­sának éve a ZIM-ben! A se­lejt csökkentése, az anyaggal és energiával történt takaré­koskodás, az újítások, s más, a gazdálkodással összefüggő tényezők figyelembevételével kialakított terveik teljesítése révén a gyár szocialista bri­gádjai eredményes esztenaöt zártak. Az értékelés szerint gazda­sági megtakarításukat több mint hárommillió forinttal nö­velték, s közel ezer órával több időt töltöttek a gyár és a város számára is hasznos tár­sadalmi munka végzésével. A gondos gazdálkodás, a szo­cialista brigádtagok körülte­kintő munkavégzése révén jelentős mennyiségű zo­mánciszapot, színesfémet, lemezt és energiát takar i- - tottak meg. Ebben nagy szerepe volt az öntödei Táncsics Mihály laka­tos-, valamint a Kandó Kál­mán nevét viselő energia komplexbrigádnak. Utóbbiak a gyár néhány területén si­kerrel oldották meg az olaj helyetti gőzfűtést, s munkájuk eredményeként kevesebb koksz és pakura került fel- használásra. Az újítások, bár szám sze­rint kevesebbet nyúj tottak be. mint 1976-ban, a múlt évben jelentősebbek voltak. A fen­tebb már említett Kandó Kál­mán Szocialista Brigád tagjai­nak például csaknem Kilenc­százezer forint újítási díjat fizettek ki. A termelőmunkában tanúsí­tott helytállásuk mellett a bri­gádok szorgalmazták tagjaik tanulását, művelődését is. Va­lamennyien részt vesznek párt-, vagy szakszervezeti ok­tatásban, szakmai képzésijén. Egyébként a gyárban már harmadik éve működő szak­munkások középiskolájának hallgatói is a brigádtagok kö­zül kerülnek ki. Rendszere­sen látogatják a kulturális rendezvényeket, olvasnak, s eredményesen szerepeltek szakmai és politikai vetélke­dőkön is. Azt is megállapítot­ták: a brigádokon belül mind­inkább érvényesül az egymá­son segítés elve, törődnek a nyugdíjba vonultakkal, láto­gatják a betegeket, s mind több közös rendezvényt szer­veztek. Néhány gond — az eredmé­nyek ellenére is — van még a gyári brigádoknál. Mert pél­dául, nem sikerült még az cl­városoknak megfelelően javítani a minőséget, gondot okoz a munkafegyelem a helyenkénti szervezetlenség, lazaság. Ezek megszüntetése azonban már az idei év fel­adata. > Ersekvadkert, Szügy, Magyarnándor Mire jut a fejlesztési alapokból? Új, nagy teljesítményű gépek — Istállókat építenek Negyven magyar vállalat a lipcsei vásáron Hatvan ország 9 ezer cége- köztük csaknem 40 magyar külkereskedelmi és külkeres­kedelmi joggal rendelkező vállalat mutatja be ipa­ri újdonságait és fogyasz­tási cikkeit a március 12—19 között a tavaszi lipcsei vá­sáron — jelentették be a vá­sár rendezői az NDK nagykö­vetségén tartott keddi sajtótá­jékoztatójukon. A sajtótájékoztatón elmond­ták, hogy soha ennyi fejlődő ország még nem állított ki Lipcsében, mint ezúttal, ösz- szesen 20 fejlődő ország cégei mutatják be gépipari termé­keiket és fogyasztási cikkei­ket. A lipcsei vásáron első ízben vesz részt Afganisztán, Etiópia és Venezuela. Az ipa­rilag fejlett tőkésországokból, valamint Nyugat-Berlinből 2 100 kiállító jelentkezett- köz­tük első ízben új-zélandi és ka­nadai cégek. A közelmúltban megtartott zárszámadó és tervtárgyaló közgyűléseken sor került a tavalyi munka eredményeként keletkezett jövedelmek fel­osztására, a különböző alapoj kát —, így a fejlesztésit is —, megképezték a mezőgaz­dasági üzemek. Gondos, kö­rültekintő mérlegelés előzte meg a rendelkezésre álló ja­vak felhasználását. A terme­lőszövetkezetek az idén első­sorban a növénytermesztés technikai feltételeinek javí­tását, az állatférőhelyek bőví­tését tűzték ki célul. Az érsekvadkerti termelő- szövetkezetben — a megye legnagyobb közös gazdaságá­ban — az idén több mint húsz­millió forint jut a fejlesztési célkitűzések megvalósítására. Az összeg felét gépek vásár­lására költik. A már koráb­ban megkezdett munkát foly­tatják, amikor az elavult, kis teljesítményű erőgépeket a korszerű K—700-as típusú és Rába—Steiger gépekkel váltják fel. A nagy teljesítmé­nyű eszközökkel teremtik meg a feltételt a növénytermesztés hozamainak emeléséhez, hi­szen e területen kulcskérdés: időben és jó minőségben végzik-e el az időszerű mun­kákat. Nem feledkeznek meg a nagy gépekhez kellő mun­kagépek beszerzéséről sem. Az elhasználódott MTZ—80- as típusú eszközöket is pó­tolják. A szállításigények kielégí­tése nem gond nélküli Érsek- vadkerten, különösen az őszi kampánymunkák idején. Ezért a gazdaság fejleszti a tehergépkocsiparkot, két új IFA járművel. A takarmánybetakarítás gé­pesítése megnyugtató, de sor kerül a Hamster-kocsik fel­újítására is. Az érsekvadker­tiek gépállománya az idén még többek között borsóbeta­karító adapterrel, két darab NDK-beli burgonyakombájn­nal, Balthex