Nógrád. 1978. február (34. évfolyam. 27-50. szám)

1978-02-01 / 27. szám

Pásztón, az Üvegipari Művek szerszám- és készülékgyárában egyre több szakmunkásra van szükség. Főleg a lakatosokat, esztergályosokat keresik. Már az általános iskolásokat meg­ismertetik a szakmákkal. A hetedikesek, nyolcadikosok két­hetente gyakorlati foglalkozásokon vesznek részt az üzem tanműhelyében, melynek fejlesztésére 2,2 millió forintot használnak fel. A frissen végzett szakmunkások részére is nyitva áll a kapu. Főleg a nagybátonyi szakmunkásképző­ből kikerülők mennek ide dolgozni. Kokavecz László — képünkön — ifjú esztergályos is Nagybátonyban végzett az elmúlt esztendőben. Időbéres munkája után hamar teljesít­ményben végezhető feladatokat kapott. — kj — Új raktár épül A megye éléskamrája A Pest—Komárom—Nógrád megyei Élelmiszer- és Vegyi­áru Nagykereskedelmi Válla­lat — közismert nevén FÜ- SZÉRT — salgótarjáni nagy­fiókja naponta egy tucat va­gon különböző árufélét fogad és húsz bérelt gépkocsijával átlag ugyanennyit „terít szét” üzletfeleinek, az ÁFÉSZ-ek- nek, a kereskedelmi, s a ven­déglátó-vállalatoknak, külön­böző egységeihez szállítva, hogy az árucikkek mielőbb a vásárlókhoz kerülhessenek. Az elmúlt évben 515 millió S14 ezer forintnyi forgalmat bonyolított le, szemben az 503 milliós tervvel. A túlteljesí­tésben jelentős része van an­nak, hogy a vállalat elsők között csatlakozott, a jubileu­mi munkaversenyhez, s ennek keretében jó eredményeket ért el. Üzletfeleivel — kivéve a budapesti székhelyű Cseme­gét — ötéves együttműködési szerződésben áll, s legnagyobb vásárlójával, a Nógrád me­gyei Élelmiszer-kiskereske­delmi Vállalattal, mely az el­múlt évben 171 millió 721 ezer forintnyi árut vett át, valamint a MÁV-val szocia­lista szerződést is kötött, mely nemcsak kereskedelmi, de politikai, munkatársi kap­csolatot is jelent. A fiók 14 szocialista bri­gádja áz idén is a kereske­delmi vállalatok közül a me­gyében elsőként csatlakozott a Láng gépgyári felhíváshoz. Az áruforgalom tervének 101,5 százalékos teljesítését vállal­ták, az eredményterv 2 szá­zalékkal való túlteljesítését, különös tekintettel a dolgozó nők háztartási munkáját könnyítő árucikkek eladására. Az idei 9—11 százalék fel­futás megvalósítására a kö­zeli napokban egyeztetik az együttműködési megállapo­dások idei tennivalóit. A munka nem mentes a gon­doktól. Több esetben a nem kielégítő mennyiségű szállí­tás — az ipar kisebb kapar citása — fennakadásokat okoz­hat. Helyi nehézség a raktáro­zási terület szűkös volta. Er­re 2360 négyzetméter áll ren­delkezésre. s mivel ez nem elég, bérelt és szükségraktá­rak szétszórt hálózatával kell megoldani a gondot. Már épül az új 1140 négyzetméteres raktár, melyhez a mintát az ország egyik legkorszerűbb ilyen létesítményéről, a mono- riról veszik. Hat méter ma­gas lesz a raktározóhelyiség, melyben korszerű villástar­goncák dolgoznak majd. He­lyet kap az épületben az ét­kező, a szociális helyiségek, a kultúrterem. Ide költöznek az irodák is, régi helyükön pedig ugyancsak raktárak lesznek. A 25 milliós beruhá­zás átadását a kivitelező 1979 első negyedévére vállalta. Lázár György látogatása budapesti kerületben ' Lázár György, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a Minisztertanács elnöke ked­den Budapest VI. kerületébe látogatott. Részt vett a láto­gatáson Katona Imre. a bu­dapesti pártbizottság első tit­kára és Kiss István szobrász- művész, a Központi Bizottság tagjai. A kerületi pártbizottság székházában Moró István első titkár, Füredi László tanács­elnök és a kerület más veze­tői fogadták. Moró István