típusú dohány­kombájnnal gyarapodik, s számos munkagéppel. Az épületberuházások kö­zül az idén fontos feladat az irodaház épülete kivitelezé­sének befejezése. A munkák­kal jó ütemben haladnak. A meglevő dohányszárítók mellé újabb hat darab kam­rát telepítenek, hogy a jó jö­vedelmet biztosító fiövény termelése biztonságosabb le­gyen. Sor kerül még a ba­romfitelep rekonstrukciójá­ra, csaknem másfél millió fo­rintért a legelők környékén nyári szállásokat építenek, hozzálátnak a gépek rendsze­res felülvizsgálatához nélkü­lözhetetlen szerviz kialakítá­sához. Csak a kedvezőbb idő­re várnak, s kezdődik a sza­kosított tehenészeti telepen egy 208 férőhelyes borjúne­velő kivitelezése, s hozzálát­nak a jövőre esedékes 600 fé­rőhelyes juhhodály és a 200 férőhelyes tehénistálló épí­tésének előkészítéséhez. A szügyi termelőszövetke­zetben hatmillió forint jut fejlesztésre. Legfontosabb feladatként kezelik a két meglevő juhhodály felújítá­sát, melyre egymillió forin­tot költenek. Régi óhaja va­lósul meg a szügyi gazdaság tagjainak az új üzemi étkez­de felépítésével. E célra 700 ezer forint áll rendelkezésre. Gépvásárlásra 3,4 millió forintot terveztek. Az elő­irányzat szerint többek kö­zött E—512-es típusú kom­bájnnal, két holland burgo­nyatöltögető és talajmaróval, két IFA gépkocsival gyarap­szik a géppark. A meliorációs beruházás keretében 2,4 mil­lió forintot fordítanak 70 hek­tár terület alagcsövezésére Nógrádmarcal térségében. A magyarnándori termelő- szövetkezetben 6,5 millió fo­rint segíti a termelés felté­teleinek korszerűsítését. Az idén két szarvasmarha-istálló építését vették tervbe, az egyik már befejezéshez közel. Ügy számolnak, hogy június­ra mind a kettő kész lesz. Elkészült a 110 vagonos ter­ményraktár és vetőmagkiké­szítő is. Gépeket 3,5 millió forintért vásárolnak. A Rába—Steiger erőgép már megérkezett, új­donság lesz a Heuréka típusú takarmánybetakarító gépsor. A magyarnándoriak vesznek még gabonabetakarító kom­bájnt, korszerűsítik a silóbe­takarítást is. Bíró József tájékoztatója a külkereskedelem helyzetéről A szocialista országokkal to­vábbra is kiegyenlített áru­cserét akarunk folytatni, tő­kés külkereskedelmünkben azonban az idén az export­nak erőteljesen túl kell ha­ladnia az importot — mon­dotta keddi sajtótájékoztató­ján Bíró József külkereskedel­mi miniszter. Az export fo­kozása szükséges külkereske­delmünk egyensúlyának javí­tásához. Ez azonban igen nagy feladat, mert a tőkésorszá­gokban jelentősen csökkent a gazdasági növekedés üteme és ez a tendencia tovább tart. Szaporodnak az importkorláto­zások, s csak valóban kor­szerű, a keresletnek megfele­lő árut tudunk eladni. Az utóbbi hónapokban tapasztalt növekvő exportban már tük­röződik, hogy vállalataink ér­zékelik a változást, a kivitel növekedésének üteme azonban még mindig nem kielégítő. Az exportmunka fokozására igye­keznek ösztönözni a vállalato­kat azzal is, hogy a jelenle­ginél szélesebb körben ex­portjogot adnak azoknak a vál­lalatoknak, amelyek jelemős arányokban növelik kivitelü­ket a tőkésországokba. / (MTI) Mészáros Sándor és Kiss György a salgótarjáni gépipari szakközépiskolában végzett 1975-ben. Azóta a pásztói üzem dolgozói. Továbbtanulásuk első lépcsője a technikusi minő­sítés megszerzése lesz a közeljövőben. Kombájnokhoz alkatrészek Pásztori, a Mezőgép Vállalat gyáregységében 1V74 óta ké­szítenek NDK megrendelésre gabonakombájnhoz alkat­részeket. Mind nagyobb szám­ban és értékben kerül ki az üzemből exporttermékük. Az idén 76,2 millió forint, jövőre pedig 100 millió forint érté­kű kombájnszerkezetet szál­lítanak a kooperációs part­nerhez. A termelési érték nö­velését nemcsak az épület- és gépberuházások fokozásával, hanem üzemszervezéssel, a dolgozók teljesítményének emelésével kívánják elérni. A pásztóiak a kombájnalkatré­szeken túl fóliasátrak tartó- szerkezetét is készítik. Nagy­üzemeknek 72 darabot adtak át a közelmúltban. míg a háztáji gazdaságok 40 dara­bot kaptak az év első hónap­jában. Ebből az idén még 350 készül a gyárban. Tóth Árpád a legkiválóbb esztergályosok egyike. Május­ban érettségizik, ősztől ő is technikusi vizsgára készül. Az üzem ifjú szakemberei továbbképzéseken, iskolákban tanulnak, hogy több tudással, nagyobb teljesítményeket ér­jenek el. Emellett a forgácsológépek műszaki állapotára is vigyáznak, mert ezek segítségével érhejő el a nagyobb tel­jesítmény. Antal Tibor gépszerelő lakatos és munkatársa kombájnal­katrész kialakítását végzi. Az itt dolgozó fiatalok kiemelke­dően jól őrzik a kifogástalan minőséget. (Kulcsár József képriportja)

Next

/
Oldalképek
Tartalom