tá­jékoztatót adott a kerület helyzetéről, fejlődéséről, a pártmunka tapasztalatairól. Ezt követően Lázár György ellátogatott a képzőművészeti főiskolára. Lázár György ez­után az újonnan épült MÁV központi rendelőintézetet te­kintette meg, végezetül a pártbizottság székházában ak­tívaértekezleten tájékoztatót tartott időszerű politikai kér­désekről. mi Z AASZMP NÓGRÁD MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A M E G Y E I TANÁCS LAPJA Világ proletárjai, egyesüljetek' XXXIV. ÉVF., 27. SZÁM ÁRA: 80 FILLÉR 1978. FEBRUÁR 1., SZERDA Előtérben a tervszerűség* a fokozottabb ellenőrzés Műszaki tanácskozás a szénbányáknál A Nógrádi Szénbányák ez évi első műszaki tanácskozá­sát kedden tartották Salgótarjánban, amelyen többek kö­zött részt vett Kovács László, az SZMT vezető titkára, va­lamint Mihalik Sándor, a salgótarjáni járási pártbizott­ság titkára is. A Nógrádi Szénbányák múlt évi műszaki­gazdasági tevékenységéről, az idei legfontosabb feladatokról, valamint a vállalat munka- és egészségvédelmi helyzetéről szóló beszámolókat ezúttal is írásban, előre megkapták a résztvevők. E jelentésekhez kapcsolódott Sült Tibor műsza­ki igazgatóhelyettes szóbeli vitaindítója. Korábban már a vállalat pártbizottsága és a szakszer­vezeti tanács is értékelte a kollektíva gazdasági tevé­kenységét. Erről néhány jel­lemző adat: a vállalat szén­termelési tervét 204 tonná­val, fűtőértéktervét átlagosan 21 kalóriával teljesítette túl. A 22,13 gigakalóriás hő­menny iségterv-túltel j esítés mennyiségben kifejezve 7 ezer 426 tonnának felel meg. A négy aknaüzem közül csak Szorospatak teljesí­tette tál, — és igen je­lentős mértékben — éves tervét. A legfontosabb termelékeny­ségi mutatót, az összüzemi teljesítményi tervet egyetlen aknaüzem sem teljesítette. A jövőt biztosító vágaihajtá,,. tervet vállalati szinten csak' 88,2 százalékra sikerült telje­síteni. A gépi jövesztés és felrakás aránya sem érte el a tervezettet, míg a gépi szál­lítás aránya a tervezettnél nagyobb volt. Mindezek el­lenére, és elsősorban a minő­ség javulásának köszönhető­en a szénárbevétel 7 millió 740 ezer forinttal haladta meg a tervezettet. Egyébként összes árbevételi tervét, amelyben a melléküzemi te­vékenység is szerepel, több mint 50 millió forinttal túl­teljesítette a Nógrádi Szén­bányák. A vitaindítóban Sült Tibor elsősorban az elmúlt évi ter­melés, gazdálkodás haszno­sítható tapasztalatairól be­szélt. Többek között arról, hogy a gépesítésben, techni­kai színvonal növelésében je­lentős az eredmény, ez azon­ban nem érvényesült megfe­lelően sem a termelésben, a vágathajtási program végre­hajtásában, sem az élőmun­kával történő gazdálkodás ha­tékonyságának növelésében. Idézett Sült Tibor a ko­rábbi tanácskozások jegyző­könyveiből, amikor az aknák vezetői ígérete­ket tettek, de ezek az ígéretek Szorospatak ki­vételével nem valósultak meg. A beszámolót igen élénk vita követte, amelyben 14-en vettek részt. Surányi József, Kányás-akna főkönyvelője felszólalásában az aknaüzem igen súlyos gondjairól be­szélt, és mint mondotta, az idei tennivalójuk igen nagy. Báli Sándor, az, ellenőrzési osztály vezetője az ellenőrzé­sek fontosságára, a tapaszta­latok. rögzítésére és ebben is a tervszerűségre, a szükséges intézkedések megtételére hívta fel a figyelmet. Kakuk Ernő, a szocialista munkaverseny fontosságáról szólott. Arról, hogy tavaly 266 brigád tett felajánlást és túlnyomó többséggel teljesí­tették ígéretüket. A 48 elma­radó brigád között sajnos, szép számmal vannak front­fej tési és elővájó brigádok is. Arra is emlékeztetett, hogy év közben a brigádvezetők tanácskozásán többen el­mondták, mi a hiba, de nem sok változás történt a felté­telek biztosításában. Verpelé­ti Elemér szorospataki fő­mérnök arról* számolt be, hogy az üzemvezetőség már hosszú idők óta következete­sen végzi munkáját, és si­került jelentősen előrelépni a fejtésre előkészített szénva- gyon növelésében. Bazsalya Gyula, a földtani-földméré­si iroda eredményes munká­járól adott számot és arról, hogy milyen mértékben kap­csolódtak bele a nógrádi szén­kutatásokba. Párosversenyre szólította a tiribesi aknaüzem kollektíváját, amit későbbi felszólalásában Sándor Gás­pár elfogadott. Cserháti József, a tavalyi bérgazdálkodás tanulságait összegezte, és arról fejtette ki véleményét, hogy idén ösz­tönzőbb, a teljesítményekkel arányosabb bérezést kell megvalósítani. Mihalik Sándor, a járási pártbizottság titkára igen részletes elemzéssel hívta fel a figyelmet a meglevő hibák­ra, a megyei pártbizottság egyik korábbi, a szénbányá­szat helyzetéről szóló határo­zatának végrehajtására. Az ígéretek hiteléről beszélt a pártbizottság titkára, majd a vezetői fegyelemről, példamu­tatásról szólott. Legfontosabb­ként az összüzemi teljesítmé­nyek fokozásét, a kutatás, fel­tárás gyorsítását, a szénen kí­vüli termelésben pedig a sze­lektív fejlesztést határozta meg. Marosvári Emil anyagosz­tály-vezetö, az anyagellátás helyzetéről adott képet. Ju­hász József, a fuvarozási iro­da vezetője ígérte: mindent elkövetnek a vállalati ter­vek, a széntermelés megvaló­sítása érdekében. Sándor Gáspár a tiribes- aknai lehetőségekről beszélt, Mákos Nándor ménkesi főmérnök pedig akna­üzemük gondjairól, töb­bek között arról is, hogy szakember-ellátottságuk nem megfelelő. Nagy Gyula termelési, Bocsi Ottó műszaki, Cserjési Miklós biztonságtechnikai osztályve­zetők szakterületükről szóló elemzéssel segítették a tanács­kozás sikerét. Sült Tibor ösz- szefoglalója után Farkas Jó­zsef szb-titkár zárszavával ért véget a műszaki tanács­kozás, amelyet rövidesen üze­mi műszaki és termelési ta­nácskozások követnek majd. B. J. Hét százalék termelésnövelés Védnökség a minőség fölött A nógrádi üzemek —, mint arról már többször hírt ad­tunk ■ — sorra csatlakoztak, és csatlakoznak a Láng gép­gyári munkások felhívásához. A munkaverseny tavaly meg­szerzett irama nem lanyhul, sőt a legtöbb helyen fokozó­dik. Az ELZETT szécsényi gyár­egységében — miként arról tudósítónk, Rácz András be­számolt — a közelmúltban részletesen kidolgozták a vál­lalást a szakszervezeti bi­zottsági tagok és a bizalmiak együttes ülésén. A gyáregység dolgozói felajánlásukat a Kommunisták Magyarországi Pártja megalakulásának 60. évfordulója tiszteletére te­szik. Cél, hogy a tavalyi 7,1 százalékos termelésnövekedés után idén az elért szintet to­vábbi 7,2 százalékkal emelik. Figyelembe véve a népgazda­ság érdekeit, gyorsítják a tő­késexporttermékek gyártá­sát, így már jóval az év vé­ge előtt, december 10-re be­fejezik. Ez igen nagy fel­adatot ró a munkásokra, mi­vel a tőkéskivitel az összter­melés 60 százalékát jelenti. A vállalás érinti a műszaki színvonal emelését is. Ennek érdekében a gyáregység mű­szaki kollektívája erőfeszíté­seket tesz a gyártási folya­mat korszerűsítésére, tovább­fejlesztik a 3 M módszert. A dolgozók a tervezett beruhá­zások előkészítését már ha­táridő előtt elvégzik — szin­tén a korszerűsítés érdeké­ben. Számítanak az év közben felbukkanó akadályokra is. Ezek kiküszöbölésére vállal­ták, hogy két és fél millió fo­rint értékű készárut társadal­mi munkában összeszerelnek a mielőbbi szállítás végett. A Salgótarjáni Ruhagyár dolgozói is csatlakoztak az idei munkaversenyhez. Hu­szonöt brigád 388 tagja fi felajánlásként a termelési ér­ték növelését tűzték maguk elé, így a tervezettet két­millió forinttal — csaknem egy százalékkal — növelik. Központi kérdés az export. Ebben az évben lényegesen nagyobb kivitelt bonyolítanak le, mint tavaly. Ennek zök­kenőmentessége érdekében az exporttermelést végző tizen­egy kollektíva védnökséget vállalt a panaszmentes mi­nőség és a határidők pontos betartása fölött. A gyár már november végén befejezi az az egész évi kivitelre szánt termelést. Ebben igen sok múlik a munkásközösségek tevékenységén. Jelentős a kollektívák tár­sadalmi munkára tett válla­lása is. Nem kevesebb mint 10 ezer 875 órát ajánlottak fel erre a célra: termelnek, illetőleg gyermekintézmé­nyek fejlesztését, parkosítását végzik a dolgozók. Tovább nő a mezőgazdasági termelés Idén az elmúlt évihez ké­pest 2—3 százalékkal növek­szik a mezőgazdasági terme­lés, s ennél is nagyobb arány­ban, mintegy 5—7 százalék­kal fokozzák teljesítményü­ket a mezőgazdasági nagyüze­mek — mondotta Kovács Im­re mezőgazdasági és élel­mezésügyi miniszterhelyettes a MEDOSZ központi vezető­ségének keddi ülésén, ame­lyen a mezőgazdaság idei fel­adatairól tanácskoztak. Rámutatott: a termelés fej­lesztéséhez. a beruházások­hoz a gazdaságok sajáterő- alapjai biztosítottak, az álla­mi támogatás és a hitel is a gazdálkodók rendelkezésére áll, de ezek mértéke nem növekszik olyan dinamikusan, mint az elmúlt években. Ez azonban nem jelenti, hogy az V. ötéves terv állami támoga­tási és 'hitelelőirányzatai idő­arányosan nem valósulnak meg: 1978-ban az eredetileg tervezettnél még így is tíz százalékkal nagyobb hitel- és állami támogatás szolgálja a mezőgazdaság fejlesztését. A gazdaságokban dolgozók létszáma idén tovább csök­ken: a munkahelyi elvándor­lás mérséklésére az tízemek- nek megfelelő mértékben nö­velniük kell a jövedelem- szívonalat. A MÉM állásfog­lalása szerint ott, ahol a nyereség azt lehetővé teszi, mindenképpen indokolt az adómentes határig, tehát hat- százalékos arányban növelni a jövedelem-színvonalat. de ahol a nyereség azt indokol­ja, ennél is nagyobb bérfej­lesztést hajthatnak végre bát­ran vállalva a bérfejlesztés adóterheit. Javítani kell a mezőgazdasági dolgozók mun­kakörülményeit, ebben a MEDOSZ aktivistáinak idén is nagy szerepük lesz. annál inkább, mert a mezőgazdaság egyes ágaiban tavaly nőtt a balesetek száma. Ssaljut— 6 Jó az ellátás Jó ellátásban van része a Szaljut—6 űrállomás két uta­sának, Jurij Romanyénkó- nak és Georgij Grecskónak: napi étrendjük 3000 kalóriát tartalmaz és a változatosság­ra sem panaszkodhatnak: az étlapon legfeljebb hatnapon­ként ismétlődik meg ugyan­az a főétel. Ráadásul a me­nüt még a Földön úgy állí­tották össze, hogy’ lehetőleg alkalmazkodjék a két űrpiló­ta ízléséhez, étkezési szoká­saihoz. Az űrmenü kiválasz­tásánál felhasználták az eddi­gi tapasztalatokat, s a szállító­űrhajó létrehozása pedig azt is lehetővé teszi, hogy friss készletekkel bővítsék az űr­hajó ételraktárát. Minderről a Trud című szovjet lapban számol be ked­den I. Popov, az orvostudo­mányok kandidátusa. Mint cikkében elmondja, korábban az űrhajókon és az űrállomá­sokon csak igen korlátozott lehetőségek nyíltak az étel-, tárolásra, a melegítésre, a készletek változatossá tételére. A Szaljut—6 azonban már ebben a vonatkozásban is „összkomfortos” űrállomás: nemcsak melegítőkonyhája van, hanem jégszekrénye, sőt szeméttárolója is. . Az étlap változatosságára jellemző, hogy csupán kenyérből há­romfajta közül válogathat Ro­many enko és Grecsko. (MXJJ

Next

/
Oldalképek
Tartalom